Hotărârea nr. 708/2011

pentru modificarea art. 1, alin. 2 din HCL 541/30.08.2011, referitor la perioada transmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Bihor a depozitului neconform de deşeuri din Oradea, str. Matei Corvin fn

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea art. 1, alin. 2 din HCL 541/30.08.2011, referitor la perioada transmiterii în

administrarea Consiliului Județean Bihor a depozitului neconform de deșeuri din Oradea, str. Matei

Corvin fn

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 58886/28.102011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, modificarea art. 1, alin. 2 din HCL 541/30.08.2011, referitor la perioada transmiterii în administrarea Consiliului județean Bihor a depozitului neconform de deșeuri din Oradea, str. Matei Corvin.

Ținând cont de Adresa Direcției Tehnice din cadrul Consiliului Județean Bihor nr. 11320/2011, înregistrată la Administrația Imobiliară Oradea cu nr. 58191/2011;

În baza Programului Operațional Sectorial -Mediu -Axa prioritară 2 - Sector managementul deșeurilor,

Conform Anexei 5 la HG nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor;

În conformitate cu art.12 din Legea nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin (2), lit ”c”, alin (5), lit.”a”, alin. (6), lit.”a”, pct.9 și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. (1.1.) Se aprobă modificarea art.1 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 541/30.08.2011 care va avea următorul conținut:

(2) Darea în administrarea Consiliului județean Bihor a terenului menționat la art.1 este valabilă numai pe perioada derulării proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor solide în Județul Bihor”.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Consiliul Județean Bihor Direcția Tehnică- Compartimentul Mediu

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri

- A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

- se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 708


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”