Hotărârea nr. 717/2011

privind aprobarea schimbării denumirii străzii ”Vaporului“ cu denumirea nouă str. “Ronald Reagan”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea schimbării denumirii străzii ”Vaporului“ cu denumirea nouă str. “Ronald Reagan”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 242381 din 21.10.2011, prin care Instituția Arhitectului Șef propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea schimbării denumirii străzii „Vaporului” prin atribuirea denumirii noi „Ronald Reagan”,

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, Luând în considerare Avizul nr. 5 din 24.10.2011 al Comisiei Județene pentru Atribuire de Denumiri, Având în vedere adresa INS Direcția Județeană de Statistică Bihor cu nr. 80133/18.04.2011,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. art. 36 alin (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii ”str. Vaporului” cu denumirea nouă ”str. Ronald Reagan”.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01.01.2012.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Arhitectul Șef - Compartiment Finalizare Construcții.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Arhitectului Șef

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al mun. Oradea

-   Politia municipiului Oradea

 • -   Poliția Locală Oradea

 • -  SC Compania de Apa Oradea SA

- Romtelecom SA

- SC Electrica SA

 • -   Poșta Română SA

 • -   Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Crișana al jud. Bihor

 • -   Se publică în M.O. al județului Bihor și site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 31 octombrie 2011

  Nr. 717


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”