Hotărârea nr. 726/2011

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-nei LIPOVEANU ADRIANA AURORA şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea al d-lui LEZEU PETRU din partea Partidului Naţional Liberal - Filiala Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-nei LIPOVEANU ADRIANA AURORA și validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea al d-lui LEZEU PETRU din partea Partidului Național Liberal - Filiala Bihor

Analizând raportul de specialitate nr. 249569 din 31.10.2011, întocmit de către Direcția Juridică -Compartiment Secretariat al Consiliului Local, prin care se propune validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea al d-lui LEZEU PETRU din partea Partidului Național Liberal - Filiala Bihor,

Având în vedere demisia d-nei LIPOVEANU ADRIANAN AURORA din funcția de consilier local al municipiului Oradea, prezentată public în ședința Consiliului Local din 31.10.2011 și înregistrată cu nr. 208/ 14.10.2011,

Luând în considerare adresa nr. 80/28.10.2011 înregistrată la Secretariatul Consiliului Local cu nr. 218/28.10.2011 prin care Partidul Național Liberal - Filiala Bihor, ca urmare a demisiei d-nei LIPOVEANU ADRIANA AURORA, confirmă apartenența politică a d-lui LEZEU PETRU la Partidul Național Liberal - Filiala Bihor, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea, desfășurate în data de 01.06.2008, în vederea validării acestuia în funcția de consilier local,

Analizând Procesul - Verbal nr. 219 din data de 31.10.2011, întocmit de către Comisia de validare, aleasă în ședința de constituire a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 18.06.2008, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui LEZEU PETRU din partea Partidului Național Liberal - Filiala Bihor,

În baza art.6, art.9 alin.(2) lit. a), alin.(3), art.10, art.12 alin. (1) si alin.(2) din Legea nr.393/2004,

actualizată, privind Statutul aleșilor locali,

Ținând seama de prevederile art. 205 alin.(1) lit. a, alin.(3), art.208 si art.209 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.754/2008,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.31, art.33, art.36 alin.(9) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se constată încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-nei LIPOVEANU ADRIANA AURORA.

Art.2. Se declară vacant locul consilierului local LIPOVEANU ADRIANA AURORA în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea.

Art.3 Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, a d-lui LEZEU PETRU din partea Partidului Național Liberal - Filiala Bihor, pe listele căruia a participat ca și candidat la alegerile locale din data de 1 iunie 2008.

Art.4 Se aprobă repartizarea d-lui LEZEU PETRU membru al COMISIEI PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM,- comisie de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.5. Persoanele interesate pot ataca în justiție prezenta hotărâre, în condițiile Contenciosului administrativ.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

-  D-na LIPONEANU ADRIANA AURORA

-  Dl. LEZEU PETRU

  • -   Partidul Național Liberal - Filiala Bihor

  • -   Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș Oradea, 31 octombrie 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 726

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”