Hotărârea nr. 71/2011

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire ansamblu de locuinţe colective S+P+2E+M cu spaţii de servicii şi dotări, loc de joacă şi locuri de parcare aferente, str. Plaiului f.n., nr.cad. 10732 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire ansamblu de locuințe colective S+P+2E+M cu spații de servicii și dotări, loc de joacă și locuri de parcare aferente, str. Plaiului f.n., nr.cad. 10732 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 302496/10.12.2010, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire ansamblu de locuințe colective S+P+2E+M cu spații de servicii și dotări, loc de joacă și locuri de parcare aferente - str. Plaiului f.n, nr. cad. 10732 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarei SC Vision Real Estate Partners SRL reprezentata prin Tenti Matteo în baza certificatului de urbanism nr. 3646/10.12.2010, având ca scop integrarea ansamblului de locuințe colective S+P+2E+M cu spații comerciale la parter, servicii și dotări, cu loc de joacă pentru copii, spații de parcare și zone verzi aferente, în incintă, pe strada Plaiului f.n. (nr.cad. 10732), propunându-se astfel schimbarea zonării funcționale din zona R1a în zonă funcțională R5 și stabilind condițiile de amplasare, organizarea arhitectural-urbanistică a zonei, categorii de intervenții, rezolvarea circulației în zona studiată și reglementarea urbanistică a zonei,

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea nord-est, în zona de dealuri a municipiului Oradea, în vecinătatea intersecției străzilor Plaiului cu Rozelor, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire, în general locuințe cu regim mic de înălțime. Amplasamentul este delimitat de terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și/sau juridice si domeniu public (str.Plaiului si respectiv str.Rozelor),

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1a cu locuințe izolate unifamiliale, cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora,

Terenul studiat, în suprafață totală de 17.134,0mp, s-a identificat prin nr.cad.10734 înscris în CF nr.164058-Oradea în

favoarea beneficiarei SC Vision Real Estate Partners SRL , ca teren intravilan,

Accesul carosabil și pietonal la amplasament se realizează din străzile Plaiului și Rozelor. Din punct de vedere al echipării edilitare zona este dotată cu rețele de alimentare cu apă, canalizare, telefonie și energie electrică,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire ansamblu de locuințe colective S+P+2E+M cu spații de servicii și dotări, loc de joacă și locuri de parcare aferente - str. Plaiului f.n, nr.cad. 10732- Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • -   Se propune:

 • -   reconversia funcțională din zona R1a (locuințe izolate, unifamiliale) în zona funcțională R5 (clădiri înșiruite, cuplate sau

izolate),

 • -   integrarea unui ansamblu de locuințe colective (cinci tronsoane) în regim maxim de înălțime S+P+2E+M cu dotările aferente (servicii și comerț),

 • -   amenajarea de parcări, zone verzi și loc de joaca pentru copii (aferente funcțiunii de locuire),

 • -   reglementarea străzilor Plaiului și Rozelor la profil transversal propus de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului), conform prevederilor din planșa “05/U- Proprietatea asupra terenurilor” aferentă PUZ,

-   crearea unor drumuri interioare (alei carosabile cu caracter privat) cu profil transversal de 5,50m (pentru aleile carosabile cu sens dublu) și respectiv cu profil transversal de 3,50m (pentru aleile carosabile cu sens unic) ;

 • -   principala funcțiune propusă în zonă este cea de locuire;

 • -   regim maxim de înălțime propus: S+P+2E+M;

 • -   amenajare spații de parcare, atât în subteran cât și la nivelul solului;

 • -   se vor amenaja minim 1 loc de parcare/unitatea de locuit, în incintă;

 • -   se vor amenaja spații de parcare și zone verzi, în incintă, conform HGR 525/1996;

 • -   Amplasarea clădirilor, amenajarea acceselor, a spațiilor de parcare, platformelor betonate, a spațiilor verzi și locurilor de joacă pentru copii se vor realiza conform prevederilor din planșa “04/U- Reglementări urbanistice” din proiectul nr.243/2010 întocmit de către SC Tehnoproiect SRL -arh. Szasz Paul, cu respectarea prevederilor și recomandărilor din Studiul de Risc natural SRN nr.5722/2010 (contract nr. 14000/155561) întocmit de către SC Proiect Bihor SA-geolog Vasile Balaj;

- număr apartamente preconizate: 90 -120;

 • -  limita de implantare gard: minim 6,0m din axul străzilor Plaiului și respectiv Rozelor;

 • -  limita de implantare a construcțiilor: minim 4,0m de la aliniamentul străzilor Plaiului și respectiv Rozelor;

- retragere spre sud: minim 4,0m;

- retragere spre est: minim 10,0m;

- retragere spre nord: minim 8,0m;

- accesul la amplasament se va realiza din străzile Plaiului si respectiv Rozelor;

- POTmaxim propus = 30,0%, CUTmaxim propus = 1,20

Modernizarea circulației:

 • -   accesul carosabil și pietonal la amplasament se realizează din străzile Plaiului si Rozelor, pe drumurile interioare propuse (alei carosabile cu caracter privat) cu profil transversal de 5,50m (pentru aleile carosabile cu sens dublu) și respectiv cu profil transversal de 3,50m (pentru aleile carosabile cu sens unic).

 • -   in conformitate cu propunerile din PUZ, planșa ”05/U- Circulația terenurilor” se propune lărgirea străzilor Plaiului si Rozelor

la profil transversal de 12,0 m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor).

 • -   strada Plaiului, propusa a se largi la profil transversal de 12,0m, pe lățimea de 6,0m din ax pe partea beneficiarei se va constitui din strada Plaiului existentă si cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cad. 10732 înscris in CF nr.164058-Oradea in proprietatea beneficiarului SC Vision Real Estate Partners SRL, propusa pentru cedare domeniului public;

 • -   strada Rozelor, propusa a se largi la profil transversal de 12,0m, pe lățimea de 6,0m din ax pe partea beneficiarei se va constitui din strada Rozelor existentă si cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cad. 10732 înscris in CF nr.164058-Oradea in proprietatea beneficiarului SC Vision Real Estate Partners SRL, propusa pentru cedare domeniului public;

 • -   terenul destinat lărgirii străzilor Plaiului și Rozelor se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa “05/U- Proprietatea asupra terenurilor” și ofertei de donație autentificate notarial nr. 104/20.01.2011;

 • -   in urma acceptării donației, terenul necesar lărgirii străzilor, se va înregistra la Cartea Funciară având destinația de drum

public în proprietatea municipiului Oradea;

Echiparea tehnico-edilitară: alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se vor realiza prin racord la rețelele utilitare existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

•   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • •   Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC Vision Real Estate Partners SRL reprezentată prin Tenti Matteo, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 71


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.