Hotărârea nr. 70/2011

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Amenajare parcări şi alei zona Nufărului-Bumbacului-Constantin Noica-Ialomiţei-P-ţa Nucetului– varianta I

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

Amenajare parcări și alei zona Nufărului-Bumbacului-Constantin Noica-Ialomiței-P-ța Nucetului- varianta I

Analizând Raportul de specialitate nr. 10305/25.01.2011 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Amenajare parcări și alei zona Nufărului-Bumbacului-Constantin Noica-Ialomiței-P-ța Nucetului-varianta I, elaborat de către PFA Lungu Crinu, Oradea, str. Arțarilor nr. 13.,

În conformitate cu art. 44-din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, actualizată, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. al. (2) lit. b), c), alin. (4) lit.a), d) , alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULLOCALALMUNICIPIULUIORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Amenajare parcări și alei zona Nufărului-Bumbacului-Constantin Noica-Ialomiței-P-ța Nucetului- varianta I, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Ordonator principal de credite.......................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar..................................................municipiul Oradea

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Val. Euro 4,2581/11.01.2011

INDICATORI

U.M.

VALOARE INVESTITIE

lei

1.931.824,3

VALOARE INVESTITIE

euro

453.682,2

VALOARE C+M

lei

1761.915,9

VALOARE C+M

euro

413.779,8

ESALONAREAINVESTITIEI

2011

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI

luni

4

i— < i—

o

< CL

< O

LOCURI DE PARCARE NOU CREATE

buc.

339

SUPRAFATA OCUPATA PARCARI

mp

4321,25

ALEI DE ACCES PARCARE

m

904,75

TROTUARE NOI

m

1627

EXTINDERE CANALIZARE PLUVIALĂ

m

425

ZONE VERZI

mp

600

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor,

 • -   Primarul municipiului Oradea,

 • -   Direcția Tehnică,

 • -   Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

 • -   Biroul Control Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației,

 • -   Direcția Economică

 • -   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011                                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 70                                                                    SECRETAR

Ionel Vila

LUNGU L.ION CRINU - P.F.A Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufărului -

RO Oradea Bihor

Str. Artarilor nr. 13

CUI : 23148058

F 05/47/2008

M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii Beneficiar: Primaria mun. Oradea

Proiect nr.: 8/ 2010

Faza: SF

Lucrarea:

AMENAJARE ALEI SI PARCARI AFERENTE ZONEI

NUFARULUI - MORII - PARAUL PETA - BUMBACULUI -ALEEA FORAJULUI - ETAPA I NUFARULUI - MORII -

IALOMITEI

Proiect nr. faza

8 / 2010, SF

Amplasament:

RO, jud. BIHOR,

MUNICIPIUL ORADEA

Beneficiar:

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

Proiectant:

LUNGU L. ION CRINU - P.F.A. Autoriz. 2190294

M E M O R I U T E H N I C

A. Părțile scrise

 • (1) Date generale

1.1. Denumirea investiției

9

,, AMENAJARE ALEI SI PARCARI AFERENTE ZONEI

STR. N UFARULUI - MORII - PARAUL PETA - BUMBACULUI - ALEEA FORAJULUI ETAPA I - NUFARULUI - MORII - IALOMITEI

MUN. ORADEA , JUD. BIHOR "

1.2. Amplasamentul:

MUNICIPIUL ORADEA

1.3. Titularul investitiei :

PRIMARIA MUNICIPILUI ORADEA

1.4. Beneficiarul investitiei:

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

1.5. Elaboratorul studiului:

LUNGU L . ION CRINU - P.F.A

LUNGU L.ION CRINU - P.F.A

RO Oradea Bihor

Str. Artarilor nr. 13

CUI : 23148058

F 05/47/2008

Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

Beneficiar: Primaria mun. Oradea

Proiect nr.: 8/ 2010

Faza: SF

 • (2) Informații generale privind proiectul

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului :

Terenul studiat se găsește în Județul Bihor - Municipiul Oradea , intravilan .

Din punct de vedere administrativ terenul este in proprietatea Municipiului Oradea, intre str. Coinstantin Noica - Nufarului - Ialomitei - Morii .

Ca urmare a strategiei de dezvoltare a mun. Oradea si de asigurare a locurilor de parcare pentru locuitorii din Cartierul NUFARUL , prin hotararea Consiliului Local al mun. Oradea , s - a stabilit amenajarea locurilor de parcare in zona str . Nufarului - Ialomitei - Constantin Noica -Morii , ca etapa I din zona Nufarului - Morii - Paraul Peta - bumbacului - Aleea Forajului .

In prezent zona studiata este caracterizata prin : suprafete degradate la infrastructura exsitenta , zone verzi neamenajate sau prost intretinute , parcari existente degradate sau neamenajate ( vezi pozele 1 - 8 ) :

LUNGU L.ION CRINU - P.F.A

RO Oradea Bihor

Str. Artarilor nr. 13

CUI : 23148058

F 05/47/2008

Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

Beneficiar: Primaria mun. Oradea

Proiect nr.: 8/ 2010

Faza: SF

LUNGU L.ION CRINU - P.F.A

RO Oradea Bihor

Str. Artarilor nr. 13

CUI : 23148058

F 05/47/2008

Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

Beneficiar: Primaria mun. Oradea

Proiect nr.: 8/ 2010

Faza: SF

LUNGU L.ION CRINU - P.F.A

RO Oradea Bihor

Str. Artarilor nr. 13

CUI : 23148058

F 05/47/2008

Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

Beneficiar: Primaria mun. Oradea

Proiect nr.: 8/ 2010

Faza: SF

LUNGU L.ION CRINU - P.F.A

RO Oradea Bihor

Str. Artarilor nr. 13

CUI : 23148058

F 05/47/2008

Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

Beneficiar: Primaria mun. Oradea

Proiect nr.: 8/ 2010

Faza: SF

LUNGU L.ION CRINU - P.F.A

RO Oradea Bihor

Str. Artarilor nr. 13

CUI : 23148058

F 05/47/2008

Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

Beneficiar: Primaria mun. Oradea

Proiect nr.: 8/ 2010

Faza: SF

LUNGU L.ION CRINU - P.F.A

RO Oradea Bihor

Str. Artarilor nr. 13

CUI : 23148058

F 05/47/2008

Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

Beneficiar: Primaria mun. Oradea

Proiect nr.: 8/ 2010

Faza: SF

Poza 12 - vedere spre aleea dintre blocurile Pb 16 - Pb 19 - parcari amenajate de locatari in zona verde

LUNGU L.ION CRINU - P.F.A

RO Oradea Bihor

Str. Artarilor nr. 13

CUI : 23148058

F 05/47/2008

Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

Beneficiar: Primaria mun. Oradea

Proiect nr.: 8/ 2010

Faza: SF

Poza 14 - vedere spre parcările P17 - P19 proiectate - zona conducta termica spre paraul Peta

LUNGU L.ION CRINU - P.F.A

RO Oradea Bihor

Str. Artarilor nr. 13

CUI : 23148058

F 05/47/2008

Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

Beneficiar: Primaria mun. Oradea

Proiect nr.: 8/ 2010

Faza: SF

LUNGU L.ION CRINU - P.F.A

RO Oradea Bihor

Str. Artarilor nr. 13

CUI : 23148058

F 05/47/2008

Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

Beneficiar: Primaria mun. Oradea

Proiect nr.: 8/ 2010

Faza: SF

LUNGU L.ION CRINU - P.F.A

RO Oradea Bihor

Str. Artarilor nr. 13

CUI : 23148058

F 05/47/2008

Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

Beneficiar: Primaria mun. Oradea

Proiect nr.: 8/ 2010

Faza: SF

2. Descrierea investiției:

9

 • a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat;

În conformitate cu Legea 10/1995, H.G. 766/1994 de aprobare a regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor , aleile si parcările proiectate se încadrează în categoria “D” - importanță redusa .

Zona studiata se afla amplasata in Cartierul Nufarul intre strazile Nufarului - Constantin Noica - Ialomitei - Morii . In acest moment singurele parcari amenajate in aceasta zona sunt cele existente in spatele blocurilor AN3 - AN5 ( str. Ialomitei) , parcarea nr. 29 ( str. Constantin Noica) si parcarea 25 pe aleea nr. 8 ( Ialomitei ) in fata punctului termic , parcari betonate cu beton rutier de cca. 15 cm grosime , dar cu multiple defectiuni ( crapaturi , fisuri ) . Pe restul sectoarelor studiate , nu sunt amenajate locuri de parcare , locatarii din zona parcand in prezent pe zonele verzi sau pe zone pe care le-au amenajat cu mijloace proprii ( putin balastate ) .

Toate zonele neamenajate , folosite ca parcari sunt neintretinute si pline de gunoaie .

Deasemenea parcarile existente sunt neamenajate , marea majoritate fiind ocupate in mod abuziv din domeniul public de catre locatarii din zona .

Astfel, se impune necesitatea modernizării infrastructurii existente , crearea de noi locuri de parcare si modernizarea celor existente , amenajarea de alei intre parcarile proiectate .

Probleme si prioritati ce vor fi abordate ;

- modernizarea si amenajarea de noi locuri de parcare astfel :

 • 1 - parcarea 1 - 4 locuri pe str. Ialomitei spre casa parohiala

 • 2 - parcarea 2 - 27 locuri pe str. Ialomitei langa blocul Pb18

 • 3 - parcarea 3 - 23 locuri pe str. Ialomitei in fata blocului AN1

 • 4 - parcarea 4 - 3 locuri pe str. Ialomitei langa locul de joaca pentru copii

 • 5 - parcarea 5 - 23 locuri pe str. Ialomitei in spatele blocurilor AN 4 - AN5

 • 6 - parcarea 6 - 9 locuri pe str. Ialomitei langa parcarea nr. 2 ( aleea 2 )

 • 7 - parcarea 7 - 9 locuri pe str. Ialomitei in spatele punctului termic ( aleea 3 )

 • 8 - parcarea 8 - 14 locuri pe str. Ialomitei in fata blocurilor PB17 , PB18 ( aleea 3 )

 • 9 - parcarea 9 - 3 locuri pe str. Ialomitei in fata punctului termic

 • 10 - parcarea 10 - 3 locuri pe str. Ialomitei in fata punctului termic

 • 11 - parcarea 11 - 4 locuri pe str. Ialomitei in fata punctului termic

 • 12 - parcarea 12 - 7 locuri pe str. Ialomitei langa locul de joaca pentru copii

 • 13 - parcarea 13 - 5 locuri pe str. Ialomitei in fata blocurilor PB 15 , PB 16

 • 14 - parcarea 14 - 16 locuri pe str. Ialomitei lateral de blocul PB 19

 • 15 - parcarea 15 - 7 locuri pe str. Ialomitei in fata blocului PB 19

 • 16 - parcarea 16 - 7 locuri pe str. Ialomitei lateral de punctul termic si blocul PB 15

 • 17 - parcarea 17 - 22 locuri pe aleea 8 paralela cu conducata termoficare spre Paraul Peta

 • 18 - parcarea 18 - 35 locuri pe aleea 8 in spatele blocurilor X11 - X19

 • 19 - parcarea 19 - 30 locuri pe aleea 8 paralela cu conducta termoficare spre Paraul Peta

 • 20 - parcarea 20 - 16 locuri pe aleea 8 in spatele blocurilor X7 - X9

 • 21 - parcarea 21 - 4 locuri pe aleea 8 paralela cu conducta termoficare spre Paraul Peta

  LUNGU L.ION CRINU - P.F.A

  RO Oradea Bihor

  Str. Artarilor nr. 13

  CUI : 23148058

  F 05/47/2008

  Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

  Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

  Beneficiar: Primaria mun. Oradea

  Proiect nr.: 8/ 2010

  Faza: SF

 • 22 - parcarea 22 - 13 locuri pe aleea 8 in spatele blocurilor X3 - X5

 • 23 - parcarea 23 - 7 locuri pe aleea 8 lateral de rezervorul de apa

 • 24 - parcarea 24 - 8 locuri pe aleea 8 in spatele blocurilor PB1 - PB3

 • 25 - parcarea 25 - 8 locuri pe aleea 8 langa punctul TRAFO

 • 26 - parcarea 26 - 6 locuri pe aleea 12 lateral de punctul termic

 • 27 - parcarea 27 - 6 locuri pe aleea 11 lateral de punctul termic

 • 28 - parcarea 28 - 4 locuri pe aleea 11 in fata punctului termic

 • 29 - parcarea 29 - 16 locuri pe str. Constantin Noica in fata blocurilor X7 - X9

TOTAL LOCURI PARCARE PROIECTATE : 339 locuri

- amenajarea de alei de acces la parcarile proiectate :

 • 1 - alee de acces nr.1 - lungime 140,50 ml - str.Ialomitei - asfaltare

 • 2 - alee de acces nr.2 - lungime 37,60 ml - amenajare alee noua

 • 3 - alee de acces nr.3 - lungime 42,30 ml - amenajare alee noua

 • 4 - alee de acces nr.4 - lungime 9,30 ml - asfaltare

 • 5 - alee de acces nr.5 - lungime 15,00 ml - asfaltare

 • 6 - alee de acces nr.6 - lungime 148,80 ml - str. Ialomitei - asfaltare

 • 7 - alee de acces nr.7 - lungime 28,50 ml - amenajare alee noua

 • 8 - alee de acces nr.8 - lungime 268,65 ml - amenajare alee noua + asfaltare

 • 9 - alee de acces nr.9 - lungime 63,00 ml - amenajare alee noua + asfaltare

 • 10 - alee de acces nr.10 - lungime 32,80 ml - asfaltare

 • 11 - alee de acces nr.11 - lungime 43,50 ml - amenajare alee noua

 • 12 - alee de acces nr.12 - lungime 74,80 ml - asfaltare

TOTAL LUNGIME ALEI : 904,75 ML

 • - amenajare trotuare noi : 1627,00 m lungime

 • - guri de scurgere noi : 39 buc

- extindere retea canalizare : 425,00 ml

Obiectivele studiului de fezabilitate

Pentru realizarea acestor obiective este absolut necesară crearea unei infrastructuri la nivel european.

Principalul obiectiv al studiului de fezabilitate prezent este de a analiza principalele caracteristici și indicatori tehnici, financiari și economici ai investiției care asigură o utilizare eficientă și rațională a capitalului și resurselor pentru satisfacerea nevoilor de modernizare a infrastructurii existente , de dezvoltare a zonei studiate , de satisfacere a cerintelor populatiei din zona privind numarul locurilor de parcare , modernizarea aleilor si trotuarelor .

De asemenea, studiul de fezabilitate are urmatoarele obiective:

 • -  marirea numarului de locuri de parcare in zona studiata

 • -   sporirea capacitatii de circulatie prin marirea fluentei traficului,

 • -   realizarea unui confort pentru participantii la trafic - autovehicule si pietoni,

 • -   marirea sigurantei circulatiei,

 • -  imbunatatirea mediului prin reducerea noxelor si a poluarii sonore,

 • -   cresterea nivelului confortului

  LUNGU L.ION CRINU - P.F.A

  RO Oradea Bihor

  Str. Artarilor nr. 13

  CUI : 23148058

  F 05/47/2008

  Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

  Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

  Beneficiar: Primaria mun. Oradea

  Proiect nr.: 8/ 2010

  Faza: SF

 • b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

 • - scenarii propuse (minimum două);

 • - scenariul recomandat de către elaborator;

 • - avantajele scenariului recomandat;

Prima variantă :

Executarea aleilor de acces la parcarile auto cu urmatorul complex rutier : fundatie din balast, strat de baza din balast stabilizat cu ciment 6 %, strat de legatura din binder BAD 25 si imbracaminte din beton asfaltic BA 16 , incadrare cu bordura .

Executarea parcarilor noi cu urmatorul complex rutier : fundatie din balast, strat de baza din balast stabilizat cu ciment 6 %, strat de legatura din binder BAD 25 si imbracaminte din beton asfaltic BA 16 , incadrare cu bordura .

Refacerea parcarilor existente prin repararea suprafetelor degradate cu beton de ciment , o imbracaminte din beton asfaltic BA 16 , demontare borduri existente , montare borduri noi .

Executarea de trotuare noi cu urmatorul complex rutier : fundatie din balast , strat de baza din balast stabilizat cu ciment 6 % , imbracaminte din beton asfaltic BA 8 , incadrare cu bordura .

Refacerea trotuarelor existente prin montarea de bordura noua , asternerea unei imbracaminti asfaltice noi din BA 8 .

A doua variantă :

Executarea aleilor de acces la parcarile auto cu urmatorul complex rutier : fundatie din balast, strat de baza din beton de ciment rutier BcR 4,5, strat de legatura din binder BAD 25 si imbracaminte din beton asfaltic BA 16 , incadrare cu bordura .

Executarea parcarilor noi cu urmatorul complex rutier : fundatie din balast, strat de baza din beton de ciment rutier BcR 4,5 , strat de legatura din binder BAD 25 si imbracaminte din beton asfaltic BA 16 , incadrare cu bordura , rigola carosabila din placi prefabricate din beton 50/30/10 pe o fundatie de beton C 8/10 .

Refacerea parcarilor existente prin spargerea sistemului rutier existent si executarea următorului complex rutier : fundație din balast existenta - se pastreaza , strat de baza din beton de ciment rutier BcR 4,5, strat de legatura din binder BAD 25 si imbracaminte din beton asfaltic BA 16, incadrare cu bordura .

Executarea de trotuare noi cu urmatorul complex rutier : fundatie din balast , strat de baza din balast stabilizat cu ciment 6 % , imbracaminte din beton asfaltic BA 8 , incadrare cu bordura .

Refacerea trotuarelor existente prin montarea de bordura noua , asternerea unei imbracaminti asfaltice noi din BA 8 .

Criteriile care au stat la baza celei mai bune variante sunt:

S-a considerat prima varianta ca fiind avantajoasa din mai multe puncte de vedere:

 • - complexul rutier proiectat pentru alei de acces , trotuare si parcari cu corespunde pe deplin traficului auto si pietonal actual si de perspectiva , fiind luat in calcul faptul ca accesul auto va fi permis numai pentru trafic usor ( autoturisme si masini sub 3,5 to ( autoutilitare ) .

 • - solutia de imbracaminte din beton ciment rutier pentru aleile cu circulatie de autovehicule < 3,5 to s-a considerat prea costisitoare si folosirea ei nu este necesara considerandu-se ca imbracamintea asfaltica BA16 face fata cerintelor traficului din zona .

 • - financiar a doua varianta este cu 30% mai costisitoare decat prima

  LUNGU L.ION CRINU - P.F.A

  RO Oradea Bihor

  Str. Artarilor nr. 13

  CUI : 23148058

  F 05/47/2008

  Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

  Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

  Beneficiar: Primaria mun. Oradea

  Proiect nr.: 8/ 2010

  Faza: SF

- din considerente de timp, varianta a doua aproape ar dubla timpul de executie.

Tinand cont de toate acestea s-a considerat ca prima varianta este cea optima pentru amenajarea de parcari si alei noi aferente zonei .

3) Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

a) zona și amplasamentul :

Situat la numai 13 km de granița de vest a României, municipiul Oradea, reședința administrativă a județului Bihor, ocupă o poziție central-europeană privilegiată, constituind un important nod de comunicații, aflat la o distanță sensibil egală de capitalele regiunii: București (651km), Viena (518km), Budapesta (248km), Praga (676km).

Latitudinea nordică de 47 03' și longitudinea estică de 21 55' plasează Oradea pe cursul Crișului Repede într-o zonă deluroasă aflată în prelungirea Munților Apuseni. La altitudinea medie de 126 m deasupra nivelului mării, Oradea se găsește la deschiderea Văii Crișului Repede spre câmpie, într-o zonă de contact între prelungirile Munților Apuseni și Câmpia Banato-Crișană, arie de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei, Dealurile Gepișului) către cel de câmpie.

Este accesibil cu automobilul/autobuzul, trenul sau avionul. În apropierea sa se găsesc localitățile-stațiuni Băile Felix și Băile 1 Mai. În procesul de dezvoltare, Oradea a înglobat în structura sa satele Episcopia Bihor și Seleuș, în prezent urmărindu-se înglobarea comunelor din jurul orașului, prin crearea Zonei Metropolitane Oradea.

Ape

Vegetație de Luncă pe malul Crișului Repede

Prin municipiul Oradea trec râul Crișul Repede, pârâul termal Peța, precum și pârâurile Paris, Sălbatic, Adona, toți afluenți ai Crișului Repede. Acesta străbate orașul chiar prin centru, creând o luncă în centrul istoric.

Flora și fauna

Flora municipiului nu diferă de cea a județului. În numeroase zone ale orașului cresc arbori de magnolii, iar în apropiere de Oradea există o pădure relativ întinsă de foioase. Râul Crișul Repede a creat în mai multe zone o luncă, unde vegetația este tipică acestui relief.

Animalele sălbatice lipsesc aproape în totalitate, existând totuși grupuri de rozătoare și mamifere mici, precum și căprioare, în pădurea Felix de lângă oraș.

Climă și precipitații

Clima orașului este determinată de Vânturile de Vest, fiind așadar o climă temperat continentală, cu o temperatură medie anuală de 10,3°C, pentru luna iulie media nedepășind 21°C, în timp ce în ianuarie se înregistrează o medie de -1,7 °C. Precipitațiile înregistrează o medie anuală de 585,4 mm, destul de ridicată pentru o zonă de câmpie similară.

Populatie

Conform ultimului recensământ, în 2002 Oradea a avut 206.614 locuitori, din care 54% e populație activă.

Economie

Oradea a fost dintotdeauna una din cele mai prospere orașe ale României și unul dintre cele mai semnificative centre economice, în mare parte datorită proximității față de frontiera cu Ungaria,

LUNGU L.ION CRINU - P.F.A

RO Oradea Bihor

Str. Artarilor nr. 13

CUI : 23148058

F 05/47/2008

Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

Beneficiar: Primaria mun. Oradea

Proiect nr.: 8/ 2010

Faza: SF

devenind astfel o poartă înspre Occident. PIB-ul per cap de locuitor este cu aproximativ 150% din media din România. După 1989, datorită numărului mare de consumatori, Oradea a cunoscut o revigorare economică, nu atât în sectorul industrial cât în cel de servicii.

Rata șomajului din Oradea este de 6.0 %, ceva mai mică decât media pe țară, dar mult mai mare decât media pe județul Bihor, de aprox 2%. Municipiul Oradea are o economie a cărei structură cuprinde majoritatea domeniilor și realizează 63% din producția industrială a județului: construcții de mașini, prelucrarea lemnului și mobilier, pielărie, blănărie și încălțăminte, confecții, tricotaje și lohn, chimie, industrie alimentară, materiale de construcții, confecții metalice și plastice, piese de schimb, electronică, etc.

Municipiul Oradea dispune de o rețea de instituții și servicii de interes public general: transport, proiectare, construcții, instalații, turism, activitate hotelieră, import-export. Toate activitățile economice sunt sprijinite de asistența indispensabilă a peste 26 de bănci cu filiale în oraș și județ.

Piața imobiliară orădeană a cunoscut în ultimii ani o creștere accelerată ajungând la cote relativ identice cu piețele imobiliare din București, Brașov și Timișoara. Trendul ascendent s-a accelerat odată cu invitația primită de România de a adera la structurile euro-atlantice.

b) Statutul juridic al terenului care urmeaz ă s ă fie ocupat;

Terenul pe care se vor realiza obiectivele prezentului Studiu de fezabilitate este proprietatea domeniului public administrat de Consiliul Local și Primaria Municipiului Oradea. Lucrările proiectate nu vor depăși ampriza existentă , deci nu vor fi necesare exproprieri.

Terenul care va fi ocupat de obiectivul nou se află în proprietatea municipiului Oradea .

Soluția traseelor proiecatate a fost aleasă din considerente de evitare a ocupării terenurilor proprietate privată și evitarea eventualelor exproprieri, precum și din considerente de dezvoltare urbanistică a zonei.

Lungimea totala a aleilor de acces la parcari este de 472,70 ml ; numarul locurilor de parcare proiectate - 203 locuri ; suprafata totala a zonelor verzi ce se vor amenaja : 520 mp . Suprafața de teren ocupată definitiv de investiția nouă se aproximează la 8400 mp.

PARCARE

NR. LOCURI

LUNGIME

LATIME

Parcarea nr. 1

4

5,00

2,50

Parcarea nr. 2

27

5,00

2,50

Parcarea nr. 3

22

5,00

2,50

Parcarea nr. 4

4

5,50

2,50

Parcarea nr. 5

23

5,50

2,50

Parcarea nr. 6

9

5,00

2,50

Parcarea nr. 7

9

5,00

2,50

Parcarea nr. 8

14

5,00

2,50

Parcarea nr. 9

3

5,00

2,50

Parcarea nr.10

3

5,50

2,50

Parcarea nr.11

4

5,50

2,50

Parcarea nr. 12

7

5,50

2,50

Parcarea nr.13

5

6,00

2,50

Parcarea nr.14

16

5,00

2,50

Parcarea nr.15

7

5,00

2,50

Parcarea nr.16

7

5,00

2,50

LUNGU L.ION CRINU - P.F.A

RO Oradea Bihor

Str. Artarilor nr. 13

CUI : 23148058

F 05/47/2008

Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

Beneficiar: Primaria mun. Oradea

Proiect nr.: 8/ 2010

Faza: SF

Parcarea nr.17

22

5,00

2,50

Parcarea nr.18

35

5,00

2,50

Parcarea nr.19

30

5,00

2,50

Parcarea nr.20

16

5,00

2,50

Parcarea nr.21

4

5,00

2,50

Parcarea nr.22

13

5,00

2,50

Parcarea nr.23

7

5,00

2,50

Parcarea nr.24

8

6,00

2,50

Parcarea nr.25

8

5,00

2,50

Parcarea nr.26

6

5,00

2,50

Parcarea nr.27

6

5,00

2,50

Parcarea nr.28

4

5,00

2,50

Parcarea nr.29

16

5,00

2,50

TOTAL LOCURI PARCARE

339

ALEIACCES

LUNGIME

LATIME

Aleea 1

140,50 ml

6,00 ( 5,00 )

Aleea 2

37,60 ml

5,00

Aleea 3

42,30 ml

5,00

Aleea 4

9,30 ml

5,00

Aleea 5

15,00 ml

5,00

Aleea 6

148,80 ml

3,50

Aleea 7

28,50 ml

5,00

Aleea 8

268,65 ml

5,00

Aleea 9

63,00 ml

4,00

Aleea 10

32,80 ml

5,00

Aleea 11

43,50 ml

5,00

Aleea 12

74,80 ml

6,00 ( 5,00 )

TOTAL ALEI ACCES

904,75 ml

 • c) Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

Suprafata totala ocupata este de 12700 mp reprezentand terenuri din intravilanul apartinator Municipiului Oradea in conformitate cu planul urbanistic general aprobat.

 • d) Studii de teren:

- Studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

OPERAȚIUNI TOPOGRAFICE

Reteaua de sprijin a fost realizata prin indesirea retelei de triangulatie de ordin superior din zona lucrarii. Amplasamentele punctelor din reteaua de ridicare au fost stabilite astfel incat sa existe posibilitatea orientarii instrumentelor de masurat pe minim 2 puncte consecutive. La stabilirea acestor amplasamente s-au avut in vedere toate prescriptiile normativelor in vigoare referitoare la vizibilitate, stabilitate, conservare si accesibilitate usoara.

LUNGU L.ION CRINU - P.F.A

RO Oradea Bihor

Str. Artarilor nr. 13

CUI : 23148058

F 05/47/2008

Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

Beneficiar: Primaria mun. Oradea

Proiect nr.: 8/ 2010

Faza: SF

Cele mai importante conditii la alegerea punctelor pentru realizarea retelei de sprijin sunt urmatoarele:

- distanta dintre puncte sa nu depaseasca 20 - 30 m.

- pe cat posibil sa nu existe instalatii electrice de mare putere in apropierea punctelor pentru a nu perturba determinarea distantelor prin unde

- pe cat posibil sa fie amplasate in asa fel incat sa nu fie distruse in timpul excutiei lucrarilor

Măsurătorile s-au executat cu o stație totală tip TRIMBLE 5503.

Determinarea coordonatele stațiilor s-a facut prin metoda drumuirii, folosind punctele din rețeaua topografică de sprijin.

După efectuarea operațiilor de compensare a neînchiderilor rezultate în limitele de toleranță admise, s-au efectuat măsurătorile de teren efective prin radieri.

Prelucrarea punctelor și calculul suprafețelor s-a efectuat pe calculator sub TOPOSYS 5.0 și MAPSYS 7.0.

Pentru încadrarea rețelei altimetrice de sprijin în rețeaua altimetrică de stat de ordin superior au fost utilizați reperi de nivelment în sistem de referință Marea Neagră 1975.

SISTEM DE PROIECTIE: STEREOGRAFIC 1970

SISTEM ALTIMETRIC: MAREA NEAGRĂ 1975

- Studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

La alcătuirea geologică iau parte formațiuni cuaternale, terțiale și mezozoice care stau pe un fundament cristalin.

Formațiunile mezozoice care formează un pachet unitar și conținut de grosime mare sunt în general depozite calcaroase. Fazele tectonice, care au afectat regiunea, au creat și au amplificat prin reactivare două sisteme de falii oarecum perpendiculare: unul în general cu direcția ENE-VSV, care a generat afundarea puternică spre Depresiunea Panonică și altul orientat aproximativ NV -SE. Puternica tectonizare a formațiunii a avut drept rezultat fragmentarea și compartimentarea acestora prin factori care au constituit căi de acces ideale pentru apele subpresiune.

Lucrarea se încadrează conform normativului P100 în zona seismica "E” caracterizata printr-un coeficient seismic Ks = 0,12 sec. și perioada de colț Tc = 0,17 secunde. Adâncimea de îngheț conform STAS 6054/84, în zona mun. Oradea, este de 80 cm.

 • e) Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

Având în vedere dimensionarea sistemului rutier, ținând cont de studiul geotehnic existent și de situația actuală proiectarea s-a efectuat după cum urmează:

Parte carosabila - parcari si alei acces

- Complex rutier : Parte carosabila:

 • - fundatie de balast de 25 cm - proiectata

 • - strat de baza din balast stabilizat cu ciment 6 % de 15 cm grosime - proiectat

 • - strat de legatura binder de criblura BAD 25 de 6 cm grosime - proiectat

 • - imbracaminte din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime - proiectat

  LUNGU L.ION CRINU - P.F.A RO Oradea Bihor

  Str. Artarilor nr. 13

  CUI : 23148058

  F 05/47/2008

  Lucrarea : Amenajare alei si parcari aferente zonei Nufarului -M o r i i - Paraul Peta - Bumbacului - Aleea Forajului

  Etapa I : Nufarului - Ialomitei - Morii

  Beneficiar: Primaria mun. Oradea

  Proiect nr.: 8/ 2010

  Faza: SF

- incadrare cu bordura de beton de 20x25 cm pe o fundatie de beton de 15x30 cm

Trotuare noi:

- Complex rutier :

- fundatie de balast de 15 cm - proiectata

- strat de baza din balast stabilizat cu ciment 6 % de 10 cm grosime - proiectat

- imbracaminte din beton asfaltic BA 18 de 4 cm grosime - proiectat

- incadrare cu borduri de beton de 10x15 cm pe o fundatie din beton de 10x20 cm

Scurgerea apelor

Scurgerea și evacuarea apelor de pe carosabil se realizează prin pantele transversale proiectate la suprafața căii de rulare spre gurile de scurgere existente și proiectate .

 • f) Situația existentă a utilităților și analiza de consum:

 • - necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării;

 • - soluții tehnice de asigurare cu utilități;

Executanții potențiali, se vor organiza pe un teren liber, terenul fiind pus la dispoziție de către Primăria mun. Oradea. Nu sunt necesare lucrări speciale de organizare (constructii definitive, dormitoare, cantine, etc.). La punctele de lucru se va amplasa o baracă mobilă sau vagon dormitor pentru depozitarea sculelor și adăpostirea muncitorilor pe timp nefavorabil. Pentru lucrările care se vor executa și pentru asigurarea spațiilor de organizare de șantier nu sunt necesare demolări și devieri de rețele.

Apa tehnologică necesară la organizarea de șantier va fi preluată din sursele existente în zonă.

Energia electrică necesară pentru organizarea de șantier, va fi asigurată de generatoare pe bază de combustibil lichid.

DURATA ESTIMATIVA A LUCRARILOR DE EXECUTIE , INCLUSIV ELABORARE PROIECT TEHNIC SI LICITATIE 4 LUNI .

 • (3) Costurile estimative ale investiției - deviz general

Ing. Lungu Crinu