Hotărârea nr. 729/2011

privind aprobarea temei de proiectare pentru elaborarea documentației tehnico-economice aferente modernizării rețelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO și Str. D. Cantemir, municipiul Oradea, până la intrarea în punctele termice pe care le deservește

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea temei de proiectare pentru elaborarea documentației tehnico-economice aferente modernizării rețelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO și Str. D. Cantemir, municipiul Oradea, până la intrarea în punctele termice pe care le deservește

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 266107 din 16.11.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu FinanțareInternațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea unele măsuri pentru modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO și Str. D. Cantemir, municipiul Oradea, până la intrarea în punctele termice pe care le deservește,

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile suplimentare din bugetul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 3 - "Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea țintelor de eficiență energetică în zonele prioritare identificate”,

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 actualizată;

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.(2) lit.b), lit.d), alin.(4) lit.a), lit. d) alin.(6) lit.a) pct.14, și art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă tema de proiectare pentru elaborarea documentației tehnico-economice aferente modernizării rețelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO și Str. D. Cantemir, municipiul Oradea, până la intrarea în punctele termice pe care le deservește.

Art.2. Se aprobă executarea lucrărilor de modernizare a magistralei M2 pe traseul principal al acesteia și până la intrarea în următoarele puncte termice:_____________________________________________________________________

Nr. PT

Denumirea Punctului Termic

Adresa Punctului Termic

42

LUNGU

HOREA 42

123

SOVATA

202

PIATA CREANGA

500

501

SC STIMIN

TUBEROZELOR 26

502

503

SC STIMIN-HALA GREA

TUBEROZELOR 26

504

506

BRANCOVEANU

507

ONESTILOR C9

508

509

P-TA DEVEI

510

CAZABAN

511

ONESTILOR

516

M.I.ANTONESCU

521

ROSIORILOR

522

XENOPOL

523

ISPIRESCU

601

MENUMORUT

602

MENUMORUT

603

CENTRUL DE INCLUZIE SENZORIALA

MENUMORUT 41

604

DECEBAL

605

POIENITEI

606

DECEBAL 2

607

SPLAIUL CRISANEI

610

SOVATA

615

700

701

PASAJ VULTURUL

702

AVRAM IANCU

703

PRIMARIEI

704

IULIUMANIU

705

PRIMARIEI

709

SIMIONBARNUTIU

710

SULYOK ISTVAN

711

PRIMARIEI

712

POLICLINICA DE COPII

T.VLADIMIRESCU 8

715

ORBAN

JEAN CALVIN 4

717

BISERICA REFORMATA

JEAN CALVIN

718

JEAN CALVIN

719

BISERICA SF.LADISLAU

P-TA UNIRII 4

720

T.VLADIMIRESCU

800

INDEPENDENTEI

801

P-TA 1 DECEMBRIE

802

P-TA 1 DECEMBRIE

803

CASA DE CULTURA

P-TA 1 DECEMBRIE 1

804

P-TA 1 DECEMBRIE

805

P-TA 1 DECEMBRIE

806

CICERO

807

P-TACETATII

808

SUCEVEI

809

KOGALNICEANU

810

CICERO

811

812

INDEPENDENTEI

814

817

DOBROGEANU GHE.

818

AVERESCU

819

GRIVITEI 30

821

KOGALNICEANU

822

A.I.SC.GEN.2ALEX ROMAN

CLUJULUI

823

824

UNIRII

825

DOROBANTILOR

826

VAPORULUI

827

828

829

D. CANTEMIR

830

CLUJULUI

831

BEIUSULUI

832

GRADINARILOR

833

SELEUSULUI

835

838

SC ROVEX SA

GRIVITEI

841

GRADINARILOR

842

BORSECULUI

846

DR.LAZAR

TRIUMFULUI

851

CRET

SUCEVEI

852

SC ROMANO-EXPORT

VLAHUTA

854

SEXTIL PUSCARIU

855

MIHAI VITEAZUL

856

ORADEA EST

860

CRESA ORADEA SECTIAII

GRADINARILOR 8

862

GRIGORE URECHE

882

ELCO

C-TIN TANASE

887

CENTRUL CIVIC

890

RAZBOIENI

900

U.M.01326

ARMATEI ROMANE

901

902

SUCEVEI

903

910

PADISULUI

911

ABATORULUI

913

H.IBSEN

915

ONESTILOR

921

922

RAZBOIENI

Tabelul nr.1 - Puncte termice racordate la Magistrala M2 pentru delimitarea rețelei primare de alimentare cu energie termică

Art.3. Se aprobă elaborarea studiului de fezabilitate, inclusiv a lucrărilor de topografie și cadastru, pentru obiectivul de investiții cu denumirea: „Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO și Str. D. Cantemir, municipiul Oradea până la intrarea în punctele termice pe care le deservește” și contractarea acestor studii și lucrări, conform O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată, conform temei de proiectare cuprinsă în anexă la prezenta Hotărâre.

Art.4 Se aprobă cuprinderea proiectului privind “Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO și Str. D. Cantemir, municipiul Oradea până la intrarea în punctele termice pe care le deservește” în Master Planul pentru energie Termică și aplicarea acestuia în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 3 - "Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea țintelor de eficiență energetică în zonele prioritare identificate”.

Art.5. Se aprobă suportarea studiului de fezabilitate, incluzând lucrările de topografie și cadastru, din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea și împuternicirea directorului executiv al Direcției Management Proiecte cu Finanțări Internaționale pentru a adopta toate măsurile legale care sunt necesare pentru contractarea studiului de fezabilitate și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli Municipiului Oradea pentru elaborarea studiului de fezabilitate menționat.

Art.6. Se revocă HCL NR 610/2011 pentru aprobarea caietului de sarcini întocmit în vederea executării lucrărilor de cadastru și topografie aferente magistralei de termoficare M2, și HCL NR. 608/2011 privind modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul c2 de la fzo și str. D. Cantemir, municipiul Oradea până la intrarea în punctele termice pe care le deservește.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primăria Municipiului Oradea

  • -   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

-   S.C. Electrocentrale S.A. Oradea;

  • -   Direcția Tehnică;

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 17 noiembrie 2011

Nr. 729


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru"