Hotărârea nr. 715/2011

privind aprobarea transmiterii în folosinţa gratuită in favoarea unui nr. de 78 solicitanţi, a unui lot de 250 mp. teren, în zona Uzinei de apă nr. 5, în vederea construirii de locuinţe în condiţiile Legii 15/2003, republicată şi a H.C.L. nr. 583/06.09.2010

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea transmiterii în folosința gratuită in favoarea unui nr. de 78 solicitanți, a unui lot de 250 mp. teren, în zona Uzinei de apă nr. 5, în vederea construirii de locuințe în condițiile Legii 15/2003, republicată și a H.C.L. nr. 583/06.09.2010

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 58908/28.10.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea transmiterii în folosința gratuită în favoarea unui nr. de 78 solicitanți, a unui lot de 250 mp. teren, în zona Uzinei de apă nr. 5, în vederea construirii de locuințe în condițiile Legii 15/2003, analizate de Comisia numită prin H.C.L.nr.109/2010.

Conform art. 4 Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, dosarul cuprinzând cererea de atribuire a terenului și actele anexate se analizează de Comisia constituită în cest sens, după care se supune analizei consiliului local, cu propunerea motivată de aprobare sau de respingere după caz.

Prin Procesele verbale din data de 08.03.2011, 28.03.2011 13.10.2011 și 21.10.2011 întocmite de comisia numită prin H.C.L nr. 109/2010, se constată îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de lege pentru atribuirea unui lot de 250 mp. către solicitanții menționați în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 583/06.09.2010,

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2003 republicată și a H.G. nr. 896/29.07.2003 privind

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), d), alin.(5) lit. b), alin.(6) lit. a), pct.5 și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă atribuirea unui lot cu suprafața de 250 mp, teren destinat construirii de locuințe în condițiile Legii 15/2003, în favoarea solicitanților menționați în lista Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Comisia numită prin H.C.L. 109/2010 pentru atribuirea în ședință publică a loturilor identificate cu nr. cadastrale 166012, 166013, 166014, 166015, 166016, 166017, 166018, 166019, 166020, 166021, 166022, 166023, 166024, 166025, 166026, 166027, 166028, 166029, 166030, 166031, 166032, 166033, 166034, 166035, 4926/6, 4926/8, 4926/10, 4926/11, 4926/30, 4926/31, 4926/33, 4926/36, 4926/37, 4926/46, 4926/51, 4926/56, 4926/63, 4926/64, 15691, 15692, 15693, 15695, 15697, 15700, 15708, 15709, 15711, 15713, 15714, 15720, 15735, 15738, 15636, 15637, 15640, 15641, 15651, 15654, 15657, 15658, 15659, 15661, 15664, 15668, 15669, 15681, 15680, 15678, 15673, 15672, 15618, 15619, 15620, 15621, 15627, 15628, 15629 și 15653 din teritoriul cadastral Oradea.

Art.3. Se mandatează Administrația Imobiliară Oradea să încheie Contracte de comodat, cu beneficiarii de teren destinat construirii, menționați în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Terenurile se transmit beneficiarilor, prin Proces verbal în folosința gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală.

Art.5. Beneficiarii menționați în Anexa la prezenta hotărâre, vor avea obligația, sub sancțiunea respingerii cererii de atribuire depusă în baza Legii 15/2003, să se prezinte pentru manifestarea opțiunii de preluare a unei parcele de teren dintre cele ofertate de către Comisia numită prin H.C.L. 109/2010, la data stabilită pentru ședința publică și să semneze contractul de comodat în termen de 20 zile de la data comunicării Hotărârii Consiliului Local Oradea privind aprobarea cererii.

Art.6. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, a interdicției de înstrăinare a locuinței edificată pe terenul atribuit, fără acordul prealabil scris, al administratorului de drept al terenului.

Art.7. În cazul înstrăinării locuinței realizate pe terenul atribuit în baza Legii nr. 15/2003, noul proprietar nu beneficiază de dreptul de folosință gratuită asupra terenului, acesta având obligația să încheie contract de concesiune sau de cumpărare a terenului.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Administrația Imobiliară Oradea,

  • -   OCPI Bihor, Serviciul Carte Funciară.

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • -   solicitanții menționați în lista Anexă la prezenta Hotărâre

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș Oradea, 31 octombrie 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr. 715

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

ANEXA NR. 1 la RHa.Cpo.Lrt.u7l d1e5/s2p0e1c1i

TABEL CU SOLICITANTII PROPUȘI C.L.O. PENTRU ATRIBUIREA UNEI PARCELE DE PARCELE DE TEREN

DESTINAT CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE IN CONDITIILE LEGII 15/2003

NR. CRT.

SOLICITA

RE

DATA

NUMELE SI PRENUMELE

NASCUT LA

Strada

Nr.

Bl

Ap

1

16,668

9/2/2003

BOCSE CIPRIAN FLORIN

12-Nov-1980

CERBULUI

2

PB26

2

18,990

10/6/2003

PATRULESCU GEORGE COSMIN

24-Aug-1980

ALEEA CALINULUI

15

X6

19

3

19,398

10/9/2003

CHERMAN MELINDA

2-Dec-1980

VASILE CONTA

14

PB116

10

4

21,190

11/5/2003

CACUCI BOGDAN TRAIAN

3-Jun-1985

CALUGARENI

13

5

21,191

11/5/2003

POP COSMIN IOAN

23-Feb-1981

TRAIAN LALESCU

20

PB30

8

6

21,198

11/5/2003

AVRAM NATALIA ANA

21-Sep-1982

PETRE ISPIRESCU

14

PB43

3

7

21,200

11/5/2003

LELEA RAZVAN

19-Jan-1981

CIHEIULUI

1

D112

4

8

21,201

11/5/2003

SARAC STELIANA TAVITA

25-Oct-1979

NUFARULUI

80

B80

12

9

21,206

11/5/2003

CIPLAU FLORIN

5-Aug-1984

CAPORAL MUSAT

16

2

10

21,207

11/5/2003

CIPLAU DOMNICA LIDIA

8-Aug-1983

CAPORAL MUSAT

16

2

11

21,272

11/6/2003

GOLDEA VASILE DANIEL

1-Oct-1984

O. DENSUSIANU

9

PB191

12

12

21,432

11/7/2003

SASCA cas. NEACSU LIDIA CECILIA

2-Jun-1981

LISZT FERENCZ

5

PB89

4

13

21,547

11/10/2003

PASCA LAVINIA

30-Mar-1982

OVIDIU

3

14

21,647

11/13/2003

BALAJ GHEORGHE MARIN

21-Sep-1978

SOMESULUI

9

D64

5

15

21,770

11/13/2003

FILIP cas. PINTEA SIMONA ALINA

14-Mar-1977

STEFAN CEL MARE

83/A

D18

9

16

21,806

11/13/2003

BUCIUMAN MIHAI

24-Mar-1985

CORIOLAN HORA

67

17

22,033

11/17/2003

BLAGA FLORIN STEFAN

27-Aug-1981

AUREL LAZAR

6

10

18

22,459

11/21/2003

CURTA RAUL ILIE

5-Oct-1984

SOVATA

32

C16

44

19

22,603

11/24/2003

MATEAS FLORIAN

3-Oct-1985

APATEULUI

14

PB8

16

20

22,617

11/24/2003

BREB CLAUDIU

14-Dec-1978

FLAMARION

11

PB21/A

15

21

22,737

11/25/2003

DOBLE DOREL COSMIN

10-Mar-1980

ONESTILOR

4

5

22

22,815

11/26/2003

PRECUP OLIMPIA TEODORA

21-Mar-1985

ROSIORILOR

12

PB39

19

23

23,074

11/28/2003

IGASAG MIOARA NATALIA

21-Jun-1977

SOVATA

32

C16

28

24

23,082

11/28/2003

HEREDEA ALEXANDRU IOAN

5-Aug-1983

LEONARDO DA VINCI

11

D105

9

25

23,318

12/3/2003

MIHUT CRISTIAN MARIAN

9-Sep-1984

MENUMORUT

10

PC108

14

26

23,319

12/3/2003

BOSCA PAULA SORINA

22-Nov-1976

SOVATA

38

C10

18

27

23,341

12/3/2003

LUTAS IOAN CRISTIAN

7-Apr-1985

IOAN SUCIU

18

PC9

6

28

23,429

12/4/2003

TIPI ADRIAN

29-Apr-1978

TEODOR SPERANTIA

4

PB24

8

29

24,083

12/12/2003

VANA GABRIEL EMIL

16-Jan-1978

DACIA

25

U5

3

30

24,260

12/15/2003

CAPUS CRISTIAN

29-Apr-1980

ALUNEI

11

31

24,466

12/17/2003

KISS ATTILA

19-Jul-1978

GALILEO GALILEI

4

Q10

14

32

24,744

12/22/2003

SOVREA OVIDIU PETRU

14-Mar-1978

GRIULUI

8

33

24,756

12/22/2003

COCIUBA IONUT

1-Dec-1984

GRADINARILOR

45

PB21/A

5

34

1,870

1/19/2004

MORARU RALUCA GEORGETA

27-Jan-1982

O. DENSUSIANU

9

P190

18

35

2,162

1/23/2004

LUPUT IONEL FLORIN

29-Aug-1980

CAZABAN

36

AN151

2

36

2,193

1/23/2004

MATEIU IOANA ELENA

12-Oct-1980

CARPATI

1/B

PB36

11

37

2,317

1/27/2004

POP cas. Blaga MIHAELA VALERIA

25-May-1981

SIMION BARNUTIU

21/A

PB34

5

38

3,062

2/5/2004

VID ANDREA MARIANA

9-Oct-1983

PROGRESULUI

71

PB193

18

39

3,367

2/10/2004

LUCACI FLORIN CALIN

15-Apr-1977

CAPORAL MUSAT

2

40

3,386

2/10/2004

STOICA MIHAI VASILE

17-Jan-1983

BERNARD SHAW

5

PB13

13

41

3,436

2/11/2004

CRACIUN cas. PATRUT AMALIA AU

GU24S-TAAug-1983

CORNELIU COPOSU

23

Q13

16

42

3,452

2/11/2004

SANDRA VALENTIN MARIUS

13-Nov-1982

TRAIAN LALESCU

20

PB30

3

43

3,464

2/11/2004

POP ALINA LOREDANA

17-Oct-1979

MIHAIL SADOVEANU

2/D

PB178

19

44

3,512

2/12/2004

ALEXA CIPRIAN VLAD

5-Apr-1984

ALEEA SULFINEI

1

E1

17

45

3,551

2/12/2004

NEGRUT RADU FLORIAN

22-Aug-1980

SALCAMILOR

14

PC177

9

46

3,699

2/12/2004

NEGREAN FLAVIA

1-Aug-1977

ONESTILOR

86

P59

3

47

3,717

2/13/2004

CIPLEU LEONTIN

15-Nov-1978

MORII

53

48

3,718

2/13/2004

CIPLEU VALENTIN

8-Oct-1983

MORII

53

49

3,791

2/13/2004

SZABO STEFAN SORIN

20-Sep-1983

JULES VERNE

12

PB52

16

50

3,839

2/16/2004

BOCANCIOS cas. BAKAI LAVINIA

18-Dec-1983

ODESEI

10

51

3,856

2/16/2004

STEFICZA DACIAN CIPRIAN

2-Oct-1980

BERNARD SHAW

5

PB13

19

52

3,912

2/16/2004

STEFICZA IOAN FLORIN

2-Oct-1985

DOINEI

36

D77

21

53

3,914

2/16/2004

KOSZTIN ANA MARIA

14-Apr-1984

DOINEI

36

D77

21

54

4,002

2/17/2004

MIKLO ROBERT

22-Sep-1983

PRIVIGHETORII

5

55

4,009

2/17/2004

BOROS FLORIN

13-Jun-1980

CAZABAN

34

X212

12

56

4,117

2/18/2004

SUSA REMUS VASILE

17-Oct-1980

SALCAMILOR

18B

PB164

17

57

4,271

2/19/2004

LUCACI cas. LIBERT LOREDANA

19-Jan-1984

SF. APOSTOL ANDREI

87

PB41

8

58

4,307

2/20/2004

CADAR CIPRIAN VASILE

29-Aug-1984

NUFARULUI

11

D138

8

59

4,446

2/23/2004

BOROS MARIUS COSMIN

18-Dec-1977

IZA

38

S2

38

60

4,506

2/23/2004

BURCA CALIN CONSTANTIN

3-May-1978

ONESTILOR

102

P51

16

61

4,698

2/25/2004

GRAUR GHEORGHE

21-Apr-1979

DELFINULUI

13

62

4,831

2/26/2004

BURLAU DANIEL

5-Jul-1981

ALEXANDRU ANDRITO

IU21

PB17

3

63

4,868

2/27/2004

BODEA CRISTIAN FLORIN

15-Apr-1985

CARPATI

5

R18

7

64

4,874

2/27/2004

ROSCA RAUL DAN

29-Sep-1984

ADY ENDRE

25

4

65

4,954

3/1/2004

BALOG CRISAN CORINA

1-Jun-1985

GOVOREI

7

66

5,046

3/2/2004

CARAIMAN TRAIAN OVIDIU

12-Mar-1978

C.I. NOTTARA

38

67

5,445

3/5/2004

PASCALAU OVIDIU CRISTIAN

2-Sep-1980

NUFARULUI

60

AN60

35

68

5,447

3/5/2004

OPREA RUBEN

2-Dec-1985

GAVRIL MUZICESCU

27

69

5,612

3/9/2004

TRIFAN cas. ZAMAR LOREDANA MA

R1I8A-Aug-1979

PLUGARILOR

11

70

5,686

3/10/2004

FARAGAU ADRIAN SIMION

29.02.1985

AURORA

18

71

5,743

3/10/2004

LAZAR IOAN MARIUS

10-Feb-1982

APATEULUI

22

PB2

5

72

5,761

3/10/2004

POPA ADRIAN GHEORGHE

14-Feb-1986

SOMESULUI

8

PB35

10

73

5,786

3/10/2004

BORSA DAN MARCEL

24-May-1986

CHEILE TURZII

8/A

74

5,833

3/11/2004

VOIT TIBERIU IOAN

22-Dec-1983

LILIACULUI

PB32

13

75

5,859

3/11/2004

PASLARU MONICA GABRIELA

31-Mar-1980

TIMOTEI CIPARIU

7/A

1

76

5,944

3/12/2004

JURCUT cas. DARABAN CRISTINA

23-Nov-1983

COSMINULUI

1

PC11

10

77

6,041

3/15/2004

DURGHEU CALIN OVIDIU

3-Aug-1983

EMANOIL GOJDU

9

8

78

6,063

3/15/2004

ZIFCEAC ANA FLORICA

8-Apr-1985

LENINGRADULUI

11