Hotărârea nr. 688/2011

privind participarea Consiliului Local al Municipiului Oradea la acţiunea iniţiată de Consiliul Judeţean Bihor „Da poftiţi! Igen Tessek!”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind participarea Consiliului Local al Municipiului Oradea la acțiunea inițiată de Consiliul Județean Bihor „Da poftiți! Igen Tessek!”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 227284 din 29.09.2011 prin care Grupul de consilieri UDMR

solicită Consiliului Local Oradea participarea la acțiunea inițiată de Consiliul Județean Bihor „Da poftiți! Igen Tessek!”,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean nr. 199 din data de 27.09.2011 privind implementarea acțiunii „Da, poftiți! Igen tessek”,

Potrivit art. 19 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: „În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, precum și serviciile publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceștia, și a limbii materne, în conformitate cu prevederile Constituției, ale prezentei legi și ale tratatelor internaționale la care România este parte”,

Luând în considerare Legea nr. 282/2007 pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau minoritare în România art. 2 lit. k). „limba maghiară”, precum și punctele (1), (2), (3), (4), și (5) ale art. 10 privind Autoritățile administrative și serviciile publice din legea mai sus amintită,

Ținând cont de art. 14 din Legea 282/2007 privind schimburile transfrontaliere, la literele a) și b) părțile se angajează: „a) să aplice acordurile bilaterale și multilaterale existente care le angajează față de statele în care aceeași limbă este folosită într-o formă identică ori apropiată sau, dacă este necesar, să depună toate eforturile pentru a încheia astfel de acorduri, de natură să favorizeze contractele între vorbitorii aceleiași limbi din statele respective, în domeniile culturii, învățământului, informației, formării profesionale și educației permanente;

b) în interesul limbilor regionale sau minoritare, să faciliteze și/sau să promoveze cooperarea transfrontalieră, mai ales între autoritățile regionale ori locale din zonele în care aceeași limbă este folosită într-o formă identică sau apropiată”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. e) alin.(7) lit. a) 45, alin. (2) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Local Oradea la acțiunea „Da poftiți! Igen, tessek!” lansată de Consiliul Județean Bihor.

Art.2. Instituțiile publice din subordinea Consiliului local Oradea vor implementa până la sfârșitul anului 2011 acțiunea aprobată la art. 1 din prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică și Direcția Economică

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția Juridică

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 31 octombrie 2011

  Nr. 688


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”