Hotărârea nr. 69/2011

prin care se ia act de modificarea raportului de serviciu al domnului Seica Gheorghe prin transfer în interesul serviciului înainte de încetarea termenului de preaviz

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

prin care se ia act de modificarea raportului de serviciu al domnului Seica Gheorghe prin transfer în interesul serviciului înainte de încetarea termenului de preaviz

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6072 din 17.11.2011 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea să ia act de modificarea raportului de serviciu al domnului Seica Gheorghe prin transfer în interesul serviciului înainte de încetarea termenului de preaviz;

Având în vedere: Dispoziția Primarului nr.4045 din data de 30.12.2010 privind modificarea raportului de serviciu al domnului Seica Gheorghe, prin transfer în interesul serviciului la Primăria comunei Holod în temeiul art.90, alin.(1), lit. a) din Legea nr.l88/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare că modificarea raportului de serviciu prin transfer a domnului Seica Gheorghe a avut loc în perioada preavizului;

Ținând cont de H.C.L. nr. 627 din 06.09.2010 privind eliberarea domnului Seica Gheorghe din funcția publică de conducere de Director al Direcției de Evidență a Persoanelor;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b) și art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se ia act de modificarea raportului de serviciu al domnului Seica Gheorghe prin transfer în interesul serviciului înainte de încetarea termenului de preaviz.

Art.2. Hotărârea Consiliului Local nr. 627 din 06.09.2010 a rămas fără obiect în ceea ce privește eliberarea din funcția publică de conducere de Director al Direcției de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea ca urmare a transferului în interesul serviciului, survenit anterior încetării termenului de preaviz.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-  Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor;

  • -  Biroul Resurse Umane

  • -   Direcția Juridică

  • -  Domnul Seica Gheorghe prin grija Biroului Resurse Umane

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 69


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila