Hotărârea nr. 686/2011

Privind mandatarea d-nei Brânda Cosmina – consilier juridic, de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul nr. 11238/111/2011, având ca obiect suspendare act administrativ, şi in dosarul nr. 11239/111/2011, având ca obiect anulare act administrativ (Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2011), aflate pe rolul secţiei de contencios administrativ a Tribunalului Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind mandatarea d-nei Brânda Cosmina - consilier juridic, de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul nr. 11238/111/2011, având ca obiect suspendare act administrativ, și in dosarul nr. 11239/111/2011, având ca obiect anulare act administrativ (Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2011), aflate pe rolul secției de contencios administrativ a Tribunalului Bihor

Analizând Raportul de specialitate nr. 57853 din 11.09.2011, prin care Biroul Juridic din cadrul Administrației Imobiliare Oradea propune mandatarea consilierului juridic Brânda Cosmina de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarele mai sus mentionate;

Tinând cont că în dosarul nr. 11238/111/2011, cu termen de judecată în data de 16 noiembrie 2011 și în dosarul nr. 11239/111/2011, cu termen de judecată stabilit în data de 05.09.2012, aflate în prezent pe rolul Tribunalului Bihor, Consiliul Local al Municipiului Oradea are calitatea de pârât, dat fiind faptul că se solicită anularea și suspendarea executării unui act administrativ constând într-o hotărâre de consiliu (Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2011 privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 259/27.04.2010 și nr. 620/06.09.2010, aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Deschidere alee de acces la blocurile X6-X9-X10 și identificarea utilităților existente și marcarea zonelor de protecție aferente de pe terenul cu nr. topo 1583/56”- Aleea Călinului - Municipiul Oradea și declanșarea procedurii de expropriere a imobilului în suprafață de 220 mp, reprezentând teren din nr. topo 1583/56 înscris în CF 51585 Sântandrei), astfel încât, potrivit dispozițiilor legii speciale, este necesară mandatarea consilierului juridic;

Conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 21 alin.(2) și alin.(3), art. 36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b), art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se mandatează d-na Brânda Cosmina, consilier juridic în cadrul Biroului Juridic - Administrația Imobiliară Oradea, în vederea reprezentării intereselor Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul nr. 11238/111/2011, având ca obiect suspendarea executării actului administrativ (Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2011) și în dosarul nr. 11239/111/2011, având ca obiect anularea aceluiași act administrativ, ambele aflate pe rolul Tribunalului Bihor, în contradictoriu cu dl. Giulai Florin. .

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Juridic al Administrației Imobiliare Oradea și d-na Brânda Cosmina, consilier juridic în cadrul acestui Birou.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Biroul Juridic - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Consilier juridic Brânda Cosmina, prin grija Biroului Juridic

- Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 686


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila