Hotărârea nr. 737/2011

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Blaise Pascal

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

Modernizare strada Blaise Pascal

Analizând Raportul de specialitate nr. 265993 din data de 16.11.2011 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Blaise Pascal elaborat de către SC Aquacons SRL, (Oradea, strada Berzei nr. 4),

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. al. (2) lit. b), c), alin. (4) lit.a), lit.d) , alin. (5) lit. c) art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție:

Modernizare strada Blaise Pascal

Ordonator principal de credite.......................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

 • 1. Valoarea totală a proiectului este de 435.210,00leisi100.200,00euro,inclusivTVA,dincare C+M : 380.350,00 lei și 87.570,00 euro, inclusiv TVA.

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M) inclusiv TVA:

- anul I: 435.210,00 lei / 380.350,00lei

 • 3. duratade realizare (luni): 3luni

 • •   Lungimea totala strada                                                 287 m

 • •   lungime trotuare                                                       574 m

 • •   Locuri de parcare                                              36 buc.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică; Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor,

 • - Primarul municipiului Oradea,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

 • - Birou Drumuri Publice

 • - Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 17 noiembrie 2011

Nr. 737


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

Anexă la H.C.L. 737/2011

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

FOAIE DE CAPAT

Lucrare:

MODERNIZARE STRADA BLAISE PASCAL

Beneficiar:

MUNICIPIUL ORADEA

Proiectant general:

S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Contract subsecvent : 1/2011

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

DIRECTOR:ing. Petru Unita


SEF PROIECT:


ing. Petru Unita


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 1/2011

Lucrarea : Modernizare strada B. Pascal Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

BORDEROU

A/ PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism Studiu de fezabilitate Evaluarea lucrărilor Anexe evaluare

B/ PIESE DESENATE

PIZ

Plan de incadrare in zona

sc. 1:10.000

P1-2

Plan de situatie

sc. 1: 500

L1

Profil longitudinal

sc. 1:1000;1:100

TP1..2

Profile transversale TIP 1..2

sc. 1: 50

STUDIU DE FEZABILITATE

Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investiții: „ Modernizare strada Blaise Pascal"

 • 2. Amplasamentul: județul Bihor, Municipiul Oradea

 • 3. Titularul investiției: Primaria municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul studiului: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Informații generale privind proiectul

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, in zona nord-vestica a acestuia, in cartierul Rogerius lânga piața agro+alimentară, conform planului general de ansamblu și planului de amplasare.

Necesitatea investitiei

Tema este modernizarea str. Blaise Pascal, reglementarea circulației rutiere prin eliminarea blocajelor rutiere precum si crearea de noi locuri de parcare.

Trebuie de asemenea menționat că sustenabilitatea proiectului este asigurată de faptul că, străzile fiind publice, întreținerea lor se va face în mod profesional de către servicul specializat al Primăriei Oradea și aducand o contribuție mai mult decât proporțională cu valoarea investiției la fluidizarea traficului, la scurtarea timpului de transport, la reducerea poluării aerului și la îmbunătățirea siguranței circulației în municipiul Oradea.

Ca în toate orașele istorice din Europa și din lume, infrastructura rutieră din municipiul Oradea nu a putut ține pasul cu intensificarea traficului, numărul de mașini crescand dramatic. Efectele creșterii traficului au devenit vizibile pe arterele principale și de tranzit, prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier, ceea ce cauzează:

 • ■      disconfortul utilizatorilor;

 • ■      reducerea vitezei de circulație;

 • ■      creșterea cheltuielilor cu carburanți și piese de schimb;

 • ■      creșterea cheltuielilor de întreținere a drumului;

 • ■      creșterea poluării.

Toate acestea au rezultat în condiții de siguranță a traficului mai scăzute, cu o creștere corespunzătoare a numărului de incidente în trafic.

Scopul obiectivului de investiții este fluidizarea traficului rutier local prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră.

Amenajările propuse vor conduce la:

 • ■      sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

 • ■      scurtarea duratei medii de călătorie

 • ■      reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;

 • ■      realizarea unui confort sporit pentru participanții la trafic - autovehicule și pietoni;

 • ■      mărirea siguranței circulației;

 • ■      reducerea numărului de accidente;

 • ■      îmbunătățirea conditiilor de mediu din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

 • ■      creșterea confortului riveranilor.

 • ■      igienizarea zonei

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, strada B.Pacal se încadrează în categoria III - preia fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură.

Stare actuală:

Necesitatea reabilitării acestei străzi este impusă de condițiile existente din teren.

Strada B. Pascal ce face obiectul prezentului proiect, este o artera de acces a riveranilor la imobile și o arteră de acces la piața agro-alimentară .

Creșterea traficului, cât și sporirea siguranței în circulația rutieră in zona, impune modernizarea arterei in vederea cresterii confortului in circulatie si micsorarea noxelor rezultate din utilzarea strazii in starea actuala (zgomot, vibratii, praf, etc). Se urmareste totodata reglementarea circulației rutiere prin eliminarea blocajelor rutiere precum si crearea de noi locuri de parcare.

Se vor inlatura inconvenientele amintite, prin realizarea elementelor constructive caracteristice obligatorii pentru profilul standardizat de strada - carosabil delimitat cu borduri, îmbrăcăminte bituminoasă, colectarea apelor meteorice prin canalizarea pluvială, trotuare, spații verzi, amenajare accese la imobilele riveranilor, etc.

Necesitatea modernizării acestei străzi este impusă de următoarele condiții existente extrem de precare:

 • ■      traficul rutier și pietonal se desfășoară greoi;

 • ■      carosabilul este foarte degradat, cu multe gropi, datorită stării avansate de degradare a sistemului rutier, alcătuit dintr-o îmbrăcăminte rutieră rigidă peste care s-au așternut nenumărate straturi de mixturi asfaltice;

 • ■      scurgerea apelor se asigură deficitar - dispozitivele pentru colectarea și evacuarea acestora sunt insuficiente;

 • ■      elementele stradale nu sunt corelate nici în profil transversal, nici în profil longitudinal

siguranta rutiera, a vehiculelor si pietonilor, nu este asigurata, deoarece fluxurile auto nu sunt separate de cele pietonale;

locuri insuficiente de parcare

2. Descrierea investiției:

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort in intersectie se impun următoarele măsuri:

 • a) Scenariu tehnico economic

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selectie alternative

Structura rutiera rigida (Imbracaminte din beton de ciment)

Structura rutiera elastica (Imbracaminti asfaltice)

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2

Raport Pret Investitie initiala / Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura / Trafic mare/mic

5

2

6

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluarea in executie nu/da (5/1)

4

2

8

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1)

1

5

13

Necesita executia si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

1

5

15

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de executie (5/1)

2

5

17

Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

19

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5 /1)

1

5

20

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

57

79

Punctaj realizat :

 • -   Structuri rutiere rigide - 57 pct.

 • -   Structuri rutiere elastice - 79 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere elastice se califica avand 79 puncte, fata de structurile rutiere rigide ce au obtinut 57 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice si din beton de ciment. Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor rigie si elastice se pot explicita dupa cum urmeaza:

Avantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -   Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

 • -   Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri.

 • -  Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

 • -   Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

 • -  Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila).

 • -   Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

 • -   Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

 • -  Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -  Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

 • -  Traficul trebuie adaptat la executie - circulatie numai pe o banda.

 • -  Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt.

 • -   Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.

 • -   Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

 • -   Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.

Avantajele imbracamintii bituminoase

 • -   Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

 • -   Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

 • -  Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

 • -  Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

 • -   Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

 • -  Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

- Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani).

- La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

- Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

- Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.

- Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Solutia aleasa este imbracamintea bituminoasa, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile initiale de executie mai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, data fiind situarea strazii intr-o zona rezidentiala, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

 • b) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

- respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului

- respectarea normelor tehnice in vigoare.

La modernizarea strazii Blaise Pascal se propune ranforsarea structurii existente, care sa conduca la imbunatatirea radicala a calitatii suprafetei; se propune transformarea “zonei verzi” situate in axul strazii, pe tronsonul situat intre km 0+060 si km 0+150 ( zonă utilizata in prezent ca parcare ad-hoc, neingrijită și neintreținută) intr-o parcare longitudinala, ce urmeaza a fi realizata prin executarea unei sapaturi in caseta generala, la o adancimea egala sau mai mare dacat grosimea structurii proiectate, urmata de exectia noii structuri proiectate, la cota din linia rosie.

Structura rutieră se va dimensiona corespunzator unui trafic mediu, luând în considerare datele geotehnice ale terenului de fundare și prevederile normativului pentru dimensionarea structurilor bituminoase de ramforsare a structurilor rutiere suple și semirigide.

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impun următoarele măsuri:

Modernizarea sistemului rutier, realizarea elementelor constructive caracteristice

străzilor:

 • -  carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă;

 • -  structura rutieră se va proiecta pentru un trafic mediu, atat pentru suprafata carosabila care se pastreaza si se ranforseaza, cat si pentru zonele de largiri ale carosabilului;

 • -  se vor aduce îmbunătățiri ale configurației geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal a străzii;

 • -  partea carosabilă se va încadra cu borduri;

 • -  se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

 • -  se vor proiecta trotuare noi

 • -  se vor monta borduri înclinate la trecerile de pietoni și în intersecții;

 • -  se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală, conform standardelor în vigoare, în zona străzii unde se va creea sen unic;

 • -  se vor realiza locuri de parcare in limita spatiului disponibil.

Modernizare sistem rutier

 • •      In plan de situatie:

In functie de configuratia existenta, sistematizarea zonei s-a facut prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda categoriei a III-a de strazi .

Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 863 - 87 si STAS 10144.

S-a mentinut traseul existent al strazii.

Pe tronsonul strazii Blaise Pascal unde exista parcarea si așa zisa „zonă verde” s-a prevăzut despartirea circulatiei in doua benzi de sens unic, unul nedeviat fata de situatia actuala, pe sensul dinspre piața agroalimentară spre str. Bârsei, cu realizarea unei parcări in lung pe toată lungimea sectorului cu sens unic și un al doile sens unic prin parcarea actuala, dinspre str. Bârsei spre piată.

Prin această amenajare, se evită blocarea în zonă, deoarece pe partea dreaptă a strazii venind dinspre piață, localnicii parcau în fața blocurilor iar depășirea acestora creea un pericol iminent pentru un accident sau o blocare.

Deasemenea in asa zisa „zonă verde” s-a amenajat o parcare in lung, cu mențiunea că toți arborii existenți se vor păstra, urmand a fi incadrați cu caroiaje de 1m x 1m realizate din bordură și deasemenea cele două platforme betonate de colectare a deseurilor menajere ale RER se vor menține.

Se mai propune și realizarea unui trotuar de 1,50 lățime din dreptul aleii dintre blocuri și până în parcarea de la intersecția cu str. Bârsi - tot pe partea dreaptă a strazii B. Pascal venind de la piață.

Elementele geometrice ale traseului se vor adopta pentru viteza de baza cu valoarea de 50m/h.

In profil longitudinal:

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, urmarindu-se pastrarea liniei rosii cat mai apropiate de profilul terenului natural. S-a tinut in special seama de racordurile la capetele traseelor, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

S-a urmarit ca nivelul partii carosabile sa se gaseasca sub nivelul trotuarelor actuale sau ce vor fi amenajate, pentru a se putea asigura o buna colectare a apelor meteorice de pe toate suprafetele adiacente strazii.

Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse intre 0,24 % si 0,98 %. Elementele de profil longitudinal s-au racordat in plan vertical cu arc de cerc cu rază de 3000m, care respecta normele impuse de legislatia privind incadrarea in clasa tehnica si privind viteza de proiectare, pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

 • •      In profil transversal:

Sectiunea caracteristica adoptata pentru strada Blaise Pascal este de strada de categoria a III-a cu doua benzi de circulatie, cu latimea partii carosabile de 6,00m, și un sector impartit in doua sensuri unice la care lățimea partii carosabile este de 3,50 m; s-a prevăzut si realizarea in cadrul latimii strazii a unei parcari longitudinale cu latimea de 2,50 m. In zona verde dintre strada si blocurile de locuinte, la o distanta de 1,50 m de carosabil, este prevazuta realizarea unui nou trotuar de 1,50 m latime, mentinandu-se zona verde si salvandu-se toti arborii existenti prin incadrare lor in caroiaje daca sunt in trotuar.

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144/3, pantele transversale la imbracaminti sa fie de 2 % pentru carosabil, iar pentru trotuare de 2%. A fost necesara modificarea elementelor geometrice existente in profil transversal ale strazii, pentru a se obtine un profil caracteristic categoriei de incadrare a strazii, astfel incat aceasta sa corespunda conditiilor impuse de normativelor in vigoare.

Partea carosabila se va incadra cu borduri inalte de trotuar cu sectiunea de 20x25cm, denivelate cu 12 - 15cm fata de suprafata carosabila.

Prin pantele transversale si longitudinale proiectate ale suprafetei carosabile, apa de pe carosabil se va scurge in canalizarea meteorica proiectata, urmand a fi colectata prin gurile de scurgere proiectate.

Ramforsarea sistemului rutier existent prevede :

Strat de uzura BA16 4 cm

Membrana geocompozit cu rol antifisura

Strat reprofilare din BA8 cu grosime medie_________3 cm

Total.                                             7 cm

Trotuare

La sistematizarea, proiectarea și realizarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-79.
Astfel, la proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale.
 • ■  Trotuarele se vor încadra cu borduri mici prefabricate cu sectiunea de 10x15cm montate la marginea dinspre zona verde

 • ■  Trotuarele noi se vor executa cu o structura usoara, alcatuita dintr-o imbracaminte din betonasfaltictip BA8 de 4cm gros., un strat de baza din balast stabilizat cu ciment de 10cm grosime si un strat de fundatie de 15 cm din balast

Pentru persoanele cu dezabilități locomotorii se vor realiza rampe de acces (borduri înclinate), in dreptul trecerilor de pietoni.

Parcari

Intrucit se resimte acut lipsa spatiilor de parcare, prezenta documentatie trateaza amenajarea unor noi locuri de parcare.

In functie de locatiile disponibile, s-au identificat mai multe suprafete care se pot reamenaja ca spatii de parcare, principala problema careia au trebuit sa raspunda amplasamentele propuse fiind un acces facil in strazile adiacente.

Se vor realiza 36 locuri de parcare, din care 22 locuri de parcare inclinate la 450 si 14 locuri de parcare longitudinale de 6 m x 2,50 m.

Sistemul rutier adoptat pentru parcarile noi este :

Strat de uzura BA16

4 cm

Strat de legatura BAD25

6 cm

Strat fundatie din balast stabilizat

15 cm

Strat inferior fundatie balast

20 cm

Total. 45 cm Semnalizarea verticala si orizontala

Strada B. Pascal este o strada de categoria a III-a, care face lagatura intre pieta agro-alimentara din cartierul Rogerius cu strada M. Sadoveanu si cu str. Barsei. Este o strada cu dublu sens, foarte aglomerata si cu autoturisme parcate ad-hoc, strada prin care se face si aprovizionarea pietei Rogerius, ceea ce conduce la dese blocari ale traficului prin oprirea autovehiculelor pe benzile curente de circulatie.

De aceea pe zona pietei pana la str. M. Sadoveanu s-au prevazut pe ambele sensuri indicatoare de oprire interzisa fig. C39 insotite de aditionalele „inceputul zonei de actiune a indicatorului” fig. P10, „confirmarea zonei de actiune a indicatorului” fig. P11 si „sfarsitul zonei de actiune a indicatorului” fig. P12, completate cu panoul aditional fig. P25 „zona in care se ridica autoturisme”

Pe sectorul ce are sens unic spre strada Barsei, cuprins aleea dintre blocuri si pana in dreptul terminarii parcarii existente se propune :

- crearea unei parcari longitudinale de 6,00 m x 2,50 m (10 locuri ) pe partea dreapta a strazii B. Pascal, mergand spre str. Barsei

- realizarea unui sens unic pe restul de carosabil al strazii B. Pascal , spre str. Barsei, sens ce are latimea de 3,50 m

- crearea unei parcari longitudinale de 6,00m x 2,50 m ( 4 locuri ) in „zona verde” mediana, zona in care cei 8 arbori si cele doua platforme pentru gunoi se vor mentine.

- realizarea unui sens unic pe directia dinspre strada Barsei spre M.Sadoveanu, cu latimea de 3.50 m, prin parcarea existenta.

Toate aceste noi amenajari implica si reamenajarea vechii parcari, care va fi o parcare cu autovehiculele inclinate la 45o.

La intrarea si la iesirea din sensurile unice sunt amenajate insule directionale la care s-au prevazut ” baliza directionala care indica ocolirea obstacolului prin dreapta „ fig. A46 cuplat cu indicatorul „ ocolire” fig. D5 si indicatorul „ accesul interzis” fig. C1 care blocheaza accesul pe contra sen. Insulele directionale sunt prevazute cu bordura denivelata, si cu marcaj pentru asigurarea spatiului de siguranta de 0,50 m.

La iesire aleii dintre blocuri, pe partea parcarii inclinate , s-a introdus obligativitatea de a vira la dreapta fig. D3 .

La intrarea in sensurile unice sunt prevazut indicatorul de sens unic fig. G4; toate grupurile de locuri de parcare vor fi semnalizate cu indicatorul fig. G34.

La aceasta amenajare s-a avut in vedere si separarea fluxurilor auto de cele pietonale, prin realizarea unui trotuar de 1,50 m latime prin zona verde la o distanta de 1,50 m de carosabil, din dreptul aleii de dupa str. M. Sadoveanu pana in parcarea de la intersectia cu str. Barsei. Toate aceste indicatoare, precum si marcajele rutiere longitudinale si transversale, respecta indicațiile din STAS 1848/1 - 7 - 86, si sunt prezentate in plansa de semnalizare rutiera SR1. Utilitati

Canalizare meteorica

Colectarea apelor meteorice va fi asigurată prin pante longitudinale și transversale ale platformei drumului spre gurile de scurgere care vor le vor conduce prin racorduri spre un colectorul stradal.

Documente de referinta

 • > Ordonanța de urgenta privind circulația pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicaț in Monițorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • > Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colectia" Siguranta Circulatiei", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

 • > Ordinul 50 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale.

 • 3.Date tehnice ale investiției:

 • a) Zona și amplasamentul

Obiectivul este situat în municipiul Oradea, cartierul Rogerius.

 • b) Statutul juridic al terenului

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate este situat în intravilanul municipiului Oradea, aparținind domeniului public, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
Lucrările propuse de modernizare a strazii B.Pascal se vor desfășura in totalitate a traseului în limitele tramei actuale a strazii.

Pentru fabricarea mixturilor sau a altor materiale se vor folosi organizările de șantier ale constructorilor, si nu este necesara ocuparea unor suprafete suplimentare din domeniul public.

 • c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata de teren ocupata definitiv de investitie este de 4.451 mp, reprezentand teren intravilan, ocupat de lucrarile rutiere proiectate dupa cum urmeaza: 3.279 mp parte carosabila, 847 mp trotuare, 325 mp spatii verzi reamenajate.

 • d) Studii de teren

 • •  Studii topografice

Pentru zona studiata, fost intocmit un studiu topografic prin metoda radierii din punctele retelei de ridicare determinate in sistemul de proiectie Stereo 70 prin drumuire si materializate cu cuie topografice metalice, in toate statiile drumuirii, in baza carora se poate reface in orice moment trasarea necesara la executie.

 • •  Studii geotehnice

S-au efectuat investigații geotehnice necesare prin sondaje de mică adâncime amplasate în platforma drumului.
Caracteristicile geofizice ale terenului de fundație sunt:
 • - - la suprafata 15 cm. beton,balast 19cm

 • - terenul de fundare este alcatuit din argila cafeniu-maronie

- adâncimea de îngheț-dezgheț după STAS 6054/77 este la 0,80 m;
- parametrii geofizici după normativul P100 - 2006 sunt urmatorii: perioada de colt Tc =

0,7, acceleratia gravitationala ag IMR=100ani = 0,12g; conform STAS 11100/1-93 caracteristicile geofizice corespund gradului 7 al intensitatii cutremurelor, dupa scara MSK

e) Caracteristicile principale ale constructiilor

Clasa tehnica strada III

Lungimea totala strada

288 m

Latime parte carosabila strada dublu sens

6,00 m

Latime parte carosabila pe sensul unic

2x 3,50m

Latime trotuare

1,50-1,00 m

Complex rutier partea carosabila strada:

Strat de uzura BA16

4 cm

Membrana geocompozit

Strat de reprofilare BA8

Sistem rutier existent

3 cm

Complex rutier parcari:

Strat de uzura din BA16

4 cm

Strat de legatura din BAD 25

6 cm

Strat de balast stabilizat

15 cm

Strat de fundatie din balast

20 cm

Complex trotuare noi :

Strat de uzura BA8

4 cm

Strat de baza balast stabilizat cu ciment

10cm

Strat inferior fundatie balast

15 cm

Complex trotuare existente :

Strat de uzura BA8

4 cm

Sistem rutier existent

f) Situatia existenta a utilitatilor

Din punct de vedere a utilitatilor zona studiata este echipata corespunzator (apa, canal menajer).

Sunt in curs de promovare colectoare stradale pentru apa meteorica.

g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

In urma analizei impactului asupra mediului s-au constatat urmatoarele:

- starea precara a tronsonului de strada ce face obiectul prezentului studiu determina poluare fonica si un numar ridicat de microparticule de praf;

- poluare cu noxe provenite din arderea combustibilior peste valorile normale;

4.Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investitiei este de 4 luni, din care C+M de 2 luni

Operatii / Luni

1

2

3

4

Organizare licitatie pentru executia lucrarilor si pentru intocmirea proiectului pentru autorizatie de constructie, detalii de executie

Intocmire proiect tehnic, inclusiv studiile necesare, intocmire detalii de executie

Obtinere avize si autorizatia de construire

Executia lucrarilor

Receptia

TOTAL

5. Costurile estimative ale investiției

Valoarea totala a proiectului este de 435.210,00lei si 100.200,00euro, inclusiv TVA, din care C+M 380.350,00 lei si 87.570,00 euro, inclusiv TVA.

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI "MODERNIZARE STRADA BLAISE PASCAL"                           la cursul din 1 noiembrie 2011 de 4,3435 lei/euro

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

1

2

3

4

4

5

6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru ob

inerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea initiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,00

0,23

0,00

1,00

0,23

3.3

Proiectare și engineering

6,07

1,40

1,46

7,53

1,73

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultantă

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistență tehnică

3,04

0,70

0,73

3,77

0,87

TOTAL CAPITOL 3

10,11

2,33

2,19

12,30

2,83

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

303,70

69,92

72,89

376,59

86,70

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

303,70

69,92

72,89

376,59

86,70

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

5.1.1. lucrări de construcții

3,04

0,70

0,73

3,77

0,87

5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane,taxe,cotelegale,costuride finanțare

3,95

0,91

0,95

4,90

1,13

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

30,37

6,99

7,29

37,66

8,67

TOTAL CAPITOL 5

37,36

8,60

8,97

46,32

10,66

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

351,17

80,85

84,04

435,21

100,20

Din care C+M

306,74

70,62

73,62

380,35

87,57

6. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia in modernizarea propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face integral cu sprijinul comunitar si national.

7. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 15
2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1.Valoarea totala a proiectului este de 435.210,00 lei si 100.200,00 euro, inclusiv TVA, din care C+M : 380.350,00 lei si 87.570,00 euro, inclusiv TVA.

2. eșalonarea investiției (INV/C+M) inclusiv TVA:

- anul I: 435.210,00 lei / 380.350,00lei

 • 3. durata de realizare (luni): 3 luni

Clasa tehnica strada III

Lungimea totala strada

287 m

Latime parte carosabila strada

6,00 m

Latime parte carosabila sensuri unice

3,50 m

Latime trotuare

1,50-1,00 m

Complex rutier partea carosabila strada:

Strat de uzura BA16

4 cm

Membrana geocompozit

Strat de reprofilare BA8

3 cm

Sistem rutier existent

Complex rutier parcari:

Strat de uzura din BA16

4 cm

Strat de legatura din BAD 25

6 cm

Strat de balast stabilizat

15 cm

Strat de fundatie din balast

20 cm

Complex trotuare noi :

Strat de uzura BA8

4 cm

Strat de baza balast stabilizat cu ciment

10cm

Strat inferior fundatie balast

15 cm

Complex trotuare existente :

Strat de uzura BA8

4 cm

Sistem rutier existent

5.

alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția.

este cazul.

9.Avize și acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;
 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

4. alte avize și acorduri de principiu specifice.

EVALUAREA LUCRĂRILOR

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

 • 1.1. - Obținerea terenului

 • 1.2. - Amenajarea terenului

 • 1.3. - Amenajarea pentru protectia mediului

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • 3.1- Studii de teren

 • 3.2- Taxe pentru obținerea de avize .acorduri si autorizații

 • 3.3. - Proiectare si inginerie:

-Strada        303.689,0 lei x 2%

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achzitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

RECAPITULATIE CAP.3

 • 3.1. - Studii de teren

 • 3.2. - Taxe pentru obtierea de avize, acorduri si autorizatii

 • 3.3. - Proiectare si inginerie

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

  1.000,0 lei

  6.074,0lei

  3.037,0 lei

  1.000,0lei

  6.074,0lei


3.5. - Consultanta

3.6. - Asistenta tehnica

Total cap.3 (fara TVA)

3.037,0 lei

10.111,0 lei

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. - Construcții -

 • 4.1.1. Obiect nr.1 - Modernizare strada

  1. - Lucrari pregatitoare

  - Conf. calculatie anexa

  Total. 1

  11.788,00 lei

  11.788,00 lei

  2 - Sistem rutier

  - Conf. calculatie anexa

  Total.2

  225.394,00 lei

  225.394,00 lei

3 - Trotuare

- Conf. calculatie anexa Total. 3

36.351,00 lei

36.351,00 lei

 • 4 - Siguranta circulatiei

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 4

 • 5 - Spatii verzi

 • - Conf. calculatie anexa

Total.5

15.027,0 lei

15.027,0 lei

6.337,00 lei

6.337,00 lei

6 - Lucrări anexe

- Conf. calculatie anexa

Total.6

Total cap.4.1.1. (fara TVA)

8.801,00 lei

8.801,00 lei

303.698,00 lei

Total cap. 4

303.698,00 lei

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

 • 5.1. - Organizare șantier

 • 5.1.1. - Lucrari de constructii aferente organizarii de santier

 • 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier

3.037,00 lei

5.2. - Comisioane, taxe

- 1,3% din 4.1.

3.948,00 lei

5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute

- 10% din cap. 4

30.369,80 lei

RECAPITULATE - Capitol 5

Pct. 5.1. - Organizare santier

3.037,00 lei

Pct. 5.2. - Comisioane, taxe

Pct. 5.3. - Chelt.diverse si neprevăzute

3.948,00 lei

30.369,80 lei

TOTAL Cap. 5 (fara TVA)

37.354,80 lei

RECAPITULATIE

Cap. 1 - Chelt.pt.obtinerea si amenajarea terenului

-

Cap. 2 - Chelt.pt.asigurarea utilitatilor

-

Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare si asistenta tehnica

10.111,0 lei

Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

Cap. 5 - Alte cheltuieli

303.698,00 lei

37.354,80 lei

T O T A L (fara TVA)

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 4.1+5.1)

351.163,80 lei

306.735,00 lei

FORMULAR F2

Obiectiv: Modernizare strada Blaise Pascal

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiect nr. 1: Modernizare strada

Nr. crt.

Nr. cap/subcap.

deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de constructii

2

1

Lucrari pregatitoare

11.788,00

3

2

Sistem rutier

225.394,00

4

3

Trotuare

36.351,00

5

4

Siguranta circulatiei

15.027,00

6

5

Spatii verzi

6.337,00

7

6

Lucrari anexe

8.801,00

Total I

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

303.698,00

Taxa pe valoarea adaugata

72.887,52

TOTAL VALOARE:

376.585,52

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul : Modernizare strada

Categoria de lucrări: Lucrări pregătitoare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transpo rt ( 3 x 4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

133

24,82

3.301,00

2

Umplutura

mc

6

35,00

210,00

3

Profilarea si compactarea platformei

mp

327

2,13

697,00

4

Spargere betoane

mc

66

101,00

6.666,00

5

Desfacere borduri

ml

598

15,50

914,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

11.788,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor! - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

FORMULAR F3

Obiectiv: Modernizare strada Blaise Pascal

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul : Modernizare strada

Categoria de lucrări: Sistem rutier

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera ( 3 x 4b )

U Utilaj ( 3 x 4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast stabilizat

mc

60

221,00

13.260,00

2

BAD25

to

42

238,00

9.996,00

3

BA16

to

317

281,00

89.077,00

4

Bordura mare 20 x 25 x 330

ml

738

44,00

32.472,00

5

Balast

mc

56

49,78

2.788,00

6

Geocomozit

mp

3031

15,50

46.981,00

7

Reprofilare BA8

to

115

268,00

30.820,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

225.394,00

Proiectant

Obiectul : Modernizare strada

Categoria de lucrări: Trotuare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FIN

ANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast trotuare

mc

29

49,78

1.444,00

2

BA 8 trotuar

to

81

268,00

21.708,00

3

Balast stabilizat

mc

20

221,00

4.420,00

4

Bordura 10 x 15 x 500

ml

377

19,60

7.389,00

5

Sapatura

mc

56

24,82

1.390,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

36.351,00

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea Semnificatia coloanelor:

I - cantitate; II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul : Modernizare strada

Categoria de lucrări: Siguranțe circulației

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transpo rt (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Marcaj rutier longitudinal

km

0,29

691,61

201,00

2

Marcaj rutier transversal

mp

175

28,00

4.900,00

2

Semnalizare rutiera

pct

1

335,80

336,00

3

Stalp indicatoare

buc

35

87,40

3.059,00

4

Indicatoare noi

buc

35

186,60

6.531,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

15.027,00

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul : Modernizare strada

Categoria de lucrări: Spatii verzi

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transpo rt ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Strat vegetal

mp

325

12,00

3.900,00

2

Inierbare spatii verzi

mp

325

7,50

2.437,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

6.337,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul : Modernizare strada

Categoria de lucrări: Lucrări anexe

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Material e (3 x 4a)

M Manopera ( 3 x 4b )

U Utilaj ( 3 x 4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Ridicarea la cota a caminelor

buc

3

729,00

2.187,00

2

Ridicarea la cota a hidrantilor subterani

buc

2

31,30

63,00

3

Ridicarea la cota a vanelor

buc

2

31,30

63,00

4

Guri de scurgere

buc

2

501,73

1.003,00

5

Racorduri guri de scurgere

ml

20

92,00

1.840,00

6

Ridicarea la cota guri de scurgere

buc

5

729,00

3.645,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

8.801,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea