Hotărârea nr. 691/2011

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 68/2007, privind utilizarea spaţiului situat în Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 68/2007, privind utilizarea spațiului situat în Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5

Analizând raportul de specialitate nr. 58535 din 24.10.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/2007 privind utilizarea spațiului situat în Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5;

Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2007, prin care s-a aprobat darea în folosință gratuită a parterului clădirii din Oradea, str. Miron Pompiliu, nr. 5, situat în dreapta intrării principale (inclusiv fosta bucătărie), în favoarea Corpului Gardienilor Publici Bihor, pentru o perioadă de 25 de ani, cu destinația de sediu activitate Corp Gardieni Publici.

Ținând cont de Contractul de comodat nr. 889/24.04.2007, încheiat între Administrația Imobiliară Oradea și Directia Publică de Pază Bihor, pentru spațiul în suprafață de 235,81 mp, situat la parterul imobilului din Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5;

Luând în considerare adresa înregistrată la Administrația Imobiliară Oradea sub nr. 52986/2011, prin care S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR S.R.L, societate aflată în subordinea Consiliului Județean Bihor și având ca asociat unic judetul Bihor, anunță că este continuatoarea fostei Direcții Publice de Pază Bihor, sens în care, prin mijlocirea Consiliului Județean Bihor a fost definitivată procedura de preluare a întregului patrimoniu al fostei Direcții Publice de Pază Bihor și, totodată, solicită revizuirea Contractului de Comodat nr. 889/2007.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se modifică art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 68/2007, după cum urmează:

“Art. 3 Se aprobă închirierea suprafeței de 235,81 mp, situată la parterul clădirii din Oradea, str. Miron Pompiliu, nr. 5 (în dreapta intrării principale) în favoarea S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR S.R.L, pentru o perioadă de 3 de ani, începând cu data de 01.11.2011, cu destinația de sediu.”

Art. 2 Se modifică art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2007, după cum urmează:

“Art. 4 Închirierea suprefeței de 235,81 mp situată la parterul clădirii, Oradea, str. Miron Pompiliu, nr. 5 în favoarea S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR S.R.L, încetează înainte de expirarea duratei contractului numai dacă S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR S.R.L își încetează activitatea sau se reorganizează conform legii.”

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează - Administrația Imobiliară Oradea -S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR S.R.L.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate

  • - S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR S.R.L

  • - Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea

  • - Se publică în Monitorul Oficial al judetului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 691


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.