Hotărârea nr. 720/2011

privind aprobarea modalităţii de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiului Oradea, a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale şi a Caietul de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modalității de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiului Oradea, a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale și a Caietul de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 241857 din 21.10.2011 prin care Direcția Tehnică propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modalității de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiului Oradea, a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale și a Caietul de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea,

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007, Legea serviciilor de transport public local, modificată și completată;

Luând în considerare Ordinul nr. 353 din 23 noiembrie 2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Ținând seama de prevederile Ordinului nr. 972 din 3 octombrie 2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

În baza prevederilor Ordinului nr. 263 din 6 decembrie 2007, privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 272 din 12 decembrie 2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. d), alin.(6) lit. a) pct. 14 și ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modalitatea de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiului Oradea, prin gestiune delegată.

Art.2. Se Aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale în municipiului Oradea conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare se abrogă.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Direcția Tehnică,

 • •   Direcția Economică

 • •   Societatea Comerciala Oradea Transport Local S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 720


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa nr 2 la H.C.L. 720/2011

CAIETUL DE SARCINI

al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea, definind nivelurile de calitate, confort, siguranță și condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară efectuării activităților de realizare a serviciului de transport public local prin curse regulate și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 4

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță și siguranță în exploatare.

 • (2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport public local.

ART. 5

Terminologia utilizată este cea prevăzută în Regulamentul serviciului de transport public local în municipiul Oradea, aprobat prin hotărâre a consiliului local.

CAP. II

Cerințe organizatorice

ART. 6

Operatorul serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea va asigura:

 • a) numărul și tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulație și care satisfac condițiile impuse privind siguranța circulației, confortul pasagerilor și protecția mediului;

 • b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulație, în cazul apariției unor defecțiuni ale acestora;

 • c) respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea și efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului;

 • d) operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.);

 • e) menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • f) condiții pentru spălarea, salubrizarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • g) spații în suprafață suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;

 • h) dispecerat și dotări speciale pentru urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare;

 • i) personal calificat și vehicule de intervenție operativă;

 • j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

 • k) asigurarea pasagerilor și a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport/ transportatorului autorizat;

 • l) respectarea capacităților de transport și a programelor de circulație impuse prin contractul de atribuire a gestiunii;

 • m) menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • n) respectarea indicatorilor de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii precizați în Regulamentul serviciului de transport public local în municipiul Oradea și aprobat prin hotărâre a consiliului local;

 • o) furnizarea către Consiliul local Oradea a informațiilor solicitate și accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de transport public local;

 • p) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • q) statistica accidentelor și analiza acestora;

 • r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • s) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;

 • t) respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • u) planificarea inspecțiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulație;

 • v) alte condiții specifice stabilite de Consiliul local Oradea.

ART. 7

Obligațiile și răspunderile personalului cu funcții care concură la siguranța circulației sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de transport public local din municipiul Oradea.

ART. 8

Programul lucrărilor de investiții:

 • (1) Programul lucrărilor de investiții se va aproba anual de către Consiliul Local odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli;

 • (2) Finanțarea și realizarea lucrărilor de investiții aferente serviciilor de administrare a domeniului public și privat se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului;

 • (3) Finanțarea lucrărilor de investiții se va asigura din următoarele surse:

 • -   alocații de la bugetul local;

 • -  credite bancare, interne sau externe garantate de autoritatea administrației publice locale;

 • -  fonduri nerambursabile conform unor programe de finanțare;

 • -  surse proprii ale operatorului constituite din amortismentul cumulat asupra imobilizărilor corporale proprii, cota parte din profitul realizat precum și valoarea redeventei care va rămâne la dispoziția operatorului;

- alte surse constituite potrivit legii;

 • (4) La sfârșitul fiecărei lucrări până la data de 15 a lunii următoare operatorul de servicii are obligația de a preda proprietarului raportul de intrare a unor bunuri care fac parte din domeniul public sau privat, al Municipiului Oradea inclusiv modificările de valoare aduse acestora conform reglementărilor legale în vigoare.

 • (5) La sfârșitul fiecărei luni până la data de 15 a lunii următoare operatorul de servicii are obligația de a preda proprietarului raportul de ieșire a unor bunuri care fac parte din domeniul public sau privat al Municipiului Oradea. Raportul de ieșire care vor avea ca anexe obligatoriu pentru fiecare poziție de scoatere din funcțiune care va conține toate datele prevăzute de legislația în vigoare.

 • (6) Operatorul de servicii are obligația să efectueze inventarierea domeniului public și privat al Municipiului Oradea cel puțin o dată pe an. Propunerile de casare și valorificare făcute de comisiile de inventariere se aprobă de Consiliul Local a Municipiului Oradea.

 • (7) Procesul verbal de inventariere anuală pentru inventarierea anuală se transmite proprietarului bunurilor până cel mai târziu la data de 15 ianuarie pentru anul financiar precedent constituind documentul justificativ în baza căruia se înregistrează atât în contabilitatea operatorului de servicii cât și în contabilitatea proprietarului plusurile sau minusurile de inventar constatate.

ART. 9

Finanțarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat

 • (1) În funcție de natura activității serviciile de administrare a domeniului public și privat pot fi servicii care desfășoară activități de natură economică care se autofinanțează sau servicii care desfășoară activități de natură instituțional - administrativă ori socială și care sunt finanțate prin alocații bugetare.

 • (2) Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu zise a serviciile de administrare a domeniului public și privat precum și pentru întreținerea, reabilitarea și exploatarea infrastructurii aferente se asigură prin încasarea de la utilizator pe baza tarifelor și prețurilor legale aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate precum și prin subvenții de la bugetul local cu respectarea următoarelor condiții:

 • -  organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale a activităților prestate;

 • -  protejarea autonomiei financiare a operatorului;

 • -   reflectarea costului efectiv al prestării serviciilor de administrare a domeniului public și privat în structura și nivelul tarifelor , prețului biletelor și alocației bugetară;

 • -   ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor;

 • -   recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife, prețul biletelor și alocație bugetară;

 • -   acoperirea prin tarife a prețului biletelor și alocației bugetare, cel puțin a sumelor investite și a cheltuielilor curente de funcționare și de întreținere a serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

 • (3) Activitatea de administrare și exploatare a transportului public de călători se va face pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu. Veniturile vor fi realizate din vânzarea biletelor și abonamentelor, din încasările de la beneficiari a contravalorii serviciilor prestate (transport de persoane, servicii de publicitate, inspectii tehnice, etc.) precum și din subvenții de la Primăria municipiului Oradea.

 • (4) Operatorul de servicii va asigura personalul de deservire a activităților de domeniu public în corelare cu necesarul de forță de muncă și cu prevederile bugetare. Negocierea salariilor se va face ținând cont de prevederile Contractul Colectiv de Muncă și de compensările și indexările aprobate de parlament și guvern pe perioade de valabilitate a contractului.

 • (5) Operatorul va asigura întocmirea tuturor documentelor care stau la baza decontării și le va depune spre verificare concedentului până la data de 20 a lunii următoare celui care se întocmește decontul.

 • (6) Concedentul va acorda operatorului până la data de 05 a lunii în curs un avans a cărui cuantum va fi stabilit prin înțelegerea părților în funcție de volumul de activitate din luna respectivă, urmând ca regularizarea să se facă odată cu prezentarea decontului de cheltuieli pentru luna expirată .

 • (7) Alocația bugetară pentru investiții și activitatea curentă se va stabili anual și va fi cuprinsă și aprobată de către Consiliul Local prin bugetul consolidat al operatorului.

CAP. III

Sistemul de transport public local de persoane

ART. 10

Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, transport rutier public local prin curse regulate în municipiul Oradea.

ART. 11

Operatorul de transport/transportatorul autorizat are obligația să efectueze serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu respectarea programului de transport, care conține condițiile specifice privind traseele, perioadele și programul de circulație, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare.

Programul de transport public local se intocmește de operatorul de transport/transportatorul autorizat, se avizează de Autoritatea de autorizare a transportului public local, din cadrul Primăriei municipiului Oradea și se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local.

Programul de transport public local este prezentat în anexele nr.1 și 2.

Periodic, traseele și programul de transport se actualizează, prin modificarea acestora în funcție de cerințele de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public județean, interjudețean, internațional, feroviar, aerian. Propunerile se înaintează spre avizare Autorității de autorizare, de către operatorul de transport/transportatorul autorizat și se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local.

ART. 12

Denumirea stațiilor și amplasarea lor pentru fiecare traseu sunt prezentate în anexele nr.3 și 4 (conțin denumirea stațiilor, amplasarea lor, eventualele dotări, pentru ambele sensuri de parcurgere a traseului).

ART. 13

În vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane în municpiul Oradea, care să asigure deplasarea călătorilor în condiții de siguranță a circulației rutiere și pietonale, confort, regularitate și continuitate, operatorul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • 1. să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul traseului. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută;

 • 2. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane; informarea se va realiza în limbile română și maghiară.

 • 3. să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;

 • 4. să asigure vânzarea legitimațiilor/abonamentelor de călătorie în toate stațiile stabilite de comun acord cu Consiliul local Oradea și nominalizate printr-o anexă la contractul de delegare a gestiunii;

 • 5. în stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum și a hărților simplificate cu indicarea traseelor și stațiilor pentru informarea publicului călător; afișajul se va face la înălțimea de cel mult 1.80m, textul afișajului fiind realizat cu litere îngroșate de cca 1cm înălțime; programul de circulație actualizat și detaliat va fi pus obligatoriu la dispoziția publicului călător și pe site-ul Internet al operatorului de transport.

 • 6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

 • 7. să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport;

 • 8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

 • 9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

 • 10. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

 • 11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

 • 12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, exprimată prin număr de locuri pe scaune;

 • 13. să îmbarce/debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • 14. să utilizeze numai legitimații/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de Consiliul local Oradea;

 • 15. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimații/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • 16. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport;

 • 17. să țină evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie;

 • 18.   să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulație sau a unui traseu, în caz de forță majoră;

 • 19. să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 20. să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • 21. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/condiționare a aerului în stare de funcționare. Instalațiile de climatizare și de încălzire vor trebui menținute în funcțiune pe întregul traseu și în toate mijloacele de transport, astfel:

 • -  în mijloacele de transport dotate cu instalații de climatizare acestea vor fi menținute în funcțiune asigurând în orice perioadă a anului o temperatură ambientală în mijlocul de transport de cca. 18-22 grade Celsius;

 • -  în mijoacele de transport dotate doar cu instalații de încălzire aceste instalații vor trebui pornite și menținute în stare de funcționare, atât pe traseu cât și pe perioada staționării, atunci când temperatura exterioară este sub 10 grade Celsius;

la temperaturi exterioare scăzute mijloacele de transport vor staționa în stațiile terminus cu o singură ușă de acces deschisă și cu instalația de încălzire în funcțiune

 • 22. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;

 • 23. pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționată denumirea executantului transportului;

 • 24. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea și combaterea incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

 • 25. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecția tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen; în mijloacele de transport dotate cu compostoare, în tura de noapte și ziua la capăt de linie se vor verifica și remedia toate compostoarele astfel încât călătorii să-și poată composta biletele oriunde în vehicul.

 • 26. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • 27. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării consiliului local;

 • 28. să elaboreze bugetul privind întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta;

 • 29. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulație deservite, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

 • 30. să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • 31. să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

 • 32. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri, și la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • 33. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

 • 34. nu se admit în circulație mijloace de transport care nu au ușa din față accesibilă publicului călător, în totalitate;

 • -  conducătorii mijloacelor de transport sunt obligate să oprească aliniat trotuarului stațiilor amenajate astfel încât urcarea/coborârea călătorilor să se poate face cu ușurință și în condiții de siguranță;

 • -  dacă retragerea la garaj se face pe traseul de circulație obișnuit conducătorul mijlocului de transport este obligat să preia călătorii de pe traseu;

 • -  operatorul de transport va menține în funcțiune un post telefonic public care să dea relații publicului călător 24/24 ore.

ANEXA 3

LISTA STAȚIILOR DE AUTOBUZE

CUPRINSE IN REȚEAUA TRASEELOR REGULATE DIN MUNICIPIUL ORADEA

SI DOTARILE ACESTORA , LA 30.10.2011

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

1.

Gara de Est

Razboieni

10

Da

0

Da

1

1

1

2.

Autogara Războieni

Razboieni

10

Da

1

1

1

3.

Complex Seleușului

Seleusului

10

Da

6

Da

1

1

1

Da

4.

Seleușului 16

Seleusului

10

1

1

1

5.

Mareșal Averescu

Averescu

10, 16

Da

1

1

2

6.

Emanuil Gojdu

Piața 1 Dec.

10,12,13,15,1

6, 20, 23

Da

1

5

7

7.

Turnul Primariei

T. Vladimirescu

10, 14

Da

Da

6

Da

1

1

1

Da

8.

Wiliam Shakespeare

T. Vladimirescu

10, 14

Da

1

1

2

9.

Tudor Vladimirescu

T. Vladimirescu

10, 14

Da

1

1

2

10.

Lâpușului

Lâpușului

10

1

1

11.

Barcâului

Barcâului

10

Da

1

1

1

12.

Hațegului

Hațegului

10

1

1

1

13.

Lipovei

Hațegului

10

1

1

1

14.

Ep. I. Darabant

Hațegului

10

Page

1

1

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

15.

Henrik Ibsen nr. 92

Henrik Ibsen

10

statie suspendata temporar

16.

Henrik Ibsen nr. 40

Henrik Ibsen

10

statie suspendata temporar

17.

Henrik Ibsen nr. 2

Henrik Ibsen

10

statie suspendata temporar

18.

Henrik Ibsen nr. 57

Henrik Ibsen

10

1

1

1

19.

Henrik Ibsen nr. 35

Henrik Ibsen

10

1

1

1

20.

Densușianu

Henrik Ibsen

10

1

1

1

21.

Ep. I. Darabant

Hațegului

10

1

1

1

22.

Lipovei

Hațegului

10

1

1

1

23.

Piața Devei

Piața Devei

10

Da

0

Da

1

1

1

24.

Greierului

Greierului

10

Da

2

1

1

25.

Barcâului

Barcâului

10

1

1

1

26.

Lâpușului

Lâpușului

10, 19

1

1

2

27.

Tudor Vladimirescu

T. Vladimirescu

10, 14

Da

Da

6

Da

1

2

Da

Da

28.

Wiliam Shakespeare

T. Vladimirescu

10, 14

Da

Da

6

Da

1

1

1

29.

Piața Unirii/ep. Greco-Catolica

Piața Unirii

10, 12, 14, 23

Da

6

Da

1

1

4

Da

30.

Centrul Civic/CEC

Centrul Civic

10, 13, 15,

16, 17

Da

Da

6

Da

1

2

8

Da

Da

31.

Maternitate

Clujului

10, 16, 17

2

2

32.

Piața Tineretului

Clujului

10, 16, 17

Da

6

Da

1

1

3

33.

Seleușului 11

Seleusului

10, 17

1

1

2

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

34.

Grădinarilor

Seleusului

10, 17

1

1

2

35.

Autogara Războieni -Velența

Războieni

10

Da

1

1

1

36.

Gara Centrală

Piața București

11, 18, 22

Da

Da

6

Da

2

2

1

37.

Șirul Canonicilor

Șirul Canonicilor

11, 18

1

1

2

38.

Ștefan Cel Mare

Ștefan Cel Mare

11, 18

Da

Da

6

Da

2

1

3

39.

Zimbrului

Ștefan Cel Mare

11, 18

Da

1

1

1

40.

Transilvaniei

Ștefan Cel Mare

11, 18, 22

Da

6

Da

1

1

2

Da

41.

Direcția Sanitar

Veterinară

Matei Corvin

11, 22

Da

1

1

1

42.

Matei Corvin nr. 15

Matei Corvin

11, 22

Da

1

1

1

43.

Matei Corvin nr. 81

Matei Corvin

11, 22

Da

1

1

1

44.

Matei Corvin nr. 149

Matei Corvin

11, 22

Da

1

1

1

45.

Matei Corvin nr. 195

Matei Corvin

11, 22

Da

1

46.

Suișului

Matei Corvin

11

1

1

1

47.

Mănastirea Buna Vestire

Matei Corvin

11

1

1

1

48.

Biserica Ortodoxă

Matei Corvin

11

49.

Gara Episcopia

Str. Vămii

11

1

1

1

50.

Biserică

Matei Corvin

11

1

1

1

51.

Mănastirea Buna Vestire

Matei Corvin

11

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

52.

Str. Suișului

Matei Corvin

11

Da

Da

6

Da

1

1

1

53.

Matei Corvin nr. 168

Matei Corvin

11, 22

Da

Da

6

da

1

1

Da

54.

Matei Corvin nr. 120

Matei Corvin

11, 22

Da

1

1

1

55.

Matei Corvin nr. 90

Matei Corvin

11, 22

Da

1

1

1

56.

Matei Corvin nr. 24

Matei Corvin

11, 22

Da

1

1

1

57.

Direcția Sanitar Veterinară

Matei Corvin

11, 22

Da

Da

6

Da

1

1

1

58.

Transilvaniei

Ștefan Cel Mare

11, 18, 22

Da

Da

6

Da

2

2

5

Da

Da

59.

Zimbrului

Ștefan Cel Mare

11, 18, 22

Da

1

1

2

60.

Nufărul

Str. Nufărului

12

Da

6

Da

1

1

1

61.

Str. Bumbacului

Str. Bumbacului

12

Da

6

Da

1

1

1

Da

62.

Piața Nucetului

Piața Nucetului

12

Da

1

1

2

63.

Seleușului nr. 86

Seleușului

12

1

1

1

64.

Războieni

Războieni

12, 17

Da

Da

6

Da

1

1

2

Da

65.

Muntele Găina

M. Găina

12, 17

1

1

2

66.

Piața Cetații

D. Canremir

12, 17, 20, 23

Da

1

1

4

67.

Horea

Horea

12, 23

Da

0

Da

1

1

2

68.

Piata 22 Decembrie

Piata 22 Dec.

12.23

Da

Da

0

Da

1

1

2

69.

Gheorghe Costaforu

Ghe.Costa Foru

12

Da

6

Da

1

1

1

Da

70.

Muntele Găina

Muntele Găina

12

Page

4

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

71.

Războieni

Războieni

12

1

1

1

72.

Seleușului nr. 113

Seleușului

12

1

1

73.

Piata Nucetului

Piata Nucetului

12

1

1

1

74.

Str. Bumbacului

Str. Bumbacului

12

Da

1

1

1

75.

Gheorghe Doja

Gheorghe Doja

13

1

1

1

76.

Arinului

Gheorghe Doja

13

1

1

1

77.

Louis Pasteur 88

Louis Pasteur

13

1

1

1

78.

Spitalul Județean

Louis Pasteur

13

Da

Da

6

Da

1

1

1

Da

Da

79.

Clinica de psihiatrie

Louis Pasteur

13

Da

6

Da

1

1

1

80.

Policlinica

Louis Pasteur

13

1

1

1

81.

Piața 1 Decembrie

Piața 1 Dec.

13

1

1

1

82.

Policlinica

Louis Pasteur

13

Da

Da

6

Da

1

1

1

Da

83.

Clinica de psihiatrie

Louis Pasteur

13

1

1

1

84.

Spitalul Județean

Louis Pasteur

13

Da

1

1

1

85.

Louis Pasteur 165

Louis Pasteur

13

1

1

1

86.

Arinului

Gheorghe Doja

13

1

1

1

87.

Cimitirul Rulikowsky

Str. Universității

14

Da

Da

6

Da

2

2

2

88.

Universitate

Str. Universității

14

Da

Da

6

Da

1

1

2

Da

Da

89.

Oficiul de Cadastru

C. Armatei Române

14

Da

Da

6

Da

1

1

1

90.

Muzeul Țării Crișurilor

C. Armatei Române

14

Da

Da

6

Da

1

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

91.

Piața Unirii/Ep. Greco-

Catolica

Piața Unirii

14

Da

12

Da

1

1

1

Da

92.

Sala Antonio Alexe

Cazaban

14, 19, 21

1

1

2

93.

Piața loșia

Cazaban

14, 19

Da

6

Da

1

1

2

94.

Pod rutier

Str. Podului

14, 24

Da

Da

6

Da

1

1

2

95.

Biserica Baptistă

Rogerius/sosire

Str. Podului

14, 24

1

1

2

96.

Biserica Baptistă

Rogerius/plecare

Str. Podului

14, 24

Da

Da

6

Da

1

1

2

97.

Pod rutier

Str. Podului

14, 24

Da

Da

6

Da

1

1

3

98.

Piața loșia

Cazaban

14

Da

6

Da

1

1

1

Da

99.

Sala Antonio Alexe

Cazaban

14

1

1

100.

Muzeul Țării Crișurilor

C. Armatei Române

14

Da

1

1

101.

Oficiul de Cadastru

C. Armatei Române

14

Da

1

1

102.

Universitate

Str. Universității

14

Da

1

2

1

103.

Piața 1 Decembrie

Piața 1 Dec.

15

1

1

1

104.

Parcul Brătianu

Aleea Ștrandului

15

Da

1

1

1

105.

Bazinul Olimpic

Aleea Ștrandului

15

1

1

106.

Str. Făcliei nr. 17

Str. Făcliei

15

107.

Mănăstirea Sfintei Cruci

Str. Făcliei

15

1

1

108.

Str. Făcliei nr. 45

Str. Făcliei

15

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

109.

Str. Făcliei nr. 69

Str. Făcliei

15

110.

Str. Făcliei nr. 46

Str. Făcliei

15

111.

Stația de pomp. nr.1

Str. Făcliei

15

1

1

1

112.

Dinicu Golescu

Str. Făcliei

15

113.

Str. Făcliei nr. 68

Str. Făcliei

15

114.

Bazinele cu apă

Str. Făcliei

15

115.

Podgoriei nr. 13

Podgoria

15

116.

Podgoria nr.19

Podgoria

15

1

1

117.

Podgoriei nr. 13

Podgoria

15

1

1

118.

Bazinele cu apă

Str. Făcliei

15

1

1

119.

Str. Făcliei nr. 68

Str. Făcliei

15

1

1

120.

Dinicu Golescu

Str. Făcliei

15

1

1

121.

Stația de pomp. nr.1

Str. Făcliei

15

122.

Str. Făcliei nr. 46

Str. Făcliei

15

1

1

123.

Str. Făcliei nr. 69

Str. Făcliei

15

1

1

124.

Str. Făcliei nr. 45

Str. Făcliei

15

1

1

125.

Mănăstirea Sfintei Cruci

Str. Făcliei

15

126.

Str. Făcliei nr. 17

Str. Făcliei

15

1

1

127.

Bazinul Olimpic

Aleea Ștrandului

15

Da

1

1

1

128.

Parcul Brătianu

Aleea Ștrandului

15

Page

7

1

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

129.

Clujului nr. 207

Calea Clujului

16

1

1

1

130.

Stadionul Motorul

Calea Clujului

16

Da

2

1

1

131.

Calea Clujului nr. 198

Calea Clujului

16

Da

Da

6

Da

1

1

132.

Biserica rromilor

Calea Clujului

16

Da

1

1

1

133.

Gutemberg

Calea Clujului

16

Da

Da

6

Da

1

1

1

Da

134.

Dragoș Vodă

Dragoș Vodă

16

Da

Da

6

Da

1

1

1

135.

Piața 1 Decembrie

Piața 1 Dec.

16

1

1

1

136.

Dragoș Vodă

Dragoș Vodă

16

Da

1

1

1

137.

Gutemberg

Calea Clujului

16

Da

1

1

1

138.

Biserica rromilor

Calea Clujului

16

Da

1

1

1

139.

Calea Clujului nr. 192

Calea Clujului

16

Da

2

1

1

140.

Stadionul Motorul

Calea Clujului

16

Da

1

1

1

141.

Aiudului

Calea Clujului

16

Da

1

1

1

142.

Ogorului

Calea Clujului

16

1

1

1

143.

Metro

Ogorului

16

1

1

1

144.

Clujului nr. 248

Calea Clujului

16

Da

1

1

1

145.

Clujului nr. 218

Calea Clujului

16

Da

1

1

1

146.

Pod CFR

Str. Podului

17, 24

1

1

2

147.

Dacia Zig-Zag

B-dul Dacia

17, 19, 24

Da

6

Da

1

1

3

148.

Sf. Apostol Andrei

B-dul Dacia

17, 19

Da

Da

6

Da

1

1

2

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

149.

Banca Transilvania

B-dul Dacia

17, 19

Da

1

1

2

150.

Palatul Baroc

B-dul Dacia

17

Da

Da

6

Da

1

1

1

151.

Liceul de Arta

B-dul Dacia

17

1

1

152.

Magazinul Crișul

Republicii

17

Da

1

1

2

153.

Poliția Rutieră

Calea Clujului

17

Da

1

2

2

154.

Magazinul Crișul

Republicii

17

Da

6

Da

1

1

1

Da

155.

Palatul Baroc

B-dul Dacia

17, 22

Da

Da

6

Da

1

1

1

156.

T.V.S.

B-dul Dacia

17, 22

1

2

1

157.

Sf. Apostol Andrei

B-dul Dacia

17, 22

Da

1

1

1

158.

Dacia Zig-Zag

B-dul Dacia

17, 24

Da

1

1

2

159.

TEHNOMET

Ion Bogdan

18

Da

1

1

1

160.

Gradinița nr. 14

Ion Bogdan

18

1

1

1

161.

Bihorului nr. 68

Bihorului

18

1

1

1

162.

Bis. Penticostala

Bihorului

18

1

1

163.

Depoul C.F.R.

Bihorului

18

1

1

164.

Bihorului

Bihorului

18

1

1

165.

Depoul C.F.R.

Bihorului

18

1

1

166.

Bis. Penticostala

Bihorului

18

1

1

167.

Ion Bogdan

Ion Bogdan

18

Da

1

1

1

168.

Gradinița nr. 14

Ion Bogdan

18

Da

1

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

169.

TEHNOMET

Ion Bogdan

18

Da

1

1

1

170.

Carrefour Era

Calea Aradului

19, 23

Da in

interior

Da

8

Da

1

2

171.

Podul Peța

Calea Aradului

19, 23

1

1

2

172.

Calea Aradului - sens giratoriu

Calea Aradului (sens giratoriu)

19, 21

1

2

173.

Piața Decebal

B-dul Decebal

19, 21

1

1

2

174.

Biserica Emanuel

B-dul Decebal

19, 20

1

1

2

175.

Nicolae Bolcaș

Calea Aradului

19, 20, 21

1

1

2

176.

Real I

Calea Aradului

20, 21

Da in

interior

1

1

1

177.

Grigorescu

Ogorului

20

1

1

178.

Nufărul

Nufărului

20

1

179.

Lotus

Nufărului

20

Da

Da

6

Da

1

1

1

180.

Dimitrie Cantemir

D. Cantemir

20

Da

1

1

1

181.

Univ. Partium

Primăriei

20

1

1

1

182.

Andrei Șaguna

B-dul Decebal

21

1

1

183.

Doinei

B-dul Decebal

21

1

1

1

184.

Doinei

B-dul Decebal

21

1

1

185.

Splaiul Crișanei

Splaiul Crișanei

21

1

1

186.

Oneștilor

Oneștilor

21

1

1

187.

Salcâmilor

Salcâmilor

21

Page

10

1

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

188.

Meșteșugarilor

Meșteșugarilor

21

1

1

189.

Real II

Str. Suișului

22

1

1

1

190.

Piața Rogerius

Transilvaniei

22

1

1

1

191.

Vlădeasa nr. 74

Vlădeasa

23

1

1

1

192.

Vlădeasa nr. 6

Vlădeasa

23

1

1

1

193.

Școala Dimitrie

Cantemir

Sextil Pușcariu

23

1

1

1

194.

Vlădeasa nr. 1

Vlădeasa

23

1

1

1

195.

Vlădeasa nr. 23

Vlădeasa

23

1

1

1

196.

Podul Peța

Calea Aradului

19, 23

1

1

2

197.

Macon

Uzinelor

24

1

1

1

198.

Premagro

Uzinelor

24

1

1

1

199.

Adeplast

Uzinelor

24

1

1

1

200.

Premagro

Uzinelor

24

1

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației (agreata PMO)

Amplasamentul stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chioșc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (așezate)

Spatii publicitare

Nr. coșuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. plăcute indicatoare adiționale

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotări (oglinzi, etc.)

Page 12


ANEXA 4

LISTA STAȚIILOR DE TRAMVAI

CUPRINSE IN REȚEAUA TRASEELOR REGULATE DIN MUNICIPIUL ORADEA

SI DOTARILE ACESTORA, LA 30.10.2011

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Linii de tramvai deservite

Daca are refugiu

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina asezate

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

----Nr----

indicatoare de

statie

Nr. plăcute indicatoare aditionale

—panou— electronic afisaj

Automatde bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

1.

SINTEZA C.L.

Șoseaua Borșului

1N, 1R

Da

2

1

1

2.

ALUMINA

Șoseaua Borșului

1N, 1R

1

1

3.

PARC INDUSTRIAL

Șoseaua Borșului

1N, 1R

1

1

4.

ELECTROCENTRALE

Șoseaua Borșului

1N, 1R

Da

6

Da

1

1

1

5.

SOGEMA

Șoseaua Borșului

1N, 1R

Da

0

Da

1

1

1

6.

MASTER

Șoseaua Borșului

1N, 1R

1

1

7.

C.A.S.

Șoseaua Borșului

1N, 1R

Da

0

Da

1

1

8.

POD CFR

B-dul Dacia

1N, 1R

1

1

1

9.

DACIA ZIG-ZAG

B-dul Dacia

1N, 1R

Da

6

Da

2

1

1

10.

PIAȚA ROGERIUS

Str. C. Coposu

1N, 1R

Da

Da

Da

6

Da

2

1

1

Da

11.

CORNELIU COPOSU

Str. C. Coposu

1N, 1R

Da

1

1

1

12.

OLOSIG

Str. C. Coposu

1N, 1R

Da

Da

6

Da

1

1

1

Da

13.

B-DUL DACIA

B-dul Dacia

1R, 3R

Da

Da

6

Da

1

1

1

14.

PIAȚA DECEBAL

B-dul Decebal

1R, 3R

Da

Da

6

Da

1

1

1

Da

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Linii de tramvai deservite

Daca are refugiu

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina asezate

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

----Nr----

indicatoare de

statie

Nr. plăcute indicatoare aditionale

—panou— electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

15.

POD DECEBAL

B-dul Decebal

1R, 3R

Da

1

1

16.

BISERICA EMANUEL

B-dul Decebal

1R, 3R

Da

Da

Da

6

Da

2

1

1

Da

17.

UNIV. PARTIUM

Str. Primăriei

1R, 2, 3R

Da

Da

6

Da

1

1

18

PIAȚA UNIRII/BIS.SF.

LADISLAU

Piața Unirii

1R, 2, 3R

Da

Da

12

Da

2

1

1

Da

Da

19.

PIAȚA 1 DECEMBRIE

Piața 1 Decembrie

1R, 2, 3R

Da

6

Da

2

1

1

Da

20.

EMANUIL GOJDU

Piața 1 Decembrie

1R

Da

6

Da

1

1

1

Da

21.

PODUL DACIA

Str. Gen. Magheru

1R, 3R

Da

Da

6

Da

1

1

1

22.

MAGAZINUL CRIȘUL

Str. Republicii

1R, 3R

Da

Da

6

Da

2

1

1

Da

oglinda

23.

GARA CENTRALĂ

Piața București

1R, 3R

Da

6

Da

2

1

1

Da

24.

STADION

Str. Berzei

1R, 3R

1

1

25.

OLOSIGBLOC TURN

Str. Olimpiadei

3R

Da

Da

6

Da

1

1

1

Da

26.

OLOSIG PARC

Str. C. Coposu

1N, 1R

Da

6

Da

1

1

1

27.

CORNELIU COPOSU

Str. C. Coposu

1N, 1R

Da

6

Da

1

1

1

28.

PIAȚA ROGERIUS

Str. C. Coposu

1N, 1R

Da

6

Da

1

1

1

29.

DACIA ZIG-ZAG

B-dul Dacia

1N, 1R

2

1

1

30.

POD CFR

B-dul Dacia

1N, 1R

Da

1

1

oglinda

31.

C.A.S.

Șoseaua Borșului

1N, 1R

1

1

32.

MASTER

Șoseaua Borșului

1N, 1R

1

1

33.

SOGEMA

Șoseaua Borșului

1N, 1R

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Linii de tramvai deservite

Daca are refugiu

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina asezate

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

----Nr----

indicatoare de

statie

Nr. plăcute indicatoare aditionale

—panou— electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

34.

ELECTROCENTRALE

Șoseaua Borșului

1N, 1R

1

1

35.

PARC INDUSTRIAL

Șoseaua Borșului

1N, 1R

1

1

36.

ALUMINA

Șoseaua Borșului

1N, 1R

1

37.

STADION

Str. Berzei

1N, 3N

1

1

1

38.

GARA CENTRALĂ

Piața București

1N, 3N

Da

Da

6

Da

1

1

1

Da

39.

MAGAZINUL CRIȘUL

Str. Republicii

1N, 3N

Da

Da

Da

6

Da

2

1

1

Da

40.

PODUL DACIA

Str. Gen. Magheru

1N, 3N

Da

Da

6

Da

1

41.

EMANUIL GOJDU

Piața 1 Decembrie

1N

Da

6

Da

1

1

42.

PIAȚA 1 DECEMBRIE

Piața 1 Decembrie

1N, 2, 3N

Da

6

Da

1

1

1

43.

P-TA UNIRII/PASAJUL

VULTURUL NEGRU

Piața Unirii

1N, 2, 3N

Da

Da

6

Da

2

1

1

Da

44.

UNIV. PARTIUM

Str. Primăriei

1N, 2, 3N

1

1

1

45.

BISERICA EMANUEL

B-dul Decebal

1N, 3N

Da

Da

6

Da

1

1

1

Da

46.

POD DECEBAL

B-dul Decebal

1N, 3N

Da

1

1

1

47.

PIAȚA DECEBAL

B-dul Decebal

1N, 3N

Da

Da

6

Da

1

1

1

Da

oglinda

48.

B-DUL DACIA

B-dul Dacia

1N, 3N

Da

Da

6

Da

1

1

1

49.

OLOSIG BLOC TURN

Str. Olimpiadei

3N

1

1

1

Da

50.

NUFĂRUL -PLECARE.

Str. Nufărului

2, 3N, 3R

Da

Da

6

Da

1

1

1

Da

51.

BISERICUȚĂ

Str. Nufărului

2, 3N, 3R

Da

6

Da

2

1

1

Da

52.

LOTUS PLAZA

Str. Nufărului

2, 3N, 3R

Da

Da

6

Da

2

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Linii de tramvai deservite

Daca are refugiu

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina asezate

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

----Nr----

indicatoare de

statie

Nr. plăcute indicatoare aditionale

—panou— electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

53.

DIMITRIE CANTEMIR

Str. D. Cantemir

2, 3N, 3R

Da

Da

6

Da

3

1

1

Da

54.

MUNTELE GÂINA

Str. D. Cantemir

2, 3N, 3R

Da

6

Da

1

1

1

55.

PIAȚA CETĂȚII

P-ța Independenței

2, 3N, 3R

Da

Da

6

Da

1

1

Da

56.

CASA DE CULTURĂ

P-ța Independenței

2, 3N, 3R

Da

6

Da

1

1

Da

57.

LICEUL TEOLOGIC EMANUEL

Calea Aradului

2

Da

Da

6

Da

1

1

1

Da

58.

POLIȚIA MUNICIPIULUI

Calea Aradului

2

Da

1

1

59.

CALEAARADULUI

Calea      Aradului

(sensul giratoriu)

2

Da

6

Da

2

1

60.

PIAȚA GHIOCEILOR

Str. Aviatorilor

2

1

1

1

61.

LIPOVEI

Str. Lipovei

2

1

1

1

62.

HAȚEGULUI

Str. Lipovei

2

Da

1

63.

IOȘIA

Str. Lipovei

2

1

1

64.

HAȚEGULUI

Str. Lipovei

2

Da

3

Da

1

65.

LIPOVEI

Str. Lipovei

2

Da

3

Da

1

1

1

Da

66.

PIAȚA GHIOCEILOR

Str. Aviatorilor

2

Da

6

Da

1

1

1

67.

CALEAARADULUI

Calea      Aradului

(sensul giratoriu)

2

Da

Da

6

Da

2

1

1

Da

68.

POLIȚIA MUNICIPIULUI

Calea Aradului

2

Da

6

Da

1

1

1

69.

LICEUL TEOLOGIC EMANUEL

Calea Aradului

2

Da

1

1

1

70.

CASA DE CULTURĂ

P-ța Independenței

2, 3N, 3R

Da

Da

6

Da

1

1

1

Da

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Linii de tramvai deservite

Daca are refugiu

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina asezate

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

----Nr----

indicatoare de

statie

Nr. plăcute indicatoare aditionale

—panou— electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

71.

PIAȚA CETĂȚII

P-ța Independenței

2, 3N, 3R

Da

Da

6

Da

1

1

Da

72.

MUNTELE GĂINA

Str. D. Cantemir

2, 3N, 3R

Da

6

Da

1

1

73.

DIMITRIE CANTEMIR

Str. D. Cantemir

2, 3N, 3R

Da

6

Da

3

1

1

oglinda

74.

LOTUS

Str. Nufărului

2, 3N, 3R

Da

6

Da

2

1

1

75.

BISERICUȚĂ

Str. Nufărului

2, 3N, 3R

Da

1

1

1

76.

NUFĂRUL- SOSIRE

Str. Nufărului

2, 3N, 3R

1

1

ANEXA 2

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA TRASEELOR DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL ORADEA IN ANUL 2011

Linia

Numar statii/sens

Lungimea

Traseul

Capacitate (nr.locuri)

1R

35 statii / cursa completă; 15,7km

Traseu cu un singur cap linie:

Sinteza cap linie - șos. Borșului - b-dul Dacia - str. Corneliu Coposu - b-dul Decebal - str. Primăriei - P-ta Unirii - P-ța Independenței - str. Gen. Magheru -str. Republicii - str. Olimpiadei - str. Corneliu Coposu- b-dul Dacia- șos. Borșului - Sinteza cap linie

In zilele 1-5 între orele 8:00-12:30 și 17:00-22:30 tramvaiele întorc la Pod CFR și de la Pod CFR spre Sinteza se circulă cu intervalul de succedare de 20'.

In zilele 6-7 între orele 6:30-22:30 de la Pod CFR spre Sinteza se circulă cu intervalul de succedare de 30'.

195; 234 ; (145+155) locuri/ tren tramvai

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 12

Plecari de la capetele de traseu

4:30-

5:30

5:30-

6:30

6:30-

8:30

8:30-

12:30

12:30-

17:00

17:00-

19:00

19:00-

21:00

21:00-

22:30

22:30-

23:30

Prima în cursă de la

Sinteza

Ultima de la Sinteza în cursa/depou

11'

8'

7'

8'

7'

8'

9'

12'

16'

4:45

22:35/23:35

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 12

-

-

4:30-

5:30

5:30-

8:00

8:00-

12:30

12:30-

17:00

17:00-

19:00

19:00-

21:00

21:00-

22:30

22:30-

23:30

-

-

11'

8'

8'

8'

7'

8'

12'

16'

4:45

22:35/23:35

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 7

-

-

5:00-6:00

6:00-8:00

8:00-

14:00

14:00-

18:00

18:00-

21:00

21:00-

23:00

-

-

45'

12'

9'

12'

12'

16'

5:55

22:20/22:55

1N

35 statii / cursa completă; 15,7km

Traseu cu un singur cap linie:

Sinteza cap linie - șos. Borșului - b-dul Dacia - str. Corneliu Coposu - str. Olimpiadei - str. Republicii - str. Gen. Magheru - P-ța Independenței - P-ta Unirii - str. Primăriei - b-dul Decebal -str. Corneliu Coposu - b-dul Dacia - șos. Borșului - Sinteza cap linie

In zilele 1-5 între orele 8:00-12:30 și 17:00-22:30 tramvaiele întorc la Pod CFR și de la Pod CFR spre Sinteza se circulă cu intervalul de succedare de 20'.

In zilele 6-7 între orele 6:30-22:30 de la Pod CFR spre Sinteza se circulă cu intervalul de succedare de 30'.

195; 234 ; (145+155) locuri/ tren tramvai

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 12

Plecari de la capetele de traseu

4:30-

5:30

5:30-

6:30

6:30-

8:30

8:30-

12:30

12:30-

17:00

17:00-

19:00

19:00-

21:00

21:00-

22:30

22:30-

23:30

Prima în cursă de la Pod CFR

Ultima de la Pod CFR în cursa/depou

11'

8'

7'

8'

7'

8'

9'

12'

16'

5:05

22:55/23:40

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 12

-

-

4:30-

5:30

5:30-

7:30

7:30-

12:30

12:30-

17:00

17:00-

19:00

19:00-

21:00

21:00-

22:30

22:30-

23:30

-

-

11'

8'

8'

8'

7'

8'

12'

16'

5:05

22:55/23:40

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 7

-

-

5:00-6:00

6:00-8:00

8:00-

14:00

14:00-

18:00

18:00-

21:00

21:00-

23:00

-

-

45'

12'

9'

12'

12'

16'

5:45

22:15/23:00

2

16 statii /dus;

17 statii/ intors;

14,5 km

Dus: Nufărul cap linie - D. Cantemir - P-ța Cetății - P-ța Independenței - P-ta Unirii - str. Primăriei - str. Calea Aradului - str. Aviatorilor - str. Lipovei cap linie;

întors: str. Lipovei cap linie - str. Aviatorilor - str. Calea Aradului - str. Primăriei - P-ta Unirii - P-ța Independenței - P-ța Cetății - D. Cantemir - Nufărul cap linie

195; 234 ; (145+155) locuri/ tren tramvai

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 10

Plecari de la capetele de traseu

4:30-

5:30

5:30-

6:30

6:30-

8:30

8:30-

12:30

12:30-

17:00

17:00-

19:00

19:00-

21:00

21:00-

22:30

22:30-

23:30

Prima în cursă din Nufărul

Ultima din Nufărul în cursă/depou

9'

8'

8'

9'

8'

10'

12'

12'

15'

4:45

23:14/24:00

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:9

-

-

4:30-

5:30

5:30-

8:00

8:00-

12:30

12:30-

17:00

17:00-

19:00

19:00-

21:00

21:00-

22:30

22:30-

23:30

-

-

9'

6'

9'

9'

10'

12'

12'

15'

4:45

23:14/24:00

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 7

-

-

5:00-6:00

6:00-8:00

8:00-

14:00

14:00-

18:00

18:00-

21:00

21:00-

23:00

-

-

60'

12'

12'

12'

15'

15'

5:45

22:20/23:10

3R

26 statii / cursa completă;

13,0 km

Traseu cu un singur cap linie:

Nufărul cap linie - D. Cantemir - P-ța Cetății - P-ța Independenței - str. Gen. Magheru - str. Republicii - str. Olimpiadei - b-dul Decebal - str. Primăriei - P-ta Unirii - P-ța Independenței - P-ța Cetății - D. Cantemir - Nufărul cap linie

195; 234 ; (145+155) locuri/ tren tramvai

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 11

Plecari de la capetele de traseu

4:30-

5:30

5:30-

6:30

6:30-

8:30

8:30-

12:30

12:30-

17:00

17:00-

19:00

19:00-

21:00

21:00-

22:30

22:30-

23:30

Prima în cursă din Nufărul

Ultima din Nufărul în cursă/depou

11'

10'

7'

11'

10'

14'

14'

14'

19'

4:50

23:07/23:50

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:8

-

-

4:30-

5:30

5:30-

8:00

8:00-

12:30

12:30-

17:00

17:00-

19:00

19:00-

21:00

21:00-

22:30

22:30-

23:30

-

-

11'

10'

11'

11'

14'

14'

14'

19'

4:50

23:07/23:50

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 7

-

-

5:00-6:00

6:00-8:00

8:00-

14:00

14:00-

18:00

18:00-

21:00

21:00-

23:00

-

-

55'

19'

11'

14'

19'

19'

5:50

22:25/23:00

3N

26 statii / cursa completă;

13,0 km

Traseu cu un singur cap linie:

Nufărul cap linie - D. Cantemir - P-ța Cetății - P-ța Independenței - P-ta Unirii - str. Primăriei - b-dul Decebal - str. Olimpiadei - str. Republicii - str. Gen. Magheru - P-ța Independenței - P-ța Cetății - D. Cantemir - Nufărul cap linie

195; 234 ; (145+155) locuri/ tren tramvai

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 11

Plecari de la capetele de traseu

4:30-

5:30

5:30-

6:30

6:30-

8:30

8:30-

12:30

12:30-

17:00

17:00-

19:00

19:00-

21:00

21:00-

22:30

22:30-

23:30

Prima în cursă din Nufărul

Ultima din Nufărul în cursă/depou

11'

10'

7'

11'

10'

14'

14'

14'

19'

4:55

23:20/23:55

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:8

-

-

4:30-

5:30

5:30-

7:30

7:30-

12:30

12:30-

17:00

17:00-

19:00

19:00-

21:00

21:00-

22:30

22:30-

23:30

-

-

11'

10'

11'

11'

14'

14'

14'

19'

4:55

23:20/23:55

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 7

-

-

5:00-6:00

6:00-8:00

8:00-

14:00

14:00-

18:00

18:00-

21:00

21:00-

23:00

-

-

-

19'

14'

19'

19'

19'

5:55

22:30/23:05

ANEXA 1

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA TRASEELOR DE AUTOBUZE - CURSE REGULATE

DIN MUNICIPIUL ORADEA PE ANUL 2011

Linia

Numar statii/sens

Lungimea

Traseul

Capacitate (nr.locuri)

10

16 Statii /dus;

18 statii/întors;

19,5 km

Dus: Gara Oradea Est - str. Razboieni - str. Seleusului - Calea Averescu - P-ta Independentei - P-ta Unirii - str. T. Vladimirescu - str. Lapusului - str. Mestesugarilor - str. Barcaului -str. P-ta Devei - str. Hațegului - str. N. Bolcaș -str. H. Ibsen;

Intors: str. H. Ibsen - str. Belsugului - str. Hategului - P-ta Devei - str. Barcaului - str. Mestesugarilor- str. Lapusului - str. T. Vladimirescu - P-ta Unirii - P-ta Independentei -Calea Clujului - str. Seleusului - str. Razboieni -Gara de Est.

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 5

Plecari de la capetele de traseu

5:00-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-23:00

Prima în cursă/Oradea Est

Ultima de la Oradea Est în cursă/garaj

20'

30'

20'

30'

5:00

21:30/22:37

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 5

-

-

20'

30'

20'

30'

5:00

21:30/22:37

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 4

-

-

06:00-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

30'

30'

30'

5:30S

6:00D

20:30/21:37

11

13 statii /dus;

11 statii/ întors; 14,30 km

Dus: Gara Centrala - P-ta București - b-dul Stefan Cel Mare - str. Matei Corvin - str. Vamii - Gara Episcopia;

întors: Gara Episcopia - str. Vamii - str. Matei Corvin - b-dul Stefan Cel Mare - P-ta Bucuresti -Gara Centrală;

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 4

Plecari de la capetele de traseu

5:00-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-23:00

Prima în cursă/Gara

Centrală

Ultima de la Gara Centrală în cursă/garaj

20'

30'

20'

30'

4:30

22:50/23:35

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

-

-

30'

30'

30'

30'

4:30

22:50/23:30

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

-

-

06:00-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

30'

30'

30'

5:30

21:00/21:50

12

16 statii/cursa completă; 11,30 km

Traseu cu un singur capăt de linie:

Str.Nufărul - str. Morii - str.Bumbacului - str. Seleusului - str. Razboieni - str. Muntele Găina -str. D. Cantemir - P-ta Independentei - P-ta Unirii -str. Avram Iancu - str. Horea - Parcul 22 Decembrie - str. Costa Foru - str. D. Cantemir - str. Muntele Gaina - str. Razboieni - str. Seleusului -str. Bumbacului - str. Morii - str. Nufarul

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor în zilele 1-5 în perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 11

Plecari de la capetele de traseu

5:00-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-

23:00

Prima în cursă de la

Nufărul

Ultima de la Nufărul în cursă/garaj

6'

15'

6'

15'

5:00

22:30/23:10

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 7

-

-

10'

15'

10'

15'

5:00

22:30/23:10

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 4

-

-

06:00-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

30'

20'

30'

6:00

21:30/22:10

13

14 statii / cursa completă;

7,80 km

Traseu cu un singur capăt de linie:

Str. Gh. Doja - str. Louis Pasteur - str. Gen Magheru - P-ța 1 Decembrie - P-ța Independenței -str. Gen. Magheru - str. Louis Pasteur - str. Gh. Doja

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

Plecari de la capetele de traseu

5:00-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-

23:00

Prima în cursă de la

Parc 1

Decembrie

Ultima de la Parc 1 Decembrie în cursă/garaj

20'

30'

20'

30'

5:00

22:15/22:45

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

-

-

20'

30'

20'

30'

5:00

22:15/22:45

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

-

-

06:00-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

40'

30'

40'

6:00

20:55/21:35

14

12 statii /dus;

10 statii/ intors; 12,00 km

Dus: str. Universității - str. Calea Armatei Romane - str. Avram Iancu - P-ța Unirii - str. T. Vladimirescu - str. Alexandru Cazaban - str. Ovid Densușianu - str. Podului ;

întors: str. Podului - str. Ovid Densușianu - str. Alexandru Cazaban - str. T. Vladimirescu - P-ța Unirii - str. Avram Iancu - str. Calea Armatei Romane - str. Universității;

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 11

Plecari de la capetele de traseu

5:00-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-

23:00

Prima în cursă de la Universitate

Ultima de la Universitate în cursă/garaj

8'

8'

8'

15'

5:05

22:30/23:18

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 10

-

-

10'

13'

10'

13'

5:05

22:30/23:18

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 6

-

-

06:00-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

20'

15'

20'

5:45

21:00/21:48

15

15 statii /dus;

13 statii/ intors; 15,10 km

Dus: P-ța 1 Decembrie - P-ța Independenței - str. Aleea Ștrandului - str. Codrilor - str. Făcliei- str. Podgoria;

Intors: str. Podgoria - str. Făcliei - str. Codrilor -str. Aleea Ștrandului - P-ța Independenței - P-ța 1 Decembrie ;

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 1

Plecari de la capetele de traseu

5:28-8:19

8:19-13:28

13:28-17:19

17:19-

21:19

Prima în cursă de la

P-ța 1 Decembrie

Ultima de la

P-ța 1 Decembrie în cursă/garaj

60'/ cursă -

3 curse

60'/ cursă -

2curse

60'/ cursă -

4 curse

60'/ cursă -

2 curse

5:30

20:30/21:19

11 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 1

-

-

60'/ cursă -

3 curse

60'/ cursă -

1 cursă

60'/ cursă -

3 curse

60'/ cursă -

2 curse

5:30

20:30/21:19

9 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 1

-

-

06:28-08:19

08:19-15:19

15:19-21:19

-

-

60'/cursă -2 curse

60'/cursă - 2 curse

60'/cursă-

2 curse

6:30

20:30/21:19

6 curse/zi

16

22 statii / cursa completă;

11,80 km

Traseu cu un singur capăt de linie:

str. Calea Clujului - str. Dragoș Vodă - str. M-șal Alexandru Averescu - P-ța 1 Decembrie - P-ța Independenței - str. Calea Clujului - str. Șeleușului - str. Dragoș Vodă - str. Calea Clujului.

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport în zilele 1-5: 5

Plecari de la capetele de traseu

5:00-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-

23:00

Prima în cursă de la

Parc 1 Decembrie

Ultima de la Parc 1 Decembrie în cursă/garaj

10'

15'

10'

15'

5:00

22:18/23:03

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport în zilele 1-5: 5

-

-

10'

15'

10'

15'

5:00

22:18/23:03

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

-

-

06:00-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

30'

20'

30'

5:33

20:53/21:43

17

23 statii / cursa completă;

13,00 km

Dus: B-dul Dacia - str. Parcul Petofi - str. Republicii - str. Gen Magheru - Calea Clujului -str. Seleușului;

întors: str. Seleușului - str. Războieni - str. Muntele Găina - str. D. Cantemir - P-ța Independenței - str. Gen. Magheru - str. Republicii - str. Muzeului - b-dul Dacia.

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 8

Plecari de la capetele de traseu

5:00-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-

23:00

Prima în cursă de la Seleușului

Ultima de la

Seleușului în cursă/garaj

10'

30'

10'

30'

5:00

22:27/23:14

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 5

-

-

12'

30'

12'

30'

5:00

22:27/23:14

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

-

-

06:00-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

30'

30'

30'

5:20

21:57/22:44

18

12 statii /dus;

10 statii/ intors; 10,00 km

Dus: Gara Centrala - P-ta Bucuresti - b-dul Stefan Cel Mare - str. Matei Corvin - str. I. Bogdan - str. Bihorului - str. Izvorului;

Intors: str. Izvorului - str. Bihorului - str. I. Bogdan - str. Matei Corvin - b-dul Stefan Cel Mare - P-ta Bucuresti - Gara Centrala;

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 1

Plecari de la capetele de traseu

6:00-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-23:00

Prima în cursă/Gara

Centrală

Ultima de la Gara Centrală în cursă/garaj

60'

60'

60'

60'

6:00

21:30/22:15

Experimental în anul școlar 2010-2011- 18 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 1

-

-

60'

60'

60'

-

6:00

16:30/17:15

8 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 1

-

-

06:00-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

-

60'

-

8:00

16:00/16:45

5 curse/zi

19

11 statii / cursa completă;

11,30 km

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului 62 - str. Calea Aradului - str. Meșteșugarilor - str. Alexandru Cazaban - str. Ovid Densușianu - b-dul Dacia - b-dul Decebal -str. Calea Aradului - Calea Aradului 62

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

6:00-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-23:00

Prima de la Era

Carrefour

Ultima de la Era-

Carrefour în cursă/garaj

50'

50'

50'

50'

6:40

22:20/22:48

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

50'

50'

50'

50'

6:40

22:20/22:48

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

-

-

06:00-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

50'

50'

50'

6:40

22:20/22:48

20

8 statii /dus;

2 statii/ întors; 15,30 km

Dus: Nufărul -str. Nufărului - str. D. Cantemir - P-ța Independenței - P-ța Unirii - str. Primăriei - str. Calea Aradului - str. Ogorului 171

întors: Str. Ogorului 171- str. Ogorului - Nufărul;

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

5:30-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-23:00

Prima în cursă de la

Nufărul

Ultima de la Real 1 în cursa/garaj

60'

60'

60'

60'

5:30

21:45/23:30

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

60'

60'

60'

60'

5:30

21:45/23:30

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

-

-

05:30-08:00

08:00- 16:00

16:00 -22:30

-

-

60'

60'

60'

5:30

21:45/22:30

21

12 statii / cursa completă;

9,90 km

Traseu cu un singur cap linie:

Str. Ogorului 171 - str. Calea Aradului - b-dul Decebal - b-dul Dacia - b-dul Decebal - str. Spaiul Crișanei - str. Oneștilor - str. Alexandru Cazaban -str. Salcamilor - str. Meșteșugarilor - str. Calea Aradului - Str. Ogorului 171

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

5:30-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-23:00

Prima în cursă de la stația Andrei Saguna

Ultima de la Real 1în cursă/garaj

60'

60'

60'

60'

5:30

20:30/23:30

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

60'

60'

60'

60'

5:30

20:30/23:30

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

-

-

05:30-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

60'

60'

60'

5:30

20:30/22:30

22

11 statii /dus;

9 statii/ intors; 14,90 km.

Dus: Gara Centrala - P-ta Bucuresti - str. Muzeului - b-dul Dacia - str. Transilvaniei - b-dul Stefan Cel Mare - str. Matei Corvin - str. Suișului;

Intors: str. Suișului - str. Matei Corvin - b-dul Stefan Cel Mare - P-ta Bucuresti - Gara Centrala

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

6:30-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-23:00

Prima în cursă/Gara

Centrală

Ultima de la Gara

Centrală în

cursă/garaj

60'

60'

60'

60'

6:30

21:45/22:39

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

60'

60'

60'

60'

6:30

21:45/22:39

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

-

-

06:30-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

60'

60'

60'

6:30

21:45/22:39

23

11 statii /cursa completă;

11,50 km.

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului 62 - str. Calea Aradului - str. Vlădeasa - str. Horea - Parc 22 Decembrie - str. Sextil Pușcariu - str. D. Cantemir - - P-ta Independentei - P-ta Unirii - str. Avram Iancu -str. Sucevei - str. Vlădeasa - str. Calea Aradului -Calea Aradului 62

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

7:30-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-23:00

Prima în cursă de la stația P-ța Cetății

Ultima de la stația P-ța Cetății în cursă/în garaj

60'

60'

60'

60'

7:30

21:28/22:24

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

60'

60'

60'

60'

7:30

21:28/22:24

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

-

-

7:30-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

60'

60'

60'

7:30

21:28/22:24

24

4 statii /dus;

4 statii/ intors;

3,50 km.

Dus: Pod CFR - str. Podului - str. Uzinelor; Intors: str. Uzinelor - str. Podului - Pod CFR;

48 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

5:35-8:00

8:00-13:36

16:16-21:25

13:36-16:16

21:25-22:19

Prima în cursă de la Pod CFR

Ultima de la Pod CFR în cursă/garaj

20'

-

30'

30'

5:35

13:36

21:25

7:40/7:56 15:43/16:16 21:51/22:19

14 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

20'

-

30'

30'

5:35

13:36

21:25

7:40/7:56 15:43/16:16 21:51/22:19

14 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport numai in zilele 6 : 2

-

-

5:45-7:16

7:16-13:25

15:16-21:21

13:25-15:16

21:21-22:19

5:45

13:25

21:25

6:51/7:16

14:51/15:16

21:51/22:19

20'

-

30'

30'

10 curse/zi

Anexa 1 la H.C.L. 720/2011

REGULAMENTUL

PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ȘI CURSE REGULATE SPECIALE

CAP. I

Dispoziții generale

ART. 1

 • (1) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public prin curse regulate și curse regulate speciale în municipiul Oradea, anume:

 • a) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, troleibuze și tramvaie;

 • b) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale efectuat cu autobuze;

 • (2) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale se pot efectua numai în condițiile respectării prevederilor prezentului regulament și ale Caietului de sarcini pentru transport public local de persoane.

ART. 2

Organizarea și efectuarea activităților specifice serviciilor de transport public local trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, și anume:

 • a) .satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale;

 • b) îmbunătățirea siguranței rutiere, protecției mediului și calității transportului public local;

 • c) deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

 • d) accesul egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizați, la piața transportului public local;

 • e) optimizarea funcționării pieței transportului public local prin asigurarea unui cadru concurențial normal, dinamic și loial.

ART. 3

În sensul prezentului regulament, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

 • 1. activitate de transport public local de persoane - suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau al combinației de vehicule, pe distanțe și în condiții prestabilite, efectuate în cadrul unuia dintre serviciile prevăzute la art. 1 alin. (1);

 • 2. autoritate de autorizare - compartimentul de transport din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, licențiat în acest scop de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), în condițiile legii;

 • 3. autorizație de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplinește condițiile pentru accesul la efectuarea transportului public local.

 • 4. caiet de sarcini al licenței de traseu - documentul care însoțește licența de traseu, care cuprinde în principal cerințele pentru asigurarea programului de circulație și realizarea unui transport în condiții de siguranță și confort;

 • 5. copie conformă a licenței de transport - documentul eliberat în baza licenței de transport de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în baza licenței de transport pentru fiecare dintre autobuzele utilizate de operatorul de transport în efectuarea transportului rutier public de persoane;

 • 6. licență de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condițiile legii, care atestă ca deținătorul îndeplinește condițiile de onorabilitate, capacitate financiară și competență profesională, aceasta având acces la transportul rutier public;

 • 7. licență de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport public local de persoane prin curse regulate sau curse regulate speciale cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport;

 • 8. persoană desemnată - persoana fizică care are calitatea de manager al activității de transport rutier, posesoare a unui certificat de competență profesională și care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent și efectiv activitatea de transport a operatorului de transport/transportatorului autorizat;

 • 9. program de circulație - documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de succedare a curselor;

 • 10. program de transport public local - programul propus și aprobat de Consiliul Local Oradea, prin care se stabilesc:

- traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Oradea;

 • -  programele de circulație;

 • -  capetele de traseu;

 • -  stațiile publice;

 • -  numărul și capacitatea autobuzelor necesare;

 • 11. stație publică - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea și coborârea persoanelor transportate;

 • 12. stații pentru transportul local de persoane prin curse regulate speciale - stațiile utilizate pentru urcarea / coborarea persoanelor transportate, altele decât stațiile publice și care asigură condițiile minime de siguranță pentru persoanele transportate;

 • 13. traseu - parcursul care asigură legătura între mai multe localități și/sau obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale.

 • 14. transportator autorizat - transportator care deține autorizație de transport eliberată de Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • 15. operatorul de transport rutier - orice intreprindere care deține certificat unic de înregistrare, având ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, deținătoare a unei licențe de transport și care efectuează transport rutier public cu vehicule rutiere deținute cu orice titlu, cu excepția comodatului;

 • 16. utilizator al serviciului de transport public local - persoana fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public local.

 • 17. legitimație de călătorie - documentul ce permite utilizarea serviciului de transport în comun. Ea poate fi ocazională (bilet validabil pe vehicul, valabilă pentru o călătorie) sau periodică în forma de abonament pe zi/săptămână/lună.

 • 18. călătorie -utilizarea unui vehicul de transport în comun pentru deplasarea unei persoane de la un punct al traseului, definit ca stație, la un alt punct, definit ca altă stație, având ca lungime maximă distanța între capetele de linii.

ART. 4

 • (1) Transportul public local se efectuează numai în condițiile respectării prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului MIRA 353/2007, ale reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere (Directiva 1370/2007), precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

 • (2) Consiliul local Oradea va urmări prin exercitarea atribuțiilor, competențelor și drepturilor ce le revin conform legii ca efectuarea serviciului de transport public local să se realizeze în condiții de siguranță rutieră, calitate și confort și în concordanță cu interesul general al comunităților pe care le reprezintă, în conformitate cu legislația în vigoare.

CAP. II Efectuarea transportului public local de persoane

SECȚIUNEA 1

Principiile și obiectivele efectuării transportului public local de persoane

ART. 5

Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, sau de către un transportator autorizat, așa cum acesta este definit și autorizat conform prevederilor prezentei legi;

 • b) se efectuează numai pe raza teritorial-administrativă a municipiului Oradea. În cazul în care traseul transportului pe șină depășește limita localității, acesta va fi considerat transport public local;

 • c) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către consiliul local;

 • d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul Bihor sau localitatea Oradea. În condițiile prezentului regulament, transportul realizat cu troleibuze și tramvaie se realizează de către transportatorii autorizați;

 • e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz;

 • f)  pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini, eliberate de Autoritatea de autorizare.

ART. 6

 • (1) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către 3

beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, și anume: transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă.

 • (2) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se poate desfășura pe teritoriul municipiului Oradea.

 • (3) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau județene se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de Autoritatea de autorizare.

 • (4) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

 • a) se execută cu autobuze deținute în proprietate, înmatriculate în județul respectiv, sau în baza unui contract de leasing, pe baza unor programe de circulație stabilite de către cel care a angajat transportul cu operatorul de transport rutier;

 • b) se execută de către un operator de transport astfel cum este definit și licențiat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • c) persoanele transportate se îmbarcă și se debarcă în stații stabilite special, în locul unde își desfășoară activitatea sau la domiciliu/reședință;

 • d) operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat transportul contravaloarea serviciului stabilită în conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între aceștia;

 • e) persoanele transportate se legitimează pe baza legitimației de serviciu valabile.

ART. 7

 • (1) Transportul public local se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participanți la trafic.

 • (2) Transportul public local se poate efectua numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (3) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în țară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării și/sau inspecției tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (4) Transportul public local de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport și, după caz, dotate cu tahografe și limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.

ART. 8

Efectuarea serviciului de transport public local trebuie să asigure:

 • a) creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • b) accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavorizate;

 • c) informarea publicului călător;

 • d) executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • e) corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente;

 • f) continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • g) corelarea curselor județene, interjudețene cu cele locale pentru preluarea fluxurilor de călători din stațiile de transbordări/autogări apropiate de noduri de transport public local;

 • h) operatorul de transport public local va elabora și va pune în aplicare strategii de interconectare a diferitelor tipuri de transporturi, prin puncte intermodale (feroviar, aerian), după aprobare prin Hotărâre a Consiliului Local.

SECȚIUNEA a 2-a

Documente necesare pentru efectuarea transportului public local de persoane

 • 1. Transportul public local de persoane prin curse regulate

ART. 9

 • (1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu autobuzul se efectuează numai de către operatorii de transport rutier care dețin licență de traseu valabilă.

 • (2) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu tramvaie și troleibuze se efectuează numai de către transportatorii autorizați, traseele fiind menționate în contractul de atribuire a gestiunii.

ART. 10

 • (1) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează pe raza administrativ - teritorială a municipiului Oradea.

 • (2) În cazul în care traseul transportului cu tracțiune electrică depășește limita localității, acesta se consideră transport public local.

ART. 11

 • (1) Operatorii de transport/transportatorii autorizați au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente:

 • a) licența de traseu și caietul de sarcini;

 • b) programul de circulație;

 • c) copia conformă a licenței de transport, în cazul autobuzelor;

 • d) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport/transportatorului autorizat;

 • e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract;

 • f)  actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;

 • g) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie;

 • h) certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil, după caz.

 • (2) Conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la controlul în trafic documentele menționate la alin.(1), după caz.

ART. 12

 • (1) Licența de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin curse regulate, însoțită de caietul de sarcini al acesteia și de programul de circulație.

 • (2) Licența de traseu se acordă de către compartimentul de transport din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, licențiat în acest scop de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.).

ART. 13

Licența de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului mijloacelor de transport în comun utilizat pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulație.

 • 2. Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale

ART. 14

Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate speciale se efectuează pe raza municipiului Oradea, numai de către operatorii de transport rutier care dețin licență de traseu valabilă, emisă de Autoritatea de Autorizare din cadrul primăriei.

ART. 15

Se consideră activitate de transport de persoane prin curse regulate speciale orice deplasare cu un vehicul cu o repetabilitate de cel puțin o dată pe săptămână, conform unui grafic de circulație a unui număr minim de 9 călători, inclusiv conducătorul auto. Acest tip de transport intră sub incidența acestui Regulament.

ART. 16

 • (1) Operatorii de transport au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate speciale, următoarele documente:

 • a) licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia;

 • b) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul și operatorul de transport rutier;

 • c) lista persoanelor transportate, ca anexă la contractul de transport;

 • d) copia conformă a licenței de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R;

 • e) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;

 • f)  contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este utilizat în baza unui asemenea contract;

 • g) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în copie;

 • h) certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil;

 • i)  legitimații de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru persoanele transportate, în cazul transportului angajaților instituțiilor/operatorilor economici.

 • (2) Conducătorul mijlocului de transport este obligat să prezinte la controlul în trafic documentele menționate la alin.(1), după caz.

ART. 17

Licența de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului de autobuze necesar efectuării traseului.

SECȚIUNEA a 3-a Licențe și autorizații

 • 1. Eliberarea autorizațiilor de transport pentru efectuarea curselor regulate cu tramvaie sau troleibuze

ART. 18

 • (1) În municipiul Oradea, acordarea autorizațiilor de transport pentru executarea transportului public local de persoane se face prin dispoziția primarului, în baza raportului de specialitate întocmit de către Autoritatea de autorizare, respectiv Compartimentul de Control și Reglementare Transport Public Local din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

 • (2) În urma examinării și evaluării experienței transportatorului, a capacității sale profesionale, a onorabilității, a capabilității economico-financiare, a capacității și dotării tehnice necesare pentru asigurarea calității și continuității serviciului, Autoritatea de autorizare întocmește raportul de specialitate.

 • (3) Pentru obținerea autorizațiilor de transport, operatorii de transport sunt obligați să depună la registratura Primăriei municipiului Oradea un dosar conținând următoarele documente:

 • a) copie a certificatului de înmatriculare și a certificatului constatator emise de Oficiul registrului comertului;

 • b) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, mentionându-se cazurile de interdicție sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv;

 • c) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârșit fapte penale privind infractiuni de natura comercială, de nerespectare a condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

 • d) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menționează mijloacele de transport pe care dorește să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local și dacă acestea sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing;

 • e) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind baza materială pe care o deține în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;

 • f)  declarație pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unității și stampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației;

 • g) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației;

 • h) copie a certificatului de competență profesională a persoanei desemnate;

 • i)  dovada plății tarifului de eliberare a autorizației de transport, conform anexei nr. 9.

ART. 19

Autoritatea de autorizare nu eliberează autorizații de transport dacă solicitantul se află în una dintre următoarele situații:

 • a) nu are în obiectul de activitate serviciul de transport respectiv;

 • b) face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment;

 • c) documentația prezentată pentru acordarea autorizației de transport este incompletă;

 • d) persoana desemnată a săvârșit fapte penale privind infracțiuni de natură comercială, de nerespectare a condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

 • e) mijloacele de transport cu care dorește să presteze serviciul de transport public local nu sunt sau nu vor fi deținute în proprietate ori în baza unui contract de leasing;

 • f)  nu deține baza materială în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;

 • g) furnizează informații neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea autorizației.

ART. 20

Autorizația de transport se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar este transmis titularului, iar celălalt se păstrează la Autoritatea de autorizare.

(1) Modelul autorizației de transport este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

ART. 21

 • (1) Durata de valabilitate a autorizației de transport este de 5 ani, odată cu verificarea îndeplinirii condițiilor care au stat la baza emiterii lor.

 • (2) Autorizațiile de transport intră în vigoare de la data eliberării lor.

ART. 22

 • (1) Transportatorii autorizați care doresc prelungirea valabilității autorizației de transport vor depune la Serviciul Relații cu Publicul al Primăriei municipiului Oradea, cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, o cerere de prelungire însoțită de o declarație pe propria răspundere privind modificarea/nemodificarea condițiilor inițiale de acordare a autorizației de transport.

 • (2) În vederea verificării modificării/nemodificării condițiilor inițiale de emitere a autorizației de transport, Autoritatea de autorizare poate solicita precizări, completări sau prezentarea integrală a unuia ori a mai multor documente.

 • 2. Eliberarea licențelor de traseu pentru cursele regulate de transport public local, efectuate cu autobuze

ART. 23

 • (1) Licența de traseu însoțită de caietul de sarcini aferent acesteia se eliberează de către Autoritatea de autorizare, pe baza hotărârii consiliului local de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

 • (2) Licențele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier în numărul solicitat de aceștia, dar cel putin în număr egal cu numărul de autovehicule active necesar pentru efectuarea traseului respectiv.

 • (3) Licența de traseu se eliberează pentru o perioadă de 3 ani, fără a depăși valabilitatea programului de transport precum și a contractului de atribuire in gestiune delegată a serviciului de transport public local efectuat prin curse regulate.

 • (4) În vederea obtinerii unei licențe de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate operatorul de transport va depune la registratura Primăriei municipiului Oradea un dosar care va cuprinde :

 • a) copiile conforme ale licenței de transport, în număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului, în copie;

 • b) dovada plății tarifului de eliberare a licenței de traseu, conform anexei nr. 9.

 • (5) Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă.

 • (6) Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

 • (7) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde:

 • a. stațiile publice, precum și amplasarea acestora;

 • b. numărul și capacitatea autobuzelor;

 • c. intervalul de succedare a curselor;

 • d. ora primei/ultimei plecări de la capetele de traseu;

 • e. zilele în care se efectuează transporturile.

 • (8) Modelul caietului de sarcini aferent licenței de traseu este prezentat în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

ART. 24

 • (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică de către operatorul de transport rutier autorității administrației publice locale, în termen de maximum 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.

 • (2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

 • 3. Eliberarea licențelor de traseu pentru cursele regulate speciale de transport public local, efectuate cu autobuze

ART. 25

 • 1) În vederea obținerii unei licențe de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate speciale, operatorul de transport va depune la registratura Primăriei municipiului Oradea un dosar care va cuprinde:

 • a) lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului și capacitatea de transport a acestora, conform modelului anexa nr. 6;

 • b) copiile conforme ale licenței de transport, în număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului, în copie;

 • c) graficul de circulație propus, care să fie în concordanță cu programul de începere/terminare a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul. Graficul va cuprinde orele de efectuare a curselor, pe fiecare sens de parcurs, evidențiindu-se zilele saptamânii în care se vor efectua aceste curse, conform modelulul anexa nr.7;

 • d) contractul încheiat cu beneficiarul transportului, în care să fie evidențiat programul de lucru al acestuia, în copie;

 • e) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, întocmit de către beneficiarul transportului, conform modelului anexa nr. 8;

 • f)  documentului de plată a tarifului de eliberare, conform anexei nr. 9.

 • 2) Contractul de transport se va încheia de către operatorul de transport separat cu fiecare beneficiar al transportului, cursa putându-se efectua pentru mai mulți beneficiari, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:

 • a) graficul de circulatie propus este în concordanță cu programul de activitate al tuturor beneficiarilor, și este vizat de către aceștia;

 • b) programul de activitate al tuturor beneficiarilor este identic;

 • c) beneficiarii își desfășoară activitatea într-un perimetru învecinat și sunt în relații comerciale directe ori indirecte care permit corelarea și optimizarea transportului salariaților;

 • d) capacitatea de transport a vehiculelor utilizate permite transportul persoanelor nominalizate în listele întocmite de către toți beneficiarii transportului, în condiții de siguranța și confort;

ART. 26

 • 1) Licența de traseu se eliberează de către Autoritatea de autorizare după prezentarea avizelor pentru stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate.

 • 2)  Stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul transportului de persoane prin curse regulate speciale, sunt altele decât stațiile publice și trebuie să asigure condiții minime de siguranță pentru persoanele transportate.

 • 3) Licența de traseu se eliberează pentru o perioada egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 ani.

 • 4) Modelul licenței de traseu pentru curse regulate speciale este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

 • 5) Licența de traseu este însoțită pe toata durata efectuării transportului de caietul de sarcini aferent acesteia, în original.

 • 6) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde:

 • a) stațiile, altele decât stațiile publice, precum și distanțele dintre acestea;

 • b) orele de plecare, respectiv de sosire;

 • c) zilele în care se efectuează transporturile;

 • d) capacitatea autovehiculului care efectuează transportul.

 • 7) Modelul caietului de sarcini al licenței de traseu pentru curse regulate speciale este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament.

 • 8) Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă.

 • 9) Licența de traseu, eliberată unui operator, nu poate fi utilizată de către alta persoana fizică sau juridică, pentru a executa cu autovehiculele deținute activități de transport public.

ART. 27

Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică administrației publice locale de către operatorul de transport rutier, în termen de 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.

(1) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

 • 4. Eliberarea duplicatelor

ART. 28

În situatia distrugerii, pierderii sau furtului autorizației de transport, a licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale, se va elibera un duplicat, pe baza următoarelor documente, care vor fi depuse la registratura Primăriei municipiului Oradea:

 • a) cererea solicitantului de eliberare a unui duplicat al documentului respectiv;

 • b) documentul deteriorat, după caz;

 • c) dovada că s-a publicat într-un ziar local pierderea, respectiv anularea documentului, după caz;

 • d) dovada că s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pierderea sau sustragerea licenței de traseu, după caz;

 • e) dovada plății tarifului de eliberare a duplicatului documentului respectiv, după caz, conform anexei nr. 9.

ART. 29

Documentul duplicat va fi eliberat de către Autoritatea de autorizare după analizarea solicitării depuse și va avea înscrisă mențiunea « DUPLICAT ».

 • 5. Înlocuirea autorizației de transport, a licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale, ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului profesional al acestuia

ART. 30

În situația modificării denumirii operatorului de transport sau a sediului profesional, se va înlocui autorizatia de transport, respectiv licența de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale, pe baza următoarelor documente, care vor fi depuse la registratura Primăriei municipiului Oradea:

 • a) cererea solicitantului de înlocuire a documentului, în urma modificărilor survenite în datele de identificare ale operatorului;

 • b) documentul vechi, în original;

 • c) copiile conforme ale licentei de transport, conținând noile date de identificare ale operatorului de transport rutier, după caz;

 • d) în cazul curselor regulate speciale: actul adițional la contractul încheiat cu beneficiarul prin care se modifică datele de identificare ale operatorului de transport rutier cuprinse în contractul inițial. Dacă se modifică și durata contractului, se va percepe tariful corespunzător acesteia;

 • e) dovada plății tarifului de înlocuire a documentului, după caz, conform anexei nr. 9.

ART. 31

Documentul nou, conținând noile date de identificare ale operatorului, va fi eliberat de către autoritatea de autorizare, după analizarea solicitarii depuse.

 • 6. Retragerea autorizației de transport, a licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale

ART. 32

Retragerea autorizației de transport, a licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale se face de către Autoritatea de autorizare, în următoarele cazuri:

 • a) când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acesteia;

 • b) în cazul savârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini aferent licenței de traseu sau ale regulamentului pentru efectuarea serviciului;

 • c) la încetarea activității operatorului de transport rutier;

 • d) la retragerea licenței de transport.

ART. 33

(1) Se consideră abateri grave de la conduita profesională acele comportamente care:

 • a) afectează substanțial calitatea și siguranța serviciului prestat;

 • b) vizează încălcarea legalității;

 • c) favorizează sau realizează evaziunea fiscală;

 • d) contorsionează sau elimină concurența;

 • e) instituie monopolul în piață sau manifestă tendințe monopoliste, neconcurențiale.

(2) Abaterile grave de la conduită profesională a operatorilor de transport / transportatorilor autorizati constau în:

 • a) folosirea de documente sau declarații pe propria răspundere false în autorizarea, licențierea ori executarea serviciului respectiv;

 • b) practicarea de proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale;

 • c) încalcarea repetată a metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate;

 • d) încălcarea repetată a prevederilor contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului și ale regulamentului de organizare și efectuare a serviciului;

 • e) încălcarea repetată a prevederilor legale privind respectarea legalității, siguranța, calitatea și continuitatea serviciului;

 • f)  încălcarea repetată a prevederilor privind protecția clientului și protecția mediului;

 • g) transmiterea autorizațiilor de transport și a licențelor de traseu, pentru a fi utilizate de către alte persoane juridice sau fizice;

 • h) folosirea conducătorilor auto care nu dețin atestat profesional sau al căror atestat are valabilitatea depășită;

 • i)  persoana desemnată nu a declarat că are interdicția de a profesa, prin hotărâre judecătoreasca rămasă definitivă și irevocabilă;

 • j)  oprirea în stații sau alte locuri decât cele permise de licență în mod repetat ( minim 3 ori în maxim 6 luni).

SECȚIUNEA a 4-a Siguranța rutieră

ART. 34

În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport/transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public local au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.

ART. 35

Operatorii de transport/transportatorii autorizați care efectuează servicii publice de transport local au următoarele îndatoriri:

 • 1. să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, repararea, întreținerea, reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de transport;

 • 2. să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică/revizia tehnică periodică valabilă și certificate/ clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 3. în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislației în vigoare;

 • 4. să monteze, prin operatori economici autorizați, tahografe și limitatoare de viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

 • 5. să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

 • 6. să informeze conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili cu privire la regulamentele interne ale întreprinderii și prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;

 • 7. să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care aceștia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere și de odihnă și să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;

 • 8. să verifice funcționarea tahografului și a limitatorului de viteză, inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate în memoria cardului conducătorului auto/tahografului digital, după caz;

 • 9. să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra tahografelor și a limitatoarelor de viteză;

 • 10. să angajeze transporturile și să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus;

 • 11. să asigure respectarea normele de protecție a muncii, protecție a mediului, prevenire și combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului, de către conducătorii mijloacelor de transport;

 • 12. să permită efectuarea transporturilor în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare ;

 • 13. să respecte și să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;

 • 14. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident și să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulație;

 • 15. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

ART. 36

Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 37

Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuții și responsabilități:

 • 1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică, și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice;

 • 2. să respecte normele și regulile privind conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduita preventivă;

 • 3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulația rutieră;

 • 4. să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului, protecția bunurilor;

 • 5. să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare, și să utilizeze corect tahograful;

 • 6. să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcționare;

 • 7. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută;

 • 8. să respecte executarea sarcinii de transport conform foii de parcurs primite, respectând întocmai traseul, graficele orare, opririle în toate stațiile din cursa respectivă; să respecte punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor;

 • 9. conducătorii vehiculelor au dreptul de a verifica legitimațiile de călătorie ale utilizatorilor transportului public local, ori de câte ori se consideră a fi justificat și necesar.

10.la observarea sau semnalarea oricărui eveniment nedorit (nerespectarea prezentului Regulament privind transportul animalelor de companie sau a unor mărfuri, respectiv manifestare indecentă prin ținută sau comportament, a vreunui călător), conducătorul vehiculului are obligația de a solicita respectarea normelor de conduită ale publicului călator în mijloacele de transport în comun, aprobate prin HCL și de a apela la ajutorul organelor abilitate (Poliție, Jandarmerie, etc...)

 • 11. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

 • 12. să deschidă ușile numai după ce mijlocul de transport a fost oprit în stație;

 • 13. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

14.la retragerea din circulație, cand mijlocul de transport este în perfectă stare de funcționare, să ia călătorii din stațiile de pe traseul pe care circulă până la garaj/depou;

ART. 38

Operatorii de transport/transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public local vor întreprinde o investigație pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulație în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

ART. 39

Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere.

SECȚIUNEA a 5-a Condiții privind efectuarea transportului public local de persoane

 • 1. Transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Oradea

ART. 40

Operatorii de transport/transportatorii autorizați vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și a capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va 14

afișa cel puțin indicativul traseului. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută;

 • 2. în salonul mijlocului de transport va fi asigurată informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;

 • 3. să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;

 • 4. să asigure vânzarea legitimațiilor/abonamentelor de călătorie în toate stațiile stabilite de comun acord cu Consiliul local Oradea și nominalizate într-o anexă la hotărârea de dare în administrare, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărârea de atribuire;

 • 5. în stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum și a hărților simplificate cu indicarea traseelor și stațiilor pentru informarea publicului călător;

 • 6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

 • 7. să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport;

 • 8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

 • 9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

 • 10. cel putin 10% din mijloacele de transport din dotarea operatorului de transport să fie prevăzute cu podea joasă și acces pentru persoane cu dizabilități locomotorii;

 • 11. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

 • 12. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

 • 13. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport;

 • 14. să îmbarce/debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • 15. să oprească în toate stațiile prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu, fără a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulație;

 • 16. în salonul vehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână, care pot fi ținute în mână. În salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:

 • -  nu se încadrează în categoria bagajelor de mână;

 • -  conțin produse neadmise la transport;

 • -  sunt așezate pe culoarul de acces sau pe platforma din față ori din spate a vehiculului;

 • 17. nu se admit la transport bagajele așezate pe scaunele libere din salonul vehiculului, chiar dacă spațiul rămas neutilizat de către călători ar permite acest lucru;

 • 18. nu se admit la transport bagaje voluminoase (gabarit mai mare de 0,5 x 0,5 x 1,0 m );

 • 19.se admite transportul cărucioarelor pentru bebeluși și copii mici;

 • 20. se admite urcarea in vehicul a persoanelor cu dizabilități locomotorii care se deplasează cu scaune cu rotile; conform legislației operatorul de transport public local este obligat să se doteze cu vehicule care sunt prevăzute, din fabricație, cu acces special pentru aceste persoane;

 • 21. Nu se admite transportul bicicletelor în vehiculele în care nu este prevăzut special loc de depozitare pentru ele sau suport exterior pentru transportul bicicletelor;

 • 22. să utilizeze numai legitimații/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de Consiliul local Oradea, cu tarife aprobate prin HCL;

 • 23. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimații/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • 24. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

 • 25. Nu se admite transportul animalelor vii, in vehicule;

 • 26. să țină evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie;

 • 27. să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

 • 28. să asigure, prin dispecerate și dotări speciale, urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare, precum și aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situații care pot afecta desfășurarea transportului, în vederea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța și confortul;

 • 29. să dispună de echipaje de intervenție și depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport, precum și pentru intervenții la rețeaua electrică de contact sau calea de rulare a tramvaielor, troleibuzelor etc.;

 • 30. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulație sau a unui traseu în caz de forță majoră;

 • 31. să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 32. să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • 33. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/condiționare a aerului în stare de funcționare;

 • 34. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;

 • 35. pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționată denumirea executantului transportului;

36.la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace de prevenire și combatere a incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

 • 37. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecția tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen;

 • 38. afișarea, la loc vizibil, în interiorul mijloacelor de transport, a drepturilor si obligațiilor operatorului și ale utilizatorilor, precum și a sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării acestora.

 • 2. Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale

ART. 41

Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, a traseului și a tipului de transport;

 • 2. să preia la transport numai persoanele nominalizate în lista cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport încheiat cu beneficiarul serviciului;

 • 3. să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu;

 • 4. să asigure instruirea conducătorilor auto cu privire la obligațiile ce le revin;

 • 5. îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate trebuie să se facă în stații stabilite special, prin Hotărâre de Consiliu Local, altele decât stațiile publice, în locul unde își desfășoară activitatea sau la domiciliu/reședință;

 • 6. să oprească în toate stațiile prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu, fără a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulație;

 • 7. să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare;

 • 8. mijlocul de transport să nu circule cu ușile deschise sau cu pasageri pe scara acestuia;

 • 9. să nu admită la transport în salonul autovehiculului:

 • a) materii greu mirositoare;

 • b) materii inflamabile;

 • c) butelii de aragaz;

 • d) butoaie cu carbid;

 • e) tuburi de oxigen;

 • f) materiale explozibile;

 • g) filme cinematografice neambalate în cutii metalice;

 • h) produse caustice;

 • i) materiale sau obiecte care prin natura, formatul ori dimensiunile lor pot produce daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele ori îmbrăcămintea călătorilor;

 • j) obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispozițiile legale;

 • 10. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

 • 11. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână, care pot fi ținute în mână sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:

 • a) nu se încadrează în categoria bagajelor de mână;

 • b) conțin produse neadmise la transport;

 • c) sunt așezate pe culoarul de acces sau pe platforma din față ori din spate a autovehiculului;

 • 12. nu se admit la transport bagajele așezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar dacă spațiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru;

 • 13. autovehiculele trebuie sa aibă inspecția tehnică periodică efectuată la termen;

 • 14. autovehiculele trebuie salubrizate, spălate și dezinfectate;

 • 15. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru combaterea și prevenirea incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

 • 16. în perioada de iarnă, autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulației pe drumuri cu aderență scăzută;

 • 17. autovehiculele trebuie sa fie dotate cu tahograf, care va fi în funcțiune pe toată durata desfășurării transportului, conform reglementărilor în vigoare.

CAP. III

Drepturi și obligații

ART. 42

Drepturile și obligațiile operatorilor de transport/transportatorilor autorizați care desfășoară activități de transport public local prevăzute în prezentul regulament și în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, aprobate de Consiliul Local Oradea, vor fi anexate la contractele de delegare a gestiunii.

ART. 43

Operatorii de transport/transportatorii autorizați care își desfășoară activitatea de transport public local pe baza unui contract de delegare a gestiunii au următoarele drepturi:

 • a) au dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritățile administrației publice locale, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;

 • b) să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • c) să solicite actualizarea cu rata inflației, a tarifelor aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • d) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport, în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • e) să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de călători prin curse regulate;

 • f)  să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de persoane, în condițiile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii;

 • g) să beneficieze de o despăgubire adecvată și efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de delegare a gestiunii de către concedent, fără respectarea termenelor și condițiilor prevăzute în acesta;

 • h) să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului încredințat spre administrare;

 • i)  în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, conform legislației în vigoare, se pot adresa instanței competente.

ART. 44

 • (1) Suplimentar, față de obligațiile prevăzute la art.40, respectiv art.41, operatorii de transport și, după caz, transportatorii autorizați au următoarele obligații:

 • 1. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe care o execută;

 • 2. să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • 3. să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului sau contractului de transport încheiat cu beneficiarul;

 • 4. să respecte indicatorii de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii prin contractul de transport încheiat cu beneficiarul;

 • 5. să permită accesul liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public local;

 • 6. să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public local;

 • 7. să efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform prevederilor programului de circulație, în condiții de calitate, siguranță, regularitate și confort;

 • 8. să asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • 9. să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente;

 • 10. să fundamenteze și să înainteze spre aprobare concedentului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • 11. să nu încarce în mod artificial costurile de operare;

 • 12. să pună la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • 13. să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun, în limita bugetului aprobat, la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta;

 • 14. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării consiliului local;

 • 15. în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • 16. să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum și asigurarea călătorilor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare privind asigurările;

 • 17. să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

 • 18. să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • 19. să asigure accesul organelor de control ale concedentului la informațiile privind executarea serviciului concesionat și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor concesionate/închiriate, după caz;

 • 20. să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

 • 21. să dețină la sediul social următoarele documente, în funcție de tipul de transport public local efectuat:

 • a. asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina transportatorului;

 • b.  cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute în baza unui contract de leasing;

 • c. contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;

 • d. avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier, precum și pentru conducătorii auto;

 • e. toate documentele care atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării licenței de transport/autorizației de transport și a delegării gestiunii, după caz;

 • f.  documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

 • g.  evidența și planificarea inspecțiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

 • h. evidența accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulație, precum și notele informative transmise Consiliului local Oradea, în cazul accidentelor grave de circulație;

 • i.  alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • 22. să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv autorităților de reglementare competente conform legii, informațiile solicitate și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării și evaluării modului de prestare a serviciului;

 • 23. să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare;

 • 24. să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

 • 25. să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri;

 • 26. să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • 27. să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

 • (2) În cazul în care un operator de transport efectuează atât transport rutier public de persoane prin curse regulate locale și județene, interjudețene sau internaționale, pentru transportul local, operatorul de transport rutier va ține o evidență separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare serviciu prestat, astfel încât activitățile sale, conform licențelor de transport obținute, să poată fi evaluate, monitorizate și controlate.

ART. 45

Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public local, persoane fizice sau juridice.

ART. 46

 • (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a)  să beneficieze, liber și nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local;

 • b)  să aibă acces la informațiile publice cu privire la serviciul de transport public local. Consiliul local Oradea are obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale care sunt de interes public;

 • c)  să le fie aduse la cunoștință Hotărârile Consiliului Local Oradea cu privire la transportul public local;

 • d)  să conteste Hotărârile Consiliului Local Oradea în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condițiile legii;

 • e)  să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier sau de transportatorii autorizați, prin nerespectarea obligațiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;

 • f)  să sesizeze Consiliului local Oradea orice deficiențe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

 • g)  să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate;

 • h)  să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul de transport public local;

 • (2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, pot beneficia , în condițiile legii, de facilități pentru plata serviciului de transport public local.

ART. 47

 • (1) Obligațiile utilizatorilor sunt următoarele:

 • a)  să dețină legitimații de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege;

 • b)  să achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea;

 • c)  să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;

 • d) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

 • e)  să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori;

 • f)   Urcarea și coborârea călătorilor se va face numai în stații.

 • g)  Să prezinte legitimația de călătorie la cererea personalului cu atribuții de control a îndeplinirii obligației utilizatorilor stabilite la lit. a);

 • h)  orice manifestare nepotrivită ce duce la deranjul călătorilor din vehicul (ținută sau comportament indecent, agresiune verbală sau fizică, orice alt act ce periclitează condițiile de călătorie civilizată, etc...) va atrage după sine pierderea dreptului de utilizare al legitimației validate, implicit obligativitatea părăsirii salonului vehicului, adică coborârea la prima stație. Conducătorul vehiculului poate pune în practică această prevedere.

 • (2) Se interzice călătorilor:

 • a)  să circule fără legitimație de călătorie valabilă;

 • b)  să urce, să coboare, să țină deschise ori să forțeze deschiderea ușilor în timpul mersului autovehiculului;

 • c)  să călătorească pe scări sau pe părțile exterioare ale caroseriei vehiculului;

 • d)  să arunce din vehicul orice fel de obiecte sau substanțe;

 • e)  să deranjeze conducătorii vehiculelor în timpul exercitării funcțiunii;

 • f)   să călătorească în cabina de conducere când aceasta este separată de interiorul vehiculului;

 • g)   cerșitul;

 • h)  lipirea de afișe în interiorul sau exteriorul autovehiculului; afișajul se va face numai de către personalul desemnat și în conformitate cu dispozițiile în vigoare;

 • i)   comercializarea oricăror mărfuri sau obiecte;

 • j)   murdărirea și degradarea vehiculului, manipularea aparatelor vehiculului;

 • k)  sprijinirea de geamuri pentru asigurarea stabilității în timpul mersului;

 • l)   fumatul în autovehicul;

 • m)  călătoria în stare de ebrietate;

 • n)  împiedicarea de către călători a închiderii sau deschiderii ușilor;

 • o)  ocuparea locurilor rezervate pentru femei gravide, copii mici, invalizi și bătrâni în cazul în care în autovehicul au urcat astfel de călători.

 • (3) Biletul de călătorie validat dă dreptul la o singură călătorie fără întrerupere pe traseul fixat vehiculului pentru cursa respectivă. În cazul în care vehiculul nu-și mai poate continua cursa, biletul de călătorie rămâne valabil pentru mijlocul de transport următor.

Sunt scutiți de plata taxelor de călătorie copiii care nu au împlinit vârsta de 5 ani.

Legitimațiile de călătorie sunt netransmisibile.

Abonamentele de călătorie însoțite de tichet nu vor putea fi folosite decât în perioada pentru care au fost eliberate, pasagerul având dreptul la călătorii în număr nelimitat pe liniile pentru care a fost cumpărat abonamentul.

Călătorii sunt obligați să prezinte abonamentul și tichetul la solicitarea organelor de control ale operatorilor de transport

 • (4) Pagubele pricinuite de călători, constatate de organele de control ale operatorilor de transport sau ale poliției, vor fi suportate de cei care le-au produs.

Călătorii contravenienți, care prin faptele lor provoacă imobilizarea mijloacelor de transport public local prin curse regulate, sunt obligați să plătească despăgubiri calculate în raport cu durata de staționare a acestora, din vina lor, pe baza tarifelor propuse de operatorul de transport și aprobate prin hotărâre de consiliu local.

CAP. IV

Indicatori de performanță

ART. 48

 • (1) Indicatorii de performanță privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate sunt următorii:

 • 1. numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului față de programul de circulație; nu se iau în considerare cazurile în care suspendarea sau întârzierea a fost provocată de alte vehicule rutiere parcate neregulamentar pe liniile de tramvai sau antrenate într-un eveniment rutier în zona liniilor de tramvai ;

 • 2. numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore;

 • 3.  numărul de călători afectați de situațiile prevăzute la pct. 1 și 2 (cifrele sunt doar estimative în baza statisticilor, calculate din media călătorilor pe vehicul în cazuri similare); nu se iau în considerare cazurile în care suspendarea sau întârzierea a fost provocată de alte vehicule rutiere parcate neregulamentar pe liniile de tramvai sau antrenate într-un eveniment rutier în zona liniilor de tramvai

 • 4. numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație;

 • 5.  numărul de reclamații ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care:

 • a) numărul de reclamații justificate, confirmate a fi reale pe baza unor proceduri de investigare internă a operatorului;

 • b) numărul de reclamații rezolvate;

 • c) numărul de reclamații la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale.

Nu se iau în considerare scrisorile anonime și reclamațiile verbale neconsemnate și nesemnate.

 • 6. numărul autovehiculelor atestate Euro 3, Euro 4 și Euro 5 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație;

 • 7. vechimea mijloacelor de transport și dotările de confort pentru călători;

 • 8. despăgubirile plătite de către operatorii de transport/transportatorii autorizați pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea transportului;

 • 9. numărul abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale;

 • 10. numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport/ transportatorului autorizat.

 • (2) În efectuarea serviciului de transport public local se vor respecta indicatorii de performanță

prevăzuți în prezentul regulament și în contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați prin hotărâre a Consilului local Oradea.

 • (3) Consiliul Local Oradea poate aproba și alți indicatori de performanță în efectuarea serviciului de transport public local, pe baza unor studii de necesitate și oportunitate în care se va ține seama de necesitățile comunității locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum și de cerințele reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere.

 • (4) Operatorii de transport/transportatorii autorizați vor prezenta, anual, pentru analiză și evaluare, un raport de activitate Consiliului Local al Municipiului Oradea, în care se va preciza modul în care au fost îndepliniți indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii.

 • (5) Dacă în urma evaluării și analizei, rezultă neîndeplinirea indicatorilor de performanță, Consiliul Local Oradea va stabili un plan de măsuri care va conține: acțiunile necesare pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, termen și responsabilități, precum și sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea acestuia.

CAP. V

Răspunderi și sancțiuni

ART. 49

 • (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile Legii nr.51/2006, ale Legii nr.92/2007, precum și ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.

 • (2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în conformitate cu prevederile art.45, alin.2 din Legea nr.92/2007, persoanele fizice răspunzătoare pentru faptele prevăzute în art.35, alin.3 din Legea nr.92/2007, precum și în art. 47 al prezentului regulament.

 • (3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, funcționarii publici răspunzători pentru următoarele fapte:

 • a) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a prevederilor privind atribuirea gestiunii serviciului și a licențelor de traseu;

 • b) nerespectarea prevederilor art.19 din Legea nr.92/2007, privind obligațiile asumate de autorități prin contractele de atribuire a gestiunii;

 • c) nerespectarea prevederilor art.20 din Legea nr.92/2007, privind atribuțiile autorităților de reglementare pentru domeniul serviciului de transport public local;

 • d) nerespectarea prevederilor art. 36 din Legea nr.92/2007, privind acordarea autorizațiilor de transport și ale art. 18 din prezentul regulament;

 • e) nerespectarea prevederilor art. 39 din Legea nr.92/2007, privind retragerea sau suspendarea autorizațiilor de transport și ale art. 32 din prezentul regulament.

 • (4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, conducătorul auto, pentru următoarele fapte:

 • a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin.(2) și ale art.5 alin.(5) din Legea nr.92/2007, precum și ale art.11 alin.(2) și art.16 alin.(2) din prezentul regulament, după caz, privind refuzul de a prezenta la control documentele corespunzătoare;

 • b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin.(4) lit.c) din Legea nr.92/2007, privind respectarea punctelor de îmbarcare/debarcare a călătorilor în cazul curselor regulate speciale și ale art.37 pct.8 din prezentul regulament;

 • c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin.(1) lit.e) din Legea nr.92/2007, privind respectarea punctelor de îmbarcare/debarcare a călătorilor in cazul curselor regulate și ale art.37 pct.8 din prezentul regulament;

 • (5) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, funcționarii publici pentru nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 92/2007, privind sancționarea operatorilor economici care nu prestează serviciile la parametrii de performanță la care s-au obligat;

 • (6) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați, pentru următoarele fapte:

 • a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 92/2007 privind condițiile în care se execută transportul public local de persoane prin curse regulate și ale art.5 din prezentul regulament;

 • b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) și (3) și ale lit. d) a alin. (4) din Legea nr. 92/2007 privind condițiile în care se execută transportul public local de persoane prin curse regulate speciale și ale art.6 alin. (2) și (3) și ale lit. d) a alin. (4) din prezentul regulament;

 • c) nerespectarea obligațiilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii;

 • d) nerespectarea prevederilor art. 30 din Legea nr.92/2007 privind persoanele juridice care pot executa transport public local de persoane sau de mărfuri și ale art.9 alin.(1) și (2) din prezentul regulament;

 • e) nerespectarea prevederilor art. 31 din Legea nr.92/2007 privind evidențierea distinctă în contabilitate pentru fiecare activitate desfășurată și ale art.44 alin. (2) din prezentul regulament;

 • f) nerespectarea prevederilor art.32 alin.(1) din Legea nr.92/2007 privind respectarea regulamentelor și caietelor de sarcini ale serviciilor de transport public local;

 • g) nerespectarea prevederilor art.34 din Legea nr.92/2007, privind obligațiile operatorilor de transport și transportatorilor autorizați în realizarea serviciului de transport public local și ale art.40 și art.44 din prezentul regulament;

 • h) nerespectarea prevederilor art. 37 alin.(7) din Legea nr.92/2007, privind regimul legitimațiilor de călătorie și ale art.40 pct.(4) din prezentul regulament;

 • i) nerespectarea prevederilor art. 40 din Legea nr.92/2007, privind folosirea de către un operator de transport sau transportator autorizat a documentelor eliberate pentru alt operator de transport sau transportator autorizat și ale art.33 alin.(2) lit.g din prezentul regulament;

 • (7) În cazul utilizării pentru transport a unui autovehicul fără a se deține următoarele documente valabile, după caz, autorizație de transport, copia conformă a acesteia, licență de traseu, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului, prin reținerea de către ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști rutieri a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare, aplicându-se și sancțiunea contravențională corespunzătoare.

 • (8) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (2)-(7) și aplicarea sancțiunilor se fac de către împuterniciții Primarului municipiului Oradea sau de către alte autorități competente, conform legii.

 • (9) Controlul legitimațiilor de călătorie se realizează de persoanele care au calitatea de împuterniciți ai Primarului municipiului Oradea.

 • (10) Procedura de control a legitimațiilor de călătorie elaborată de operatorul de transport se avizează de Autoritatea de autorizare a transportului public local din cadrul Primariei municipiului Oradea și se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local.

ART. 50

Contravențiilor prevăzute la art. 49 alin. (2) - (6) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția dispozițiilor art. 28. Astrfel, contravenientul nu poate achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii stabilite.

ART. 51

Prevederile prezentului regulament se vor completa cu dispozițiile legale în vigoare.


Seria: nr. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

AUTORITATEA DE AUTORIZARE

AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT

nr. _________ din ______________

pentru efectuarea transportului local de persoane cu tramvaie/troleibuze

Se autorizează . ____________________________________________________________

cu sediul în Oradea, _________________________________________________________

nr. de ordine în Registrul Comerțului____________________, C.U.I.____________________________

reprezentată prin persoana desemnată _______________________________ pentru

efectuarea serviciul public de transport local de persoane cu tramvaie/troleibuze.

Autorizația este valabilă de la data de _______________ , până la data de

Primar


Secretar


Autoritatea de Autorizare


RO


Z\Z\Z\Z\Z\Z\Z^W/WV Z\z\z\z\z\z\z^?/W/V z:\z\z\z\z\z\z^W/W Z\z\z\z\z\z\z^?/W/V Z\z\z\z\z\z\z^?/W/V <5 \ \ '\ 777z\ <5 \ \ '\ 77\

Seria CRTPL nr. 0OOO


ROMÂNIA

Primăria Municipiului Oradea


LICENȚA DE TRASEU


Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate


,\ \ \ '\ 77z<5 \ \ '\ 777z<5 \ \ \ \ \ '\ 777<5

S.C. operator S.A

Sediul profesional: Oradea, str.__________

Județul Bihor


Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului


de transport rutier:


nr.


, până la


Valabilă de la:

Eliberată în baza Licenței de transport nr.


 • V

  Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local de persoane pe traseul menționat pe verso cu autovehicule având capacitatea menționată în Caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta. Prezenta Licență de traseu este valabilă numai însoțită de Caietul de sarcini


 • V

 • V

 • V '\ 777<5

  Emitent:

  Primăria Municipiului Oradea Compartimentul transport public local


 • V

 • V

 • V

 • V '\ 777<5

  Data eliberării


  Semnătura și ștampila:


 • V

 • V

 • V '\

zzzzz \/\/\/\/\/\zî',WWW' z \/\/\/\/\/\zî',WWW' z \z\z\z\z\zî^WWW' z \z\z\z\z\z\zî^WWW' z \(Format A4, culoare VERDE)

Traseul:


(Licența de traseu CURSE REGULATE - Verso)


Seria............... Nr...................................


z\-\- Z\Z\Z\Z\Z\Z\Z^W/WV Z\z\z\z\z\z\z^?/W/V z:\z\z\z\z\z\z^W/W Z\z\z\z\z\z\z^?/W/V Z\z\z\z\z\z\z^?/W/V 7\

<5

ROMÂNIA

Primăria Municipiului Oradea


\

RO


\

'\

7\

7\

7\

7\

z\

<5

LICENȚA DE TRASEU


\

\

'\

7\

Seria CRTPL nr. 0OOO


7\

7\

7\

,\

Servicii de transport public local de persoane

• 1


\

\

prin curse regulate speciale


'\

7\

7\

7\

z\

<5

\

\

Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului


'\

de transport rutier:


7\

7\

7\

7\

z\

S.C. operator S.A

Sediul profesional: Oradea, str.__________

Județul Bihor


<5

\

\

nr.


\

\

\

, până la


Valabilă de la:

Eliberată în baza Licenței de transport nr.


'\

7\

7\

7\

<5

 • V

 • V

 • V

 • V

  Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local de persoane pe traseul menționat pe verso cu autovehicule având capacitatea menționată în Caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta. Prezenta Licență de traseu este valabilă numai însoțită de Caietul de sarcini


'\

7\

7\

7\

<5

 • V

 • V

 • V

  Emitent:

  Primăria Municipiului Oradea Compartimentul transport public local


 • V

'\

Data eliberării


7\

7\

7\

<5

 • V

 • V

 • V

  Semnătura și ștampila:


'\

7\

7\

7\.

z \/\/\/\/\/\zî',WWW' z \/\/\/\/\/\zî',WWW' z \z\z\z\z\zî^WWW' z \z\z\z\z\z\zî^WWW' z \z

(Format A4, culoare VERDE)

Traseul:


(Licența de traseu CURSE REGULATE SPECIALE - Verso)


Seria............... Nr...................................


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Operatorul de transport rutier


CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria......Nr...................

(Se înscriu seria și numărul licenței de traseu pentru curse regulate)

Servi ciul de transpor t pub lic local de pe rsoane pri n curse reg ulate

A. Denumirea traseului ....................................................

Linia /

Lungimea traseului

Nr.de stație

Denumirea stației

Zilele în care circulă

Intervalul de succedare a curselor

Nr.mijloacelor de transport

Capacitatea (nr.locuri)

Plecări de la capetele de traseu

Prima

Ultima

B. Amenajările și dotările autovehiculului:

Primăria Municipiului Oradea

Operatorul de transport


PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

Operatorul de transport rutier


Oradea, Piața Unirii nr.1-2

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU

Seria......Nr...................

(Se înscriu seria și numărul licenței de traseu pentru curse speciale)

Ser vicii de tran sp ort public local de per soa ne prin cu rse REGULATE SPEC IALE

A. Denumirea traseului ....................................................

DUS

Km

Nr. de Stație

Denumirea stației

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de

plecare

C

1

C

2

C

3

Cn

C1

C2

C3

Cn

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: ........................

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: ...........

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:........................

 • 4. Numărul de șoferi necesar:........................

Primăria Municipiului Oradea

Operatorul de transport


LISTA

cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului de transport prin curse REGULATE SPECIALE și capacitatea de transport a acestora

Traseul : ____________________________________________________

Nr. crt.

Număr     Categoria ..    *

„   x-i        *     Marca M Tip *

înmatriculare       *     |             r

Capacitate de transport

1 **

Confort (clasificare RAR)

An de fabricație

Mod de deținere (proprietate sau leasing)

- . .

*) Se înscriu în conformitate cu cartea de identitate a vehiculului **) Numărul de locuri pe scaune, destinate pasagerilor

Pentru fiecare autovehicul din lista de mai sus, anexam urmatoarele copii: -cartea de identitate a vehiculului ;

-certificatul de clasificare, emis de catre RAR;

-certificatul de înmatriculare;

-asigurarea de răspundere civilă auto (RCA);

-asigurarea călaătorilor și a bagajelor acestora;

-contractul de leasing (după caz);

-copia conformă a licenței de transport eliberată de ARR.

Data _______________

Operator de transport -

VIZAT BENEFICIAR,

(Semnătura și ștampila)


CUI:

GRAFICUL DE CIRCULAȚIE propus pentru prestarea serviciului de transport prin curse REGULATE SPECIALE

A. Denumirea traseului ____________________________________________

DUS


Ora de plecare


Cn


Km


Nr. de stație


Denumirea stației


ÎNTORS

Ora de

plecare

C1

C2

C3

Cn


B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: (L, Ma, Mi, J, V, S, D)

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: _________________________

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:

 • 4. Numărul de șoferi necesar: _________

C. Avize pentru utilizarea stațiilor*:

cn.                 sta,ia

Numărul și data avizului

Valabil până la data de :

*) Stațiile utilizate sunt altele decât cele din transportul prin curse regulate

Data _______________

TABEL NOMINAL

cu persoanele transportate prin curse REGULATE SPECIALE

Denumirea traseului

Nr. crt.


Numele și prenumele


Act de identitate Seria I Numărul


Număr legitimație

serviciu


Data _______________

Operator de transport

Beneficiar,

(Semnătura și ștampila)


(semnătura și ștampila)

Anexa 9

Lista de tarife

Nr. crt.

Explicații

Tarif -lei-

1

Eliberarea autorizației de transport pentru efectuarea curselor regulate cu tramvaie/troleibuze

500

2

Eliberarea licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale

300

3

Înlocuirea autorizației de transport ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului profesional al acestuia

500

4

Înlocuirea licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale, ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului profesional al acestuia

300

5

dovada plății tarifului de eliberare a duplicatului autorizației de transport sau a licenței de traseu

300