Hotărârea nr. 718/2011

privind aprobarea prelungirii şi schimbarea denumirii străzii “Toamnei” cu denumirea nouă “Ceyrat” şi prelungirea str. Ronald Reagan ( fosta Vaporului ) cu nr. cad. 169343

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prelungirii și schimbarea denumirii străzii “Toamnei” cu denumirea nouă “Ceyrat” și

prelungirea str. Ronald Reagan ( fosta Vaporului ) cu nr. cad. 169343

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 242501 din 21.10.2011, prin care Instituția Arhitectului Șef propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea schimbării denumirii străzii “Toamnei “ cu denumirea nouă “Ceyrat” și prelungirea str. Ronald Reagan ( fosta Vaporului ) cu nr. cadastral 169343.

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de

denumiri,

Luând în considerare Avizul nr. 5 din 24.10.2011 al Comisiei Județene pentru Atribuire de Denumiri,

Având în vedere adresa INS - Direcția Județeană de Statistică Bihor cu nr. 80133/18.04.2011,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. art. 36 alin (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii ”str.Toamnei” cu denumirea nouă ”str. Ceyrat” , precum si prelungirea acesteia cu nr. cadastrale 165410 ( CFE 165410 Oradea), 171126 (CFE 1711216 Oradea) , 165413 (CFE 165413 Oradea), 165031 ( CFE 165031 ), 165029 ( CFE 165029) și 165025 (CFE 165025)

Art. 2. Se aprobă prelungirea str. Ronald Reagan (fosta Vaporului) cu nr. cadastral 169343 (CFE 169343 Oradea).

Art. 3. Prevederileprezenteihotărâri intră în vigoare începând cu data de 01.01.2012.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția prefectului Județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Arhitectului Șef

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al mun. Oradea

-   Politia municipiului Oradea

 • -   Poliția Locală Oradea

 • -  SC Compania de Apa Oradea SA

-  Romtelecom SA

-   SC Electrica SA

 • -  Poșta Română SA

 • -   Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al jud. Bihor

 • -   Se publică în M.O. și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 31 octombrie 2011

  Nr. 718


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”