Hotărârea nr. 723/2011

privind aprobarea statului de funcţii al ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabil începând cu data de 1 NOIEMBRIE 2011

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea statului de funcții al ADMINISTRAȚIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabil începând cu data de 1 NOIEMBRIE 2011

Analizând raportul de specialitate nr. 236241 / 25.10.2011 întocmit de Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea statului de funcții al instituției, valabil începând cu data de 1 noiembrie 2011;

Luând în considerare H.C.L. nr. 722/2011 privind înființarea Creșei nr. 12, cu o capacitate de 40 de locuri, respectiv două grupe la etajul clădirii situate în Oradea str. Poieniței nr. 2/a,

Ținând cont de referatul nr. 2322276 / 25.10.2011 privind reorganizarea C.I.E.T. din cadrul A.S.C.O., întocmit de șeful Serviciului Programe Sociale,

Ținând seama de prevederi Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;

În conformitate cu Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, completată și modificată prin Legea nr. 285/2010,

În baza Ordinului nr. 42/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă statul de funcții al Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabil începând cu data de 1 noiembrie 2011, conform anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • •  A.N.F.P. BUCURESTI prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 723


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila