Hotărârea nr. 702/2011

Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pop Nicolae Florin şi soţia Pop Rodica Eleonora, pentru suprafaţa de 16 mp teren identificat cu nr. cadastral 171204 înscris în C.F. 171204 Oradea situat în Oradea în zona str. Podgoria cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Pop Nicolae Florin și soția Pop Rodica Eleonora, pentru suprafața de 16 mp teren identificat cu nr. cadastral 171204 înscris în C.F. 171204 Oradea situat în Oradea în zona str. Podgoria cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 58799 / 27.10.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 16 mp teren identificat cu nr. cadastral 171204 înscris în C.F.171204 Oradea situat în Oradea str.Podgoria cu destinația de “drum public”

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.343/14.09.2011 domnul Pop Nicolae Florin și soția Pop Rodica Eleonora donează Municipiului Oradea suprafața de 16 mp teren identificat cu nr. cadastral 171204 înscris în C.F. 171204 Oradea

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisii de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Pop Nicolae Florin și soția Pop Rodica Eleonora pentru suprafața de 16 mp teren identificat cu nr. cadastral 171204 înscris în C.F.171204 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de "drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Primarul Municipiului Oradea

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ■   Instituția Arhitectului Șef

  • ■   Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune

  • ■   Direcția Tehnica - P.M.O

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea

  • ■   Serviciul Terenuri

  • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • ■   D-l Pop Nicolae Florin și soția Pop Rodica Eleonora prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 702                                                                   SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”