Hotărârea nr. 698/2011

Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Indrieş Romeo şi soţia Indrieş Veronica, reprezentând suprafaţa de 59 mp teren identificat cu nr. cadastral 171157 inscris in C.F. 171157 Oradea situat în Oradea în zona str. Coriolan Hora cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Indrieș Romeo și soția Indrieș Veronica, reprezentând suprafața de 59 mp teren identificat cu nr. cadastral 171157 inscris in C.F. 171157 Oradea situat în Oradea în zona str. Coriolan Hora cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 58785/27.10.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 59 mp teren identificat cu nr. cadastral 171157 înscris în C.F.171157 Oradea situat în Oradea str.Coriolan Hora cu destinația de “drum public”

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.1320/13.09.2011 domnul Indrieș Romeo și soția Indrieș Veronica donează municipiului Oradea suprafața de 59 mp teren identificat cu nr. cadastral 171157 înscris in C.F. 171157 Oradea

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin. 5 lit. ”a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Indrieș Romeo și soția Indrieș Veronica reprezentând suprafața de 59 mp teren identificat cu nr. cadastral 171157 înscris in C.F.171157 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de "drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Primarul Municipiului Oradea

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Instituția Arhitectului Șef

 • ■   Evidenta Patrimoniu-Delegări de gestiune

 • ■   Direcția Tehnica - P.M.O

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea

 • ■   Serviciul Terenuri

 • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • ■   Domnul Indrieș Romeo și soția Indrieș Veronica prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 698

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”