Hotărârea nr. 738/2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Modernizare strada Tudor Arghezi”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

“ Modernizare strada Tudor Arghezi”

Analizând Raportul de specialitate nr.265982/16.11.2011 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Tudor Arghezi,

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. al. (2) lit. b), c), alin. (4) lit.a), lit.d) , alin. (5) lit. c) art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “ Modernizare strada Tudor Arghezii cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:.....................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:........................................................................................................municipiul Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției : din care C+M :

Eșalonarea investiției INV/C+M Anul I

Capacități :


128,92 mii lei / 29,68 mii euro (inclusiv TVA)

112,59 mii lei / 25,92 mii euro ( inclusiv TVA) ( preț la 01.11.2011 ; 1 euro = 4,3435 lei )

128,92 mii lei / 112,59 mii lei (inclusiv TVA)

29,68 mii euro/ 25,92 mii euro (inclusiv TVA)


 • •   Clasă tehnică stradă

 • •   Lungimea totală stradă

 • •   Lățime trotuare

 • •   Complex rutier partea carosabila strada si alei:

Strat de uzura BA16 Strat de legătura BAD25 Strat de baza balast stabilizat cu ciment Strat inferior fundație balast

 • •   Complex rutier: trotuare și accesele la proprietăți:

Strat de uzura BA8


IV

94 m

2 x 94,00 m

4 cm

6 cm

15 cm

30 cm

4 cm


Strat de baza din beton de ciment C12/15                          10 cm

Strat inferior fundație balast                 15 cm

Durata de realizare a investiției :                                           2 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Economică

 • •   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

  Oradea, 17 noiembrie 2011

  Nr. 738


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

Anexă la H.C.L.738/2011

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

FOAIE DE CAPAT

Lucrare:

MODERNIZARE STRADA TUDOR ARGHEZI

Beneficiar:

MUNICIPIUL ORADEA

Proiectant general:

S.C. AQUACONS S.R.L. S.R.L. Oradea

Contract subsecvent :

1/2011

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE

DIRECTOR:

ing. Petru Unita

SEF PROIECT:

ing. Petru Unita


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 1/2011

Lucrarea : Modernizare strada Tudor Arghezi Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

BORDEROU

A/ PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism Studiu de fezabilitate Evaluarea lucrărilor Anexe evaluare

B/ PIESE DESENATE

PIZ

Plan de incadrare in zona

sc.

1:

5.000

P1

Plan de situatie

sc.

1:

500

L1

Profil longitudinal

sc.

1:

1.000;1:100

TP1

Profil transversal TIP 1

sc.

1:

50

STUDIU DE FEZABILITATE

Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investiții: „ Modernizare strada Tudor Arghezi"

 • 2. Amplasamentul: județul Bihor, Municipiul Oradea

 • 3. Titularul investiției: Primaria municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul studiului: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Informații generale privind proiectul

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, in zona nord-vestică a acestuia, face lagatura intre parcariea de la stadionul municipiului Oradea Iuliu Bodola cu str. Iasomiei, strada ce conduce atât la bulevardul St. Cel Mare cât și spre str. Berzei, conform planului general de ansamblu și planului de amplasare.

Necesitatea investitiei

Tema este modernizarea str. Tudor Arghezi pentru înlesnirea evacuării parcării de la stadionul municipal spre str. Iasomiei, care face legătura intre bul. Stefan cel Mare si str. Berzei, de unde se poate ieși ușor spre bul. Decebal.

Trebuie de asemenea menționat că sustenabilitatea proiectului este asigurată de faptul că, străzile fiind publice, întreținerea lor se va face în mod profesional de către servicul specializat al Primăriei Oradea și aducand o contribuție mai mult decât proporțională cu valoarea investiției la fluidizarea traficului, la scurtarea timpului de transport, la reducerea poluării aerului și la îmbunătățirea siguranței circulației în municipiul Oradea.

Ca în toate orașele istorice din Europa și din lume, infrastructura rutieră din municipiul Oradea nu a putut ține pasul cu intensificarea traficului, numărul de mașini crescand dramatic. Efectele creșterii traficului au devenit vizibile pe arterele principale și de tranzit, prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier, ceea ce cauzează:

 • ■      disconfortul utilizatorilor;

 • ■      reducerea vitezei de circulație;

 • ■      creșterea cheltuielilor cu carburanți și piese de schimb;

 • ■      creșterea cheltuielilor de întreținere a drumului;

 • ■      creșterea poluării.

Toate acestea au rezultat în condiții de siguranță a traficului mai scăzute, cu o creștere corespunzătoare a numărului de incidente în trafic.

Scopul obiectivului de investiții este fluidizarea traficului rutier local prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră.

Amenajările propuse vor conduce la:

 • ■      sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

 • ■      scurtarea duratei medii de călătorie

 • ■      reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;

 • ■      realizarea unui confort sporit pentru participanții la trafic - autovehicule și pietoni;

 • ■      mărirea siguranței circulației;

 • ■      reducerea numărului de accidente;

 • ■      îmbunătățirea conditiilor de mediu din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

 • ■      creșterea confortului riveranilor.

 • ■      igienizarea zonei

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, strada Tudor Arghezi se încadrează în categoria a IV-a - fiind o strada de deservire locala, cu o banda de circulatie, asigurand accesul la locuinte si servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus.

Stare actuală:

Necesitatea reabilitării acestei străzi este impusă de condițiile existente din teren.

Strada ce face obiectul prezentului proiect, va fi o artera de degajare a parcării de langa stadionul municipal si de acces a riveranilor la imobile.

Creșterea traficului, cât și sporirea siguranței în circulația rutieră in zona, impune modernizarea arterei in vederea cresterii confortului in circulatie si micsorarea noxelor rezultate din utilzarea strazii in starea actuala (zgomot, vibratii, praf, etc). Se vor inlatura inconvenientele amintite, prin realizarea elementelor constructive caracteristice obligatorii pentru profilul standardizat de strada - carosabil delimitat cu borduri, îmbrăcăminte bituminoasă, colectarea apelor meteorice prin canalizarea pluvială, trotuare, spații verzi, amenajare accese la imobilele riveranilor, etc.

Necesitatea modernizării acestei străzi este impusă de următoarele condiții existente extrem de precare:

 • ■      traficul rutier și pietonal se desfășoară greoi;

 • ■      carosabilul este foarte degradat, cu multe gropi, datorită stării avansate de degradare a sistemului rutier, care este alcătuit dintr-o balastare, și pătrunderii apei în straturile de fundație;

 • ■      scurgerea apelor se asigură deficitar - dispozitivele pentru colectarea și evacuarea acestora lipsesc în totalitate;

 • ■      elementele stradale nu sunt corelate nici în profil transversal, nici în profil longitudinal

siguranta rutiera, a vehiculelor si pietonilor, nu este asigurata, deoarece fluxurile auto nu sunt separate de cele pietonale, iar intersectiile cu celelate strazi sunt amenajate sumar

 • 2. Descrierea investiției:

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort in intersectie se impun următoarele măsuri:

 • a) Scenariu tehnico economic

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selectie alternative

Structura rutiera rigida (Imbracaminte din beton de ciment)

Structura rutiera elastica (Imbracaminti asfaltice)

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2

Raport Pret Investitie initiala / Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura / Trafic mare/mic

5

2

6

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluarea in executie nu/da (5/1)

4

2

8

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1)

1

5

13

Necesita executia si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

1

5

15

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de executie (5/1)

2

5

17

Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

19

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5 /1)

1

5

20

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

57

79

Punctaj realizat :

 • -   Structuri rutiere rigide - 57 pct.

 • -   Structuri rutiere elastice - 79 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere elastice se califica avand 79 puncte, fata de structurile rutiere rigide ce au obtinut 57 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice si din beton de ciment. Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor rigie si elastice se pot explicita dupa cum urmeaza:

Avantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -   Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

 • -   Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri.

 • -  Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

 • -   Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

 • -  Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila).

 • -   Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

 • -   Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

 • -  Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -  Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

 • -  Traficul trebuie adaptat la executie - circulatie numai pe o banda.

 • -  Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt.

 • -   Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.

 • -   Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

 • -   Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.

Avantajele imbracamintii bituminoase

 • -   Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

 • -   Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

 • -  Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

 • -  Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

- Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

- Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

- Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani).

- La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

- Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

- Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.

- Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Solutia aleasa este imbracamintea bituminoasa, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile initiale de executie mai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, data fiind situarea strazii intr-o zona rezidentiala, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

b) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

- respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului

- respectarea normelor tehnice in vigoare.

La modernizarea strazii Tudor Arghezi, ca obiectiv de realizare a noii artere de legatura, se propune sa se demoleze structura existenta, sa se execute o sapatura in caseta generala, la o adancimea egala sau mai mare dacat grosimea structurii proiectate, sa se realizeze noua structura proiectata, la cota din linia rosie.

Structura rutieră se va dimensiona corespunzatoare unui trafic mediu, luând în considerare datele geotehnice ale terenului de fundare și prevederile normativului pentru dimensionarea structurilor bituminoase de ramforsare a structurilor rutiere suple și semirigide.

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impun următoarele măsuri:

Modernizarea sistemului rutier, realizarea elementelor constructive caracteristice

străzilor:

 • -  carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă;

 • -  structura rutieră se va proiecta pentru un trafic mediu;

 • -  se vor aduce îmbunătățiri ale configurației geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal a străzii;

 • -  partea carosabilă se va încadra cu borduri;

 • -  se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

- se vor proiecta trotuare noi

-  se vor monta borduri înclinate la trecerile de pietoni și în intersecții;

-  se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală, conform standardelor în vigoare

Modernizare sistem rutier

 • •      In plan de situatie:

In functie de configuratia existenta, sistematizarea zonei s-a facut prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda categoriei a IV-a de strazi .

Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 863 - 87 si STAS 10144.

S-a mentinut traseul existent al strazii.

Strada Tudor Arghezi va avea lungimea de 95 m, latimea de 4,00 și un sens unic de circulatie, dinspre parcarea stadionului municipal spre str. Iasomiei. S-a ales latimea de 4,00m deoarece in acest fel depasirea autoturismelor oprite langa bordura

Se vor amenaja patru accese la proprietati.

Elementele geometrice ale traseului se vor adopta pentru viteza de baza cu valoarea de 50m/h.

In profil longitudinal:

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, urmarindu-se pastrarea liniei rosii cat mai apropiate de profilul terenului natural. S-a tinut in special seama de racordurile la capetele traseelor, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

S-a urmarit ca nivelul partii carosabile sa se gaseasca sub nivelul trotuarelor actuale sau ce vor fi amenajate, pentru a se putea asigura o buna colectare a apelor meteorice de pe toate suprafetele adiacente strazii.

Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse intre 0,15 % si 1,6 %. Elementele de profil longitudinal s-au racordat in plan vertical cu arce de cerc cu raze cuprinse intre 200 m -500m, care respecta normele impuse de legislatia privind incadrarea in clasa tehnica si privind viteza de proiectare, pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

 • •      In profil transversal:

Sectiunea caracteristica adoptata pentru strada T. Alexandri este de strada de categoria a IV-a cu o banda, cu latimea partii carosabile de 4,00 si doua trotuare alaturate fronturilor de locuinte de 1,00 m latime. Intre trotuare si partea carosabila, se va amenaja o zonă verde.

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144/3, pantele transversale la imbracaminti sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru trotuare de 2%. A fost necesara modificarea elementelor geometrice existente in profil transversal ale strazii, pentru a se obtine un profil caracteristic categoriei de incadrare a strazii, astfel incat aceasta sa corespunda conditiilor impuse de normativelor in vigoare.

Partea carosabila se va incadra cu borduri inalte de trotuar cu sectiunea de 20x25cm, denivelate cu 15cm fata de suprafata carosabila.

Prin pantele transversale si longitudinale proiectate ale suprafetei carosabile, apa de pe carosabil se va scurge in canalizarea meteorica proiectata, urmand a fi colectata prin gurile de scurgere proiectate.

Pentru a usura si a grabi colectarea apelor meteorice la gurile de scurgere, la marginea imbracamintii bituminoase se vor executa rigole pe ambele parti ale strazii, de forma unor dale prefabricate din beton cu latimea de 30 cm , lungimea de 50 cm, iar grosimea variabilă de la 13 cm la 10 cm , montate pe acelasi pat de beton cu bordura de incadrare.

Complexul rutier proiectat va avea fi de tip semirigid. S-a optat pentru aceasta solutie deoarece in conditiile date, cu fronturi de locuinte apropiate, nu se poate realiza stratul de piatra sparta, care necesita utilizarea compactarii prin vibrare.

Complex rutier pentru trafic mediu :

Strat de uzura BA16 4 cm

Strat de legatura BAD25

Strat fundatie din balast stabilizat                  15

Strat inferior fundație balast_______________________30

Total.                                           54

Trotuare

La sistematizarea, proiectarea și realizarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-79.

Astfel, la proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale.

 • ■  Trotuarele se vor încadra cu borduri mici prefabricate cu sectiunea de 10x15cm montate la marginea dinspre zona verde

 • ■  Trotuarele noi se vor executa cu o structura usoara, alcatuita dintr-o imbracaminte din beton asfaltic tip BA8 de 4cm gros., un strat de baza din beton de ciment C12-15 de 10cm grosime si un strat de fundatie de 15 cm din balast

Pentru persoanele cu dezabilități locomotorii se vor realiza rampe de acces (borduri înclinate), in dreptul trecerilor de pietoni.

Semnalizarea verticala si orizontala

Strada Tudor Arghezi este o strada de clasa IV, cu sens unic, care face lagatura intre parcarea stadionului municipal si str. Iasomiei , prevazandu-se indicatorul de sens unic fig. G4 la intrare iar la iesirea de la Iasomiei indicatorul acces interzis fig. C1.

Acesul strazii T. Arghezi de clasă IV intr-o stradă de clasă III respectiv Iasomiei, este reglementat prin montarea indicatorului “ oprire “ fig. B2, deoarece strada T. Arghezi nu are prioritate și nici vizibilitate , fata de str. Iasomiei.

La trecerea de pietoni de la intersecția cu str. Iasomiei este prevăzut indicatorul „ trecere pentru pietoni” fig G2.

Toate aceste indicatoare, precum si marcajele rutiere longitudinale (axial, de presemnalizare si orientare) si transversale (treceri pentru pietoni - dealungul strazii Porumbelului la intersectiile cu aleile 1,2,4,5 si 6), conform STAS 1848/1 - 7 - 86, sunt prezentate in plansa de semnalizare rutiera SR1.

Utilitati

Canalizare meteorica

Colectarea apelor meteorice va fi asigurată prin pante longitudinale și transversale ale platformei drumului spre gurile de scurgere care le vor conduce prin racorduri spre caminul existen. Pentru ca apele meteorice sa nu spele zona verde si astfel incarcate cu pamant sa se scurga pe carosabil, este imperios necesar ca zona verde sa fie inierbata in intregime.

Documente de referinta

 • > Ordonanța de urgenta privind circulația pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicaț in Monițorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • > Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colectia" Siguranta Circulatiei", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

 • > Ordinul 50 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale.

3.Date tehnice ale investiției:

a) Zona și amplasamentul

Obiectivul este situat în municipiul Oradea, în zona stadionului municipal.

b) Statutul juridic al terenului

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate este situat în intravilanul municipiului Oradea, aparținind domeniului public, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Lucrările propuse de modernizare a strazii Tudor Arghezi se vor desfășura in totalitatea traseului în limitele tramei actuale a strazii.

Pentru fabricarea mixturilor sau a altor materiale se vor folosi organizările de șantier ale constructorilor, si nu este necesara ocuparea unor suprafete suplimentare din domeniul public.

 • c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 778 mp, reprezentand teren intravilan, ocupat de lucrarile rutiere proiectate astfel: 380 mp parte carosabila strada , 140 mp trotuare noi , 35 mp acese noi la proprietați, 65 mp trotuare existente si 158 mp spatii verzi.

 • d) Studii de teren

 • •  Studii topografice

Pentru zona studiata, a fost intocmit un studiu topografic prin metoda radierii din punctele retelei de ridicare determinate in sistemul de proiectie Stereo 70 prin drumuire si materializate cu cuie topografice metalice, in toate statiile drumuirii, in baza carora se poate reface in orice moment trasarea necesara la executie.

 • •  Studii geotehnice

S-au efectuat investigații geotehnice necesare prin sondaje de mică adâncime amplasate în platforma drumului.

Caracteristicile geofizice ale terenului de fundație sunt:

 • - la suprafata s-au interceptat (pe zone isolate) impietruiri recente cu grosimea medie de 15cm, constand din pietris cu pamint 10-20%, restul fiind din pamant

 • - terenul de fundare este alcatuit din UMPLUTURI NEOMOGENE cu vechime de minim 50 de ani, relativ consolidate, alcatuite din pietris cu pamant si deseuri urbane slab consolidate

- adâncimea de îngheț-dezgheț după STAS 6054/77 este la 0,80 m;

 • - parametrii geofizici după normativul P100 - 2006 sunt urmatorii: perioada de colt Tc = 0,7, acceleratia gravitationala ag IMR=100ani = 0,12g; conform STAS 11100/1-93 caracteristicile geofizice corespund gradului 7 al intensitatii cutremurelor, dupa scara MSK

 • e) Caracteristicile principale ale constructiilor

 • •  Clasa tehnica strada IV

 • •  Lungimea totala strada

 • •  Latime parte carosabila strada                               4,00 m

 • •  Latime trotuare                                          2 x 1,00 m

 • •  Complex rutier partea carosabila strada:

Strat de uzura BA16

Strat de legatura BAD25

Strat de baza balast stabilizat cu ciment

Strat inferior fundatie balast

Complex trotuare și accesele la proprietăți:

Strat de uzura BA8

Strat de baza din beton de ciment C12/15 Strat inferior fundatie balast

4 cm

10 cm

15 cm

f) Situatia existenta a utilitatilor

Din punct de vedere a utilitatilor zona studiata este echipata corespunzator (apa, canal menajer).

 • g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

In urma analizei impactului asupra mediului s-au constatat urmatoarele:

- starea precara a tronsonului de strada ce face obiectul prezentului studiu determina poluare fonica si un numar ridicat de microparticule de praf;

- poluare cu noxe provenite din arderea combustibilior peste valorile normale;

4.Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investitiei este de 4 luni, din care C+M de 2 luni

Operații / Luni

1

2

3

4

întocmire proiect tehnic, documentație pentru autorizație de constructie, detalii de executie

Organizarea licitatiei pentru executia lucrarilor

Executia lucrarilor

Receptia

TOTAL

5. Costurile estimative ale investiției

1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 128.920,00 lei si 29.680,00 euro, inclusiv TVA, din care C+M 112.590,00 lei si 25.920,00euro, inclusiv TVA.

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI "MODERNIZARE STRADA BLAISE PASCAL" la cursul din 1 noiembrie 2011 de 4,3435 lei/euro

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

...... . Mii Mii lei _

Euro

Mii lei

Mii lei Mii Euro

1

2

3

4

4

5

6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistenl

ă tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,00

0,23

0,00

1,00

0,23

3.3

Proiectare și engineering

1,30

0,30

0,31

1,61

0,37

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultantă

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistență tehnică

0,90

0,21

0,22

1,12

0,26

TOTAL CAPITOL 3

3,20

0,74

0,53

3,73

0,86

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

89,90

20,70

21,58

111,48

25,67

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

89,90

20,70

21,58

111,48

25,67

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuiel

5.1

Organizare de santier

5.1.1. lucrări de construcții

0,90

0,21

0,22

1,12

0,26

5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

1,17

0,27

0,28

1,45

0,33

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

8,99

2,07

2,16

11,15

2,57

TOTAL CAPITOL 5

11,06

2,55

2,65

13,71

3,16

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

104,16

23,98

24,76

128,92

29,68

Din care C+M

90,80

20,90

21,79

112,59

25,92

6. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia in modernizarea propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face integral cu sprijinul comunitar si national.

7. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 10

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1.Valoarea totala a proiectului este de 128.920,00lei si 29.680,00 euro, inclusiv TVA, din care C+M 112.590,00lei si 25.920,00euro, inclusiv TVA.

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

-anul I:128.920,00lei / 112.590,00lei lei

3. durata de realizare (luni): 4 luni, din care C+M 2 luni

Categoria strada

IV

Lungimea totala strada

84 m

Latime parte carosabila strada

4,00

Latime trotuare

2x 1,00

Complex rutier partea carosabila strada si alei:

Strat de uzura BA16

4 cm

Strat de legatura BAD25

6 cm

Strat de baza balast stabilizat cu ciment

15 cm

Strat inferior fundatie balast

30 cm

Complex trotuare și accesele la proprietăți:

Strat de uzura BA8

4 cm

Strat de baza din beton de ciment C12/15

10 cm

Strat inferior fundatie balast

15 cm

5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția. Nu este cazul.

9.Avize și acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

4. alte avize și acorduri de principiu specifice.


S. C. AQUACONS S. R. L. Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993 Cod unic de inregistrare : R 3458780 Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent nr. 1/2010

Lucrarea : Modernizare strada Tudor Arghezi

Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

EVALUAREA LUCRĂRILOR

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

 • 1.1. - Obținerea terenului

 • 1.2. - Amenajarea terenului

1.3. - Amenajarea pentru protecția mediului


Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • 3.1- Studii de teren

 • 3.2- Taxe pentru obținerea de avize .acorduri si autorizații

 • 3.3. - Proiectare si inginerie:

-Strada        89.858,0 lei x 1,5%

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

RECAPITULATIE CAP.3

 • 3.1. - Studii de teren

 • 3.2. - Taxe pentru obtierea de avize, acorduri si autorizatii

 • 3.3. - Proiectare si inginerie

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

Total cap.3 (fara TVA)

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. - Constructii -

4.1.1. Obiect nr.1 - Modernizare strada

1. - Lucrari pregatitoare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 1

 • 2 - Sistem rutier

 • - Conf. calculatie anexa

Total.2

 • 3 - Trotuare + Accese

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 3

 • 4 - Siguranta circulatiei

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 4

 • 5 - Spatii verzi

 • - Conf. calculatie anexa

Total.5

 • 6 - Lucrari anexe


1.000,0 lei

1.348,0 lei


898,0 lei


1.000,0lei

1.348,0 lei


898,0 lei

3.246,0 lei


8.935,00 lei

8.935,00 lei


57.350,00 lei

57.350,00 lei


12.624,00 lei

12.624,00 lei


2.123,0 lei

2.123,0 lei


2.730,00 lei

2.730,00 lei


- Conf. calculatie anexa

Total.6

Total cap.4.1.1. (fara TVA)

Total cap. 4

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

 • 5.1. - Organizare șantier

 • 5.1.1. - Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

 • 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizării de șantier

 • 5.2. - Comisioane, taxe

 • - 1,3% din 4.1.

5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute

 • - 10% din cap. 4

RECAPITULATE - Capitol 5

Pct. 5.1. - Organizare șantier

Pct. 5.2. - Comișioane, taxe Pct. 5.3. - Chelt.diverse si neprevăzute

TOTAL Cap. 5 (fara TVA)

RECAPITULATIE

6.096,00 lei

6.096,00 lei

89.858,00 lei

89.858,00 lei

899,00 lei

1.168,00 lei

8.986,00 lei

899,00 lei

1.168,00 lei

8.986,00 lei

11.053,00 lei


Cap. 1 - Chelt.pt.obtinerea și amenajarea terenului

Cap. 2 - Chelt.pt.așigurarea utilitatilor

-

Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare și așiștenta tehnica

Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

3.246,00 lei

89.858,00 lei

Cap. 5 - Alte cheltuieli

11.053,00 lei

T O T A L (fara TVA)

104.157,00 lei

Din care C + M ( 1.2 + 1.3 + 4.1+5.1)

90.757,00 lei

FORMULAR F2

Obiectiv: Modernizare strada Tudor Arghezi Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiect nr. 1: Modernizare strada

Nr. crt.

Nr. cap/subcap.

deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de construcții

2

1

Lucrari pregatitoare

8.935,00

3

2

Sistem rutier

57.350,00

4

3

Trotuare + Accese

12.624,00

5

4

Siguranta circulatiei

2.123,00

6

5

Spatii verzi

2.730,00

7

6

Lucrari anexe

6.096,00

Total I

89.858,00

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL VALOARE:

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul : Modernizare strada

Categoria de lucrări : Lucrări pregătitoare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera

(3 x4b )

U

Utilaj (3 x4c)

t Transpo rt (3 x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

280

24,82

6.950,00

2

Umplutura

mc

22

35,00

770,00

3

Profilarea si compactarea platformei

mp

428

2,13

912,00

4

Spargere betoane

mc

3

101,00

303,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

8.935,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor:I - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul : Modernizare strada

Categoria de lucrări : Sistem rutier

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U

Utilaj (3x4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast stabilizat

mc

57

221,00

12.597,00

2

BAD25

to

46

238,00

10.948,00

3

BA16

to

36

281,00

10.116,00

4

Bordura mare 20 x 25 x 330

ml

190

44,00

8.360,00

5

Balast

mc

140

49,78

6.969,00

6

Dala prefabricata

ml

190

44,00

8.360,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

57.350,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea Semnificația coloanelor:I - cantitate; II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul : Modernizare strada

Categoria de lucrări : Trotuare + Accese

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FIN

ANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

BA 8 trotuar

to

16

268,00

4.288,00

2

Balast

mc

25

49,78

1.245,00

3

Bordura 10 x 15 x 500

ml

112

19,60

2.195,00

4

Beton C12/15

mc

17

288,00

4.896,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

12.624,00

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul : Modernizare strada

Categoria de lucrări : Siguranțe circulației

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U

Utilaj ( 3 x 4c)

t Transpo rt (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Marcaj rutier longitudinal

km

0,19

691,61

131,00

2

Marcaj rutier transversal

mp

20

28,00

560,00

2

Semnalizare rutiera

pct

1

335,80

336,00

3

Stalp indicatoare

buc

4

87,40

350,00

4

Indicatoare noi

buc

4

186,60

746,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

2.123,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul : Modernizare strada

Categoria de lucrări : Spatii verzi

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera ( 3 x 4b )

U

Utilaj ( 3 x 4c)

t Transpo rt ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Strat vegetal

mp

140

12,00

1.680,00

2

Inierbare spatii verzi

mp

140

7,50

1.050,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

2.730,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul : Modernizare strada

Categoria de lucrări : Lucrări anexe

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Material e (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3 x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Ridicarea la cota a caminelor

buc

3

729,00

2.187,00

2

Ridicarea la cota a hidrantilor subterani

buc

1

31,30

31,00

3

Ridicarea la cota a vanelor

buc

1

31,30

31,00

4

Guri de scurgere

buc

4

501,73

2.007,00

5

Racorduri guri de scurgere

ml

20

92,00

1.840,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

6.096,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea