Hotărârea nr. 680/2011

privind completarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea pe anul 2011 aprobată prin HCL nr. 443/2011

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind completarea listei cu obiectivele de investiții la SC Administrația Domeniului Public SA Oradea pe anul 2011 aprobată prin HCL nr. 443/2011

Analizând raportul de specialitate nr. 244284/25.10.2011, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu -Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea completării listei cu obiectivele de investiții la SC Administrația Domeniului Public SA Oradea pe anul 2011,

Lista de investiții pe anul 2011 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2011 și modificată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 191/2011, 312/2011, 368/2011și 443/2011,

Având în vedere adresa nr. 6484/19.10.2011 înregistrată sub nr. 241901/21.10.2011 prin care SC Administrația Domeniului Public SA Oradea a înaintat spre aprobare completarea listei de investiții pe anul 2011,

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 8 din OG nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. 1, 45 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.4 lit.a) si art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă completarea listei cu obiectivele de investiții la SC Administrația Domeniului Public SA Oradea pentru anul 2011 aprobată prin HCL nr. 443/2011 cu următoarele obiective de investiții finanțate din surse proprii:

C. Alte cheltuieli de investiții

 • - Achiziție centrală termică la cimitir - 6 mii lei

 • - Achiziție spațiu comercial (hală) Piața Obor - 40 mii lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Administrația Domeniului Public SA Oradea și Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

-   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Management proiecte cu finanțare nerambursabilă

  Oradea, 31 octombrie 2011

  Nr. 680


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila