Hotărârea nr. 739/2011

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Porumbelului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Porumbelului

Analizând Raportul de specialitate nr. 266236 din data de 16.11. 2011 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Porumbelului elaborat de către SC Aquacons SRL, (Oradea, strada Berzei nr. 4),

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. al. (2) lit. b), c), alin. (4) lit.a), lit.d) , alin. (5) lit. c) art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Porumbelului

Ordonator principal de credite.......................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

 • 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 2.448,97 mii lei = 562,61 mii EUdin care:

- construcții-montaj (C+M): 1.296,85 mii lei = 297,93 mii EU

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

-anul I: 2.448,97 mii lei = 562,61 mii EU.

 • 3. Durata de realizare (luni):3 luni

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice):

  Lungimea totala strada

  145m

  Lungimea totala alei

  330 m

  Lungime trotuare

  415ml

  număr locuri de parcare

  124 buc

  Canalizare pluvială Dn 315 mm

  205 m

  Iluminat public

  210m


FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investitii ale Primariei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică; Direcția Economică; Administrația Imobiliară Oradea; Direcția Juridică;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor,

 • - Primarul municipiului Oradea,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

 • - Biroul Drumuri Publice

 • - Direcția Economică

 • - Administrația Imobiliară Oradea;

 • - Direcția Juridică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 17 noiembrie 2011                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 739 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

Anexă la H.C.L. 739/2011

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993 Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

FOAIE DE CAPAT

Lucrare: MODERNIZARE STRADA PORUMBELULUI


Beneficiar:

MUNICIPIUL ORADEA

Proiectant general:

S.C. AQUACONS S.R.L. S.R.L. Oradea

Contract subsecvent :

1/2011

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 1/2011

Lucrarea : Modernizare strada Porumbelului

Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

BORDEROU

A/ PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism Studiu de fezabilitate Evaluarea lucrărilor Anexe evaluare

Sinteze raport evaluare

B/ PIESE DESENATE

PIZ

Plan de incadrare in zona

sc. 1:5.000

PS

Plan de situatie

sc. 1: 500

PTT1-2

Profile transversale TIP

sc. 1: 50

1/Ac

Plan de situatie -retele canalizare

sc. 1: 500

1/E

Plan de situatie -iluminat

sc. 1: 500

EXP

Suprafete pentru expropriere

sc. 1: 500

STUDIU DE FEZABILITATE

Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investiții: „ Modernizare strada Porumbelului"

 • 2. Amplasamentul: județul Bihor, Municipiul Oradea

 • 3. Titularul investiției: Primaria municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul studiului: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Informații generale privind proiectul

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, in zona sudica a acestuia, in cartierul Calea Aradului, conform planului general de ansamblu și planului de amplasare.

Necesitatea investitiei

Tema este modernizarea str. Porumbelului pe tronsonul cuprins intre limita dintre B-dul Decebal cu Calea Aradului si Strada Alexandru Xenopol si precum si crearea de noi locuri de parcare.

Trebuie de asemenea menționat că sustenabilitatea proiectului este asigurată de faptul că, străzile fiind publice, întreținerea lor se va face în mod profesional de către servicul specializat al Primăriei Oradea și aducand o contribuție mai mult decât proporțională cu valoarea investiției la fluidizarea traficului, la scurtarea timpului de transport, la reducerea poluării aerului și la îmbunătățirea siguranței circulației în municipiul Oradea.

Ca în toate orașele istorice din Europa și din lume, infrastructura rutieră din municipiul Oradea nu a putut ține pasul cu intensificarea traficului, numărul de mașini crescand dramatic. Efectele creșterii traficului au devenit vizibile pe arterele principale și de tranzit, prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier, ceea ce cauzează:

 • ■      disconfortul utilizatorilor;

 • ■      reducerea vitezei de circulație;

 • ■      creșterea cheltuielilor cu carburanți și piese de schimb;

 • ■      creșterea cheltuielilor de întreținere a drumului;

 • ■      creșterea poluării.

Toate acestea au rezultat în condiții de siguranță a traficului mai scăzute, cu o creștere corespunzătoare a numărului de incidente în trafic.

Scopul obiectivului de investiții este fluidizarea traficului rutier local prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră.

Amenajările propuse vor conduce la:

 • ■      sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

 • ■      scurtarea duratei medii de călătorie

 • ■      reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;

 • ■      realizarea unui confort sporit pentru participanții la trafic - autovehicule și pietoni;

 • ■      mărirea siguranței circulației;

 • ■      reducerea numărului de accidente;

 • ■      îmbunătățirea conditiilor de mediu din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

 • ■      creșterea confortului riveranilor.

 • ■      igienizarea zonei

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, strada Porumbelului se încadrează în categoria III - preia fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură.

Stare actuală:

Necesitatea reabilitării acestei străzi este impusă de condițiile existente din teren.

Tronsonul ce face obiectul prezentului proiect, cuprins intre interesectia dintre B-dul Decebal cu strada Calea Aradului si Strada Alexandru Xenopol, va fi o artera de acces a riveranilor la imobile.

Creșterea traficului, cât și sporirea siguranței în circulația rutieră in zona, impune modernizarea arterei in vederea cresterii confortului in circulatie si micsorarea noxelor rezultate din utilzarea strazii in starea actuala (zgomot, vibratii, praf, etc). Se urmareste totodata asigurarea unui acces direct din B-dul Decebal in incinta blocurilor de pe strada Petre Ispirescu. Se vor inlatura inconvenientele amintite, prin realizarea elementelor constructive caracteristice obligatorii pentru profilul standardizat de strada - carosabil delimitat cu borduri, îmbrăcăminte bituminoasă, colectarea apelor meteorice prin canalizarea pluvială, trotuare, spații verzi, amenajare accese la imobilele riveranilor, etc.

Necesitatea modernizării acestei străzi este impusă de următoarele condiții existente extrem de precare:

 • ■      traficul rutier și pietonal se desfășoară greoi;

 • ■      carosabilul este foarte degradat, cu multe gropi, datorită stării avansate de degradare a sistemului rutier, care este alcătuit dintr-o balastare, și pătrunderii apei în straturile de fundație;

 • ■      scurgerea apelor se asigură deficitar - dispozitivele pentru colectarea și evacuarea acestora lipsesc în totalitate;

 • ■      elementele stradale nu sunt corelate nici în profil transversal, nici în profil longitudinal

siguranta rutiera, a vehiculelor si pietonilor, nu este asigurata, deoarece fluxurile auto nu sunt separate de cele pietonale, iar intersectiile cu celelate strazi sunt amenajate sumar

locuri insuficiente de parcare

2. Descrierea investiției:

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort in intersectie se impun următoarele măsuri:

 • a) Scenariu tehnico economic

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selectie alternative

Structura rutiera rigida (Imbracaminte din beton de ciment)

Structura rutiera elastica (Imbracaminti asfaltice)

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2

Raport Pret Investitie initiala / Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura / Trafic mare/mic

5

2

6

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluarea in executie nu/da (5/1)

4

2

8

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1)

1

5

13

Necesita executia si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

1

5

15

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de executie (5/1)

2

5

17

Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

19

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5 /1)

1

5

20

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

57

79

Punctaj realizat :

 • -   Structuri rutiere rigide - 57 pct.

 • -   Structuri rutiere elastice - 79 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere elastice se califica avand 79 puncte, fata de structurile rutiere rigide ce au obtinut 57 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice si din beton de ciment. Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor rigie si elastice se pot explicita dupa cum urmeaza:

Avantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -   Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

 • -   Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri.

 • -  Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

 • -   Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

 • -  Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila).

 • -   Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

 • -   Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

 • -  Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -  Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

 • -  Traficul trebuie adaptat la executie - circulatie numai pe o banda.

 • -  Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt.

 • -   Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.

 • -   Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

 • -   Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.

Avantajele imbracamintii bituminoase

 • -   Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

 • -   Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

 • -  Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

 • -  Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

 • -   Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

 • -  Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

 • -  Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani).

 • -  La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

- Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

- Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.

- Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Solutia aleasa este imbracamintea bituminoasa, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile initiale de executie mai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, data fiind situarea strazii intr-o zona rezidentiala, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

b) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

- respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului

- respectarea normelor tehnice in vigoare.

La modernizarea strazii Porumbelului si la realizarea noii artere de legatura se propune sa se demoleze structura existenta, sa se execute o sapatura in caseta generala, la o adancimea egala sau mai mare dacat grosimea structurii proiectate, sa se realizeze noua structura proiectata, la cota din linia rosie.

Structura rutieră se va dimensiona corespunzatoare unui trafic mediu, luând în considerare datele geotehnice ale terenului de fundare și prevederile normativului pentru dimensionarea structurilor bituminoase de ramforsare a structurilor rutiere suple și semirigide.

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impun următoarele măsuri:

- Modernizarea sistemului rutier, realizarea elementelor constructive caracteristice carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă;

 • -  structura rutieră se va proiecta pentru un trafic mediu;

 • -  se vor aduce îmbunătățiri ale configurației geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal a străzii;

 • -  partea carosabilă se va încadra cu borduri;

 • -  se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

- se vor proiecta trotuare noi

 • -  se vor monta borduri înclinate la trecerile de pietoni și în intersecții;

 • -  se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală, conform standardelor în vigoare

 • -  se vor realiza locuri de parcare in limita spatiului disponibil.

Modernizare sistem rutier

•      In plan de situatie:

In functie de configuratia existenta, sistematizarea zonei s-a facut prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda categoriei a III-a de strazi .

Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 863 - 87 si STAS 10144.

S-a mentinut traseul existent al strazii.

Pentru realizarea accesului in incinta blocurilor de locuinte s-a cautat pastrarea unui echilibru in ocuparea terenurilor aflate in proprietate privata si domeniul public, in asa fel incat sa rezulte o suprafata cat mai redusa de exproprieri. Strada Porumbelului va avea latimea de 4,00m pe primii 115 ml si de 6,00m pe urmatorii 30 ml si un sens unic de circulatie, respectiv doua, dinspre strada Calea Aradului spre str. Alexandru Xenopol.

Se vor amenaja spatii de parcare noi, aferente celor 9 alei secundare amenajate, toate aleile pornind din strada Porumbelului si fiind amplasate stanga/dreapta fata de aceasta.

Parcarea nr. 1 se va amenaja intre strada Porumbelului (partea dreapta), B-dul Decebal si limita de proprietate existenta a Liceului Teologic Baptist si va dispune de 10 locuri de parcare.

Parcarea nr. 2 se va amenaja intre strada Porumbelului (partea stanga), Calea Aradului si limita de proprietate a statiei de carburanti existenta si va dispune de 4 locuri de parcare.

Parcarea nr. 3 se va amenaja intre strada Porumbelului (partea stanga), limita de proprietate privata si limita de proprietate a statiei de carburanti existenta si va dispune de 13 locuri de parcare.

Parcarile nr. 4,5 si 6 se va amenaja intre strada Porumbelului (partea dreapta), limita de proprietate existenta a Liceului Teologic Baptist si punctul termic existent, partial pe domeniul public si partial pe un teren proprietate privata ce urmeaza a fi expropriat si vor dispune de 37 locuri de parcare.

Parcarea nr. 7 se va amenaja in incinta din spatele blocului de pe str. Petre Ispirescu, pe domeniul public si va dispune de 10 locuri de parcare.

Parcarea nr. 8 se va amenaja intre strada Porumbelului (partea dreapta), limita de proprietate existenta a Liceului Teologic Baptist si punctul termic existent, pe domeniul public si va dispune de 18 locuri de parcare.

Parcarea nr. 9 se va amenaja in incinta din spatele blocului de pe str. Petre Ispirescu, pe domeniul public si va dispune de 32 locuri de parcare.

Elementele geometrice ale traseului se vor adopta pentru viteza de baza cu valoarea de 50m/h.

In profil longitudinal:

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, urmarindu-se pastrarea liniei rosii cat mai apropiate de profilul terenului natural. S-a tinut in special seama de racordurile la capetele traseelor, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

S-a urmarit ca nivelul partii carosabile sa se gaseasca sub nivelul trotuarelor actuale sau ce vor fi amenajate, pentru a se putea asigura o buna colectare a apelor meteorice de pe toate suprafetele adiacente strazii.

Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse intre 0,15 % si 1,5 %. Elementele de profil longitudinal s-au racordat in plan vertical cu arce de cerc cu raze cuprinse intre 1.000m-7.500m, care respecta normele impuse de legislatia privind incadrarea in clasa tehnica si privind viteza de proiectare, pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

In profil transversal:

Sectiunea caracteristica adoptata pentru strada Porumbelului este de strada de categoria a IV-a si a III-a cu o banda, respectiv doua benzi de circulatie, cu latimea partii carosabile de 4,00 - 6,00m si doua trotuare alaturate fronturilor de locuinte de 1,50 m latime. Intre trotuare si partea carosabila, respectiv inafara trotuarelor se va conserva zona verde existenta, care contine arbori, arbusti si stalpii retelelor aeriene de utilitati publice.

Sectiunea caracteristica adoptata pentru aleile de legatura nou create este de strada de categoria a IV-a, cu o banda de circulatie, cu latimea partii carosabile de 3,50m.

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144/3, pantele transversale la imbracaminti sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru trotuare de 1%. A fost necesara modificarea elementelor geometrice existente in profil transversal ale strazii, pentru a se obtine un profil caracteristic categoriei de incadrare a strazii (a III-a, respectiv a IV-a), astfel incat aceasta sa corespunda conditiilor impuse de normativelor in vigoare.

Partea carosabila se va incadra cu borduri inalte de trotuar cu sectiunea de 20x25cm, denivelate cu 15cm fata de suprafata carosabila.

Prin pantele transversale si longitudinale proiectate ale suprafetei carosabile, apa de pe carosabil se va scurge in canalizarea meteorica proiectata, urmand a fi colectata prin gurile de scurgere proiectate.

Pentru a usura si a grabi colectarea apelor meteorice la gurile de scurgere, la marginea imbracamintii bituminoase se vor executa rigole pe ambele parti ale strazii, de forma unor dale prefabricate din beton cu latimea de 25cm si panta transversala de 10%, montate pe acelasi pat de beton cu bordura de incadrare.

Complexul rutier proiectat va avea fi de tip semirigid. S-a optat pentru aceasta solutie deoarece in conditiile date, cu fronturi de locuinte apropiate, nu se poate realiza stratul de piatra sparta, care necesita utilizarea compactarii prin vibrare.

Complex rutier pentru trafic mediu :

Strat de uzura BA16

Strat de legatura BAD25

Strat fundatie din balast stabilizat

Strat inferior fundatie balast

4 cm

6 cm

15 cm

30 cm

Total.

55 cm

Trotuare

La sistematizarea, proiectarea și realizarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-79.

Astfel, la proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și

celelalte zone pietonale.

 • ■  Trotuarele se vor încadra cu borduri mici prefabricate cu secțiunea de 10x15cm montate la marginea dinspre zona verde

 • ■  Trotuarele noi se vor executa cu o structura usoara, alcatuita dintr-o imbracaminte din beton asfaltic tip BA8 de 4cm gros., un strat de baza din balast stabilizat cu ciment de 10cm grosime si un strat de fundatie de 15 cm din balast

Pentru persoanele cu dezabilități locomotorii se vor realiza rampe de acces (borduri înclinate), in dreptul trecerilor de pietoni.

Parcari

Intrucit se resimte acut lipsa spatiilor de parcare, prezenta documentatie trateaza amenajarea unor noi locuri de parcare.

In functie de locatiile disponibile, s-au identificat mai multe suprafete care se pot reamenaja ca spatii de parcare, principala problema careia au trebuit sa raspunda amplasamentele propuse fiind un acces facil in strazile adiacente.

Se vor realiza 124 locuri de parcare.

Complexul rutier proiectat va avea urmatoarele caracteristici:

Complex rutier pentru trafic usor:

Strat de uzura din dale de pavaj carosabile inierbate

8 cm

5 cm

25 cm


Strat baza din nisip pilonat

Strat fundatie din balast

Semnalizarea verticala si orizontala

Se vor monta indicatoarele rutiere in baza unui plan de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera. Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial, lateral, de presemnalizare si orientare) si transversale (treceri pentru pietoni - la fiecare intersecție), conform STAS 1848/1 -7-86.

Utilitati

•  Canalizare meteorica

Colectarea apelor meteorice va fi asigurată prin pante longitudinale și transversale ale platformei drumului spre gurile de scurgere care vor le vor conduce prin racorduri spre un colector stradal ce se va realiza din tuburi PVC 315 mm.Racordarea colectorului la canalizarea stradala existenta se va face prin intermediul unui camin de vizitare existent. Racordurile gurilor de scurgere la colectoarele meteorice se vor realiza din conducte PVC 160mm.

Pentru ca apele meteorice sa nu spele zona verde si astfel incarcate cu pamant sa se scurga pe carosabil, este imperios necesar ca zona verde sa fie inierbata in intregime.

 • •     Iluminat public

Prezenta parte a documentatiei tehnice trateaza solutiile de realizare a instalatiilor electrice de iluminat public a zonei strazii Porumbelului si a parcarilor ce urmeaza a se amenaja in zona.

Pentru realizarea iluminatului public se vor realiza doua circuite electrice avand puterea instalata de 4980W.

Circuitele electrice se vor realiza in cabluri tip ACYABY montate ingropat (in sant pe pat de nisip). Cablurile se vor proteja in tevi in PVC tip G pe portiunile de subtraversare a strazilor si in tevi de PVC tip V pe portiunile de montaj in beton ( fundatiile stalpilor).

Corpurile de iluminat prevazute sunt complet echipate ( aparatura de amorsare si compensare, lampa). Corpurile de iluminat se vor monta pe stalpi metalici de 4m si 8 m.

Documente de referinta
 • > Ordonanta de urgenta privind circulatia pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • > Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colectia" Siguranta Circulatiei", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protecția mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

 • > Ordinul 50 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale.

3.Date tehnice ale investiției:

a) Zona și amplasamentul

Obiectivul este situat în municipiul Oradea, cartierul Iosia.

 • b) Statutul juridic al terenului

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate este situat în intravilanul municipiului Oradea, aparținind in cea mai mare parte domeniului public, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea si partial in proprietatea privata a unor persoane fizice.

Lucrările propuse de modernizare a strazii Porumbelului se vor desfășura in totalitate a traseului în limitele tramei actuale a strazii.

Pentru realizarea parcarilor vor fi necesare exproprieri pentru o suprafata de 629 mp , ce urmeaza a fi trecuta in domeniul public , dupa cum urmeaza:

 • -  lot 1 suprafata de 129 mp,

 • -  lot 2 suprafata de 186 mp,

 • -  lot 3 suprafata de 314 mp,

Suprafetele se afla in proprietatea privata a unor persoane fizice.

Pentru fabricarea mixturilor sau a altor materiale se vor folosi organizările de șantier ale constructorilor, si nu este necesara ocuparea unor suprafete suplimentare din domeniul public.

 • c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 7.380 mp, reprezentand teren intravilan, ocupat de lucrarile rutiere proiectate astfel: 2.230,00 mp parte carosabila strada si alei, 1.870,00 parcari, 1.030,00 mp trotuare, 2.250 mp spatii verzi.

d) Studii de teren
 • •  Studii topografice

Pentru zona studiata, fost intocmit un studiu topografic prin metoda radierii din punctele retelei de ridicare determinate in sistemul de proiectie Stereo 70 prin drumuire si materializate cu cuie topografice metalice, in toate statiile drumuirii, in baza carora se poate reface in orice moment trasarea necesara la executie.

 • •  Studii geotehnice

DIRECTOR:

SEF PROIECT:


ing. Petru Unita ing. Petru Unita


S-au efectuat investigații geotehnice necesare prin sondaje de mică adâncime amplasate în platforma drumului.

Caracteristicile geofizice ale terenului de fundație sunt:

- la suprafata s-au interceptat (pe zone isolate) impietruiri recente cu grosimea medie de 15cm, constand din pietris cu pamint 10-20%, restul fiind din pamant

- terenul de fundare este alcatuit din UMPLUTURI NEOMOGENE cu vechime de minim 50 de ani, relativ consolidate, alcatuite din pietris cu pamant si deseuri urbane slab consolidate

- adâncimea de îngheț-dezgheț după STAS 6054/77 este la 0,80 m;

 • - parametrii geofizici după normativul P100 - 2006 sunt urmatorii: perioada de colt Tc = 0,7, acceleratia gravitationala ag IMR=100ani = 0,12g; conform STAS 11100/1-93 caracteristicile geofizice corespund gradului 7 al intensitatii cutremurelor, dupa scara MSK

 • e) Caracteristicile principale ale constructiilor

  Clasa tehnica strada III si IV

  Clasa tehnica alei IV

  Lungimea totala strada

  145 m

  Lungimea totala alei

  330 m

  Latime parte carosabila strada

  4,00 - 6,00 m

  Latime parte carosabila alei

  3,50 m

  Latime trotuare

  1,50-2,00 m

  Complex rutier partea carosabila strada si alei:

  Strat de uzura BA16

  4 cm

  Strat de legatura BAD25

  6 cm

  Strat de baza balast stabilizat cu ciment

  15 cm

  Strat inferior fundatie balast

  30 cm

  Complex rutier parcari:

  Strat de uzura din dale de pavaj carosabile inierbate

  8 cm

  Strat baza din nisip pilonat

  5 cm

  Strat fundatie din balast

  25 cm

  Complex trotuare:

  Strat de uzura BA8

  4 cm

  Strat de baza balast stabilizat cu ciment

  10cm

  Strat inferior fundatie balast

  15 cm

f) Situatia existenta a utilitatilor

Din punct de vedere a utilitatilor zona studiata este echipata corespunzator (apa, canal menajer).

Sunt in curs de promovare colectoare stradale pentru apa meteorica.

 • g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

In urma analizei impactului asupra mediului s-au constatat urmatoarele:

- starea precara a tronsonului de strada ce face obiectul prezentului studiu determina poluare fonica si un numar ridicat de microparticule de praf;

- poluare cu noxe provenite din arderea combustibilior peste valorile normale;

4.Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investiției este de 5 luni, din care C+M de 3 luni

Operatii / Luni

1

2

3

4

5

Organizare licitatie pentru executia lucrarilor si pentru intocmirea proiectului pentru autorizatie de constructie, detalii de executie

Intocmire proiect tehnic, inclusiv studiile necesare, intocmire detalii de executie

Obtinere avize si autorizatia de construire

Executia lucrarilor

Receptia

TOTAL

5. Costurile estimative ale investiției

1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

Valoarea totala a proiectului este de 2.350.170,00 lei si 539.910,00 euro, inclusiv TVA, din care

C+M 1.296.850,00 lei si 297.930,00 euro, inclusiv TVA.

_______________________________________DEVIZ GENERAL_______________________________________

PRIVIND CHELTUIELILE PE CAPITOLE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI " Modernizare Str.Porumbelului " la cursul din octombrie 2011 de 4,3529 lei/euro

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

1

2

3

4

4

5

6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

789,14

181,29

189,39

978,53

224,80

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

789,14

181,29

189,39

978,53

224,80

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,50

0,34

0,00

1,50

0,34

3.3

Proiectare și engineering

24,93

5,73

5,98

30,91

7,10

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultantă

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistență tehnică

10,36

2,38

2,49

12,85

2,95

TOTAL CAPITOL 3

36,79

8,45

8,47

45,26

10,40

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1.035,49

237,89

248,52

1.284,01

294,98

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.035,49

237,89

248,52

1.284,01

294,98

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

10,36

2,38

2,49

12,85

2,95

5.1.1. lucrări de construcții

10,36

2,38

2,49

12,85

2,95

5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

13,46

3,09

3,23

16,69

3,83

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

10,35

2,38

2,48

12,83

2,95

TOTAL CAPITOL 5

34,17

7,85

8,20

42,37

9,73

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.895,59

435,48

454,58

2.350,17

539,91

Din care C+M

1.045,85

240,27

251,00

1.296,85

297,93

6. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia in modernizarea propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face integral cu sprijinul comunitar si national.

7. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 20

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Valoarea totala a proiectului este de 2.350.170,00 lei si 539.910,00 euro, inclusiv TVA, din care C+M 1.296.850,00 lei si 297.930,00 euro, inclusiv TVA.

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 2.350.170,00 lei / 1.296.850,00 lei

 • 3. durata de realizare (luni): 3 luni

 • •  Clasa tehnica strada III si IV

 • •  Clasa tehnica alei IV

  • •  Lungimea totala strada

  • •  Lungimea totala alei

  • •  numar locuri de parcare

  • •  Latime parte carosabila strada

  • •  Latime parte carosabila alei

  • •  Latime trotuare

  145 m

  330 m

  124 buc

  4,00 - 6,00 m

  3,50 m

  1,50-2,00 m

5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția. Nu este cazul.

9.Avize și acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

4. alte avize și acorduri de principiu specifice.

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor


Contract subsecvent nr. 1/2010

Lucrarea : Modernizare str.Porumbelului

Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F


EVALUAREA LUCRĂRILOR


Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1. - Obținerea terenului

- exproprieri ( cf. raport expertiza)

- lot 1

teren 129 mp

=                           64.896,0 lei

- lot 2

teren 186 mp

=

74.080,0 lei

- lot 3

teren 314 mp

=

125.080,0 lei

constructii

=

525.080.0 lei

Total =

789.136,0 lei

1.2. -

Amenajarea terenului

-


1.3. - Amenajarea pentru protectia mediului


Total cap.1 (fara TVA)


789.136,0 lei

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1- Studii de teren


3.2- Taxe pentru obținerea de avize .acorduri si autorizații


1.000,0 lei


3.3. - Proiectare si inginerie:

 • - Strada 852.094 leix2%

 • - Parcari 183.398 lei x 4,3%

Total proiectare


17.042,0 lei

7.886.0 lei

24.928,0 lei


 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achzitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica 1% din C+M


10.355,0 lei


RECAPITULATIE CAP.3
 • 3.1. - Studii de teren

 • 3.2. - Taxe pentru obtierea de avize, acorduri si autorizații

 • 3.3. - Proiectare si inginerie

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. -Asistentatehnica

Total cap.3 (fara TVA)

1.000,00 lei

24.928,00 lei


10.355,00 lei

36.283,00 lei


Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. - Construcții -

4.1.1. Obiect nr.1 - Acces rutier si parcari

1. - Lucrari pregatitoare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 1

 • 2 - Sistem rutier

 • - Conf. calculatie anexa

Total.2

 • 3 - Trotuare existente

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 3

 • 4 - Trotuare noi

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 4

 • 5 - Siguranta circulatiei

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 5

 • 6 - Parcari

 • - Conf. calculatie anexa

Total.6


46.943,00lei

46.943,00 lei

296.074,82lei

296.074,82lei


15.900,66 lei

15.900,66 lei

35.885,78lei

35.885,78lei

16.409,80lei

16.409,80lei

183.398,12lei

183.398,12lei


 • 7 - Lucrari anexe

 • - Conf. calculatie anexa

Total.7

 • 8 - Canalizare pluviala

 • - Conf. calculatie anexa

Total.8

 • 9 - Iluminat public

 • - Conf. calculatie anexa

Total.9

61.422,10 lei

61.422,10 lei

84.101,57 lei

84.101,57lei


295.356,00lei

295.356,00lei


Total cap.4.1.1. (fara TVA)

1.035.491,85lei

Total cap. 4

1.035.491,85lei

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1. - Organizare santier

10.355,00 lei

5.1.1. - Lucrari de constructii aferente organizarii de santier

10.355,00 lei

5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier

5.2. - Comisioane, taxe

- 1,3% din 4.1.

13.461,39 lei

5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute

- 10% din cap. 4

10.354,92 lei

RECAPITULATE - Capitol 5

Pct. 5.1. - Organizare santier

Pct. 5.2. - Comisioane, taxe

Pct. 5.3. - Chelt.diverse si neprevăzute

10.355,00 lei

13.461,39 lei

10.354,92 lei

TOTAL Cap. 5 (fara TVA)

34.171,31 lei

RECAPITULATIE

Cap. 1 - Chelt.pt.obtinerea si amenajarea terenului

789.136,0 lei

Cap. 2 - Chelt.pt.asigurarea utilitatilor

-

Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare si asistenta tehnica

36.283,00 lei

Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

1.035.491,85 lei

Cap. 5 - Alte cheltuieli

78.982,44 lei

T O T A L (fara TVA)

DincareC+M(1.2+1.3+4.1+5.1)

1.463.733,00 lei

1.305.632,00 lei

FORMULAR F2

Obiectiv: Modernizare str.Porumbelului

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiect nr. 1: Acces rutier si parcari

Nr. crt.

Nr. cap/subcap.

deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de construcții

2

1

Lucrari pregatitoare

46.943,00

3

2

Sistem rutier

296.074,82

4

3

Trotuare existente

15.900,66

5

4

Trotuare noi

35.885,78

6

5

Siguranta circulatiei

16.409,80

7

6

Parcari

183.398,12

8

7

Lucrari anexe

61.422,10

9

8

Canalizare pluviala

84.101,57

10

9

Iluminat public

295.356,00

Total I

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

1.035.491,85

Taxa pe valoarea adaugata

248.518,04

TOTAL VALOARE:

1.284.009,89

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul : Acces rutier si parcari

Categoria de lucrări : Lucrări pregătitoare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transpo rt ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

1.326

24,82

32.911,00

2

Profilarea si compactarea platformei

mp

2.230

2,13

4.750,00

3

Spargere betoane

mc

12

101,00

1.212,00

4

Doborirea arborilor

buc

15

211,35

3.170,25

5

Demolare trotuare existente

mp

245

19,00

4.655,00

6

Scarificare

mp

245

1,00

245,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

46.943,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

I - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul : Acces rutier si parcari

Categoria de lucrări : Sistem rutier

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera (3 x4b)

U

Utilaj (3 x4c)

t Transport (3 x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast stabilizat

mc

350

221,00

77.350,00

2

BAD25

to

336

238,00

79.968,00

3

BA16

to

214

281,00

60.134,00

4

Dala prefabricata beton

ml

50

44,00

2.200,00

5

Bordura mare 20 x 25 x 330

ml

980

44,00

43.120,00

6

Balast

mc

669

49,78

33.302,82

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

296.074,82

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

FORMULAR F3

Obiectiv: Modernizare str.Porumbelului Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari Obiectul : Acces rutier si parcari

Categoria de lucrari : Trotuare exis

tente

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FIN

ANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

BA 8 trotuar

to

36

268,00

9.648,00

3

Balast stabilizat

mc

2

221,00

442,00

4

Bordura 10 x 15 x 500

ml

280

19,60

5.488,00

5

Sapatura

mc

13

24,82

322,66

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

15.900,66

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul : Acces rutier si parcari

Categoria de lucrări : Trotuare noi

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera

(3 x 4b )

U

Utilaj ( 3 x 4c)

t Transport ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FIN

ANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast trotuare

mc

99

49,78

4.928,22

2

BA 8 trotuar

to

12,4

268,00

3.323,20

3

Balast stabilizat

mc

66

221,00

14.586,00

4

Bordura 10 x 15 x 500

ml

415

19,60

8.134,00

5

Sapatura

mc

198

24,82

4.914,36

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

35.885,78

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul : Acces rutier si parcari

Categoria de lucrări : Siguranțe circulației

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera ( 3 x 4b )

U

Utilaj ( 3 x 4c)

t Transpo rt ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Marcaj rutier transversal

mp

265

22,40

5.936,00

2

Semnalizare rutiera

pct

1

335,80

335,80

3

Stalp indicatoare

buc

37

87,40

3.233,80

4

Indicatoare noi

buc

37

186,60

6.904,20

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

16.409,80

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul : Acces rutier si parcari

Categoria de lucrări : Parcari

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera

(3 x4b )

U

Utilaj ( 3 x 4c)

t

Transport (3 x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

748

24,82

18.565,36

2

Balast

mc

467

49,78

23.247,26

3

Nisip pilonat 5 cm. grosime

mc

94

122,00

11.468,00

4

Bordura inclinata rigole

ml

850

44,00

37.400,00

9

Dale pavaj “ECO”

mp

1.870

45,25

84.617,50

10

Strat vegetal

mp

675

12,00

8.100,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

183.398,12

Proiectant:

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor:I - cantitate; II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul : Acces rutier si parcari

Categoria de lucrări : Lucrări anexe

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Material e (3 x 4a)

M

Manopera (3 x4b )

U

Utilaj (3 x 4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Ridicarea la cota a caminelor

buc

7

729,00

5.103,00

2

Ridicarea la cota a hidrantilor subterani

buc

4

31,30

125,20

3

Ridicarea la cota a vanelor

buc

3

31,30

93,90

4

Mutare stalpi electrici

buc

3

3.700,00

11.100,00

5

Cablu alimentare

km

0,3

150.000,00

45.000,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

61.422,10

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

FORMULAR F3

Obiectiv: Modernizare str.Porumbelului

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul : Acces rutier si parcari

Categoria de lucrări : Canalizare pluviala

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transpo rt (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SI

ECTIUNE FINA

NCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura 0 -1,5m

mc

277

27,00

7.479,00

2

Conducta canalizare Dn315 mm

ml

205

138,00

28.290,00

3

Camine de vizitare

buc

16

1.220,15

19.522,40

4

Guri de scurgere

buc

29

501,73

14.550,17

5

Racorduri guri de scurgere

ml

155

92,00

14.260,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

84.101,57

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor: I - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Pag: 1

INVESTITOR

: MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT

: S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV

Modernizare str.Porumbelului

OBIECT : Acces rutier si parcari

D E V I Z A N A L I T I C COD ILPPR1

Pentru: ILUMINAT PUBLIC

GRUPA CAT.LUCRARI:0

PRET MEDIU DE TRANSPORT:

BDN:90.1 &ILPM

10.00

ELAB.

24/10/11

!

Simbol art. Coduri liste !

PU

Mater

! Valori !

!Nr.

Sporuri Art U.M

. Cantitate

PU

Manop

! Totale !

!ord.

!

PU

Utilaj

!!

!teh.Denumire Articol

!

PU

Transp

!Gr.totala !

!

!

Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

23

!

4

! 5-10 !

1

W2A16A1 asim

7.8

218

---

BUC

28.000

36.4

1018

R

Stilp simplu teava ol in

fundatie

58.6

1640

turnata teren normal

2875

0.000

0

0.000

0.01

2

YC01

1.0

7677

---

LEI

7677.000

0.0

0

Procurare stilp metalic

ornamental h =

4 m 0.0

0

tip SP-3W

7677

BUC

9.000

0.000

0

0.000

0.00

3

YC01

1.0

66500

---

LEI

66500.000

0.0

0

Procurare stilp metalic

zincat octogonal

0.0

0

h=8m

66500

BUC

19.000

0.000

0

0.000

0.00

4

TSA17C1

0.0

0

---

MC

33.000

43.6

1439

R

Sap.Man.Gropi polig.Monobl.Pt.Linii

0.0

0

el.Pam.Cu umid.Nat.Fara

sprij.Lat.1m

1439

adinc.2 5m t.F.Tare

0.000

0

0.000

0.00

5

TSF13A1

1.8

47

---

MP

26.600

2.5

65

R

Sprij.Mal.Cu dulapi fag

asez.Oriz.Pt

0.0

1

linii el.Inalta tens.La

sap.Sub 1 5m

113

lat.Cu intersp.0 2-0 6m

0.060

2

0.002

0.06

6

TSA23A1

0.0

0

---

MC

67.000

1.2

80

R

Epuizarea cu pompa de mi

na a apelor

0.0

0

din sapaturi in teren cu

infiltratii

80

moderate de apa

0.000

0

0.000

0.00

7

TSD01D1

0.0

0

--

MC

33.000

4.6

150

R

Imprastierea cu lopata

a pamint.Afinat

0.0

0

strat uniform 10-30cm.Gros cu sfarim.

150

Bulg.Teren f.Tare

0.000

0

0.000

0.00

8

TSH01A1

0.0

0

--

100

MP 56.000

56.6

3167

R

Degajarea terenului de

corpuri straine

0.0

0

3167

0.000

0

0.000

0.00

9

CA01M1

0.2

8

--

MC

34.000

27.8

944

R

Turnare beton simplu in

fundatii la

0.0

0

constructii ingineresti

stilpi lea

951

etc.

0.000

0

0.000

0.00

10

2100933

197.5

6715

--

MC

34.000

0.0

0

R

Beton de ciment b 100 s

tas 3622

0.0

0

6715

0.000

0

0.000

0.00

11

TRA06A20

0.0

0

--

T

91.200

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu

autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=20km

20.000

1824

0.000

0.00

12

W1C10A1

6.7

4058

--

KG

610.000

0.8

495

R

Constructii de otel tip

mecano zincate

0.0

16

montare

4570

0.071

43

0.001

0.69

13

CB01A1

4.0

35

--

MP

8.700

8.6

75

R

Cofraje in cuzineti fund pahar fund

0.0

0

utilaje din pan ref din

scinduri ras

110

sc si subsc incl spijiniri

0.131

1

0.003

0.02

14

EA10C1

6.2

534

--

M

86.000

4.1

352

R

Teava pvc tip u montata

ingropat in

0.0

0

pardoseala cu d=50mm

886

0.043

4

0.000

0.04

15

W1R11A

2.2

64

--

BUC

29.000

0.8

23

R

Imbinarea prizei de leg

are la pamint

0.0

0

cu suruburi galvanizate

m12x40

88

0.000

0

0.000

0.00

16

ACA10B2

8.7

2061

--

M

238.000

2.0

486

R

Montare teava pvc tip 4 g in

pamint in

0.0

5

exteriorulcladirilor avind dn

63

2552

0.140

33

0.001

0.33

17

W2G01A17 asim

0.1

97

--

M

955.000

0.5

469

R

Mont.Cablu subt.1 kv gr.1 101

-1 300 kg

0.0

0

m cu-al in sant pe pat de nis

ip f.

566

Obst.Cu tr.Man.Montat

0.000

0

0.000

0.01

18

YC01

1.0

361

--

LEI

361.000

0.0

0

Procurare cablu energie ACYABY 3 x 16 mmp

0.0

0

M

95.000

361

0.000

0

0.000

0.00

19

YC01

1.0

4085

--

LEI

4085.000

0.0

0

Procurare cablu energie ACYABY 4 x 16 mmp

0.0

0

M

860.000

4085

0.000

0

0.000

0.00

20

EC05A1 asim

0.0

1

--

M

210.000

0.8

168

R

Cablu energie tras prin tub prot metal

0.0

0

pt racord motoare tablouri aparate

169

conducte 16 mmp.

0.000

0

0.000

0.00

21

YC01

1.0

662

--

LEI

662.000

0.0

0

Procurare cablu energie CYY 3

x 2,5 mmp

0.0

0

M

210.000

662

0.000

0

0.000

0.00

22

EC11D1

25.2

1464

--

BUC

58.000

14.7

854

R

Cap terminal interior leg.La

borne cu

0.0

0

cond.Al.4x16 sau 3x25 16mmp

2318

0.000

0

0.000

0.02

23

EC12C1

2.8

215

--

BUC

78.000

5.7

443

R

Cap terminal interior leg.La

borne cu

0.0

0

cond.Cu.4x10mmp

658

0.000

0

0.000

0.01

24

EC19A1 5

19.8

1151

--

BUC

58.000

0.3

19

R

Presetupa fix.Cabluri la electromot.

0.0

0

Tablouri aparate cu diametrul

16 mm

1170

0.017

1

Presetupa 29x.Cablur

0.000

0.02

25

EG08C1

10.8

8891

--

M 825.000

13.5

11171

R

Cond.Leg.Pam.Inst.Paratrasnet prot.

0.0

16

Leg.Pamint mont.Pam.Banda ol zinc.

20078

40x4mm mont.In teren f.Tare

0.086

71

0.001

1.19

26

W1R06A3

28.9

2605

--

M 90.000

10.7

966

R

Electrod din teava de otel de doi toli

1.1

95

si jumatatepentru legarea la pamint in

3666

teren foarte tare

0.392

35

0.007

0.64

27

W1R12A

156.7

21304

--

MC 136.000

28.5

3877

R

Bentopriza pentru imbunatatirea

16.1

2191

instalatiei de legare la pamint gel

27372

20.000

2720

0.422

57.40

28

W1R13A

18.0

523

--

BUC 29.000

9.3

270

R

Legarea la pamint a nulului si

0.0

0

elementelor de pe stilpii retelelor

792

electrice aeriene de joasa tens.

0.056

2

0.001

0.03

29

W2H01A2

11.0

1514

--

M 138.000

12.3

1702

R

Sant ter.F.Tare pt.Poz.1-2cable 1kv

0.0

0

incl.Protej cunisip si caram.Si astup.

3216

Sant

0.924

128

0.025

3.44

30

W2H07A1

12.2

1685

--

M 138.000

0.4

50

R

Profil tip m pentru 1 cablu de 1kv

0.0

0

strat protector cu folii din pvc

1735

0.000

0

0.001

0.11

31

EH01A1

0.0

0

--

BUC 68.000

6.2

419

R

Incercarea cablurilor de energie

13.1

889

electrica de maximum 1 kv.

1308

0.000

0

0.000

0.00

32

W1P08A

1.1

11

--

BUC 10.000

14.4

144

R

Verificarea prizelor de pamint pt.

0.0

0

Lucrari de instalatii electrice la

155

constructii

0.000

0

0.000

0.00

33

W2F04G01 asim

0.0

0

--

-100% BUC 39.000

6.1

238

R

Corp de ilum.Publ.Cu lampa vapori

19.1

744

mercur montat cu autotelescop tip pvb

981

7 ac pe st.Beton montat

0.000

0

0.000

0.00

34

YC01

1.0

17400

---

LEI

17400.000

0.0

0

Procurare corp de iluminat tip TIMLUX S/21

0.0

0

IEP 2/21 SE (T) 150 echipat cu lampa LVS

17400

E (T) 150 W, lampa cu vapori de sodiu

0.000

0

BUC

29.000

0.000

0.00

35

YC01

1.0

2380

---

LEI

2380.000

0.0

0

Procurare corp de iluminat tip TIMLUX P

0.0

0

SELUX ST(E) 70 cu lampa

tip LVS T(E) 70 W

2380

lampa cu vapori de sodiu

0.000

0

BUC

10.000

0.000

0.00

36

W2F13K01 asim

0.0

0

---

-100% BUC

29.000

21.1

611

R

Prelungire pt.Mont.Corp

ilum.Incl.

46.1

1338

Cond.Interior cu 1 brate

st.Metal

1948

mont.Cu telescop montat

0.989

0

0.000

0.00

37

YC01

1.0

3625

---

LEI

3625.000

0.0

0

Procurare consola fixare

corp de iluminat

0.0

0

pe stilp metalic

3625

BUC

29.000

0.000

0

0.000

0.00

38

EF03A1 asim

10.3

310

---

BUC

30.000

70.1

2104

R

Tablou electric panou dulap celula sau

0.0

1

pupitru gata echipat cu

greutatea

2415

150kg

0.116

3

0.003

0.08

39

YC01

1.0

19000

---

LEI

19000.000

0.0

0

Procurare BMP IP

0.0

0

BUC

1.000

19000

0.000

0

0.000

0.00

40

YC01

1.0

19807

---

LEI

19807.000

0.0

0

Procurare cofrete CD LUX

3

0.0

0

BUC

29.000

19807

0.000

0

0.000

0.00

41

W1C10A1

6.7

818

---

KG

123.000

0.8

100

R

Constructii de otel tip

mecano zincate

0.0

3

montare

921

0.071

9

0.001

0.14

42

EF08B1 51

7.5

1703

---

BUC

228.000

2.2

493

R

Racord.Cond.Al.Ap.Sau mot.La borne.

0.0

0

Tab.El.Pe marm.Met.Sau caps.Cond.Cu

2196

sect.10 sau 16mmp

0.000

0

Papuc alama 10x16 5

0.000

0.01

43

EF09A1

0.0

0

--

BUC

234.

000

0.6

131

R

Racord.Cond.Cu.Ap.

Sau mot.L

a borne.

0.0

0

Tab.El.Pe marm.Met

.Sau caps

.Cond.Cu

131

sect.10mmp

0

.000

0

0

.000

0.00

44

EH05C1

0.0

0

--

BUC

30.

000

73.9

2218

R

Incercare panouri

metalice

sau

31.4

941

dulapuri metalice

3159

0

.000

0

0

.000

0.00

1

23

!

4

!

5-10

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale* Manopera * Utilaj * TOTAL * 10 * 9 * 5 * 6 * 7 * 8 *

4876 197531 34740 7880 245027 64.242

CAP.B-ALTE CHELTUIELI


DIRECTE DEVIZ


TRANSPORT MATERIALE

LA SANTIER

64.242 X 1

0.00

642

- CONTRIBUTII ASIG.

SOCIALE

34740

X

0.2080

7226

- AJUTOR SOMAJ

34740

X

0.0075

261

- FOND PENTRU SANATATE

34740

X

0.0605

2102

- FOND DE ACCIDENTE

34740

X

0.0133

462

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

5518

197531

44790

7880

255719

CAP.C - CHELTUIELI

INDIRECT

255719

X

0.1000

25572

TOTAL CHELTUIELI

INDIRECTE

( 10.00

%)

25572

PROFIT

281291

X

0.0500

14065

T O T A L DEVIZ


295356


Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea