Hotărârea nr. 690/2011

privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, a imobilului situat în Oradea, str. Ion Bogdan nr. 13, în favoarea Societăţii de Scleroză Multiplă din România

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, a imobilului situat în Oradea, str. Ion Bogdan nr. 13, în favoarea Societății de Scleroză Multiplă din România

Analizând raportul de specialitate nr. 58536 din 24.10.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, a imobilului situat în Oradea, str. Ion Bogdan nr. 13, în favoarea Societății de Scleroză Multiplă din România;

Având în vedere faptul că sediul Societății de Scleroză Multiplă din Romania, situat în Oradea, str. Buzăului nr. 2/B, face obiectul unei ample reabilitări, finantață prin POR, axa 3, domeniul major de intervenție 3.2 -infrastructura socială;

Ținând cont de adresa înregistrată sub nr. 57133/2011, prin care SSMR solicita atribuirea în folosință gratuită a unui imobil, în vederea desfășurării activității în bune condiții pe perioada reabilitării imobilului situat în Oradea, str. Buzăului nr. 2/B;

Luând în considerare faptul că imobilul situat în Oradea, str. Ion Bogdan nr.13, imobil aflat în administrarea Administrației Imobiliare Oradea, în prezent este neocupat;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a), art. 45 alin.(3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 1(un) an, cu posibilitate de prelungire, a imobilului situat în Oradea, str. Ion Bogdan nr.13, în favoarea Societatii de Scleroză Multiplă din România.

Art.2Perioada de atribuire în folosință gratuită a imobilului mentionat anterior poate fi prelungită maxim până la terminarea lucrărilor de reabilitare la sediul Societății de Scleroză Multiplă din România, situat în Oradea, str. Buzăului nr. 2/B.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile, Compartiment documente de proprietate

  • •  Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea

  • •  Societatea de Scleroză Multiplă din România

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al judetului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 690


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.