Hotărârea nr. 689/2011

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 600/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a O.U.G nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 600/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a

O.U.G nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Analizând raportul de specialitate nr. 58534 din 24.10.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 600/2008;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 600/2008, prin care, conform prevederilor art. 5, s-au numit doi reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Oradea în comisia pentru vânzarea spațiilor medicale proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, și doi consilieri locali în calitate de membri în Comisia de contestații, dupa cum urmeaza:

- Pasztor Sandor - consilier local, membru în Comisia pentru vânzare

- Lipoveanu Adriana Aurora - consilier local, membru în Comisia pentru vânzare

 • - Cupșa Ioan - consilier local, membru în Comisia de contestații

 • - Szabo Joszef - consilier local, membru în Comisia de contestații

Luând în considerare faptul că dna. Lipoveanu Adriana Aurora, în prezent, nu mai deține funcția de Consilier Local;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.c), alin.(5) lit.b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se modifică art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 600/2008, prin înlocuirea dnei. Lipoveanu Adriana Aurora, cu dl. Manea Mihai, consilier local, sens în care art. 5 se modifica și va avea următorul conținut:

„Art. 5 Se numesc doi consilieri locali în calitate de membri în Comisia pentru vânzarea spațiilor cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, proprietate privată a municipiului Oradea sau a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local Oradea, și doi consilieri locali în calitate de membri în Comisia de contestații, după cum urmează:

- Pasztor Sandor - consilier local, membru în Comisia pentru vânzare

- Manea Mihai - consilier local, membru în Comisia pentru vânzare

 • - Cupșa Ioan - consilier local, membru în Comisia de contestații

 • - Szabo Joszef - consilier local, membru în Comisia de contestații

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratia Imobiliară Oradea - Comisia pentru vânzarea spațiilor cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical .

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile

 • - Comisia pentru vânzarea spațiilor cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități

conexe actului medical

 • - Inspectoratul Școlar Județean Bihor

 • - Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea

 • - Se publică în Monitorul Oficial al judetului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 689


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.