Hotărârea nr. 706/2011

Privind modificarea Comisiei numită prin H.C.L. nr. 109/2010, pentru analizarea stadiului ducerii la îndeplinire a obligaţiilor contractuale, de către beneficiarii parcelelor atribuite în baza Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind modificarea Comisiei numită prin H.C.L. nr. 109/2010, pentru analizarea stadiului ducerii la îndeplinire a obligațiilor contractuale, de către beneficiarii parcelelor atribuite în baza Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 58901 din 28.10.2010 prin care

Administrația Imobiliară Oradea propune modificarea Comisiei numită prin H.C.L. nr. 109/25.02.2010.

Prin Hotărârea mai sus menționată s-a numit Comisia pentru analizarea stadiului ducerii la îndeplinire a obligațiilor contractuale, de către beneficiarii parcelelor de 250 mp. teren atribuit în baza Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și mandatarea acestei Comisii pentru promovarea unor măsuri de gestionare a parcelelor de teren atribuite în baza Legii 15/2003.

La data adoptării Hotărârii nr. 109/2010, Consiliul Local Oradea a aprobat numirea d-nei Lipoveanu Adriana Aurora, in comisia mai sus menționată in calitate de consilier local.

Deoarece d-na Lipoveanu Adriana Aurora a demisionat din funcția publică avută in Consiliul Local Oradea, ca urmare a ocupării postului de Director la Instituția Arhitectul Șef in cadrul Primăriei Municipiului Oradea,

Având în vedere că în postul de șef Serviciu Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea a fost numită d-na Letea Carmen,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. „c”, alin.(5) lit. „b” și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă modificarea Comisiei aprobate prin H.C.L. nr. 109/25.02.2010, astfel:

(1.) D-na Lipoveanu Adriana Aurora, va activa în cadrul Comisiei, în calitate de Director la

Instituția Arhitectul Șef în cadrul Primăriei Oradea.

(2.) D-na Letea Carmen - Șef Serviciu Terenuri în locul d-lui Pîrv Gabor Octavian

Art. 2. Se aprobă numirea D-lui Daniel Vulcu - consilier local, în cadrul Comisiei aprobată prin H.C.L. nr. 109/25.02.2010

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoanele menționate la art. 1 din prezenta Hotărâre și Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Instituția Arhitectul Șef

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Serviciul Terenuri

 • - membri Comisiei menționați la art.1 și art.2 în prezenta Hotărâre

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

  Oradea, 31 octombrie 2011

  Nr. 706


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”