Hotărârea nr. 696/2011

privind aprobarea preţului de vanzare, rezultat din negocierea directă, a suprafetei de 12 mp teren, înscris în CF 150919 Oradea, cu nr. topo 3133/1, situat în Oradea, str. Mihai Viteazul, nr. 6,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului de vanzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeței de 12 mp teren, înscris în CF 150919 Oradea, cu nr. topo 3133/1, situat în Oradea, str. Mihai Viteazul, nr. 6,

în favoarea d-lui Platona Gheorghe

Analizând Raportul de specialitate nr. 229075 din 03.10.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 12 mp, înscris în CF 150919 Oradea, cu nr. topo 3133/1, situat în Oradea, str. Mihai Viteazul, nr. 6, în favoarea d-lui Platona Gheorghe;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005 și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b) și art. 45 alin.(3) și art. 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare, în sumă de 1.800 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață (respectiv 150 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 223471 din 23.09.2011, pentru terenul situatîn Oradea,str. Mihai Viteazul, nr. 6,în favoaread-lui Platona Gheorghe.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciile abilitate din cadrul Administratiei Imobiliare Oradea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea

  • - Biroul Achiziții Publice din cadrul Primăriei municipiului Oradea

  • - d-l Platona Gheorghe

  • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011                                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 696 SECRETAR

Ionel Vila