Hotărârea nr. 727/2011

privind aprobarea modificării H. C. L. nr. 303/2010 privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitarea și Modernizarea Centrului de Îngrijire Copii din Piața 1 Decembrie, nr.9 Oradea” , care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Plan

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării H. C. L. nr. 303/2010 privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitarea și Modernizarea Centrului de Îngrijire Copii din Piața 1 Decembrie, nr.9 Oradea”, care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007

2013), Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbană.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 246046 din data de 26.10.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune aprobarea modificării H.C.L. nr. 303/2010privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitarea și Modernizarea Centrului de Îngrijire Copii din Piața 1 Decembrie, nr.9 Oradea” , care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1-Planuri integrate de dezvoltare urbană

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.a și d, alin.6 lit.a pct.2 precum și art.45 alin.2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 și 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 303/2010 ”privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitarea și Modernizarea Centrului de Îngrijire Copii din Piața 1 Decembrie, nr.9 Oradea” , care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană” după cum urmează:

„Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai investiției realizate prin proiectul „Reabilitarea Pasajului Vulturul

Negru (sistem de canalizare și pavaj interior) și iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice și a înscrierii acestui monument în circuitul european al Secessionului”, cu următoarele valori:

Valoarea totală a proiectului este de 3.080.147,47 RON (729.046,24EUR) inclusiv TVA.

Durata de realizare                     22 luni

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 3.080.147,47 RON (729.046,24EUR) la cursul 1 EUR=4,2249LEIdindatade 09.12.2010

  • - din care C+M= 1.751.699,72 (fără TVA) și 2.084.522,67 RON (cu TVA)

Cheltuieli eligibile: 2.463.228,20 RON (583.026,39 EUR)

  • -   fonduri nerambursabile solicitate : 98 % din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 2.41 3.963,64 RON (571 .365,86 EUR);

  • -   fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 49.264,56 RON (11.660,53 EUR) la care se vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

  • -   Cheltuieli cu privire la T.V.A: 587.059,27 RON(138.952,23EUR),

Alte cheltuieli neeligibile în valoare de 29.860,00 RON fără TVA (7.067,62 EUR)

Art.3. Se aprobă valorile contribuției beneficiarului la proiectul intitulat Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru (sistem de canalizare și pavaj interior) și iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice și a înscrierii acestui monument în circuitul european al Secessionului” conform Anexei nr. 1, și suportarea acestora din

bugetul local al Municipiului Oradea, după cum urmează:

-   contribuție la cheltuielile eligibile în sumă de 49.264,56 lei, reprezentând 2% din valoarea totală a

cheltuielilor eligibile de 2.463.228,20 lei;

- cheltuieli neeligibile în sumă de 29.860,00 lei;

- cheltuieli cu TVA în sumă de 587.059,27 lei; ”

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • -   Direcția economică;

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 727

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”