Hotărârea nr. 714/2011

Pentru respingerea unui nr. total de 21 cereri, prin care se solicită teren, în vederea construirii de locuinţe în condiţiile Legii 15/2003, republicată

ROMÂNIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Pentru respingerea unui nr. total de 21 cereri, prin care se solicită teren, în vederea construirii de locuințe în condițiile Legii 15/2003, republicată

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 58904/ 28.10.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune respingerea unui nr. total de 21 cereri, prin care se solicită teren, în vederea construirii de locuințe în condițiile Legii 15/2003, republicată.

Conform art. 4 din Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, dosarul cuprinzând cererea de atribuire a terenului și actele anexate se analizează de comisia constituită în cest sens, după care se supune analizei consiliului local, cu propunerea motivată de aprobare sau de respingere după caz.

În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 583/06.09.2010,

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2003 republicată și a H.G. nr. 896/29.07.2003 privind aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), d), alin.(5) lit. b), alin.(6) lit. a), pct.5 și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se resping un nr. total de 21 cereri, prin care se solicită teren, în vederea construirii de locuințe în condițiile Legii 15/2003, depuse de solicitanții menționați în Anexa 1 și Anexa 2 , care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul municipiului Oradea

 • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Administrația Imobiliară Oradea,

 • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

 • -   solicitanții menționați în Anexa 1 și 2 la prezenta Hotărâre

 • -   se publică în M.O. și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

  CONTRASEMNEAZĂ

  Oradea, 31 octombrie 2011

  Nr. 714

  SECRETAR

  Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

Anexa nr. 1 H.C.L. 714/2001

TABEL CU SOLICITANTII PROPUȘI C.L.O. PENTRU ADOPTAREA UNEI HOTĂRÎRI DE RESPINGERE

A CERERI DE ATRIBUIRE TEREN IN BAZA LEGII 15/2003

solicitantul(a) nu a completat dosarul cu Declatia autentificata notariala (inclusiv a sotului/sotiei dupa caz) solicitata de Consiliul Local Oradea prin Hotarirea nr.583/2010

NR. CRT.

SOLICITARE

DATA

SOLICITĂRII

NUMELE SI PRENUMELE

NASCUT LA

Strada

Nr.

Bl

Ap

1

5,742

3/10/2004

TULAI ANDREA IOANA

9-Jul-1984

FAGULUI

8

D68

13

2

5,749

3/10/2004

CORB CIPRIAN

11-Jun-1983

SELEUSULUI

29

D48

5

3

5,750

3/10/2004

CORB ALIN

21-Oct-1980

SELEUSULUI

29

D48

5

4

5,759

3/10/2004

DRIMBA / POPA CORNEL VASILE

11-Dec-1980

SOMESULUI

8

PB35

10

5

5,787

3/10/2004

DRULA RADU MIHAI

4-Sep-1979

NUFARULUI

74

AN74

23

6

5,834

3/11/2004

SOVARSCHI DIANA ALEXANDRA

16-Dec-1983

SOMESULUI

8

PB35

7

7

5,835

3/11/2004

SERES MARIUS GELU

22-Aug-1978

ONISIFOR GHIBU

26

QB4

35

8

5,933

3/12/2004

LUPU GHEORGHE MIRCEA MARIU

S 7-Jan-1976

ONISIFOR GHIBU

26

QB4

8

9

5,950

3/12/2004

CIUCIU CELINA AMALIA

31-Dec-1982

CUZA VODA

74

6

10

5,953

3/12/2004

COROIAN SERGIU DOREL

12-Sep-1983

BORSECULUI

16

X11

38

11

5,954

3/12/2004

COSTEA IOANA

21-Aug-1981

STEFAN CEL MARE

126/A

AN61

30

12

5,956

3/12/2004

MOS LIANA CLAUDIA

6-Jun-1977

OVIDIU DENSUSIANU

9

PB191

14

13

5,983

3/12/2004

PETRUT CALIN FLORIN

18-Mar-1974

IOAN CIORDAS

12

14

6,004

3/15/2004

ALBIRT GEORGETA

9-Sep-1977

TRANSILVANIEI

17

AN3

33

15

6,038

3/15/2004

DURGHEU SERENELA ANNE-MARI

E 19-Apr-1978

EMANOIL GOJDU

9

10

16

6,039

3/15/2004

DURGHEU COSMIN TEODOR

20-Oct-1975

EMANOIL GOJDU

9

8

17

6,057

3/15/2004

COPACIU STEFAN DORIN

13-Mar-1976

TRANSILVANIEI

20

K1

82

18

6,058

3/15/2004

LASLO EUGEN

9-Jun-1974

TRANSILVANIEI

18

U2

83

19

6,062

3/15/2004

ZIFCEAC DANIEL IOSIF

4-Aug-1978

LENINGRADULUI

11

ANEXNARN.R2. 2H.C.L.. 71144/2/200111

TABEL CU SOLICITANTII PROPUȘI C.L.O. PENTRU ADOPTAREA UNEI HOTĂRÎRI DE RESPINGERE

A CERERI DE ATRIBUIRE TEREN IN BAZA LEGII 15/2003

solicitantul(a) a depasit virsta de 35 ani, prevazuta in Legea 15/2003,

pentru atribuirea terenului destinat construirii unei locuinte proprietate personala

NR. CRT.

SOLICI

TARE

DATA

SOLICITĂRII

NUMELE SI

PRENUMELE

NASCUT LA

Strada

Nr.

Bl

Ap

1

4,944

3/1/2004

POP IOANA LAURA

25-Apr-1976

DACIA

10

A5

40

2

5,645

3/9/2004

POP FELICIAN

5-Aug-1976

AL.EXANDRU ODOBESCU

6

PC68

10