Hotărârea nr. 700/2011

Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Darvaş Viorica, reprezentând suprafaţa de 92 mp teren identificat cu nr. cadastral 168148 înscris în C.F. 168148 Oradea situat în Oradea în zona str. Piatra Craiului cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de doamna Darvaș Viorica, reprezentând suprafața de 92 mp teren identificat cu nr. cadastral 168148 înscris în C.F. 168148 Oradea situat în Oradea în zona str. Piatra Craiului cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 58790/ 27.10.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 92 mp teren identificat cu nr. cadastral 168148 înscris în C.F.168148 Oradea situat în Oradea str. Piatra Craiului cu destinația de “drum public”.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.306/08.08.2011 doamna Darvaș Viorica donează municipiului Oradea suprafața de 92 mp teren identificat cu nr. cadastral 168148 înscris în C.F. 168148 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin. 5 lit. ”a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de doamna Darvaș Viorica reprezentând suprafața de 92 mp teren identificat cu nr. cadastral 168148 înscris în C.F.168148 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de "drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Primarul Municipiului Oradea

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Instituția Arhitectului Șef

 • ■   Evidenta Patrimoniu-Delegări de gestiune

 • ■   Direcția Tehnică - P.M.O

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

 • ■   Serviciul Terenuri

 • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • ■   Doamna Darvaș Viorica prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  Oradea, 31 octombrie 2011

  Nr. 700


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”