Hotărârea nr. 722/2011

privind aprobarea înfiinţării Creşei nr.12, cu o capacitate de 40 de locuri, respectiv două grupe la etajul clădirii situate în Oradea str. Poieniţei nr. 2/a

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea înființării Creșei nr.12, cu o capacitate de 40 de locuri, respectiv două grupe la etajul clădirii situate în Oradea str. Poieniței nr. 2/a

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 236226/25.10.2011 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea înființării Creșei nr.12, cu o capacitate de 40 de locuri, respectiv două grupe la etajul clădirii situate în Oradea str. Poieniței nr. 2/a,

Având în vedere art. 33 alin. 1, punctele a și d din Legea nr. 47/2006 privind sistemul public de asistență socială, care stabilesc ca atribuții ale serviciului public de asistență socială identificarea nevoilor sociale ale comunității și soluționarea acestora în condițiile legii,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a), pct.1 și art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înființarea Creșei nr. 12 având sediul în Oradea str. Poieniței, nr. 2/a, cu o capacitate de 40 de locuri, respectiv 2 grupe cu câte 20 de locuri.

Art.2. Se abrogă art.3 din HCL nr. 505/2011 privind extinderea cu încă o grupă de 20 de locuri a Creșei nr. 8 „Căsuța Piticilor”, str. Mihai Viteazu, nr. 6, și cu încă 2 grupe de 40 de locuri a Creșei nr. 9 „Căsuța din Poieniță”, str. Poieniței, nr. 2/a.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 722


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila