Hotărârea nr. 735/2011

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 266.263 din 17.11.2011 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2011,

Ținând seama de Dispoziția Primarului nr.3386/10.11.2011 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea și aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale pentru anul 2011,

În conformitate cu Dispoziția Primarului nr.3385/10.11.2011 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2011,

Ținând cont de prevederile art. 19 și art.29 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), și ale art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2011, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe și interne, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă listei de investiții pentru anul 2011.

Art.5. Se validează Dispoziția Primarului nr. 3386/10.11.2011 privind aprobarea virării de credite bugetare în

cadrul capitolelor bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea și aprobarea creditelor de angajament

pentru acțiuni multianuale pentru anul 2011

Art.6. Se validează Dispoziția Primarului nr. 3385/10.11.2011 privind aprobarea virării de credite bugetare în

cadrul capitolelor bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2011 și majorarea cotizației

financiare alocate din bugetul local, Clubului Sportiv Fotbal Club Oradea de la suma de 1.500 mii lei, la suma de 1.560 mii lei.

Art.7. Se aprobă majorarea programului Casei de Cultură „Fereastră spre Europa'' cu suma de 4,25 mii lei, sumă finanțată din bugetul local.

Art.8. Se aprobă donația virată de Casa Tineretului în sumă de 6.100 lei și redirecționarea acesteia pentru achiziționarea de mobilier, obiecte de inventar și materiale necesare reabilitării grupului sanitar din incinta instituției.

Art.9. Se aprobă majorarea sumei alocate programului de ,,Salubrizare+Deszăpezire cu suma de 2.500 mii lei.

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

•  Primarul municipiului Oradea

  • •  Direcția Economică

  • •  Direcția Tehnică

•  Spitalul Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu

  • •  Spitalul Clinic Județean de Urgență

•  Clubul Sportiv Municipal Oradea

•  SC Electrocentrale SA

•  SCOradeaTransportLocalSA

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • •  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 17 noiembrie 2011

Nr. 735


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


MUNICIPIUL ORADEA

Propunere rectificare buget local pe anul 2011

mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

131,478.78

130,566.65

-912.13

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

Functionare

3,548.51

3,548.51

0.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

Functionare

108,793.09

107,774.73

-1018.36

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

Functionare

2,397.00

2,497.13

100.13

Donatii si sponsorizari

37.02.01

Functionare

76.50

82.60

6.10

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

- 62,109.13

- 90,289.71

-28180.58

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

62,109.13

90,289.71

28180.58

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

Functionare

12,058.02

11,763.21

-294.81

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

Dezvoltare

4,605.66

4,900.47

294.81

II

CHELTUIELI

188530.93

187618.80

-912.13

1

CAP.51.02.01.03 Autoritati executive

7569.22

7680.32

111.10

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

Functionare

1,371.70

1,330.70

-41.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Functionare

9.50

10.50

1.00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

Functionare

59.00

33.00

-26.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

1,849.67

1,825.67

-24.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

-

24.00

24.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

118.80

124.90

6.10

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

Functionare

94.00

100.00

6.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Functionare

85.00

105.00

20.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

3,220.72

3,260.72

40.00

Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Arhitectura, Cultura,Legenda BL

56.01.01

Dezvoltare

154.61

259.61

105.00

Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Arhitectura, Cultura,Legenda BS

56.01.01

Dezvoltare

177.79

177.79

0.00

Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Arhitectura, Cultura,Legenda UE

56.01.02

Dezvoltare

408.43

408.43

0.00

Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Arhitectura, Cultura,Legenda chelt neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

20.00

20.00

0.00

2

Subcap. 54.02.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

356.72

356.72

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

340.00

338.00

-2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

16.72

18.72

2.00

3

Cap.65.02 Invatamant

19,750.61

19,478.61

-272.00

Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar AIO

1,500.00

1,850.00

350.00

GRADINITA cu program prelungit Liszt Ferencz proiectare+exec. Cladire noua

71.01.01

Dezvoltare

1,500.00

1,850.00

350.00

Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar PMO

40.20

55.20

15.00

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Grădinița cu Program Prelungit nr.28 cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală

71.01.30

Dezvoltare

40.20

55.20

15.00

Cap.65.02.04.01 Invatamant secundar PMO

5,241.59

5,241.59

-

Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere și dotări la școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea BL

56.01.01

Dezvoltare

1,754.00

1,752.50

-1.50

Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere și dotări la școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea BS

56.01.01

Dezvoltare

1,053.96

1,053.96

0.00

Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere și dotări la școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea UE

56.01.02

Dezvoltare

2,428.97

2,428.97

0.00

Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere și dotări la școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea chelt. Neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

4.66

6.16

1.50

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant Liceal

12,231.21

11,723.40

-507.81

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant Liceal PMO

10,427.57

9,790.57

-637.00

Proiectul "Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” BL

56.01.01

Dezvoltare

648.21

648.21

0.00

Proiectul "Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” BS

56.01.01

Dezvoltare

1,055.69

465.30

-590.39

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” UE

56.01.02

Dezvoltare

1,866.92

2,457.31

590.39

Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” ch. Neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

50.00

50.00

0.00

Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna BL

56.01.01

Dezvoltare

1,078.00

418.00

-660.00

Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna BS

56.01.01

Dezvoltare

1,697.59

1,697.59

0.00

Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna UE

56.01.02

Dezvoltare

3,967.06

3,967.06

0.00

Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna BL ch.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

64.10

87.10

23.00

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant Liceal Colegiul National

E.Gojdu

1,803.64

1,932.83

129.19

Salarii de baza

10.01.01

Functionare

1,733.64

1,862.83

129.19

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

10.00

7.00

-3.00

Materiale de curatenie

20.01.02

Functionare

25.00

24.00

-1.00

Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet

20.01.08

Functionare

15.00

11.00

-4.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Functionare

20.00

18.00

-2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

0.00

10.00

10.00

Cap. 65.02.04.03 - Invatamant Profesional

737.61

608.42

-129.19

Cap. 65.02.04.03 - Invatamant Profesional- Grup Scolar I.Bococi

380.01

408.00

27.99

Salarii de baza

101001

Functionare

184.26

281.00

96.74

Fond aferent platii cu ora

100111

Functionare

32.00

38.00

6.00

Alte drepturi salariale in bani

100130

Functionare

22.00

1.00

-21.00

Contributii de asigurari sociale de stat

100301

Functionare

106.00

66.00

-40.00

Contributii de asigurari de somaj

100302

Functionare

3.50

2.00

-1.50

Contributii de asigurari sociale de sanatate

100303

Functionare

30.50

16.00

-14.50

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca

100304

Functionare

1.44

2.00

0.56

Contributii pentru concedii si indemnizatii

100306

Functionare

0.31

2.00

1.69

Cap. 65.02.04.03 - Invatamant Profesional -Grup Scolar G.Baritiu

357.60

200.42

-157.18

Salarii de baza

101001

Functionare

172.90

122.40

-50.50

Alte sporuri

100106

Functionare

50.30

15.65

-34.65

Fond aferent platii cu ora

100111

Functionare

45.51

20.16

-25.35

Contributii de asigurari sociale de stat

100301

Functionare

53.97

31.77

-22.20

Contributii de asigurari de somaj

100302

Functionare

3.00

1.00

-2.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate

100303

Functionare

25.78

7.87

-17.91

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca

100304

Functionare

3.00

0.41

-2.59

Contributii pentru concedii si indemnizatii

100306

Functionare

3.14

1.16

-1.98

4

Cap.66.02.06. Spitale generale

31379.71

31487.84

108.13

Cap.66.02.06.01 Spitale Generale PMO

29,059.00

29,059.00

-

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Dezvoltare

-

29,059.00

29,059.00

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

Dezvoltare

14,793.00

-14,793.00

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Dezvoltare

10,671.00

-

-10,671.00

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

Dezvoltare

1,270.00

-1,270.00

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

Dezvoltare

900.00

-900.00

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

Dezvoltare

1,425.00

-

-1,425.00

Cap.66.02.08 Servicii de sanatate publica

2,293.71

2,393.84

100.13

Alte drepturi salariale in bani

10.01.01

Functionare

1,285.88

1,405.88

120.00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

Functionare

155.00

147.00

-8.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Functionare

179.71

183.83

4.12

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

Functionare

327.00

360.50

33.50

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

Functionare

8.00

8.65

0.65

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

Functionare

85.00

89.61

4.61

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Functionare

3.00

2.60

-0.40

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

Functionare

14.00

14.63

0.63

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

3.90

3.90

0.00

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

142.10

142.09

-0.01

Medicamente

20.04.01

Functionare

43.12

11.03

-32.09

Materiale sanitare

20.04.02

Functionare

35.00

13.60

-21.40

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

12.00

10.52

-1.48

Cap. 66.02.50- Alte Cheltuieli in domeniul sanatatii Centrul de Transfuzii

27.00

35.00

8.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

27.00

35.00

8.00

5

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

8,982.48

9,066.73

84.25

Subcap. 67.02.03.06 - Case de cultura

550.00

554.25

4.25

Transferuri catre instituții publice- programe culturale

51.01.01

Functionare

550.00

554.25

4.25

Subcap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement PMO

2,360.78

2,437.78

77.00

Gard de protectie Piata Bucuresti

71.01.30

Dezvoltare

72.20

37.20

-35.00

Achizitie-mobilier urban -banci de odihna

71.01.30

Dezvoltare

-

35.00

35.00

Amenajare Parc in Santul de Est al Cetatii Oradea BL

71.01.30

Dezvoltare

351.91

424.91

73.00

Amenajare Parc in Santul de Est al Cetatii Oradea BS

71.01.30

Dezvoltare

1,717.77

1,717.77

0.00

Împădurirea dealului de pe str. Branului, Oradea pentru îmbunătățirea calității mediului și stoparea degradării acestuia (administratia fondului pentru mediu) BL

71.01.30

Dezvoltare

24.73

28.73

4.00

Împădurirea dealului de pe str. Branului, Oradea pentru îmbunătățirea calității mediului și stoparea degradării acestuia (administratia fondului pentru mediu) BS

71.01.30

Dezvoltare

194.17

194.17

0.00

Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei PMO

6,071.70

6,074.70

3.00

Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal "Nymphaea" Oradea BL

56.01.01

Dezvoltare

138.00

138.00

0.00

Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal "Nymphaea" Oradea BS

56.01.01

Dezvoltare

2,525.83

2,525.83

0.00

Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal "Nymphaea" Oradea UE

56.01.02

Dezvoltare

3,407.87

3,407.87

0.00

Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal "Nymphaea" Oradea ch. neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

-

3.00

3.00

6

Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

5,130.60

5,485.10

354.50

Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1 BL

56.01.01

Dezvoltare

31.70

381.70

350.00

Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1 BS

56.01.01

Dezvoltare

582.16

582.16

0.00

Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1 UE

56.01.02

Dezvoltare

1346.66

1346.66

0.00

Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1 ch. neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

5.00

5.00

0.00

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2 BL

56.01.01

Dezvoltare

19.00

7.50

-11.50

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2 BS

56.01.01

Dezvoltare

349.10

349.10

0.00

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2 UE

56.01.02

Dezvoltare

807.50

807.50

0.00

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2 ch. neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

5.00

5.00

0.00

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3 BL

56.01.01

Dezvoltare

20.90

8.90

-12.00

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3 BS

56.01.01

Dezvoltare

384.25

384.25

0.00

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3 UE

56.01.02

Dezvoltare

888.25

888.25

0.00

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3 ch. neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

5.00

5.00

0.00

(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea și Modernizarea centrului de îngrijire copii din P-ța 1 Decembrie, nr. 9, Oradea BL

56.01.01

Dezvoltare

10.94

38.94

28.00

(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea și Modernizarea centrului de îngrijire copii din P-ța 1 Decembrie, nr. 9, Oradea BS

56.01.01

Dezvoltare

200.33

200.33

0.00

(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea și Modernizarea centrului de îngrijire copii din P-ța 1 Decembrie, nr. 9, Oradea UE

56.01.02

Dezvoltare

465.12

465.12

0.00

(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea și Modernizarea centrului de îngrijire copii din P-ța 1 Decembrie, nr. 9, Oradea ch.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

9.69

9.69

0.00

7

Cap. 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

43278.39

42961.01

-317.38

Cap. 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte

2,508.61

2,508.61

-

Reabilitare termică 11 blocuri de locuinte-Lot II (BL)

71.01.30

Dezvoltare

660.00

696.50

36.50

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Reabilitare termică 11 blocuri de locuinte-Lot II (BS)

71.01.30

Dezvoltare

1,078.61

1,237.11

158.50

Reabilitare termică 7 blocuri de locuinte-Lot I (BL)

71.01.30

Dezvoltare

251.50

215.00

-36.50

Reabilitare termică 7 blocuri de locuinte-Lot I (BS)

71.01.30

Dezvoltare

518.50

360.00

-158.50

6

Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO

1200.60

850.60

-350.00

Reparatii capitale acoperis Palatul ULLMANN

71.03

Dezvoltare

150.00

25.00

-125.00

Reabilitare monumente si cladiri istorice

71.03

Dezvoltare

500.00

110.00

-390.00

Dezvoltarea turismului prin crearea Complex Wellness Termal Nymphea (expropriere)

71.01.30

Dezvoltare

550.60

715.60

165.00

Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PMO

39274.18

39576.68

302.50

Modernizarea Grădinii Zoologice BL

71.01.30

Dezvoltare

1402.47

1695.47

293.00

Modernizarea Grădinii Zoologice BS

71.01.30

Dezvoltare

7000.00

7000.00

0.00

Identificarea tehnologiilor inovatoare pentru utilizarea apei geotermale în Euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar - FEDR BL

56.01.01

Dezvoltare

5.74

13.24

7.50

Identificarea tehnologiilor inovatoare pentru utilizarea apei geotermale în Euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar - FEDR BS

56.01.01

Dezvoltare

106.05

106.05

0.00

Identificarea tehnologiilor inovatoare pentru utilizarea apei geotermale în Euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar - FEDR UE

56.01.02

Dezvoltare

243.61

243.61

0.00

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I BL

56.01.01

Dezvoltare

7.00

7.00

0.00

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I-BS

56.01.01

Dezvoltare

13658.78

13658.78

0.00

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I UE

56.01.02

Dezvoltare

16733.27

16733.27

0.00

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I ch. Neelig

56.01.03

Dezvoltare

117.26

119.26

2.00

Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ADP

295.00

25.12

-269.88

Parcelare, desecare si amenajare teren 10 ha pt.extinderea Cimitirului municipal cu 57552 mp

55.01.12

Dezvoltare

295.00

25.12

-269.88

8

Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala

1393.27

1268.27

-125.00

Aventură, odihnă, distracție - Promovarea ofertei turistice a județelor Hajdu Bihar - Bihor BL

56.08.01

Dezvoltare

414.68

386.68

-28.00

Aventură, odihnă, distracție - Promovarea ofertei turistice a județelor Hajdu Bihar - Bihor BS

56.08.01

Dezvoltare

171.54

171.54

0.00

Aventură, odihnă, distracție - Promovarea ofertei turistice a județelor Hajdu Bihar - Bihor UE

56.08.02

Dezvoltare

323.80

323.80

0.00

Patrimoniul digital transfrontalier si prezentarea istoriei comune, organizarea sesiunilor stiintifice, realizarea publicatiilor BL

56.08.01

Dezvoltare

125.00

94.00

-31.00

Patrimoniul digital transfrontalier si prezentarea istoriei comune, organizarea sesiunilor stiintifice, realizarea publicatiilor BS

56.08.01

Dezvoltare

208.25

208.25

0.00

Centru Non Profit de Sustinere a Afacerilor "Non profit Business Suport Centres in Haidu-Bihorand Bihor Counties:Development of operation and cooperation facilities" BL

56.01.01

Dezvoltare

150.00

84.00

-66.00

9

Cap. 74.02.05.01-Salubritate

11230.00

13730.00

2500.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

11230.00

13730.00

2,500.00

10

Cap.81.02.06 Energie termica

37531.00

37436.00

-95.00

Cap.81.02.06 Energie termica PMO

32066.00

32226.00

160.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare - Studiu solutie optimizare a serviciului public de alimentare cu energie termica

20.01.30

Functionare

0.00

60.00

60.00

Asociatia Clusterul Inovativ Geoterm

71.01.30

Dezvoltare

0.00

100.00

100.00

Transferuri către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

Functionare

32066.00

0.00

-32,066.00

Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

Dezvoltare

0.00

32066.00

32,066.00

Cap.81.02.06 Energie termica Electrocentrale

5465.00

5210.00

-255.00

1

Modernizare retea termica secundara pe str. Horea in zona PT 825 -executie

55.01.12

Dezvoltare

1152.00

1152.00

0.00

2

Reabilitarea retelelor primare de termoficare din Piata Unirii - executie

55.01.12

Dezvoltare

1300.00

2293.00

993.00

3

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare din Piata Unirii -executie

55.01.12

Dezvoltare

500.00

0.00

-500.00

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

4

Extindere retea primara de termoficare pe str. Ecaterina Teodoroiu pana-n intersectia cu str. Feleacului (PT+executie)

55.01.12

Dezvoltare

10.00

10.00

0.00

5

Racord termic primar pentru alimentarea Parcului Industrial Eurobusiness(SF+PT+executie)

55.01.12

Dezvoltare

800.00

800.00

0.00

6

Reabilitare retele secundare de termoficare pe str. Gh. Pop de Basesti (DALI+PT+executie)

55.01.12

Dezvoltare

400.00

400.00

0.00

Buldoexcavator pe pneuri cu cap picon -1 buc

55.01.12

Dezvoltare

0.00

310.00

310.00

7

Reabilitare racorduri primare de termoficare de alimentare PT 826 si PT 862

55.01.12

Dezvoltare

50.00

20.00

-30.00

8

Reabilitare retele secundare de termoficare de alimentare PT 826 si PT 862

55.01.12

Dezvoltare

50.00

25.00

-25.00

9

Aport la capital Spin Off - Laborator de optimizare a productiei de energie termica

55.01.12

Dezvoltare

365.00

0.00

-365.00

10

Achiziție utilaje

55.01.12

Dezvoltare

500.00

200.00

-300.00

11

Modernizarea punctului termic 100 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

15.00

0.00

-15.00

12

Modernizarea punctului termic 103 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

29.00

0.00

-29.00

13

Modernizarea punctului termic 108 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

10.00

0.00

-10.00

14

Modernizarea punctului termic 115 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

30.00

0.00

-30.00

15

Modernizarea punctului termic 117 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

24.00

0.00

-24.00

16

Modernizarea punctului termic 119 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

19.00

0.00

-19.00

17

Modernizarea punctului termic 121 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

22.00

0.00

-22.00

18

Modernizarea punctului termic 124 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

20.00

0.00

-20.00

19

Modernizarea punctului termic 126 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

22.00

0.00

-22.00

20

Modernizarea punctului termic 127 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

24.00

0.00

-24.00

21

Modernizarea punctului termic 128 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

25.00

0.00

-25.00

22

Modernizarea punctului termic 130 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

20.00

0.00

-20.00

23

Modernizarea punctului termic 136 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

35.00

0.00

-35.00

24

Modernizarea punctului termic 200 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

10.00

0.00

-10.00

25

Modernizarea punctului termic 221 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

10.00

0.00

-10.00

26

Modernizarea punctului termic 612 din municipiul Oradea si a retelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

55.01.12

Dezvoltare

23.00

0.00

-23.00

11

Cap. 84.02 - Transporturi

21928.93

18668.20

-3260.73

Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun OTL

1780.00

170.00

-1610.00

Autogara Nufarul

55.01.12

Dezvoltare

730

30.00

-700.00

Sistem e ticketing

55.01.12

Dezvoltare

500

130.00

-370.00

Achizitie midibuze 10 buc.

55.01.12

Dezvoltare

550

10.00

-540.00

Cap.84.02.03.03 Strazi PMO

20148.93

18498.20

-1650.73

Proiectare

71.01.30

Dezvoltare

660.00

1160.00

500.00

Asigurare utilitati tehnico -edilitare si sistematizare pe verticala aferente constructiilor de locuinte str. Branului

71.01.30

Dezvoltare

1,212.49

1127.00

-85.49

Modernizare str. Carol Davila (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

406.63

368.50

-38.13

Pasaj rutier str. T. Nes peste liniile CF Oradea - Episcopia Bihor, Km 654+952 - reabilitare (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

3,483.11

3,300.00

-183.11

Modernizare P-ta Bucuresti, acces la Gara CF Oradea (proiectare + executie)

71.01.30

Dezvoltare

2542.38

2,518.70

-23.68

Modernizare str. Ciobanului (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

587.71

603.00

15.29

Modernizare str. Navigatorilor (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

1343.99

1,350.00

6.01

Modernizare str. Coralilor(proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

528.17

510.00

-18.17

Pod peste Crisul Repede -str. Onestilor-Sovata-Fagului(proiectare+exec.)

71.01.30

Dezvoltare

9384.45

7,561.00

-1,823.45

Municipiul Oradea


Anexa nr.2 la H.C.L.735/2011

Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011

Cap.66.10.06.01 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

CHELTUIELI

51.40

51.40

0.00

Alte active fixe din care

71.01.30

Dezvoltare

51.40

51.40

0.00

-aparatura

71.01.30

Dezvoltare

1.40

1.40

0.00

-Depozit medicamente UPU farmacie (locația fostei sere )Staționar I-proiectare

71.0130

Dezvoltare

13.00

0.00

-13.00

-Construcție Depozit medicamente si magazine centrala

71.01.30

Dezvoltare

0.00

6.20

6.20

-Recompartimentare,reamenajareparterCorp A2 (actual bloc alimentar)Staționar I în vederea utilizării spațiului ca farmacie a spitalului-proiectare

71.0130

Dezvoltare

10.00

6.20

-3.80

-Recompartimentare, reamenajare clădire fost bloc alimentar Staționar II în vederea utilizării lui ca bloc alimentar-proiectare

71.0130

Dezvoltare

27.00

0.00

-27.00

-Extindere corp B (parter +4 etaje) Stationar I

71.0130

Dezvoltare

0.00

37.60

37.60

Cap.66.10.06.01 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL Dr.Gavril Curteanu                                  mii lei

Nr.

crt

Explicație / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

VENITURI

62,618.00

63,091.89

473.89

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

Functionare

62,618.00

63,091.89

473.89

CHELTUIELI

12,656.33

13,130.22

473.89

20 TITLUL II.BUNURI ȘI SERVICII

20

Functionare

12,656.33

13,130.22

473.89

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Functionare

1,980.60

1,940.60

-40.00

Medicamente

20.04.01

Functionare

10,592.73

11,066.62

473.89

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Functionare

50.00

90.00

40.00

Deplasări interne, detașari, transferări

20.06.01

Functionare

33.00

23.00

-10.00

Deplasări in strainatate

20.06.02

Functionare

-

10.00

10.00

65.10.05 Liceul Teologic Penticostal Betel                                                                        mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Cap. 65.10.05 - InvatamantPostliceal

VENITURI

484.51

604.51

120.00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

Functionare

484.51

604.51

120.00

CHELTUIELI

290.00

410.00

120.00

Alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare

200130

Functionare

170.00

200.00

30.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

120.00

210.00

90.00

67.10.03.06 Casa de Cultura a Municipiului                                                                        mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Cap. 65.10.05 - InvatamantPostliceal

VENITURI

696.10

700.35

4.25

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

Functionare

696.10

700.35

4.25

CHELTUIELI

687.33

691.58

4.25

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

687.33

691.58

4.25

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.3 la H.C.L. 735/2011

Propunere rectificare bugetul creditelor externe si interne pe anul 2011

mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.84.07.03.03 Strazi PMO

19243.88

19266.91

23.03

1

Modernizare str. Gh.Doja

71.01.30

3918.35

1351.5

-2566.85

2

Realizare acces centura mun . Orada P-ta 22 Decembrie, inclusiv pod peste paraul Peta si acces spre str Universitatii(proiectare+exec)

71.01.30

5000.18

4918.86

-81.32

3

Reabilitare str. Matei Corvin tronson

giratie -DN 19 - str.Vamii

71.01.30

907.92

878.3

-29.62

4

Pod peste Crisul Repede -str. Onestilor-Sovata-Fagului(proiectare+exec.)

71.01.30

4501.6

7359.38

2857.78

5

Modernizare str. Adevarului tronson I

71.01.30

2938.45

1741.32

-1197.13

6

Coridoare de dezvoltare-Reabilitare

Drum Uzinal(tronson)

71.01.30

1000

1306.92

306.92

7

Amenajare parcari si alei in Mun.Oradea

71.01.30

977.38

1710.63

733.25