Hotărârea nr. 731/2011

privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad – Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezv

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 79 Arad - Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (20072013), Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană - Poli de dezvoltare urbană

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 266146 din 16.11.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 79 Arad - Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană - Poli de dezvoltare urbană,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană - Poli de dezvoltare urbană,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit. d) art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea 215/2011 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULLOCALAL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 79 Arad - Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană - Poli de dezvoltare urbană

Art.2. Se aprobă Studiul de Fezabilitate al proiectului „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 79 Arad - Oradea” Oradea având următorii indicatori tehnico-economici:

  • A. Valoarea totală a proiectului este de 25,573,952.41 RON (5,887,867.48 EUR) inclusiv TVA.

  • B. Durata de realizare 2 ani

  • C. Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 20,667,672.83 RON (4,758,299.26 EUR) la cursul 1 EUR = 4,3435 LEI, curs la 1 octombrie 2011.

-dincareC+M= 17,045,271.00RON(3,924,317.03EUR)

Cheltuielieligibile:20,667,672.83RON(4,758,299.26 EUR)

  • - fonduri structurale: 80,35% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 16,606,475.12 RON

(3,823,293.45 EUR);

  • - fonduri de la bugetul de stat: 17,65% din totalul costurilor eligibile în valoare de 3,647,844.25 RON (839,839.82 EUR);

  • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 413,353.46 RON (95,165.99 EUR) la care se vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

  • - Cheltuieli cu privire la T.V.A: 4,906,279.58 RON (1,129,568.22 EUR);

  • - Alte cheltuieli neeligibile, etc

Art.3. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 413,353.46 RON (95,165.99 EUR) reprezentând co-finanțarea de 2% în cadrul proiectului intitulat „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 79 Arad - Oradea” și a cheltuielilor neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 4,906,279.58 RON (1,129,568.22 EUR) și a altor cheltuieli neeligibile, și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea;

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea,

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Primarul Municipiului Oradea

Instituția Prefectului Județului Bihor

Direcția Economică din cadrul Municipiului Oradea

Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 17 noiembrie 2011

Nr. 731


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila