Hotărârea nr. 679/2011

privind modificarea prevederilor referitoare la redevenţă, din contractele de concesiune încheiate cu SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administraţia Domeniului Public SA şi SC OTL SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea prevederilor referitoare la redevență, din contractele de concesiune încheiate cu SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administrația Domeniului Public SA și SC OTL SA

Analizând raportul de specialitate nr. 244302 din data de 25.10.2011, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea prevederilor referitoare la redevență, din contractele de concesiune încheiate cu SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administrația Domeniului Public SA și SC OTL SA

Ținând cont de prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,

Luând în considerare OG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene,

Ținând seama de OG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri

financiar-fiscale,

În conformitate cu contractul de concesiune nr. 877/2006 încheiat cu SC Electrocentrale Oradea SA, contractul de concesiune nr. 878/2006 încheiat cu SC Administrația Domeniului Public SA (fostă RAPAS) și contractul de concesiune nr. 925/2006 încheiat cu SC OTL SA (fostă RA OTL),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2, lit. d), alin. 6, lit. a) și art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă modificarea prevederilor referitoare la redevență, din contractele de concesiune încheiate cu SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administrația Domeniului Public SA și SC OTL SA astfel:

  • a)  Redevența se va vira efectiv municipalității urmând să fie transferată înapoi operatorilor sub forma de subvenție pentru investiții.

  • b)  În cazul în care operatorii sau unitatea administrativ teritorială beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene pentru realizarea unor programe de investiții publice destinate modernizării, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilități publice, redevența constituie sursă de alimentare a fondului de rezervă necesar pentru întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea sistemelor de utilități publice, precum și pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanțării acestor proiecte.

Art.2. Măsura menționată la art. 1 va intra în vigoare în data de 01.01.2012, urmând a se încheia în acest sens acte adiționale la contractele de concesiune încheiate cu SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administrația Domeniului Public SA și SC OTL SA.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administrația Domeniului Public SA Oradea și SC OTL SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Primarul municipiului Oradea

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Direcția Economică

o Direcția Tehnică

o Direcția Juridică

o Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

o SC Electrocentrale Oradea SA

o SC OTL SA

o SC Administrația Domeniului Public SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 679

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”