Hotărârea nr. 705/2011

Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Hunyadi Edit, pentru suprafaţa de 75 mp teren identificat cu nr. cadastral 170822 înscris in C.F. 170822 Oradea situat în Oradea în zona str. Rimler Karoly cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de doamna Hunyadi Edit, pentru suprafața de 75 mp teren identificat cu nr. cadastral 170822 înscris in C.F. 170822 Oradea situat în Oradea în zona str. Rimler Karoly cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 58778/ 27.10.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 75 mp teren identificat cu nr. cadastral 170822 înscris în C.F.170822 Oradea situat în Oradea str Rimler Karoly cu destinația de “drum public”

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.2309/08.08.2011 doamna Hunyadi Edit donează Municipiului Oradea suprafața de 75 mp teren identificat cu nr. cadastral 170822 înscris în C.F. 170822 Oradea

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin. 5 lit. ”a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se acceptă oferta de donație depusă de doamna Hunyadi Edit pentru suprafața de 75 mp teren identificat cu nr. cadastral 170822 înscris în C.F.170822 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de "drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Primarul Municipiului Oradea

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Instituția Arhitectului Șef

 • ■   Evidenta Patrimoniu-Delegări de gestiune

 • ■   Direcția Tehnica - P.M.O

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea

 • ■   Serviciul Terenuri

 • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • ■   Doamna Hunyadi Edit prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  Oradea, 31 octombrie 2011

  Nr. 705


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”