Hotărârea nr. 7/2011

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40.194 din 06.01.2011 prin care instituția publică de interes local, Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea statului de funcții și a numărului de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea, conform prevederilor legale,

Având în vedere prevederile art.99 alin. (1) lit. b) și art.100 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, (r.2) cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 58 și art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, actualizată;

În temeiul prevederilor Legii nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, actualizată,

Ținând seama de Avizul favorabil nr.492639 din 05.08.2010 emis de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, pentru funcțiile publice din cadrul instituției;

Văzând Nota de fundamentare nr. 40.128 din 05 ianuarie 2011 privind reorganizarea instituției publice, de interes local, Administrația Imobiliară Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin. (2) litera ”a”, alin. (3) litera ”b” și ale art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea, conform anexelor 1, 2, și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 532 din 09 august 2010 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse Umane -Salarizare din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Instituția Prefectului județului Bihor,

 • - Primarul municipiului Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Compartiment Resurse Umane - Salarizare - AIO

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric


  Oradea, 14 ianuarie 2011

  Nr.7


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Legendă:           personal contractual


T

C

E

162

14

148

din care functii publice

94

11

83
__________________________________________________________________________I_______________________________________________________________

VICEPRIMAR


ADMINISTRAȚIA IMOBILIARA ORADEA - DIRECTOR GENERAL

I                                                                                          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I                                                                                                   .


T

C

E

53

4

49

din care funcții publice

13

2

11


CM

CM

co

T

C

E

77

6

71

din care funcții publice

52

5

47


T

C

E

31

3

28

din care funcții publice

28

3

25


PRIMAR


DIRECTOR GENERAL


ILIE BOLOJAN


CRISTIAN BELTECHI

STAT DE FUNCȚII

și număr de personal al Administrației Imobiliare Oradea

Funcții publice - Legea 188/1999 (r2) modif. si actualizata;

Nr. crt.

Funcția publică

Nivel studii

Grad profesional

Treaptă de salarizare

Număr posturi

Funcții publice de conducere

1

Director general

S

1

1

2

Director general adjunct

S

1

2

3

Șef serviciu

S

1

6

4

Șef birou

S

1

2

Total conducere

11

Funcții publice de execuție

5

Consilier

S

superior

1

18

6

Consilier

S

superior

2

7

7

Consilier

S

superior

3

1

8

Consilier

S

principal

1

11

9

Consilier

S

principal

2

1

10

Consilier

S

principal

3

1

11

Consilier

S

asistent

1

11

12

Consilier

S

asistent

2

2

13

Consilier

S

asistent

3

4

14

Consilier juridic

S

asistent

1

3

15

Consilier juridic

S

asistent

3

2

16

Referent de specialitate

SSD

superior

1

1

17

Referent de specialitate

SSD

principal

1

1

18

Referent

M

superior

1

15

19

Referent

M

superior

2

1

20

Referent

M

superior

3

2

21

Referent

M

principal

1

1

22

Referent

M

asistent

1

1

Total funcții execuție

9                         9

83

Total funcții publice

94

DIRECTOR GENERAL, BELTECHI CRISTIAN


COMP. RESURSE UMANE - SALARIZARE

PALER MALINA

Anexa 1 la H.C.L. 7/2011

STAT DE FUNCȚII

și număr de personal al Administrației Imobiliarea Oradea

DIRECTOR GENERAL,

CRISTIAN BELTECHI


Functii cu contract individual de munca

Nr.crt.

Funcția

Nivel Studii

T reapta

Nr.posturi

Conducere

Execuție

1

Șef birou

S

II

3

3

2

Consilier

S

IA

2

2

3

Consilier

S

I

1

1

4

Inspector de specialitate

S

II

3

3

5

Inspector

SSD

IA

1

1

6

Inspector

M

IA

1

1

8

Inspector

M

II

3

3

9

Administrator I

M

2

2

10

Magaziner

M

1

1

11

Ingrijitor

9

9

12

Portar

11

11

13

Muncitor I

12

12

14

Muncitor II

5

5

15

Muncitor III

4

4

16

Muncitor IV

5

5

17

Muncitor necalificat I

3

3

18

Sofer I

2

2

Total funcții cu contract individual de muncă

9

68

3

65

COMP.RESURSE UMANE - SALARIZARE PALER MALINA

Anexele la Hotărârea Consiliului Local nr.7/2011

Anexa 1

STAT DE FUNCȚII

și număr de personal al Administrației Imobiliare Oradea

Funcții publice- Legea 188/1999 (r2) modif. si actualizata;

Nr. crt.

Funcția publică

Nivel studii

Grad profesional

Treaptă de salarizare

Număr posturi

Funcții publice de conducere

1

Director general

S

1

1

2

Director general adjunct

S

1

2

3

Șef serviciu

S

1

6

4

Șef birou

S

1

2

Total conducere

11

Funcții publice de execuție

5

Consilier

S

superior

1

18

6

Consilier

S

superior

2

7

7

Consilier

S

superior

3

1

8

Consilier

s

principal

1

11

 • 9

 • 10

Consilier

s

principal

2

1

Consilier

s

principal

3

1

11

Consilier

s

asistent

1

11

12

Consilier

s

asistent

2

2

13

Consilier

s

asistent

3

4

14

Consilier juridic

s

asistent

1

3

15

Consilier juridic

s

asistent

3

2

16

Referent de specialitate

SSD

superior

1

1

17

Referent de specialitate

SSD

principal

1

1

18

Referent

M

superior

1

15

19

Referent

M

superior

2

1

20

Referent

M

superior

3

2

21

Referent

M

principa!

1

1

22

Referent

M

asistent

1

1

Total funcții execuție

83

Total funcții publice

94


COMP. RESURSE UMANE - SALARIZARE

Anexa nr.2


STAT DE FUNCȚII

și număr de personal al Administrației Imobiliarea Oradea

Funcții cu contract individual de munca

Nr.crt.

Funcția

Nivel Studii

T reapta

Nr. posturi

Conducere

Execuție

1

Șef birou

S

ll

3

3

2

Consilier

S

IA

2

2

3

Consilier

S

I

1

1

4

Inspector de specialitate

S

II

3

3

5

Inspector

SSD

IA

1

1

6

Inspector

M

IA

1

1

8

Inspector

M

II

3

3

9

Administrator I

M

2

2

10

Magaziner

M

1

1

11

îngrijitor

9

9

12

Portar

11

11

13

Muncitor I

12

12

14

Muncitor li

5

5

15

Muncitor III

4

4

16

Muncitor IV

5

5

17

Muncitor necalificat l

3

3

18

Șofer I

2

2

Total funcții cu contract individual de muncă

68

3

65

DIRECTO CRISTICOMP.RESURSE UMANE - SALARIZARE PALER