Hotărârea nr. 734/2011

privind modificarea listei cuprinzând obiectivele de investiţii finanţate din finanţarea rambursabilă de 15 milioane de EURO contractată cu BRD Groupe Societe Generale, listă aprobată iniţial prin HCL 290/2009 şi HCL 310/2009, şi modificată prin HCL 69/2010.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea listei cuprinzând obiectivele de investiții finanțate din finanțarea rambursabilă de 15 milioane de EURO contractată cu BRD Groupe Societe Generale, listă aprobată inițial prin HCL 290/2009 și HCL 310/2009, și modificată prin HCL 69/2010

Analizând raportul de specialitate nr. 266126/16.11.2011 întocmit de Direcția Economică- Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se solicită Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea listei cuprinzând obiectivele de investiții care vor fi finanțate din finanțarea rambursabilă de 15 milioane de EURO contractat cu BRD Groupe Societe Generale, listă aprobată inițial prin HCL 290/2009 și HCL 310/2009 și modificată prin HCL 69/2010,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.b, alin. (4) lit. a), b), precum și ale art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se modifică lista cuprinzând obiectivele de investiții finanțate din finanțarea rambursabilă de 15 milioane de EURO contractată cu BRD Groupe Societe Generale, listă aprobată inițial prin HCL 290/2009 și HCL 310/2009, respectiv modificata prin HCL 69/2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Direcția Economică

  • •  Direcția Tehnică

  • •  BRD Groupe Societe Generale prin grija Direcției Economice

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 17 noiembrie 2011

Nr. 734


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila