Hotărârea nr. 713/2011

privind revocarea art. 6, 7, 8 şi 9 din hotărârea Consiliului Local nr. 359 din 29 aprilie 2009 şi aprobarea efectuării unui schimb de teren între Municipiului Oradea şi Parohia Romano – Catolică Seleuş

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind revocarea art. 6, 7, 8 și 9 din hotărârea Consiliului Local nr. 359 din 29 aprilie 2009 și aprobarea efectuării unui schimb de teren între Municipiului Oradea și Parohia Romano - Catolică Seleuș

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 58911/ 28.10.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea de către Consiliul Local a schimbului de teren între Municipiul Oradea și Parohia Romano - Catolică Seleuș necesară reglementării situației juridice a terenului ocupat de parcul Complex Lotus, Str. C.Noica pe întreaga suprafață a fostului cimitir Seleuș se propune efectuarea unui schimb de proprietăți în echivalent valoric.

Conform Raportului de evaluare întocmit de SC " IT Business Management " SRL, valoarea suprafeței de 7.348 mp teren - proprietatea Parohiei Romano - Catolică Seleuș Oradea, este de 235.136 Euro (valoare ce nu include TVA).

Conform Raportului de evaluare întocmit de SC " IT Business Management " SRL, valoarea suprafeței de 4.103 mp teren - proprietate privată a municipiului Oradea este de 188.912 Euro fără TVA (respectiv 235.240,40 Euro valoare cu TVA).

În baza art. 10 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c, alin. 5 lit. „b”, art. 45 alin (3) și art.121 alin.(4), din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă revocarea art. 6, 7, 8 și 9 din Hotărârea Consiliului Local nr. 359 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Municipiul Oradea și Parohia Romano-Catolică Seleuș conform acordului de principiu dat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 251/2009.

Art.2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru suprafața de 1327 mp. teren identificat cu nr. topo 8432, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 56578/12.09.2011 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public, proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului și deschiderea unei noi cărți funciare pentru întăbularea în proprietatea privată a Municipiul Oradea a noului nr. cadastral reprezentând în natură teren de construcții cu suprafața de 798 mp, constituit conform tabelului de mai jos:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. C.F. sau Adeverinței

O.C.P.I.BIHOR în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo si se constituie în noul nr.cadastral -mp-

798

8212

150158 Oradea

144

120

8211

5219 Oradea

151

151

8210/1

5195 Oradea

159

159

8210/2

23880 Oradea

175

175

8264

9748 Oradea

176

10

8265

153258 Oradea

114

10

8266

20885 Oradea

180

26

8267

161345 Oradea

184

48

8432

Adeverința OCPI Bihor nr. 56578/12.09.2011

1327

99

Art.4. Se însușește raportul de evaluare întocmit de SC " IT Business Management " SRL pentru realizarea schimbului imobiliar a terenurilor identificate la art. 5. lit. a) și b), situate in municipiul Oradea, terenuri ce fac obiectul schimbului intre Municipiul Oradea si Parohia Romano-Catolică Seleuș.

Art.5. Se aprobă efectuarea unui schimb de teren după cum urmează :

 • a) Parohia Romano - Catolică Seleuș oferă la schimb Municipiului Oradea suprafața de 7.348 mp teren situat în Oradea str. Constantin Noica FN, în valoare de 235.136 Euro, identificată cu nr. cadastral 13105 notat în CF 90186 Oradea .

 • b) Municipiul Oradea oferă la schimb Parohiei Romano - Catolice Seleuș Oradea suprafața de 4.103 mp teren din proprietatea privată a Municipiului Oradea, în valoare de 189.710 Euro fără TVA (respectiv 235.240,40 Euro valoare cu TVA) compusă din:

 • - suprafața de 1212 mp cu nr. cadastral 18.714 înscris în CF ndf 90.586 Oradea, situată în Oradea, str. Bumbacului FN,

 • - suprafața de 1163 mp cu nr. cadastral 157605 înscris în CF 157605 Oradea, situată în Oradea, str. Bumbacului FN,

 • - suprafața de 226 mp cu nr. cadastral 157606 înscris în CF 157606 Oradea, situată în Oradea, str. Bumbacului FN, în valoare de 130.050 Euro (fără TVA) (respectiv 161.262,00 Euro cu TVA).,

 • - suprafața de 798 mp situată în Oradea, str. Seleușului FN, constituită într-un nou nr. cadastral conform art. 3 din prezenta hotărâre - proprietatea privată a Municipiului Oradea, în valoare de 46.484 Euro (fără TVA) (respectiv 57.392,16 Euro valoare cu TVA).,

 • - și cota de 704 / 26436 mp din nr. cad 169008 înscris în CF 169008 Oradea situată în Oradea, str. Ogorului FN în valoare de 13.376 Euro (fără TVA) (respectiv 16.586,24 Euro valoare cu TVA).

 • c) Diferența rezultată dintre valorile de piață ale celor două imobile nu se pretinde și nu se achită de părți.

Art. 6. Termenul limită până la care se va încheia contractul de schimb este 01.03.2012.

Art. 7. Se aprobă alocarea de la bugetul Administrației Imobiliare Oradea ( Cap.70.02.20 ) “Alte cheltuieli in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale” a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor ocazionate de încheierea contractului de schimb.

Art. 8. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a suprafeței de 7.348 mp teren situat în Oradea str. Constantin Noica FN, identificat cu nr. cadastral 13105 notat în CF 90.186 Oradea având categoria de folosință “Teren public - parcul Seleuș”, după perfectarea tranzacției imobiliare.

Art. 9. La data întrării în vigoare a prezentei Hotărâri orice alte dispoziții contrare se revocă.

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Parohia Romano - Catolică Seleuș.

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică cu :

■   Primarul Municipiului Oradea

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Instituția Arhitectului Șef

 • ■   Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • ■   Direcția Tehnica - P.M.O

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea

■   Serviciul Terenuri

■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • ■   Parohia Romano - Catolică Seleuș

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 713


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”