Hotărârea nr. 682/2011

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 241.126 din 20.10.2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2011,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.272/30.03.2009 privind darea acordului de principiu pentru derularea unor măsuri de realizare a lucrărilor de reparații interioare la clădirea Teatrului de Stat, situată în Municipiul Oradea, Piața Ferdinand, nr. 6,

Ținând cont de Hotărârea de Guvern nr.1.086/27.10.2011 privind repartizarea unor sume către bugetele locale ale unităților administrativ -teritoriale,

În conformitate cu prevederile art. 1A2 din Ordonanța de Guvern nr.51/11.08.1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale,

În baza prevederilor art. 19 și art.29 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), și ale art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2011, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă Lista de investiții pentru anul 2011.

Art.4. Se aprobă modificarea denumirii obiectivului de investiții din, Achiziție și leasing utilaje ''în Achiziție utilaje'' și cuprinderea acestuia în Lista de investiții a SC Electrocentrale SA.

Art.5. Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei Societății Comerciale Oradea Transport Local SA pentru susținerea financiară a echipei de fotbal feminin Motorul Oradea. Pentru decontarea sumei SC Oradea Transport Local va emite factură și va anexa copiile facturilor achitate către Asociația Sportivă Motorul Oradea vizate cu mențiunea ,, Conform cu originalul''.

Art.6. Se aprobă finanțarea Episcopiei Române Unită cu Roma Greco-Catolică, Oradea cu suma de 20.000 lei pentru organizarea Întâlnirii Episcopilor Orientali din Europa. Pentru suma alocată Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică, Oradea va depune un raport (în conformitate cu cerințele „Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea alocate pentru activități nonprofit de interes local), privitor la modul de gestionare a fondurilor alocate prin justificarea acestora cu documente, până la data de 30 noiembrie 2011. Suma nejustificată prin documente se va restitui.

Art.7. Validarea dispoziției Primarului nr.3.265/24.10.2011 privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea pe anul 2011 .

Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu prin grija Direcției Economice

 • •   Spitalul Clinic Județean de Urgență prin grija Direcției Economice

 • •   Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • •  SC Compania de Apă SA

 • •   SC Electrocentrale SA

 • •  SC Oradea Transport Local SA

 • •   Episcopia Română Unită cu Roma Greco - Catolică, Oradea prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 682

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.1 la H.C.L. 682/2011

Propunere rectificare buget local pe anul 2011

mii lei

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

190,385.00

236,537.87

46,152.87

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

Functionare

826.67

924.50

97.83

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

Functionare

2,741.87

3,548.51

806.64

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

Functionare

107,500.00

108,793.09

1293.09

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

- 58,460.52

- 62,109.13

-3648.61

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

58,460.52

62,109.13

3648.61

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

Functionare

12,983.52

12,058.02

-925.50

Alte transferuri voluntare

37.02.50

Functionare

0

4913.12

4913.12

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

Dezvoltare

1,934.65

4,605.67

2671.02

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Dezvoltare

27,530.00

36,480.00

8950.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Dezvoltare

10,381.00

10,671.00

290.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Dezvoltare

900.00

900.00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

Dezvoltare

26,459.29

21,546.17

-4913.12

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

Functionare

32,066.00

32066.00

Prefinantare

45.02.02.03

Dezvoltare

28.00

31.79

3.79

II

CHELTUIELI

159,933.19

206,086.06

46,152.87

1

CAP.51.02.01.03 Autoritati executive

1843.37

2073.67

230.30

Materiale pentru curatenie

20.01.02

Functionare

40.00

45.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

1,644.37

1,849.67

205.30

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

Functionare

84.00

94.00

10.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Functionare

75.00

85.00

10.00

2

Cap.65.02 Invatamant

26,948.71

29,926.17

2,977.46

Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar

3380.68

3298.57

-82.11

Gradinita cu Program Prelungit Orsolya

0.00

1.00

1.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Functionare

0.00

1.00

1.00

Gradinita cu Program Prelungit nr.19

249.62

238.51

-11.11

Salar baza

10.01.01

Functionare

232.34

231.23

-1.11

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

17.28

7.28

-10.00

Gradinita cu Program Prelungit nr.28

741.76

749.87

8.11

Salar baza

10.01.01

Functionare

741.76

749.87

8.11

Gradinita cu program Prelungit nr 49

13.59

19.04

5.45

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

0.50

0.63

0.13

Materiale pentru curatenie

20.01.02

Functionare

3.50

3.90

0.40

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

2.55

2.95

0.40

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

0.00

2.04

2.04

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

7.04

9.52

2.48

Gradinita cu program prelungit nr.34

38.58

33.13

-5.45

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

1.00

0.87

-0.13

Materiale pentru curatenie

20.01.02

Functionare

5.00

4.60

-0.40

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

3.50

3.10

-0.40

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

20.00

17.96

-2.04

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

5.00

2.96

-2.04

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

4.08

3.64

-0.44

Gradinita cu program prelungit nr.44

21.28

21.28

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

2.45

1.55

-0.90

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

0.00

3.80

3.80

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

18.83

15.93

-2.90

Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar AIO

2315.85

2235.74

-80.11

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

1600.00

1775.00

175.00

Extindere si amenajare curte, teren de joaca cresa, gradinita R-C T Lalescu

71.01.30

Dezvoltare

350.00

50.00

-300.00

GRADINITA NR.47 aparate de joaca

71.01.30

Dezvoltare

8.00

0.00

-8.00

Aparate de joaca gradinite

71.01.30

Dezvoltare

0.00

48.00

48.00

GRADINITA NR.27 -Racord gaz

71.01.30

Dezvoltare

72.85

67.74

-5.11

NT crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

GRADINITA NR. 19 -RK acoperiș fatada si inst electrice

71.03

Dezvoltare

285.00

295.00

10.00

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior AIO

2028.12

2198.83

170.71

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

1950.00

2125.00

175.00

SCOALA J.GYULA -Racord gaz

71.01.30

Dezvoltare

78.12

73.83

-4.29

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior PMO

3544.51

5241.59

1697.08

Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere și dotări la școala cu clasele I-VIII „Avram lancu”, Oradea BL

56.01.01

Dezvoltare

1754.00

1754.00

0.00

Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere și dotări la școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea BS

56.01.01

Dezvoltare

1053.96

1053.96

0.00

Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere și dotări la școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea UE

56.01.02

Dezvoltare

732.39

2428.97

1696.58

Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere și dotări la școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea ch.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

4.16

4.66

0.50

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior Scoala O.Goga

590.50

610.10

19.60

Salar de baza

10.01.01

Functionare

590.50

610.10

19.60

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior Scoala

Juhasz Gyula

303.29

306.69

3.40

Salar de baza

10.01.01

Functionare

303.29

306.69

3.40

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior Scoala Szacsvay Imre

1338.93

1325.93

-13.00

Salar de baza

10.01.01

Functionare

1338.93

1325.93

-13.00

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior Scoala

O.Doamna

1408.61

1429.61

21.00

Salar de baza

10.01.01

Functionare

1408.61

1429.61

21.00

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior PMO

5952.77

6832.77

880.00

Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna BL

56.01.01

Dezvoltare

198.00

1078.00

880.00

Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna BS

56.01.01

Dezvoltare

1697.59

1697.59

0.00

Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna UE

56.01.02

Dezvoltare

3967.06

3967.06

0.00

Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna BL ch.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

64.10

64.10

0.00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

Functionare

224.71

228.73

4.02

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

-198.69

-202.71

-4.02

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior Colegiul Partenie Cosma

1842.68

1788.68

-54.00

Executare , montare cabina poarta

71.01.30

Dezvoltare

0.00

10.00

10.00

Slar de baza

10.01.01

Functionare

1842.68

1778.68

-64.00

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior Liceul Aurel Lazar

877.93

887.93

10.00

Salar de baza

10.01.01

Functionare

877.93

887.93

10.00

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior Liceul

Colegiul Tehnic Transilvania

4.00

12.78

8.78

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

4.00

12.78

8.78

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior Liceul

Teoretic German Friedrich Schiller

955.35

971.35

16.00

Salarii de baza

10.01.01

Functionare

694.70

687.43

-7.27

Alte sporuri

10.01.06

Functionare

7.20

13.37

6.17

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

Functionare

56.30

58.85

2.55

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Functionare

3.80

12.35

8.55

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

Functionare

161.60

159.60

-2.00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

Functionare

0.00

8.00

8.00

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

5.00

2.54

-2.46

Materiale pentru curatenie

20.01.02

Functionare

7.00

3.97

-3.03

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

5.80

3.99

-1.81

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

4.10

5.22

1.12

NT crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Functionare

9.85

16.03

6.18

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior AIO

4721.34

5021.34

300.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

4060.00

4410.00

350.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

661.34

611.34

-50.00

3

Cap.66.02.06. Spitale generale

13203.00

15026.71

1823.71

Cap.66.02.06.01 Spitale Generale PMO

12,771.00

14,582.00

1,811.00

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Dezvoltare

10,381.00

10,671.00

290.00

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

Dezvoltare

900.00

900.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Dezvoltare

2,290.00

2,876.00

586.00

Actiuni de sanatate

51.01.03

Functionare

100.00

135.00

35.00

Cap.66.02.06.01 Spitale Generale AIO

230.00

238.00

8.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

230.00

238.00

8.00

Cap.66.02.08 Servicii de sanatate publica

179.00

179.71

0.71

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Functionare

179.00

179.71

0.71

Cap. 66.02.50.50 - Alte Cheltuieli in domeniul sanatatii AIO

23.00

27.00

4.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

23.00

27.00

4.00

4

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

14227.18

15792.18

1565.00

Cap. 67.02.05.01 - PMO

5190.00

5890.00

700.00

Transferuri catre instituții publice Club Sportiv Municipal

51.01.01

Functionare

5190.00

5890.00

700.00

Subcap. 67.02.05.01 - Sport AIO

1637.50

1582.50

-55.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

43.00

63.00

20.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

310.00

350.00

40.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

322.00

372.00

50.00

Bazin Olimpic sistem supraveghere video

71.01.03

Dezvoltare

12.50

22.50

10.00

Terenuri tenis

71.01.01

Dezvoltare

200.00

10.00

-190.00

Sala Sporturilor - RK fatada grup electrogen modernizare instalatii electrice

71.03

Dezvoltare

750.00

765.00

15.00

Subcap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement PMO

2009.68

2069.68

60.00

Amenajare Parc in Santul de Est al Cetatii Oradea BL

71.01.30

Dezvoltare

291.91

351.91

60.00

Amenajare Parc in Santul de Est al Cetatii Oradea BS

71.01.30

Dezvoltare

1717.77

1717.77

0.00

Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei AIO

840.00

900.00

60.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

199.00

239.00

40.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

641.00

661.00

20.00

Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei PMO

100.00

140.00

40.00

- Asociatii si fundatii (Program social As.Agnuli Dei) transfer HCJ69/2011

59.22

Functionare

100.00

90.00

-10.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( 10 mii lei-UDSCR si 20 mii lei Pro Familia-protocol de parteneriat)

20.30.30

Functionare

0.00

30.00

30.00

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural - actiuni cu car. stiintific si social-cultural- Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică, Oradea

59.22

Functionare

0.00

20.00

20.00

Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei AIO

4450.00

5210.00

760.00

Centru de Tineret Podgoria CJB

71.01.30

Dezvoltare

150.00

30.00

-120.00

Reabilitare interior Teatru de Stat Oradea-rest. Lucrari int +ext

71.01.30

Dezvoltare

4300.00

5180.00

880.00

5

Cap.68.02 asigurari si asistenta sociala

178.00

191.79

13.79

Cap.68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii ASCO

28.00

31.79

3.79

Protectia copilului-de la teorie la practica

56.02.02

Dezvoltare

28.00

31.79

3.79

Subcap. 68.02.11 - Crese AIO

150.00

160.00

10.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

150.00

160.00

10.00

6

Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

55435.99

63593.30

8157.31

Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa CAO

8262.92

15069.07

6806.15

Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în municipiul Oradea

55.01.12

Dezvoltare

5550.00

12500.00

6950.00

Reabilitarea rețelei de apă pe str. Decebal

55.01.12

Dezvoltare

437.34

514.18

76.84

Reabilitarea rețelei de apă și canalizare pluvială pe str. Ion Rațiu

55.01.12

Dezvoltare

269.17

276.74

7.57

NT crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Reabilitarea rețelei de apă pe str. Delfinului

55.01.12

Dezvoltare

120.00

78.90

-41.10

Reabilitarea rețelei de apă pe str. Maciesului

55.01.12

Dezvoltare

230.00

165.39

-64.61

Reabilitarea rețelei de apă si extindere CM pe str. Zarandului

55.01.12

Dezvoltare

22.00

0.00

-22.00

Statia de pompare apa potabila pe str. Piatra Craiului

55.01.12

Dezvoltare

445.00

0.00

-445.00

Reabilitarea rețelei de apă pe str. Gheorghe Pop de Băsești

55.01.12

Dezvoltare

94.41

98.66

4.25

Reabilitare retea apa-canal zona V.Alecsandri-Piata Unirii

55.01.12

Dezvoltare

1000.00

1435.20

435.20

Realizare de bransamente la reteaua de apa si racorduri la reteaua de canalizare

55.01.12

Dezvoltare

95.00

0.00

-95.00

Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PMO

41184.07

41120.32

-63.75

Asociatii si fundatii Asociatia Zona Metropolina Oradea

59.11

Functionare

1615.00

1130.00

-485.00

Contributie Fundatia Protejare a Monumentelor Istorice (sursa BL)

59.11

Functionare

100.00

120.00

20.00

contributie Fundatia Protejare a Monumentelor Istorice (sursa CJB)

59.11

Functionare

89.49

89.49

0.00

Modernizarea Grădinii Zoologice BL

71.01.30

Dezvoltare

1402.47

1402.47

0.00

Modernizarea Grădinii Zoologice BS

71.01.30

Dezvoltare

5000.00

7000.00

2000.00

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I BL

56.01.01

Dezvoltare

7.00

7.00

0.00

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I BS

56.01.01

Dezvoltare

13658.78

13658.78

0.00

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I UE

56.01.02

Dezvoltare

18429.85

16733.27

-1696.58

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I ch.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

27.26

27.26

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii- fond rezerva BERD

20.30.30

Functionare

854.22

952.05

97.83

Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO

5989.00

7403.91

1414.91

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

520.00

575.00

55.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

4769.00

5654.00

885.00

Reabilitare turn P-ta Unirii nr 1 sediul Primariei Municipiului Oradea

71.03

Dezvoltare

43.00

45.43

2.43

Servicii identificare si intabulare patrimoniu public si privat al MO

71.01.30

Dezvoltare

150.00

175.00

25.00

Reabilitare imobil str. Republicii nr: 59

71.01.30

Dezvoltare

227.00

214.48

-12.52

Sistem supraveghere video municipiu etapa I

71.01.03

Dezvoltare

280.00

340.00

60.00

Redeschidere acces carosabil-Curtea Primariei-executie

71.01.30

Dezvoltare

0.00

400.00

400.00

Cap. 74.02 - Protectia mediului

24681.12

24824.97

143.85

Cap. 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale PMO

4,913.12

4,913.12

ISPA+DAAB

71.01.30

Dezvoltare

-

4,913.12

4,913.12

7

Cap. 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale CAO

24681.12

19911.85

-4769.27

ISPA+DAAB

55.01.12

Dezvoltare

11.00

10.33

-0.67

Reabilitare retea apa si canal menajer pe str. Iuliu Maniu

55.01.12

Dezvoltare

164.00

144.52

-19.48

Reabilitare canal pluvial str. Drum Uzinal

55.01.12

Dezvoltare

1300.00

1804.00

504.00

Stație de Pompare - pentru extindere rețea ploi - zona Guttemberg

55.01.12

Dezvoltare

1000.00

633.00

-367.00

Extinderea retelei de canalizre pluviala pe str.E.Teodoroiu

55.01.12

Dezvoltare

517.00

620.00

103.00

Reabilitare retea apa si canal menajer pe str. Petrea Tutea

55.01.12

Dezvoltare

76.00

0.00

-76.00

ISPA+DAAB

55.01.12

Dezvoltare

21,613.12

16,700.00

-4913.12

8

Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala

8747.11

7806.61

-940.50

Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic. Cetatea Oradea complex cultural turistic european - etapa I BL

56.01.01

Dezvoltare

4790.71

3850.21

-940.50

Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic. Cetatea Oradea complex cultural turistic european - etapa I BS

56.01.01

Dezvoltare

2947.44

2947.44

0.00

Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic. Cetatea Oradea complex cultural turistic european - etapa I ue

56.01.02

Dezvoltare

908.96

908.96

0.00

NT crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic.

Cetatea Oradea complex cultural turistic european - etapa I ch. Neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

100.00

100.00

0.00

9

Cap.81.02.06 Energie termica

0.00

32066.00

32066.00

Transferuri către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

Functionare

0.00

32066.00

32066.00

10

Cap. 84.02 - Transporturi

14668.71

14784.66

115.95

Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun OTL

12400.00

12515.95

115.95

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

0.00

30.00

30.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Functionare

12400.00

12485.95

85.95

Cap.84.02.03.03 Strazi PMO

2268.71

2268.71

0.00

Asigurare utilitati tehnico -edilitare si sistematizare pe verticala aferente constructiilor de locuinte str. Branului

71.01.30

Dezvoltare

1,250.00

1212.49

-37.51

Modernizare str. Fântânilor (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

547.17

550.47

3.30

Modernizare str. Delfinului (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

471.54

505.75

34.21

Municipiul Oradea


Anexa nr.2 la H.C.L. 682/2011

Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011

Cap.66.10.06.01 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

8,399.00

10,175.00

1,776.00

1

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

Dezvoltare

1,009.00

1,595.00

586.00

2

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

Dezvoltare

7,390.00

7,680.00

290.00

3

Sume din veniturile proprii ale Ministerului

Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

Dezvoltare

0.00

900.00

900.00

5

CHELTUIELI

10,870.40

12,646.40

1,776.00

54

Alte active fixe din care

71.01.30

Dezvoltare

1.40

51.40

50.00

-aparatura

71.01.30

Dezvoltare

1.40

1.40

0.00

-Depozit medicamente UPU farmacie (locația fostei sere )Staționar I-proiectare

71.0130

Dezvoltare

0.00

13.00

13.00

-Recompartimentare, reamenajare parter

Corp A2 (actual bloc alimentar)Staționar I în vederea utilizării spațiului ca farmacie a spitalului-proiectare

71.0130

Dezvoltare

0.00

10.00

10.00

-Recompartimentare, reamenajare clădire fost bloc alimentar Staționar II în vederea utilizării lui ca bloc alimentar-proiectare

71.0130

Dezvoltare

0.00

27.00

27.00

55

Reparații capitale aferente activelor fixe din care:

71.03

Dezvoltare

10,869.00

12,595.00

1,726.00

-Reparatii capitale corp A1+A2 Stationar I transfer CJ

71.03

Dezvoltare

500.00

1,000.00

500.00

-Reparatii capitale corp B

71.03

Dezvoltare

146.00

146.00

0.00

-Reparatii capitale corp B

71.03

Dezvoltare

4,726.00

4,726.00

0.00

-Reparatii capitale sectia ATI

71.03

Dezvoltare

36.00

8.00

-28.00

-Reparatii capitale sectia ATI

71.03

Dezvoltare

1,164.00

264.00

-900.00

-RK recompartimentare si reamenajare stationar I corp A1+A2

71.03

Dezvoltare

2,750.00

2,750.00

0.00

-Reparatii capitale ambulator

71.03

Dezvoltare

47.00

47.00

0.00

Reparatii capitale Ambulator Stationar 3

Obst. Ginecol

71.03

Dezvoltare

0.00

1,190.00

1,190.00

Reparatii capitale Ambulator Stationar 3

Obst. Ginecol

71.03

Dezvoltare

0.00

36.00

36.00

Reparatii capitale instalatii electrice ascensoare

71.03

Dezvoltare

0.00

900.00

900.00

Reparatii capitale instalatii electrice ascensoare

71.03

Dezvoltare

0.00

28.00

28.00

-Reparatii capitale ambulator

71.03

Dezvoltare

1,500.00

1,500.00

0.00

Cap.66.10.06.01 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL Dr.Gavril Curteanu                                mii lei

Explicatie / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

VENITURI

29.50

64.50

35.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

Functionare

29.50

64.50

35.00

CHELTUIELI

130.00

165.00

35.00

20 TITLUL II.BUNURI ȘI SERVICII

20

Funcționare

130.00

165.00

35.00

Alte cheltuieli cu bunuri și sericii

20.30.30

Functionare

130.00

165.00

35.00

mii lei

Clubul Sportiv Municipal

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.67.10.05.01 Sport

6,352.01

7,212.87

860.86

Venituri

6,352.01

7,212.87

860.86

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

5,190.00

5,890.00

700.00

Donații și sponsorizări

37.10.01

1,162.01

1,322.87

160.86

Cheltuieli

6,801.01

7,661.87

860.86

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

6,801.01

7,661.87

860.86