Hotărârea nr. 687/2011

Privind mandatarea d-nei Brânda Cosmina – consilier juridic, de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul nr. 9653/111/2011, aflat pe rolul Tribunalului Bihor , secţia contencios administrativ, având ca obiect anularea actului administrativ (Hotărârea Consiliului Local nr. 358/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Amenajare căi de acces rutier şi spaţii aferente străzii Corni

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind mandatarea d-nei Brânda Cosmina - consilier juridic, de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul nr. 9653/111/2011, aflat pe rolul Tribunalului Bihor , secția contencios administrativ, având ca obiect anularea actului administrativ (Hotărârea Consiliului Local nr. 358/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Amenajare căi de acces rutier și spații aferente străzii Cornițelului (tronson cuprins între strada H.Ibsen și strada Lalelelor)”, situat în municipiul Oradea, și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafața de 152 mp, teren identificat cu nr. topo 1925/1 Sântandrei și 88 mp teren identificat cu nr. cadastral 20104 Oradea, respectiv suprafața de 176 mp, teren identificat cu nr. topo 1925/6 Sântandrei), aflat pe rolul secției de contencios administrativ a Tribunalului Bihor

Analizând Raportul de specialitate nr. 58227 din 18.10.2011, prin care Biroul Juridic din cadrul Administrației Imobiliare Oradea propune mandatarea consilierului juridic Brânda Cosmina de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul mai sus menționat;

Ținând cont că în dosarul nr. 9653/111/2011, cu termen de judecată în data de 30.11.2011, aflat în prezent pe rolul Tribunalului Bihor, Consiliul Local al Municipiului Oradea are calitatea de pârât, dat fiind faptul că se solicită anularea unui act administrativ constând într-o hotărâre de consiliu (Hotărârea Consiliului Local nr. 358/2011), astfel încat, potrivit dispozițiilor legii speciale, este necesară mandatarea consilierului juridic;

Conform legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 21 alin.(2) și alin.(3), art. 36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b), art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se mandatează d-na Brânda Cosmina, consilier juridic în cadrul Biroului Juridic - Administrația Imobiliară Oradea, în vederea reprezentării intereselor Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul nr. 9653/111/2011, având ca obiect anularea actului administrativ (Hotărârea Consiliului Local nr. 358/2011), aflat pe rolul Tribunalului Bihor, în contradictoriu cu dl. Berindan Traian și dna. Berindan Ana.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Juridic al Administrației Imobiliare Oradea și d-na Brânda Cosmina - consilier juridic în cadrul acestui Birou.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

- Biroul Juridic - Administrația Imobiliară Oradea

- Consilier juridic Brânda Cosmina, prin grija Biroului Juridic.

- Se publică pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 31 octombrie 2011

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 687

SECRETAR

Ionel Vila