Hotărârea nr. 725/2011

Privind modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv al Fundaţiei de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din judeţul Bihor”

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind modificarea Statutului și a Actului Constitutiv al Fundației de „Protejare a Monumentelor Istorice din județul

Bihor”

Analizând Raportul de specialitate nr. 246008/2011, prin care se propune modificarea Statutului și a Actului Constitutiv al Fundației de „Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor’,

Ținând cont de faptul că prin Încheierea nr. 5/N/2005 dată de Judecătoria Oradea se înființează Fundația de „Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor’, membrii fondatori fiind Consiliul Local al municipiului Oradea și Consiliul Județean Bihor,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 653/2009, privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Fundației de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor’

Potrivit prevederilor Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

Văzând necesitatea protejării monumentelor istorice aflate în patrimoniul municipiului Oradea, scop în care se impune realizarea unor măsuri cu caracter administrativ, financiar, tehnic menite să asigure conservarea, întreținerea, consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a acestora, precum și de importanța domeniilor cultura si arte in viata locuitorilor municipiului, extinderea sferei organismelor și organizațiilor ce se pot implica în sprijinirea acestora,

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările

ulterioare,

Având în vedere adresa Fundației de Protejare a Monumentelor istorice din Județul Bihor înregistrată sub nr.

249060/26.10.2011,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.2 lit. d și alin. 6 pct. 4, 10 și art. 45 alin. 1 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se modifică Statutul Fundației de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor’, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se modifică Actul Constitutiv al Fundației de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor’, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește d-na. Marc Oltea Diana, pentru îndeplinirea formalităților la Judecătoria Oradea, privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Fundației de ,,Protejare a Monumentelor istorice din județul Bihor.’

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Juridică și Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor .

Art.5. Prezenta se comunică cu :

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Primarul municipiului Oradea

 • ■   Direcția Economică

 • ■   Direcția Juridică

 • ■   Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor

 • ■   Consiliul Județean Bihor

 • ■   d-na Lipoveanu Adriana Aurora

 • ■   d-ul Mercea Pavel

 • ■   d-ul Sarkozi Zoltan

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 725 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru’

Anexa nr. 2 H.C.L. 725/2011

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

AL „FUNDAȚIEI DE PROTEJARE A MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDEȚUL BIHOR”

Se modifică, componența Consiliului director, format din consilieri locali, consilieri județeni și un membru desemnat prin Dispoziția Primarului, după cum urmează:

 • 1. reprezentantul Consiliului Județean Bihor

 • 2. reprezentantul Consiliului Județean Bihor

 • 3. Dl. Mercea Pavel

 • 4. Dl. Sarkozi Zoltan

 • 5. reprezentantul desemnat prin Dispoziția Primarului

FONDATORI,

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Anexa nr. 1 H.C.L. 725/2011

MODIFICAREA STATUTULUI

„FUNDAȚIEI DE PROTEJARE A MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDEȚUL BIHOR”

Se propune modificarea, art. 9 din Statutul Fundației de „Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor”, după cum urmează:

„Art. 9. Consiliul Director este format din consilieri locali, consilieri județeni și un membru desemnat prin Dispoziția Primarului.

Membrii Consiliului Director sunt următorii:

 • 1. reprezentantul Consiliului Județean Bihor

 • 2. reprezentantul Consiliului Județean Bihor

 • 3. Dl. Mercea Pavel

 • 4. Dl. Sarkozi Zoltan

5. reprezentantul desemnat prin Dispoziția Primarului.

FONDATORI,

Consiliul Județean Bihor

Consiliul Local al municipiului Oradea