Hotărârea nr. 711/2011

privind aprobarea revocării art.2 şi a pct. 4 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 571/30.08.2011 şi aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi d-na Sălăgean Teodora Diana

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea revocării art.2 și a pct. 4 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 571/30.08.2011 și aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea și d-na Sălăgean Teodora Diana

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 58895 din 28.10.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea revocării măsurii de expropriere pentru efectuarea unui schimb de terenuri situate în str. Nufărului f.n., respectiv str. Ogorului între Consiliul Local al Municipiului Oradea și D-na Sălăgean Teodora Diana,

Prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 596 / 30.08.2011 s-a aprobat realizarea obiectivului de investiții „Realizare căi de acces în cartierul Nufărul - Șoseaua de centură a Municipiului Oradea, inclusiv utilități aferente - ETAPA II”,

Conform Planului de situație și planului cadastral avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 44537/2011, reprezentând coridorul de expropriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 571/30.08.2011, nr. cadastral 8848 Oradea proprietatea d-nei Sălăgean Teodora Diana, este afectat de lucrarea de utilitate publică de interes local mai sus menționată,

Prin Convenția nr. 58340 din data de 19.10.2011, s-a consimțim la efectuarea unui schimb de teren între Administrația Imobiliară Oradea și d-na Sălăgean Teodora,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art.121 alin.(4), din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se revocă art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 571/30.08.2011, privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Realizare căi de acces în cartierul Nufărul -Șoseaua de centură a Municipiului Oradea, inclusiv utilități aferente - ETAPA II” situat în municipiul Oradea și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafața totală de 1.351 mp., reprezentând teren și construcții (suprafața construită 116 mp.) identificate cu nr. cadastrale 8014, 8015 și 8848 înscrise în C.F.nr. 6244NDF, C.F.nr. 152463 (nr. C.F. vechi nr.6245NDF) și respectiv C.F. nr. 151448 Oradea.

Art.2. Se revocă punctul 4 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 571/30.08.2011 - Tabelul cu proprietarii imobilelor proprietate privată, supuse exproprierii în condițiile Legii nr. 255/2010, în vederea realizării obiectivului de investiții ”realizare căi de acces în cartierul Nufărul - Șoseaua de centură a Municipiului Oradea, inclusiv utilități aferente - ETAPA II”.

Art.3. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de către S.C. IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L, privind stabilirea valorii de piață a terenului înscris în C.F. 151448 Oradea, proprietatea d-nei Sălăgean Teodora Diana.

Art.4. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de către S.C. IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L, privind stabilirea valorii de piață a suprafeței de 1.000 mp. - LOT 17 provenit din terenul identificat cu nr. cadastral 169008 înscris în CF 169008 Oradea, proprietatea Municipiului Oradea.

Art.5. Se dă acordul pentru efectuarea schimbului de teren după cum urmează:

  • a) . D-na Salagean Teodora Diana oferă Municipiului Oradea suprafața de 507 mp., teren identificat cu nr. cadastral 8848, înscrisîn CF 151448 Oradea.

  • b) . terenul oferit la schimb de Administrația Imobiliară Oradea, este cota de 1.000 / 26.436 mp din terenul identificat cu nr. cadastral 169008 înscris în CF 169008 Oradea, reprezentat ca LOT 17 pe planșa U/4 din proiectul PUZ „Parcelare pentru zonă de servicii generale - str. Ogorului, Oradea”- proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art.6. Diferențele de valoare a proprietăților copermutate, nu se vor compensa între proprietari.

Art.7. Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietăți menționate la art. 4 din prezenta Hotărâre, se va suporta de către Administrația Imobiliară Oradea.

Art.8. La data întrării în vigoare a prezentei Hotărâri orice alte dispoziții contrare se revocă.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și d-na Sălăgean Teodora Diana.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Primarul Municipiului Oradea

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

o Administrația Imobiliară Oradea

o Serviciul Terenuri

o A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

o Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

o D-na Sălăgean Teodora Diana prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 711


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila