Hotărârea nr. 703/2011

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 163201 Oradea cu nr. cadastral 4275, în suprafaţă de 16 mp situat în Oradea, Str. Transilvaniei, în favoarea SC Libris Antica

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 163201 Oradea cu nr. cadastral 4275, în suprafață de 16 mp situat în Oradea, Str. Transilvaniei, în favoarea SC Libris Antica

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 58774 din 27.10.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului identificat cu nr. cadastral 4275 înscris în CF 163201 Oradea, în suprafață de 16 mp.

Conform CF 163201 Oradea, terenul cu nr. cadastral 4275 este proprietatea Municipiului Oradea, iar

construcția realizată pe acesta este proprietatea SC Libris Antica SRL.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5), lit. „b” ale art. 45 alin.(3) și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001, republicată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 163201 Oradea cu nr. cadastral 4275 în suprafață de 16 mp, în favoarea SC Libris Antica SRL, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art. 2. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la Art.1 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •    Serviciul Licitații - Achiziții Publice

 • •   SC Libris Antica SRL

  Oradea, 31 octombrie 2011

  Nr. 703


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”