Hotărârea nr. 68/2011

privind darea în administrarea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bihor pe o perioada de 2 ani a imobilelor (construcţie + teren) in care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de Copii nr.18, respectiv Grădiniţa de Copii nr.48, in vederea efectuării lucrărilor de reparaţii capitale, prin programul „Reforma educaţiei timpurii in România”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea în administrarea Inspectoratului Școlar al Județului Bihor pe o perioada de 2 ani a imobilelor (construcție + teren) in care își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr.18, respectiv Grădinița de Copii nr.48, in vederea efectuării lucrărilor de reparații capitale, prin programul „Reforma educației timpurii in România”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 41471/2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune darea în administrarea Inspectoratului Școlar al Județului Bihor pe o perioada de 2 ani a imobilelor (construcție + teren) in care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr.18, respectiv Grădinița de Copii nr.48, in vederea efectuării lucrărilor de reparații capitale, prin programul „Reforma educației timpurii in România”

Venind în sprijinul unităților de învățământ, Consiliul Local al municipiului Oradea are obligația de a face demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a planurilor de investiții,

Luând in considerare programul « Reforma educației timpurii in România », program al Guvernului României, finanțat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și în completare de la Bugetul Ministerului Educației, Cercetării si Tineretului.

Ținând cont de prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art.36, alin.(2), lit. c) și d), alin.(5), lit. a), alin.(6) lit. a), pct.1, art.45, alin.(3), art. 123 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă darea in administrarea Inspectoratului Școlar al Județului Bihor pe o perioada de 2 ani a imobilului (construcție + teren) in care își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr.18 - situat in Oradea, str. Anatol France nr.59, înscris in CF nr.3372, nr. topo 4169/1 si respectiv imobilul (construcție + teren) situat in Oradea P-cul Petofi Sandor, nr.5B, înscris in CF 166796, nr. topo 166796 in care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr.48, in vederea efectuării lucrărilor de reparații capitale, prin programul „Reforma educației timpurii in România”.

Art.2. Predarea - primirea imobilelor identificate potrivit art.1, se va efectua in baza unui Protocol de predare - primire, (anexele 1 si 2 la prezenta hotărâre) încheiat intre cele doua instituții, in maxim 30 de zile de la data intrării in legalitate a prezentei hotărâri.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate

 • •   Inspectoratul Școlar al Județului Bihor

 • •   Grădinița nr.18, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •   Grădinița nr.48, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

 • •   Se publică pe pagina web a municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 68


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII,

TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Primăria municipiului

Oradea

Reprezentat de :

Inspectoratul Școlar al Județului Bihor

Inspector Școlar General

Prof. Dorel LUCA


reprezentată prin :

Primar : Ilie BOLOJAN

PROTOCOL

Predare imobil și teren în vederea reabilitării /construirii unităților școlare încheiat astazi............................................................

 • 1. Primăria Oradea cu sediul în orașul/comuna Oradea , sectorul/satul , str. Piata Unirii nr.

1, reprezentată prin Ilie Bolojan în calitate de predator

și

Ministerul Educației , Cercetării si Tineretului reprezentat de Inspectoratul Școlar pentru județul Bihor Dl./Dna. Inspector Școlar General Dorel Luca în calitate de primitor, în baza Hotărârii Consiliului Local nr....................../......................., am procedat la predarea-

primirea amplasamentului unității de învățământ, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 166796, nr. topo 166796 sau plan de amplasare în zona ...........DA................../ plan de

situație.........DA...................., alcătuit după cum urmează:

Nr. crt.

Unitatea de învățământ și adresa

Amplasament

Categorie de folosinta

Imobil

Ac/Ad (mp)

Teren (mp)

1.

Gradinita nr. 48 - corp C1

302/604

1619

2.

Gradinita nr. 48 - corp C2

64/64

Total:

 • a)    Amplasamentul (tele) ce se preda(u) primitorului de către predator conform tabelului

mai sus menționat sunt destinate exclusiv pentru reabilitarea/construirea unității de învățământ, necesară școlarizării unui număr           de ................ elevi și/sau

..................... preșcolari, care își vor desfășura activitatile educationale în ............... schimburi.  Lucrările vor cuprinde modernizarea/construirea clădirii școlare, a sistemului de încălzire, a sistemului electric, grup sanitar și surse de apă pentru consum menajer si potabil dimensionate la numărul de elevi precizat mai sus.

 • b)    Primăria dă dreptul de administrare asupra amplasamentului sus-mentionat care cuprinde terenul și clădirea unității de învățământ, pe durata realizării lucrărilor de execuție până la recepția finală.

 • c)    Odată cu predarea amplasamanetului unității de învățământ, vor fi puse la dispoziție și urmatoarele: Plan de situație (scara 1:200) și Plan de încadrare în zonă (scara 1:1000 sau 1:2000) ce devin anexă la prezentul protocol.

 • d)    Realizarea lucrărilor se face prin Programul « Reforma educatiei timpurii in Romania », program al Guvernului României, finanțat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și în completare de la Bugetul Ministerului Educației, Cercetării si Tineretului.

 • e)    Pe toată durata predării clădirii, Primaria Municipiului Oradea va asigura fondurile necesare funcționării unitatii școlare.

 • 2. Primăria Municipiului Oradea se obligă să asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitarea materialelor și utilajelor de construcție, pentru organizarea șantierului și pentru alte activități necesare desfășurării lucrărilor de reabilitare/construire a unității predate/primite.

 • 3. Primaria Municipiului Oradea se obligă să realizeze branșamentele cu racordurile acestora aferente utilizăților: apă, gaze, energie, canalizare, curenți slabi. Acestea se vor realiza conform graficului de execuție al antreprenorului general, anexă la contractul de execuție a lucrărilor.

Unitatea Centrală de Management a Proiectului de Reabilitare a Școlilor va transmite, în termen de 15 zile de la data semnării contractului de execuție, situația privind termenele până

la care trebuie realizate lucrările care cad în sarcina primăriei. Această situație este considerată anexă la prezentul protocol și face parte integrantă din acesta.

 • 4. Clădirea unității de învățământ și terenul identificat la pct. 1 al prezentului protocol fac parte din domeniul public al statului/unității administrativ-teritoriale, sunt in prezent administrate de Primaria Municipiului Oradeasi sunt libere de orice sarcini și nu se află în acțiune de revendicare.

 • 5. Primăria Municipiului Oradea se obligă ca, după primirea obiectivului de investiție realizat conform Programului « Reforma educatiei timpurii in Romania », să asigure fondurile necesare întreținerii și funcționării clădirii școlare pe durata de viață a acesteia.

Orice modificare sau completare a prezentului protocol se face numai cu acordul scris al părților.

Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislația romana în vigoare, a fost incheiat în 3 (trei) exemplare cu valoare juridica egală, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.

Am predat,

Am primit,

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

PRIMĂRIA

prin:

Inspectoratul Școlar al Județului

Bihor

Primar

Inspector Scolar General

Prof. Dorel LUCA

Viceprimar

Manager de Proiect pentru Judetul Bihor

Ing.Călin FERICEAN

Secretarul Municipiului

consilier juridic

Jr.dr. Ramona BACTER

Anexa nr.1

la H.C.L.68/2011

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII,

TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Primăria municipiului

Oradea

Reprezentat de :

Inspectoratul Școlar al Județului Bihor

Inspector Școlar General

Prof. Dorel LUCA


reprezentată prin :

Primar : Ilie BOLOJAN

PROTOCOL

Predare imobil și teren în vederea reabilitării /construirii unităților școlare încheiat astazi............................................................

 • 1. Primăria Oradea cu sediul în orașul/comuna Oradea , sectorul/satul , str. Piata Unirii nr. 1, reprezentată prin Ilie Bolojan în calitate de predator

și

Ministerul Educației , Cercetării si Tineretului reprezentat de Inspectoratul Școlar pentru județul Bihor Dl./Dna. Inspector Școlar General Dorel Luca în calitate de primitor, în baza Hotărârii Consiliului Local nr....................../......................., am procedat la predarea-

primirea amplasamentului unității de învățământ, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 3372, nr. topo 4169/1 sau plan de amplasare în zona ...........DA................../ plan de situație

.........DA...................., alcătuit după cum urmează:

Nr. crt.

Unitatea de învățământ și adresa

Amplasament

Categorie de folosinta

Imobil

Ac/Ad (mp)

Teren (mp)

1.

Gradinita nr. 18 - corp C1

190,27

420

2.

Camara

26,00

Total:

Anexa nr.1

la H.C.L.68/2011

 • a)    Amplasamentul (tele) ce se preda(u) primitorului de către predator conform tabelului

mai sus menționat sunt destinate exclusiv pentru reabilitarea/construirea unității de învățământ, necesară școlarizării unui număr           de ......-.......... elevi și/sau

.........60............ preșcolari, care își vor desfășura activitâtile educationale în ......1...... schimburi. Lucrările vor cuprinde modernizarea/construirea clădirii școlare, a sistemului de încălzire, a sistemului electric, grup sanitar și surse de apă pentru consum menajer si potabil dimensionate la numărul de elevi precizat mai sus.

 • b)    Primăria dă dreptul de administrare asupra amplasamentului sus-mentionat care cuprinde terenul și clădirea unității de învățământ, pe durata realizării lucrărilor de execuție până la recepția finală.

 • c)    Odată cu predarea amplasamanetului unității de învățământ, vor fi puse la dispoziție și urmatoarele: Plan de situație (scara 1:200) și Plan de încadrare în zonă (scara 1:1000 sau 1:2000) ce devin anexă la prezentul protocol.

 • d)    Realizarea lucrărilor se face prin Programul « Reforma educatiei timpurii in Romania », program al Guvernului României, finanțat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și în completare de la Bugetul Ministerului Educației, Cercetării si Tineretului.

 • e)    Pe toată durata predării clădirii, Primaria Municipiului Oradea va asigura fondurile necesare funcționării unitatii școlare.

 • 2. Primăria Municipiului Oradea se obligă să asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitarea materialelor și utilajelor de construcție, pentru organizarea șantierului și pentru alte activități necesare desfășurării lucrărilor de reabilitare/construire a unității predate/primite.

 • 3. Primaria Municipiului Oradea se obligă să realizeze branșamentele cu racordurile acestora aferente utilizăților: apă, gaze, energie, canalizare, curenți slabi. Acestea se vor realiza conform graficului de execuție al antreprenorului general, anexă la contractul de execuție a lucrărilor.

Unitatea Centrală de Management a Proiectului de Reabilitare a Școlilor va transmite, în termen de 15 zile de la data semnării contractului de execuție, situația privind termenele până

Anexa nr.1 la H.C.L.68/2011 la care trebuie realizate lucrările care cad în sarcina primăriei. Această situație este considerată anexă la prezentul protocol și face parte integrantă din acesta.

 • 4.  Clădirea unității de învățământ și terenul identificat la pct. 1 al prezentului protocol fac parte din domeniul public al statului/unității administrativ-teritoriale, sunt in prezent administrate de Primaria Municipiului Oradeasi sunt libere de orice sarcini și nu se află în acțiune de revendicare.

 • 5.  Primăria Municipiului Oradea se obligă ca, după primirea obiectivului de investiție realizat conform Programului « Reforma educatiei timpurii in Romania », să asigure fondurile necesare întreținerii și funcționării clădirii școlare pe durata de viață a acesteia.

Orice modificare sau completare a prezentului protocol se face numai cu acordul scris al părților.

Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislația romana în vigoare, a fost incheiat în 3 (trei) exemplare cu valoare juridica egală, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.

Viceprimar


Am predat,

Am primit,

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

PRIMĂRIA

prin:

Inspectoratul Școlar al Județului

Bihor

Primar

Inspector Scolar General

Prof. Dorel LUCA

Manager de Proiect pentru Judetul Bihor

Ing.Călin FERICEAN

Secretarul Municipiului

consilier juridic

Jr.dr. Ramona BACTER