Hotărârea nr. 685/2011

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588 / 22.01.2008, pentru introducerea unor străzi modernizate în perioada 2011 pentru prestarea activităţii de salubrizare stradala: măturat mecanic, măturat manual, şi prestarea activităţii de deszăpezire

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588 / 22.01.2008, pentru introducerea unor străzi modernizate în perioada 2011 pentru prestarea activității de salubrizare stradala: măturat mecanic, măturat manual, și prestarea activității de deszăpezire

Analizând raportul de specialitate nr. 243727 din 25.10.2011 întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Lucrări și Servicii Publice, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588 / 22.01.2008, privind introducerea unor străzi modernizate în perioada 2011 pentru prestarea activității de salubrizare stradală : maturat mecanic , măturat manual, și prestarea activității de deszăpezire,

În conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, Legea de salubrizare a localităților nr.101/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit.a) pct.14 și art. 45 , alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, privind introducerea unor străzi modernizate în perioada 2011 pentru prestarea activității de salubrizare stradala: măturat mecanic, măturat manual conform Anexei 1 , și prestarea activității de deszăpezire conform Anexei 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • -   Instituția Prefectului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Tehnică

  • -   Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 685


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa nr. 2 la H.C.L. 685/2011

Anexa nr. 2 Lista strazi propuse pentru deszapezire , in completare la Caietul de Sarcini care face parte din contractul de delegare a gestiunii nr.106588/22,08,2008

Nr.

crt.

Denumire

strazi

Lungime

carosabil

Latime

carosabil

Suprata total carosabil

mp.

Lungime trotuar

Latime trotuar

Suprafața total trotuar mp

1

Titus Popovici ( A.N.L. Branului )

262

6,0

1.572

262

2

524

2

Jannus Pannonius

258

4

1.032

258

2,5

645

3

Carol Davila

272

4

1.088

272

2

544

4

Ceahlaului

229

5,5

1.259

458

1,2

1,5

618

5

Jimboliei

461,5

6

2.769

923

1,1

1,9

1.385

6

Ioan Ratiu

272

6

1.632

544

1,3

707

7

Pod Sovata

108

7

756

216

2,5

540

8

Pod Traian Blajovoci

18

7

126

36

2,3

82,8

9

Pod Vaporului

25

7

175

25

2

50

10

Alexandru Sahia

516

5

2.580

516

2

1.032

11

Artarilor

760

6

4.560

760

1-1,5

3.233

12

Vaporului

144

7

1.010

144

2

576

13

Toamnei

1.147

7

8.029

1.342

1

2.684

14

Atelierelor

917

7

6.237

1.579

1

1.579

Total /MP=47.205,3

Anexa 1 la H.C.L. 685/2011

Anexa nr. 1 Maturat mecanic si manual

Nr. crt.

Frecv.propus.

Manual/sapta

Frecv.propusa

Mecanic/sapta

Denumire strazi

Lungime carosabi l

Latime carosabil

Suprata total carosabil mp.

Lungime trotuar

Latime trotuar

Suprafața total trotuar mp

1

3

Titus Popovici ( A.N.L.

Branului)

262

6,0

1.572

262

2

524

2

3

Jannus Pannonius

258

4

1.032

258

2,5

645

3

3

Carol Davila

272

4

1.088

272

2

544

4

3

Ceahlăului

229

5,5

1.259

458

1,2

1,5

618

5

3

Jimboliei

461,5

6

2.769

923

1,1

1,9

1.385

6

3

Ioan Ratiu

272

6

1.632

544

1,3

707

7

5

Pod Sovata

108

7

756

216

2,5

540

8

7

Pod Traian Blajovoci

18

7

126

36

2,3

82,8

9

5

Pod Vaporului

25

7

175

25

2

50

10

3

Alexandru

Sahia

516

5

2.580

516

2

1.032

11

3

Arțarilor

760

6

4.560

760

1-1,5

3.233

12

5

Vaporului

144

7

1.010

144

2

576

13

1

Toamnei

1.147

7

8.029

1.342

1

2.684

14

3

Atelierelor

917

7

6.237

1.579

1

1.579

Total /M

[P=47.205,3