Hotărârea nr. 733/2011

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 la SC Oradea Transport Local SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 la SC Oradea Transport Local SA

Analizând raportul de specialitate nr. 266071/16.11.2011, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 la SC Oradea Transport Local SA,

În conformitate cu prevederile art.5 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,

Ținând seama de prevederile art. 40 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;

Luând în considerare prevederile art. 111, alin. 2, lit e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.(2) lit.a), lit.b), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 45, alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2011 conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Oradea Transport Local SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Direcția Economică

  • - SC Oradea Transport Local SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 17 noiembrie 2011

Nr. 733


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa nr. 1 la H.C.L. 733/2011

Nr, crt.

Denumirea indicatorului

Aprobat prin HCL

97/2011

Propus la

rectificare

Diferenta

LEI

+/-%

fata de aprobat

2011

0

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3*100%-

100%

1

Cifra de afaceri netă - total, din care

1

31.852.000

33.157.500,00

1.305.500,00

4,10%

- producția vândută

2

16.000.000

16.892.500,00

892.500,00

5,58%

- venituri din vânzarea mărfurilor

3

300.000

203.054,00

-96.946,00

-32,32%

- venituri din subvenții din care:

4

15.552.000

16.061.946,00

509.946,00

3,28%

*subventii pentru cheltuieli materiale

4

12.852.000

13.461.946,00

609.946,00

4,75%

*subventii pentru abonamente

2.700.000

2.600.000,00

-100.000,00

-3,70%

2

Variația stocurilor          Sold C

5

0,00

0,00

Sold D

6

0,00

0,00

3

Producția imobilizată

7

0,00

0,00

4

Alte venituri din exploatare

8

12.220.000

12.009.500,00

-210.500,00

-1,72%

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)

9

44.072.000

45.167.000,00

1.095.000,00

2,48%

a) cheltuieli cu materiile prime și materialele consumate

10

6.750.000

7.160.000,00

410.000,00

6,07%

5

b) alte cheltuieli materiale

11

165.000

142.000,00

-23.000,00

-13,94%

c) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)

12

3.400.000

3.290.000,00

-110.000,00

-3,24%

d) cheltuieli privind mărfurile

13

50.000

50.000,00

0,00

0,00%

Cheltuieli cu personalul

14

19.077.000

19.910.000,00

833.000,00

4,37%

6

a) salarii

15

13.750.000

13.840.000,00

90.000,00

0,65%

b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială

16

4.068.000

4.801.000,00

733.000,00

18,02%

c) participarea salariaților la profit

9.000

9.000,00

0,00

0,00%

d) tichete de masă

1.250.000

1.260.000,00

10.000,00

0,80%

e)tichete de vacanta

0

0,00

0,00

Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)

17

11.100.000

11.000.000,00

-100.000,00

-0,90%

7

a) cheltuieli privind amortizarea

18

11.100.000

11.000.000,00

-100.000,00

-0,90%

b) venituri din provizioane

19

0,00

0,00

Ajustarea valorii activelor circulante

20

0,00

0,00

8

a) pierderi din creanțe și debitori diverși, precum și cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

21

0,00

0,00

b) venituri din creanțe reactivate și debitori diverși și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

22

0,00

0,00

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)

23

2.116.000

2.496.000,00

380.000,00

17,96%

9

a) cheltuieli privind prestațiile externe

24

1.911.000

2.138.000,00

227.000,00

11,88%

b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte assimilate

25

180.000

202.000,00

22.000,00

12,22%

c) cheltuieli cu desp[gubiri, donatii activele cedate

26

25.000

156.000,00

131.000,00

524,00%

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)

27

0,00

0,00

10

a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

28

0,00

0,00

b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

29

0,00

0,00

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd10+rd14+rd17+rd20+rd23+rd27)

30

42.658.000

44.048.000,00

1.390.000,00

3,26%

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

0,00

0,00

- profit (rd 09 - rd 30)

31

1.414.000

1.119.000,00

-295.000,00

-20,86%

- pierdere (rd 30 - 09)

32

0,00

11

Venituri din interese de participare - total, din care

33

0,00

0,00

- din care, în cadrul grupului

34

0,00

0,00

12

Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate

35

0,00

0,00

- din care în cadrul grupului

36

0,00

0,00

13

Venituri din dobânzi

37

450.000

450.000,00

0,00

0,00%

- din care, în cadrul grupului

38

0,00

0,00

14

Alte venituri financiare

39

400.000

145.000,00

-255.000,00

-63,75%

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)

40

850.000

595.000,00

-255.000,00

-30,00%

15

Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante

41

0,00

0,00

a) cheltuieli financiare privind amortizările și provizioanele

42

0,00

0,00

b) venituri financiare privind amortizările și provizioanele

43

0,00

0,00

16

Cheltuieli privind dobânzile

44

1.950.000

1.550.000,00

-400.000,00

-20,51%

- din care, în cadrul grupului

45

0,00

0,00

17

Alte cheltuieli financiare

46

200.000

50.000,00

-150.000,00

-75,00%

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd 41+44+46)

47

2.150.000

1.600.000,00

-550.000,00

-25,58%

REZULTATUL FINANCIAR (RD 39-46)

0,00

- profit (rd 40-rd 47)

48

0,00

0,00

- pierdere (rd 47-rd 40)

49

1.300.000

1.005.000,00

-295.000,00

-22,69%

REZULTATUL CURENT

0,00

0,00

- profit (rd 31 + rd 48)

50

114.000

114.000

0,00

0,00%

- pierdere (rd 32+rd49)

51

0,00

0,00

18

Venituri extraordinare

52

0,00

0,00

19

Cheltuieli extraordinare

53

0,00

0,00

REZULTATUL EXTRAORDINAR

0,00

0,00

- profit (rd. 52 -rd 53)

54

0,00

0,00

- pierdere (rd 53 - rd 52)

55

0,00

0,00

20

VENITURI TOTALE (rd 09+40+52)

56

44.922.000

45.762.000,00

840.000,00

1,87%

21

CHELTUIELI TOTALE ( rd. 30+47+53)

57

44.808.000

45.648.000,00

840.000,00

1,87%

22

REZULTATUL BRUT

0,00

- profit (rd 56-rd57)

58

114.000

114.000,00

0,00

0,00%

- pierdere (rd 57-rd56)

59

0,00

0,00

23

IMPOZITUL PE PROFIT

60

26.240

26.240,00

0,00

0,00%

24

REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

61

0,00

0,00

- profit (rd 58- (rd 60 +rd.61))

62

87.760

87.760,00

0,00

0,00%

- pierdere (rd 59 (rd 60+rd 61))

63

0,00

0,00

25

REPARTIZAREA PROFITULUI

64

0,00

0,00

-Rezerve legale

65

5.700

5.700,00

0,00

0,00%

-Fond particip.sal.la profit

66

8.206

8.206,00

0,00

0,00%

-Varsaminte buget local

67

73.854

73.854,00

0,00

0,00%

-Alte repartizari

68

0,00