Hotărârea nr. 709/2011

privind aprobarea concesionarii directe a suprafeţei de 10 mp, situat în Oradea, str. Emanuil Gojdu, FN şi concesionarea directă a suprafeţei de 10 mp teren în favoarea SC Electrica SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 10 mp, situat în Oradea, str. Emanuil Gojdu, FN și concesionarea directă a suprafeței de 10 mp teren în favoarea SC Electrica SA

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 58777 din 27.10.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 10 mp, în favoarea S.C. Electrica S.A., în vederea amplasării unui nou post electric de transformare în locul celui care funcționează în Casa pompe Criș.

Conform Adeverinței OCPI Bihor nr. 61270/30.09.2011 suprafața de 10.218 mp având nr. topo 3577/15 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren cu destinația de drum - str. Aleea Emanuil Gojdu, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea,

Amplasarea postului de transformare se face în conformitate cu documentația prevăzută prin Certificatul de urbanism nr. 1814/30.06.2011 și Avizul CMUAT nr. 772/20.07.2011, în vederea eliberării și demolării clădirii Stație pompe Criș, îmbunătățirea nivelului de tensiune, asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zonă.

Ținând cont de prevederile art. 10 din Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea lucrărilor de construire

coroborate cu prevederile Legii nr. 13/2007, Legea energiei,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin.5 lit. b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru suprafața de 10.218 mp având nr. topo 3577/15 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren cu destinația de drum - str. Aleea Emanuil Gojdu, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea identificat cu Adeverința nr. 61270/30.09.2011 emisă de OCPI Bihor.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 10 mp astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Adeverinta O.C.P.I.

Suprafata nr. topo din acte -mp.-

Observații

10

3577/15

Nr. 61270/30.09.2011

10.218

Terenul - Proprietatea publica a municipiului Oradea

Art.3. Se aprobă deschiderea unei coli de Carte Funciară în vederea înscrierii în proprietatea publică Municipiului Oradea a imobilului - teren - în suprafață de 10 mp, identificat la pct. 2 din prezentul raport de specialitate.

Art.4. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 10 mp teren situat în Oradea, Str. Aleea Emanuil Gojdu, FN, identificat la pct. 2, în favoarea SC Electrica SA, în vederea amplasării unui post de transformare 20 / 1.00 kV .

Art.5. Durata concesionării este pe o perioada de 25aniîncepând de la data de 01.12.2011.

Art.6. Aprobarea redevenței de 54,00 lei/mp/an care se va achita începând cu data intrării în vigoare a contractului de concesiune.

Art.7. Redevența menționată art. 6 rămâne fixă la nivelul anului în care acesta se aprobă urmând a fi indexată de drept anual, începând din anul următor, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

•   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

•   Serviciul Terenuri

•   Serviciul Financiar - Contabil

  • •   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

•  SC Electrica SA

Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 709


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”