Hotărârea nr. 74/2011

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren si schimbare zona funcţionala din C8 in R2, str. Traian Goga, nr.cad. 166861, 166862, 165289, 165290, 165292, 165296, 165298, 165302, 165303,165304, 166808, 166809, 166810, 167030, 167031, 167032, 167033, 167034, 167035, 167369, 167370,167371, 167372, 167373, 167374, 1347/6, 163258, 165301, 165304, 1347/13, 163221, 165297 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren si schimbare zona funcționala din C8 in R2, str. Traian Goga, nr.cad. 166861, 166862, 165289, 165290, 165292, 165296, 165298, 165302, 165303,165304, 166808, 166809, 166810, 167030, 167031, 167032, 167033, 167034, 167035, 167369, 167370,167371, 167372, 167373, 167374, 1347/6, 163258, 165301, 165304, 1347/13, 163221, 165297 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 293786/17.12.2010, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren si schimbare zona funcționala din C8 in R2, str.Traian Goga, nr.cad. 166861, 166862, 165289, 165290, 165292, 165296, 165298, 165302, 165303, 165304, 166808, 166809, 166810, 167030, 167031, 167032, 167033, 167034, 167035, 167369, 167370, 167371, 167372, 167373, 167374, 1347/6, 163258, 165301, 165304, 1347/13, 163221, 165297 - Oradea, elaborat la beneficiarei SC AGROINDUSTRIALA IMPORT EXPORT NUFARUL SA, in baza certificatului de urbanism nr.1418/22.04.2010, având ca scop parcelarea terenului situat pe strada Traian Goga in vederea amplasării de locuințe prin schimbarea zonei funcționale si a reglementarii accesului la parcele, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile si pietonale si circulația juridica a terenurilor,

Terenul luat in studiu este situat in intravilanul municipiului, in partea de sud-est a localității, in Cartierul Nufărul.

Conform Regulamentului aferent Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, amplasamentul studiat corespunde zonei funcționale C8 - funcțiuni comerciale grele, producătoare de zgomot, vânzări si/sau prezentări mașini, depozite.

In vecinătatea amplasamentului, exista terenuri studiate prin documentații PUZ care prevăd zone de locuințe unifamiliale de tip R2 si zona de locuințe colective,

Terenul in suprafața totala de S= 23763,0m2, s-a identificat cu nr.cad.167369 înscris in CF nr.167369 - Oradea, nr.cad.167370 înscris in CF nr.167370 -Oradea, nr.cad.167371 înscris in CF nr.167371 -Oradea, nr.cad.167372 înscris in CF nr.167372 -Oradea, nr.cad.167373 înscris in CF nr.167373 -Oradea, nr.cad.167374 înscris in CF nr.167374 -Oradea, nr.cad.166861 înscrisinCFnr. 166861 -Oradea, nr.cad.166862înscrisinCFnr.166862-Oradea, nr.cad. 1 65289 înscris in CF nr.165289 -Oradea, nr.cad.165290 înscris in CF nr.165290 -Oradea, nr.cad.165292 înscris in CF 165292 - Oradea, nr.cad.166808înscrisinCFnr.166808-Oradea, nr.cad. 1 66809 înscris in CF nr. 1 66809 -Oradea, nr.cad.166810 înscris in CF nr.166810 -Oradea, nr.cad.165302 înscris in CF nr.165302 -Oradea, nr.cad.165303 înscris in CF nr.165303 -Oradea, nr.cad.165596înscrisinCFnr.165296-Oradea, nr.cad. 1 65297 înscris in CF nr. 1 65297 -Oradea, nr.cad.165298 înscris in CF nr.165298 -Oradea, nr.cad.167030 înscris in CF nr.167030 -Oradea, nr.cad.167031 înscris in CF nr.167031-Oradea, nr.cad.167032 înscris in CF nr.167032-Oradea, nr.cad.167033 înscris in CF nr.167033-Oradea, nr.cad.167034înscris in CF nr.167034-Oradea, nr.cad.167035 înscris in CF nr.167035-Oradea, 1347/6 înscris in CF nr.3413 - Oradea, nr.cad.163258 înscris in CF 163258, in favoarea beneficiarei SC AGROINDUSTRIALA IMPORT EXPORT NUFARUL SA, ca teren intravilan nr.cad.163221 înscris in CF nr.163221-Oradea, nr.cad.165301 înscris in CF nr.165301-Oradea, nr.cad. 1 65304 înscris in CF nr.165304-Oradea, nr.cad.165297 înscris in CF nr.165297 - Oradea, nr.cad.1347/13 înscris in CF nr.163207, in favoarea municipiului Oradea, ca drum public,

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe strada Traian Goga.

Rețelele tehnico edilitare: zona este deservita de rețele de energie electrica, apa si canalizare, dar amplasamentul studiat nu dispune de rețele edilitare,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren si schimbare zona funcționala din C8 in R2, str. Traian Goga, nr.cad. 166861, 166862, 165289, 165290, 165292, 165296, 165298, 165302, 165303, 165304, 166808, 166809, 166810, 167030, 167031, 167032, 167033, 167034, 167035, 167369, 167370, 167371, 167372, 167373, 167374, 1347/6, 163258, 165301, 165304, 1347/13, 163221, 165297 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se propune se propune schimbarea zonei funcționale din C8 ( funcțiuni comerciale grele, producătoare de zgomot, vânzări si/sau prezentări mașini, depozite) in zona destinata locuințelor unifamiliale izolate de tip R2 si parcelarea terenului in vederea amplasării de locuințe familiale:

 • -  loturi propuse - 35;

 • - condiții generale impuse prin Regulamentul aferent PUZ-ului:

 • - mărimea lotului: minim 414,0 mp;

 • - front la strada: minim 17,0 m;

 • - regim maxim de inaltime: S+P+E(M);

 • - POT maxim propus = 40,0%;

 • - CUTmaxim propus = 0,70;

 • - parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuinta si /sau garaj inclus in clădire

 • - amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa “4/U - Reglementari” aferenta proiectului nr.102/2010 întocmit de către - arh. Dana Marian:

 • - limita de implantare gard: minim 6.0m din axul străzii propuse in prelungirea str. Traian Goga, respectiv minim 3,50m

din axul drumurilor private de acces ;

 • - limita de implantare a construcțiilor: minim 6.0m de la aliniamentul străzii propuse in prelungirea str. Traian Goga,

respectiv minim 3,50m de la aliniamentul drumurilor private de acces.

 • - retrageri laterale, spate: minim 2,0m

 • - Accesul la amplasament se va asigura din strada Traian Goga pe un drum public nou propus situat in prelungirea străzii

Traian Goga.

In conformitate cu propunerile din PUZ, planșa “3/U - Circulația terenurilor”, rețeaua stradala propusa pentru asigurarea

accesului la parcele sevaconstituidin:

 • - o strada publica cu profil transversal de minim 12,0m situata in prelungirea străzii Traian Goga ce unește si continua rețelele de drumuri publice existente;

 • - patru alei carosabile private cu profil transversal de 7,0m, situate perpendicular pe strada publica propusa;

 • - o alee carosabila privata cu profil transversal de 7,0m, prevăzuta cu zona de întoarcere, paralela cu strada publica propusa; Strada situata in prelungirea străzii Traian Goga se constituie din terenurile identificate cu nr.cad.1347/13 înscris in CF nr.163207 - Oradea, nr.cad.163221 înscris in CF nr.163221-Oradea, nr.cad.165301 înscris in CF nr.165301-Oradea, nr.cad.165304 înscris in CF nr.165304-Oradea, nr.cad.165297 înscris in CF nr.165297 - Oradea, in favoarea municipiului Oradea, terenuri donate, de către beneficiar, domeniului public in baza Contractului de donație nr.1352/27.10.2010 si HCL nr.604/06.09.2010.

Aleile carosabile private se constituie din terenurile identificate cu nr.cad.165303 înscris in CF 165303 -Oradea, nr.cad.165298 înscris in CF nr.165298 -Oradea, nr.cad.167030 înscris in CF nr.167030 -Oradea, nr.cad.165290 înscris in CF nr.165290 -Oradea, nr.cad.165292 înscris in CF 165292 - Oradea, s-a identificat cu nr.cad.167369 înscris in CF nr.167369 -Oradea, 1347/6 înscris in CF nr.3413 - Oradea

Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la rețelele utilitare existente in zona prin

extinderea acestora.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, SC AGROINDUSTRIALA IMPORT EXPORT NUFARUL SA, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 74


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.