Hotărârea nr. 683/2011

privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiţii finanţate din surse proprii /fond IID, credite bancare şi din alte surse, pe anul 2011, la S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții finanțate din surse proprii /fond IID, credite bancare și din alte surse, pe anul 2011, la S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Analizând raportul de specialitate nr.245610/27.10.2011, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții pe anul 2011 la S.C. Compania de Apă Oradea S.A.,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 96/10.02.2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a bugetului de trezorerie, a listei obiectivelor de investiții la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea pe anul 2011,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit.b), d), alin. (4) lit.a), alin. (6), lit. a), pct. 14 și art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea Listei cu obiectivele de investiții finanțate din surse proprii / fond IID, credite bancare și din alte surse, pe anul 2011, la S.C. Compania de Apă Oradea S.A. conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică și S.C. Compania de apă Oradea S.A..

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

  • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Direcția Economică

  • -  Direcția Tehnică

  • -  SC Compania de Apă SA Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 683


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Nr crt

VI

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Bug local + fd rulm

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

Surse neramburs abile

OTL

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Achizitii autobuze Mercedes - leasing 20 buc

450.00

450.00

2

Sistem e ticketing

500.00

500.00

3

Achizitie midibuze 10 buc.

550.00

550.00

VII

COMPANIA DE APA

83,620.00

5,000.00

78,620.00

0.00

0.00

0.00

1

Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în municipiul

Oradea

61,640.00

61,640.00

2

ISPA+DAAB

16,711.00

11.00

16,700.00

3

Reabilitarea rețelei de apă pe str. Decebal

134.00

134.00

4

Reabilitarea rețelei de apă, canalizare pluvială și menajeră str.

Horea

200.00

200.00

5

Reabilitarea rețelei de apă pe str. Gheorghe Pop de Băsești

300.00

300.00

6

Reabilitare canal pluvial str. Drum Uzinal

52.00

52.00

7

Reabilitare rețea apă str. Janus Panonius

1,300.00

1,300.00

8

Extindere canalizare pluvială pe str. Rectorului

100.00

100.00

9

Reabilitarea rețelei de apă și canalizare pluvială pe str. Ion Rațiu

14.00

14.00

10

Stație de Pompare - pentru extindere rețea ploi - zona

Guttemberg

95.00

95.00

11

Reabilitare rețea apă canal menajer și canal pluvial P-ța

Ferdinand

1,000.00

1,000.00

-

-

-

-

12

Reabilitare rețea apă canal menajer și canal pluvial P-ța Unirii

120.00

120.00

13

Reabilitare rețea apă pe podul P-ța Unirii

230.00

230.00

14

Reabilitare rețea apă pe str.V.Alecsandri

22.00

22.00

15

Reabilitarea rețelei de apă pe str. Stânișoarei

901.00

901.00

16

Reabilitarea rețelei de apă și extindere CP pe str. Tudor Arghezi

445.00

445.00

17

Reabilitarea rețelei de apă pe str. Delfinului

76.00

76.00

18

Proiect - Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzii în municipiul Oradea

280.00

280.00

VIII

ELECTROCENTRALE

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare retea termica secundara pe str. Horea in zona PT 825 - executie

1,400.00

1,400.00

2

Reabilitarea retelelor primare de termoficare din Piata Unirii -executie

1,500.00

1,500.00

3

Reabilitarea retelelor primare de termoficare din Piata Regele Ferdinand executie

950.00

950.00

4

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare din Piata Unirii -executie

750.00

750.00

5

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare din Piata Regele Ferdinand executie

200.00

200.00

6

Extindere retea primara de termoficare pe str. Ecaterina Teodoroiu pana-n intersectia cu str. Feleacului (PT+executie)

700.00

700.00

7

Realizare retea primara de alimentare cu energie termica a Parcului Industrial Eurobusiness(SF+PT+executie)

800.00

800.00

8

Reabilitare retele secundare de termoficare pe str. Gh. Pop de Basesti (DALI+PT+executie)

400.00

400.00

9

Extinderea retelei secundare de termoficare pe str. Budai Nagy Antal (SF+PT+executie)

300.00

300.00

IX

RAPAS

800.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Parcelare, desecare si amenajare teren 10 ha pt.extinderea Cimitirului municipal

316.00

316.00

2

Retea canalizare Piata Obor

100.00

100.00

3

Reparatii gard Piata Obor

100.00

100.00

4

Reparatii gard Cimitir

100.00

100.00

5

Modernizare P-ta Obor spatii comerciale

20.00

20.00

6

Modernizare P-ta Decebal -invelitoare

20.00

20.00

7

Modernizare Piata Rogerius invelitoare

20.00

20.00

8

Modernizare P-ta Cetate-acoperire platforma+hala legume

20.00

20.00

9

Reparatii acoperis Capela Rhedey

20.00

20.00

10

Dotari

84

84.00

COMPANIA DE APA ANEXA 1 la H.C.L. 683/2011 Propuneri privind modificarea listei obiectivelor de investitii

mii lei

Nr. crt.

SPECIFICATIE

actuale

propuneri

diferente

Lucrari de investitii 2011 - TOTAL -

56,376.44

21,480.40

-34,896.04

1. Surse proprii / fond IID

15,512.44

18,131.40

2,618.96

1

Datorie ext pt. MUDP II, ISPA, BERD, BERD III comisioane bancare

9,735.00

12,081.40

2,346.40

2

Reabilitare rețea apă pe str. Sabinelor

214.90

225.67

10.77

3

Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud.Bihor

188.00

0.00

-188.00

4

Reabilitare rețea apă pe str.Viorelelor

26.00

44.07

18.07

5

Reabilitare rețea apă pe str. Secarei

165.00

21.72

-143.28

6

Extinderea rețelei de apă pe str. Petre Țuțea

43.00

0.00

-43.00

7

Reabilitare rețea apă pe str. Năsăudului

41.00

56.45

15.45

8

Construcție șarpantă la Post Trafo în Uzina 2

0.00

37.17

37.17

9

Amenajare parc de agrement pe spațiul cuprins între b-dul Decebal și str. Eroului Necunoscut

733.17

544.27

-188.90

10

Dotări

3,581.00

4,539.06

958.06

11

Proiectare - Reabilitarea rețelelor de apă din azbociment și branșamentelor aferente din oțel și plumb

30.00

63.00

33.00

12

Proiectare - Reabilitarea rețelelor de apă din azbociment și branșamentelor aferente din oțel și plumb

0.00

79.98

79.98

13

Extindere rețea apă și canal menajer pe str. Prepeliței

18.33

16.20

-2.13

14

Extindere rețea apă și canal menajer pe str.Spicului

39.04

32.13

-6.91

15

Achiziția și montarea unei stații de recepție ape uzate vidanjate

100.00

62.00

-38.00

16

Reabilitare canal menajer pe str. P.Curcanul, bloc X 24

50.00

5.10

-44.90

17

Reabilitare canal menajer pe str.Sovata, blocurile M1-M5

50.00

2.00

-48.00

18

Subtraversare Peța a colectorului de pe str. R. Enescu

100.00

0.00

-100.00

19

Extindere canal pluvial Orășelul Copiilor

23.00

104.18

81.18

20

Sistem de dezinfecție a apei epurate biologic

200.00

2.00

-198.00

21

Realizare branșamente și racorduri

25.00

95.00

70.00

22

Proiectare

150

100.00

-50.00

23

Construirea unei încăperi de depozitare butelii acetilenă

0

20.00

20.00

2. Credite bancare

35,549.00

3,349.00

-32,200.00

1

2

Extinderea și moderniz. infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor

ISPA + DAAB

34,754.00

3,349.00

-31,405.00

795.00

0.00

-795.00

3. Alte surse

5,315.00

0.00

-5,315.00

1

Extinderea și moderniz. infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor

5,315.00

0.00

-5,315.00