Hotărârea nr. 736/2011

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Olteniei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

Modernizare strada Olteniei

Analizând Raportul de specialitate nr. 265999 din datat de 16.11. 2011 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Olteniei elaborat de către SC Aquacons SRL, (Oradea, strada Berzei nr. 4),

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. al. (2) lit. b), c), alin. (4) lit.a), lit.d) , alin. (5) lit. c) art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Olteniei

Ordonator principal de credite.......................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

1. Valoarea totala a proiectului este de 2.052.570,0 lei si 412.860,0 euro, inclusiv TVA, din care C+M 1.797.120,0 lei si 412.860,0euro,inclusivTVA.(cursul de 4,3529 lei/euro)

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 2.052.570,0 lei / 1.797.120,0 lei

3.Duratade realizare C+M (luni):4 luni

4. Capacități (în unități fizice și valorice):

Lungimea totala drumuri

920m

Lungime trotuare

1676m

Canalizare meteorică PVC 315 mm

255 m

Spații verzi

250 mp

IluminatpublicLES1 kV

250m

Zid de sprijin elastic din b.a. cu Htotal = 4,50m

120ml

Zid de sprijin masiv beton cu Htotal = 4,00m

40ml


FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică; Direcția Economică; Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor,

 • - Primarul municipiului Oradea,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

 • - Birou Drumuri Publice

 • - Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 17 noiembrie 2011

Nr. 736


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

Anexă la H.C.L.736/2011

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

FOAIE DE CAPAT

Lucrare:

Modernizare strada Olteniei

Beneficiar:

MUNICIPIUL ORADEA

Proiectant general:

S.C. AQUACONS S.R.L. S.R.L. Oradea

Contract subsecvent :

1/2010

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE


DIRECTOR:

SEF PROIECT: ing. Petru Unita ing. Petru Unita

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor


Contract subsecvent : 1/2010 Lucrarea : Modernizare strada Olteniei Beneficiar : Municipiul Oradea Faza: S.F


BORDEROU


A/ PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism Studiu de fezabilitate Evaluarea lucrărilor Anexe evaluare


B/ PIESE DESENATE


PIZ Plan de incadrare in zona


sc. 1:5.000


S1-S6      Planuri de situatie


sc. 1: 500


L1-L3 Profile longitudinale


sc.1:1000;1:100


TP1-TP2    Profile transversale TIP


sc. 1: 50


1/Ac Plan de situatie - canalizare meteorica


sc. 1: 500


S1- S2 Planuri de situatie- instalatii electrice


sc. 1: 500


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 1/2010 Lucrarea : Modernizare strada Olteniei Beneficiar : Municipiul Oradea Faza: S.F

STUDIU DE FEZABILITATE

Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investiții; Modernizare strada Olteniei "

 • 2. Amplasamentul : județul Bihor, Municipiul Oradea

 • 3. Titularul investiției;: Primaria municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul studiului: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, in zona centrală a acestuia, cartier Olosig, conform planului general de ansamblu și planului de amplasare.

Necesitatea investiției

Tema este modernizarea strazii str. Olteniei pe tronsonul cuprins intre Aleea Strandului si strada Adevarului, precum si reabilitarea tronsonului modernizat cuprins intre intersectia cu strada Adevarului, pana la capatul strazii, in intersectia cu strada Gh.Doja. Prin reabilitarea si modernizarea sa, strada Olteniei va asigura accesul riveranilor de pe strada Adevarului in Strada Gh.Doja si Parcul Bratianu si Aleea Strandului. Odata cu finalizarea lucrarilor de construire a noului pod peste Crisul Repede se va asigura accesul facil la DN1 (strada Dragos Voda).

Aceasta strada, prin amplasare și prin legăturile pe care le formează în cadrul tramei de trafic din cartierul Olosig, joacă un rol esențial în fluidizarea circulației, evitarea concentrărilor excesive de trafic, scurtarea distanțelor de parcurs între zonele funcționale ale cartierului, sporirea siguranței circulației și eliminarea blocajelor, in special in intersectia dintre Aleea Strandului si bul. Magheru, in zona podului Dacia.

Lipsa unor amenajări corespunzatoare, precum si starea de degradare a carosabilului au avut ca efect reducerea vitezei de tranzit pe direcțiile principale de circulație.

Trebuie de asemenea menționat că sustenabilitatea proiectului este asigurată de faptul că, strada fiind publica, întreținerea sa se va face în mod profesional de către servicul specializat al Primăriei Oradea, in acest fel aducand o contribuție mai mult decât proporțională cu valoarea investiției la fluidizarea traficului, la scurtarea timpului de transport, la reducerea poluării aerului și la îmbunătățirea siguranței circulației în municipiul Oradea.

Efectele creșterii traficului au devenit vizibile, prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier, ceea ce cauzează:

 • ■       disconfortul utilizatorilor;

 • ■      reducerea vitezei de circulație;

 • ■      creșterea cheltuielilor cu carburanți și piese de schimb;

 • ■      creșterea cheltuielilor de întreținere a drumului;

 • ■      creșterea poluării.

Creșterea traficului cât și sporirea siguranței în circulația rutieră impun eliminarea punctelor periculoase situate pe aceste străzi din intravilanul municipiului Oradea, prin lucrări de consolidare a sistemului rutier, lucrări pentru asigurarea colectării și evacuării apelor de suprafață, amenajarea trotuarelor etc.

În prezent, traficul rutier și pietonal se desfășoară greoi, carosabilul este foarte degradat cu multe gropi, datorită degradării avansate a sistemului rutier, a pătrunderii apei în straturile de fundație, trotuarele nu au continuitate și nu sunt corelate cu celelalte elemente stradale, dispozitivele pentru colectarea și evacuarea apelor funcționează deficitar sau lipsesc în totalitate.

Oportunitatea investiției derivă din nevoia eliminării acestor incoveniente, prin realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor (carosabil delimitat cu borduri, îmbrăcăminte bituminoasă sau din beton de ciment, canalizare pluvială, trotuare, spații verzi, amenajare accese, etc.), amenajări care vor conduce la:

 • ■      sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

 • ■      eliminarea ștrangulărilor din fluxul de trafic;

 • ■      scurtarea duratei medii de călătorie reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;

 • ■      realizarea unui confort pentru participanții la trafic - autovehicule și pietoni;

 • ■      mărirea siguranței circulației;

 • ■     reducerea numărului de accidente;

 • ■     îmbunătățirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

 • ■      creșterea nivelului de trai și a confortului riveranilor.

Necesitatea investiției rezultă din caracteristicile tehnice de exploatare a străzii Olteniei, care nu mai corespund normelor în vigoare. Datorită carosabilului existent degradat, circulația autovehiculelor se desfășoara greoi, in special în anotimpurile mai umede (toamna, iarna, începutul primăverii) datorită apei pluviale care nu are asigurată scurgerea de pe suprafața străzii.

Scopul obiectivului de investiții este descongestionarea și fluidizarea traficului rutier local între străzile Gh. Doja si Aleea Ștrandului - strada Făcliei, din municipiul Oradea prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului, cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră.

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, strada Olteniei se încadrează în categoria III preia fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale, avand doua benzi de circulatie.

Stare actuală:

Necesitatea reabilitării si modernizarii acestei străzi este impusă de condițiile existente actuale din teren.

Strada Olteniei se află în municipiul Oradea, avind lungimea de 920m.

Strada Olteniei se prezinta de asemenea si ca o artera de acces a riveranilor la imobile. Din intersectia cu strada Gh.Doja pina aproape de intersectia cu Calea Adevarului pe o lungime de 690 m, sistemul rutier carosabil are o alcătuire flexibila, dintr-o imbracaminte bituminoasa asezata pe un substrat de piatra sparta si balast, care se prezintă intr-o stare de viabilitate mediocra, cu denivelări atat in profil in lung, cat si transversal. Scurgerea apelor se realizează deficitar, deoarece elementele pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale sunt partial colmatate, iar pantele strazii nu conduc apele cu rapiditate spre gurile de scurgere. Pe tronsonul cuprins intre Aleea Strandului (km 0+000) si pana dupa intersectia cu Strada Adevarului (km 0+230) sistemul rutier este alcătuit dintr-o pietruire, care se prezintă intr-o stare inaintata de degradare, scurgerea apelor se realizează la suprafata acestuia din lipsa unui colector meteoric, stagnand vreme indelungata pe carosabil, unde produce degradari in adancimea complexului rutier.

2. Descrierea investitiei:

Prezentul proiect trateaza lucrările necesare asigurării condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere si pietonale, în condiții de siguranță și confort, asigurarea colectarii si evacuarii apelor meteorice.

 • a) Scenariu tehnico economic

În elaborarea, analiza și selecția alternativelor optime, proiectantul a ținut cont de următoarele:

 • ■      Proiectarea obiectivelor s-a făcut în conformitate cu Tema de proiectare și Caietul de sarcini prevăzute în documentația de licitație, prevederile Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor și Normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea drumurilor publice. Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții și instalații, H.G. 766/1997 modificată de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții și a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanță a construcției, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane și în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene;

 • ■     Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice și private asupra mediului, transpuse în legislația românească prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr. 91/2002.;

 • ■     Directiva cadru privind deșeurile nr. 75/442/EEC amendată de Directiva nr. 91/156/EEC transpusă prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor;

 • ■     La elaborarea studiului de fezabilitate s-au avut de asemenea în vedere standardele românesti în vigoare cu privire la proiectarea elementelor geometrice în plan și pe verticală, capacitatea auto și pietonală, determinarea capacității portante și dimensionarea sistemului rutier, rezistența la îngheț-dezgheț.

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selectie alternative

Structura rutiera rigida (Imbracaminte din beton de ciment)

Structura rutiera elastica (Imbracaminti asfaltice)

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2

Raport Pret Investitie initiala / Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura / Trafic mare/mic

5

2

6

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluarea in executie nu/da (5/1)

4

2

8

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1)

1

5

13

Necesita executia si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

1

5

15

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de executie (5/1)

2

5

17

Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

19

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1)

1

5

20

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

57

79

Punctaj realizat :

 • -   Structuri rutiere rigide - 57 pct.

 • -   Structuri rutiere elastice - 79 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere elastice se califica avand 79 puncte, fata de structurile rutiere rigide ce au obtinut 57 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice si din beton de ciment. Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor rigie si elastice se pot explicita dupa cum urmeaza:

Avantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -  Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

 • -  Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri.

 • -  Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

 • -  Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

 • -  Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila).

 • -  Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

 • -  Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

 • -  Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -  Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

 • -  Traficul trebuie adaptat la executie - circulatie numai pe o banda.

 • -  Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt.

 • -  Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.

 • -  Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

 • -  Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.

- Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

- Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

- Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani).

- La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

- Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

- Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.

- Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Solutia aleasa este imbracamintea bituminoasa, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile initiale de executie mai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, data fiind situarea strazii intr-o zona rezidentiala, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

b) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

- respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului

- respectarea normelor tehnice in vigoare.

La modernizarea tronsonului pietruit de strada se propune sa se demoleze structura existenta, sa se execute o sapatura in caseta generala, la adancimea egala cu grosimea structurii proiectate, si sa se realizeze noua structura proiectata.

Structura rutieră se va dimensiona corespunzatoare unui trafic mediu, luând în considerare datele geotehnice ale terenului de fundare și prevederile normativului pentru dimensionarea structurilor bituminoase de ramforsare a structurilor rutiere suple și semirigide.

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impune modernizarea sistemului rutier, realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor, reabilitarea sectorului de strada modernizat, prin realizarea următoarele măsuri:

o carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă;

o structura rutieră se va proiecta pentru un trafic mediu;

o se vor aduce îmbunătățiri ale configurației geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal a străzii;

o partea carosabilă se va încadra cu borduri;

o se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

o se vor proiecta trotuare noi unde acestea lipsesc, pe ambele parti ale strazii, adiacente partii carosabile;

o se vor realiza spații verzi unde lățimea proiectată a străzii permite, intre carosabil si trotuare;

o se vor monta borduri înclinate la trecerile de pietoni și în intersecții, precum si la accesele auto la proprietati

o se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală, conform standardelor în vigoare.

Modernizare sistem rutier

 • •      In plan de situatie:

In functie de configuratia existenta, sistematizarea zonei s-a facut prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda categoriei III de strazi, strada cu doua benzi de circulatie, cu caracteristici de strada colectoare.

Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS10144-3/91 Strazi.Elemente geometrice, STAS 10144-1/90 Strazi. Profiluri transversale si Ordinul MT nr.49/98 - Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane.

S-a pastrat cu rigurozitate traseul existent al strazii, neexistand variatii intre axul proiectat si axul actual al strazii. Lungimea totala a strazii este 920 m.

Elementele geometrice ale traseului se vor adopta pentru viteza de baza cu valoarea de 40km/h, carecteristica zonelor de deal si categoriei III de strazi. Din ratiuni economice si tehnice, anumite curbe existente se vor pastra pe amplasamentul lor actual, cu razele de racordare actuale, nefiind posibile imbunatatiri ale traseului in plan. Viteza de proiectare a acestor curbe este de 20 - 30km/h.

 • •      In profil longitudinal:

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, urmarindu-se pastrarea liniei rosii cat mai apropiate de profilul terenului natural. S-a tinut in special seama de racordurile la capetele traseelor si racordurile cu strazile laterale modernizate, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse intre 0,12 % si 8,84 %.

 • •      In profil transversal:

Sectiunea caracteristica adoptata este de strada de categoria a III-a, doua benzi de circulatie, cu latimea partii carosabile de 6,0 m .

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144 -3/91, pantele transversale la imbracaminti sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru trotuare de 2%. A fost necesara modificarea elementelor geometrice existente in profil transversal ale strazii, pentru a se obtine un profil caracteristic categoriei de incadrare a strazii (a III-a), astfel incat aceasta sa corespunda conditiilor impuse de normativelor in vigoare. Pentru a usura si a grabi colectarea apelor meteorice la gurile de scurgere, deoarece pantele longitudinale ale strazii sunt reduse in mare parte (sub 0,20% pe circa 50% din traseu), la marginea imbracamintii bituminoase se vor executa rigole pe ambele parti ale strazii, de forma unor dale prefabricate din beton cu latimea de 30cm si panta transversla de 10%, montate pe acelasi pat de beton cu bordura de incadrare.

Prin pantele transversale si longitudinale proiectate ale suprafetei carosabile, apa de pe carosabil se va scurge in canalizarea meteorica existenta sau proiectata, urmand a fi colectata prin gurile de scurgere proiectate sau existente. Pe sectorul de drum cuprins intre Km 0+065- Km 0+184 preluarea apelor meteorice dealungul zidului de sprijin existent la baza caii ferate se va realiza prin intermediul unei rigole betonate proiectate.

Pe strada complexul rutier proiectat va avea urmatoarele caracteristici:

Tronson I (Km 0+000 — Km 0+230)

Strat de uzura BA16

Strat de legatura BAD25

Strat baza din balast stabilizat cu ciment

Strat de fundatie din balast

Tronson II (Km 0+230 —Km 0+920)

Trotuare

La sistematizarea, proiectarea și realizarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-79.

Astfel, la proiectarea trotuarelor noi pe tronsonul I ( Km 0+000 - Km 0+230) se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale.

 • ■  Trotuarele se vor încadra cu borduri prefabricate 10 x 15cm montate la marginea spre imobile si borduri prefabricate 20 x 25cm spre carosabil.

 • ■  Trotuarele se vor executa cu o structura usoara, alcatuita dintr-o imbracaminte din beton asfaltic tip BA8 de 4cm grosime, pe un strat de baza din beton C12/15 de 10cm grosime si un strat de fundatie de 15 cm din balast

Pentru reabilitarea trotuarelor existente pe tronsonul I ( Km 0+230 - Km 0+920) se va asterne pe suprafata existenta un covor din beton asfaltic BA8 de 4 cm grosime medie.

Semnalizarea verticala si orizontala

Se vor monta indicatoarele rutiere in baza unui plan de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera. Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial, lateral, de presemnalizare si orientare) si transversale (treceri pentru pietoni - la fiecare intersectie), conform STAS 1848/1 - 7 - 86.

Zid de sprijin elastic km 0+063 - 0+123 stanga

Pe sectorul de drum dintre km 0+063 - 0+123 largirea drumului impusa de modernizarea sa este posibila doar spre partea stanga, deoarece spre dreapta se gaseste zidul de sprijin al rambleului caii ferate Cluj - Oradea.

Pe acest sector de strada sectiunea transversala este in profil mixt. Sustinerea portiunii de rambleu, situata in jumatatea stanga a strazii se va realiza prin intermediul unui zid de sprijin elastic, realizat din beton armat, cu lungimea de 120m.

Zidul se compune dintr-o talpa inferioara, cu rol de fundatie, coborata sub adancimea de inghet (80cm) si o elevatie zvelta, cu inaltimea de 3,75m si grosimea variabila de la 50cm la coronament pana la 75cm in sectiunea de incastrare in talpa.

In spatele zidului se va executa un dren pentru colectarea apelor de infiltratie si o chiuneta din beton simplu, care se va goli periodic prin barbacane, la fata zidului.

Pe coronamentul zidului se va monta un parapet pietonal care sa impiedice caderea persoanelor ce circula pe trotuarul adiacent partii carosabile.

Zid de sprijin masiv km 0+013 -0+053 dreapta

Pe sectorul de drum dintre km 0+013 - 0+053 largirea drumului impusa de modernizarea sa este posibila doar spre partea deapta, deoarece spre stanga se gaseste o cladire utilitara (Post de transformare).

Pe acest sector de strada sectiunea transversala este in rambleu. Sustinerea portiunii de rambleu, situata in jumatatea dreapta a strazii spre albia Paraului Intunecat se va realiza prin intermediul unui zid de sprijin masiv, realizat din beton simplu, cu lungimea de 40m.

Zidul se compune dintr-un bloc de fundatie, coborat sub adancimea de inghet (80cm) si o elevatie cu inaltimea variabila de la 2,00 la 4,00m si grosimea variabila de la 75cm la coronament pana la 1,50m in sectiunea de rezemare pe fundatie.

In spatele zidului se va executa un dren pentru colectarea apelor de infiltratie si o chiuneta din beton simplu, care se va goli periodic prin barbacane, la fata zidului.

Pe coronamentul zidului se va monta un parapet directional metalic care sa impiedice caderea autovehiculelor ce circula pe partea carosabila.

Utilitati

•  Canalizare meteorica

Colectarea apelor meteorice va fi asigurată prin pante longitudinale și transversale ale platformei drumului spre gurile de scurgere care vor le vor conduce prin racorduri spre un colector stradal ce se va realiza din tuburi PVC 315 mm. Racordarea colectorului la canalizarea stradala existenta se va face prin intermediul unui camin de vizitare existent. Racordurile gurilor de scurgere la colectoarele meteorice se vor realiza din conducte PVC 160mm.

Pentru ca apele meteorice sa nu spele zonele verzi si astfel incarcate cu pamant sa se scurga pe carosabil, este imperios necesar ca zona verde sa fie inierbata in intregime.

•      Iluminat public

Prezenta parte a documentatiei tehnice trateaza solutiile de realizare a instalatiilor electrice de iluminat public, si lucrarile de protejare a circuitelor de joasa tensiune existente pe amplasamentul din strada Olteniei, pe tronsonul I ( Km 0+000 - Km 0+230).

Lucrarile propuse implica demontarea circuitului LES joasa tensiune, demontarea a 6 stalpi existenti in amplasamentul carosabil de tip SC10.002 si LEA joasa tensiune pe o lungime de 160m.

In vederea realimentarii LEA joasa tensiune pe strada Olteniei se proiecteaza pozarea unui LES joasa tensiune cu cablu tip ACYABY0,6/1 KV in lungime de 250m. Se va planta un stalp SC10.005 cu rol de stalp terminal, pe partea dreapta a strazii Olteniei km0+200. Pentru realizarea iluminatului public se propun plantarea a 6 stalpi metalici de 8m inaltime, echipati cu corpuri de iluminat de 150W. Stalpii vor fi montati in beton, pe zidul de sprijin proiectat prin intermediul unor buloane de fixare adecvate. Cablurile de medie tensiune existente in zona se vor proteja in tuburi PVC tip greu cu diametrul de 160mm.

Documente de referinta

 • > Ordonanta de urgenta privind circulatia pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimuldrumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • >  Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colectia" Siguranta Circulatiei", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

3.Date tehnice ale investiției:

a) Zona și amplasamentul

Obiectivul este situat în municipiul Oradea, cartierul Olosig.

b) Statutul juridic al terenului

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate este situat în intravilanul municipiului Oradea, aparținind in totalitate domeniului public, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Lucrările propuse de modernizare si reabilitare se vor desfășura in cea mai mare parte a traseului în limitele tramei actuale a strazii.

Pentru fabricarea mixturilor sau a altor materiale se vor folosi organizările de șantier ale constructorilor, si nu este necesara ocuparea unor suprafete suplimentare din domeniul public.

 • c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 9.022 mp, reprezentind teren intravilan, ocupat de lucrarile rutiere proiectate : suprafata carosabila, trotuare, accese la proprietati, zone verzi, lucrari de arta (sprijiniri, podete, etc)

 • d) Studii de teren

 • •  Studii topografice

Pentru zona studiata, fost intocmit un studiu topografic prin metoda radierii din punctele retelei de ridicare determinate in sistemul de proiectie Stereo 70 prin drumuire si materializate cu cuie topografice metalice, in toate statiile drumuirii, in baza carora se poate reface in orice moment trasarea necesara la executie.

 • •  Studii geotehnice

S-au efectuat investigații geotehnice necesare prin sondaje de mică adâncime amplasate în platforma drumului.

 • - adâncimea de îngheț-dezgheț după STAS 6054/77 este la 0,80 m;

 • - parametrii geofizici după normativul P100 - 2006 sunt urmatorii: perioada de colt Tc = 0,7, acceleratia gravitationala ag IMR=100ani = 0,12g; conform STAS 11100/1-93 caracteristicile geofizice corespund gradului 7 al intensitatii cutremurelor, dupa scara MSK

 • - in patul drumului s-au interceptat umpluturi neomogene din pietris, pamant si deseuri urbane, consolidate, cu vechime de peste 30 de ani, cu o grosime de circa 1,50m

 • - pamantul de sub aceste umpluturi este o argila prafoasa, de tip litologic P3

e) Caracteristicile principale ale constructiilor

 • •  Lungimea totala drumuri

 • •  Latime parte carosabila

 • •  Latime trotuare

 • •  Complex rutier partea carosabila (Km 0+000 - Km 0+230)

Strat de uzura BA16 Strat de legatura BAD25 Strat baza din balast stabilizat Strat de fundatie din balast

 • •  Complex rutier partea carosabila (Km 0+230- Km 0+920)

Strat de uzura BA16

 • •  Zid de sprijin elastic din b.a. cu Htotal = 4,50m

 • •  Zid de sprijin masiv beton cu Htotal = 4,00m

 • •  Iluminat public:

Retea electrica LES 1kV

Stalpi metalici H=8m, cu corpuri iluminat 150W Stalp SC10.005 cu rol de stalp terminal

 • •  Retele canalizare meteorica:

Retea canalizare Dn315mm Guri de scurgere noi Camine de vizitare noi

920,0 m

6,0 m 1,00 - 1,50 m

4 cm

6 cm

15 cm

30 cm

4 cm

120 ml

40 ml

250 ml

6 buc

 • I buc

255 ml

 • II buc

8 buc


f) Situatia existenta a utilitatilor

Din punct de vedere a utilitatilor zona studiata este echipata cu retea de apa potabila si canalizare menajera si pluviala si iluminat public. Pe tronsonul Km 0+000- Km 0+230 nu exista colectoare stradale menajere si meteorice.

 • g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

In urma analizei impactului asupra mediului s-au constatat urmatoarele:

 • -  starea precara a tronsonului de strada ce face obiectul prezentului studiu determina poluare fonica si un numar ridicat de microparticule de praf;

 • - poluare cu noxe provenite din arderea combustibilior peste valorile normale;

4.Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investitiei este de 6 luni, din care C+M de 4 luni

Operatii / Luni

1

2

3

4

5

6

Intocmire proiect tehnic, doc. pentru autorizatie de constructie, detalii de executie, obtinere A.C.

Organizare licitatie pentru executia lucrarilor

Executia lucrarilor

TOTAL

5. Costurile estimative ale investiției

Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

Valoarea totala a proiectului este de 2.052.570,0 lei si 412.860,0 euro, inclusiv TVA, din care C+M

1.797.120,0 lei si 412.860,0 euro, inclusiv TVA.

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE PE CAPITOLE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI "Modernizare strada Olteniei-tronson Calea Adevarului-Aleea Strandului" la cursul de 4,3529 lei/euro

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

1

2

3

4

4

5

6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea initiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,00

0,23

0,00

1,00

0,23

3.3

Proiectare și engineering

28,70

6,59

6,89

35,59

8,18

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultantă

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistență tehnică

14,35

3,30

3,44

17,79

4,09

TOTAL CAPITOL 3

44,05

10,12

10,33

54,38

12,49

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1.434,89

329,64

344,37

1.779,26

408,75

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.434,89

329,64

344,37

1.779,26

408,75

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

14,40

3,31

3,46

17,86

4,10

5.1.1. lucrări de construcții

14,40

3,31

3,46

17,86

4,10

5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

18,65

4,28

4,48

23,13

5,31

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

143,50

32,97

34,44

177,94

40,88

TOTAL CAPITOL 5

176,55

40,56

42,37

218,92

50,29

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.655,49

380,32

397,08

2.052,57

471,54

Din care C+M

1.449,25

332,94

347,83

1.797,12

412,86

6. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia in modernizarea propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face integral cu sprijinul comunitar si national.

7. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 20

 • 2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. Valoarea totala a proiectului este de 2.052.570,0 lei si 412.860,0 euro, inclusiv TVA, din care C+M 1.797.120,0 lei si 412.860,0 euro, inclusiv TVA.

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 2.052.570,0 lei / 1.797.120,0 lei

 • 3.Durata de realizare C+M (luni): 3 luni

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice):

  920,0 m

  6,0 m

  1,00- 1,50 m


 • •  Lungimea totala drumuri

 • •  Latime parte carosabila

 • •  Latime trotuare

 • •  Complex rutier partea carosabila (Km 0+000 - Km 0+230)

Strat de uzura BA16

Strat de legatura BAD25

Strat baza din balast stabilizat

Strat de fundatie din balast

 • •  Complex rutier partea carosabila (Km 0+230- Km 0+920)

Strat de uzura BA16

 • •  Zid de sprijin elastic din b.a. cu Htotal = 4,50m                      120 ml

 • •  Zid de sprijin masiv beton cu Htotal = 4,00m

 • •  Iluminat public:

Retea electrica LES 1kV                        250 ml

Stalpi metalici H=8m, cu corpuri iluminat 150W   6 buc

Stalp SC10.005 cu rol de stalp terminal            1 buc

 • •  Retele canalizare meteorica:

Retea canalizare Dn315mm                    255 ml

Guri de scurgere noi                             11 buc

Camine de vizitare noi                           8 buc

 • 5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția. Nu este cazul.

9.Avize și acorduri de principiu

 • 1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

 • 4. alte avize și acorduri de principiu specifice.


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor


Contract subsecvent : 1/2010 Lucrarea : Modernizare strada Olteniei Beneficiar : Municipiul Oradea Faza: S.F


EVALUAREA LUCRĂRILOR


Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

 • 1.1. - Obținerea terenului

 • 1.2. - Amenajarea terenului

 • 1.3. - Amenajarea pentru protectia mediului


Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor              -

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica -

 • 3.1- Studii de teren                                                        -

 • 3.2- Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii          1.000,0 lei


 • 3.3. - Proiectare si inginerie:

- proiectare 2% din C+M

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achzitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

dirigentie șantier - 1% din 4.1.


28.698,0 lei


14.349,0 lei


RECAPITULATIE CAP.3

3.1. - Studii de teren


 • 3.2. -Taxepentruobtiereade avize, acorduri si autorizatii

 • 3.3. - Proiectare si inginerie

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta


1.000,00 lei

28.698,00 lei


3.6. - Asistenta tehnica

Total cap.3 (fara TVA)


14.349,0 lei

44.047,0 lei


Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. - Construcții -

 • 4.1.1. Obiect nr.1 - Modernizare strada Olteniei

1. - Lucrări pregătitoare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 1

 • 2 - Sistem rutier

 • - Conf. calculatie anexa

Total.2

 • 3 - Trotuare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 3

 • 4 - Lucrari accesorii

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 4

5- Spatii verzi

 • - Conf. calculatie anexa

Total.5

6 - Scurgerea apelor

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 6

 • 7- Zid de sprijin masiv

 • - Conf. calculatie anexa

Total.7

 • 8- Zid de sprijin elastic

 • - Conf. calculatie anexa

Total.8

 • 9- Iluminat public

 • - Conf. calculatie anexa

Total.9

Total cap.4 (fara TVA)

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

 • 5.1. - Organizare santier

 • 5.1.1. - Lucrari de constructii aferente organizarii de santier

 • 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier

 • 5.2. - Comisioane, taxe

  94.687,00 lei

  94.687,00 lei


  414.782,00 lei

  414.782,00 lei


  144.808,00 lei

  144.808,00 lei


  18.116,0 lei

  18.116,0 lei


  4.875,00 lei

  4.875,00 lei


  44.726,0 lei

  44.726,0 lei


  113.357,00 lei

  113.357,00 lei


  450.847,00 lei

  450.847,00 lei


  148.700,00 lei

  148.700,00 lei

  1.434.898,00 lei


  14.349,00lei

  14.349,00lei


  18.654,00lei


5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

RECAPITULATIE - Capitol 5

Pct. 5.1. - Organizare santier

Pct. 5.2.- Comisioane, taxe

Pct. 5.3. - Chelt.diverse si neprevăzute

TOTAL Cap. 5 (fara TVA)

RECAPITULATIE

Cap. 1 - Chelt.pt.obtinerea si amenajarea terenului

Cap. 2 - Chelt.pt.asigurarea utilitatilor

Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare si asistenta tehnica

Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

Cap. 5 - Alte cheltuieli

TO T A L (fara TVA)

Din care C + M


143.499,00 lei


14.349,00 lei

18.654,00 lei

143.499,00 lei

176.502,00 lei


44.047,00 lei

1.434.898,00 lei

176.502,00 lei

1.655.447,00 lei

1.449.247,00 lei


CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect nr. 1: Modernizare strada Olteniei

Nr. crt.

Nr. cap/subcap.

deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de construcții

2

1

Lucrari pregatitoare

94.687,00

3

2

Sistem rutier

414.782,00

4

3

Trotuare

144.808,00

5

4

Lucrari accesorii

18.116,00

6

5

Spatii verzi

4.875,00

7

6

Scurgerea apelor

44.726,00

8

7

Zid de sprijin masiv

113.357,00

9

8

Zid de sprijin elastic

450.847,00

10

9

Iluminat public

148.700,00

Total I

1.434.898,00

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

1.434.898,00

Taxa pe valoarea adaugata

344.375,52

TOTAL VALOARE:

1.779.273,52

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul 1: Modernizare strada Olteniei

Categoria de lucrări: Lucrări pregătitoare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

949

24,82

23.555,00

2

Umplutura

mc

624

31,20

19.469,00

3

Profilarea si compactarea platformei

mp

1692

2,13

3.604,00

4

Spargere betoane

mc

265

101,00

26.765,00

5

Colmatare fisuri si crapaturi

ml

180

24,70

4.446,00

6

Plombari

mp

432

39,00

16.848,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

94.687,00

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul 1: Modernizare strada Olteniei

Categoria de lucrări: Sistem rutier

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast

mc

518

49,78

25.786,00

2

Balast stabilizat

mc

224

49,51

11.091,00

3

BAD25

to

237

238,00

56.406,00

4

BA16

to

821

281,00

230.701,00

5

Dala prefabricata beton

ml

1636

55,50

90.798,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

414.782,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul nr.1: Modernizare strada Olteniei

Categoria de lucrări: Trotuare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera ( 3 x 4b )

U Utilaj ( 3 x 4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FIN

ANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Bordura 10 x 15 x 500

ml

65

19,60

1.274,00

2

Bordura 20x25x330

ml

1676

44,00

73.744,00

3

Balast trotuare

mc

39

49,78

1.942,00

4

Beton C12/15

mc

26

280,00

7.280,00

5

BA 8 trotuar

to

226

268,00

60.568,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

144.808,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul 1: Modernizare strada Olteniei

Categoria de lucrări: Lucrări accesorii

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transpo rt (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Marcaj rutier longitudinal

km

0,92

691,61

637,00

2

Marcaj rutier transversal

mp

620

22,40

13.888,00

3

Indicatoare noi

buc

19

189,00

3.591,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

18.116,00

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul 1: Modernizare strada Olteniei

Categoria de lucrări: Spatii verzi

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3 x4b)

U Utilaj (3 x4c)

t Transpo rt (3 x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Strat vegetal

mp

250

12,00

3.000,00

2

Inierbare spatii verzi

mp

250

7,5

1.875,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

4.875,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul 1: Modernizare strada Olteniei

Categoria de lucrări: Scurgerea apelor

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE F

[NANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Guri de scurgere noi

buc

11

501,73

5.519,00

2

Racorduri guri de scurgere

ml

95

63,0

5.985,00

3

Retea canalizare Dn 315mm

ml

255

92,0

23.460,00

4

Camine de vizitare

buc

8

1.220,15

9.762,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

44.726,00

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul 1: Modernizare strada Olteniei

Categoria de lucrări: Zid de sprijin masiv

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera ( 3 x 4b )

U Utilaj ( 3 x 4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE F

INANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

191

24,82

4.741,00

2

Umplutura

mc

50

35,00

1.750,00

3

Beton C12/15

mc

106

288,00

30.528,00

4

Beton C20/25

mc

144

349,00

50.285,00

5

Cofraje

mp

288

24,78

7.137,00

6

Arocamente piatra bruta

mc

24

250,50

6.012,00

7

Pietris pentru dren

mc

48

17,50

840,00

8

Hidroizolatie

mc

176

20,00

3.520,00

9

Tub dren

ml

26

62,00

1.612,00

10

Parapet flexibil

ml

40

173,29

6.932,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

113.357,00

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor:I - cantitate; II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul 1: Modernizare strada Olteniei

Categoria de lucrări: Zid de sprijin elastic

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj ( 3 x 4c)

t

Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE

FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

1128

24,82

27.997,00

2

Umplutura

mc

504

35,00

17.640,00

3

Armatura

kg

19.320

5,70

110.124,00

4

Beton C8/10

mc

63

276,00

17.388,00

5

Beton C16/20

mc

75

313,00

23.475,00

6

Beton C25/30

mc

522

362,00

189.173,00

7

Cofraje

mp

1284

24,78

31.818,00

8

Pietris pentru dren

mc

144

17,5

2.520,00

9

Geotextil

mp

1104

7,50

8.280,00

10

Hidroizolatie

mc

552

20,00

11.040,00

11

Tub dren

ml

56

62,00

3.472,00

12

Parapet pietonal

ml

120

66,00

7.920,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

450.847,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor! - cantitate; II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul 1: Modernizare strada Olteniei

Categoria de lucrări: Iluminat public

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Mutare stalpi electrici

buc

6

2.600,00

15.600,00

2

Stalpi iluminat metalici octogonali

buc

7

4.700,00

32.900,00

3

Cablu de alimentare

km

0.5

150.000,00

75.000,00

4

Protectie cabluri existente

ml

10

2.520,00

25.200,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

148.700,00

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor! - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport