Hotărârea nr. 677/2011

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de către Asociaţia Habitat Pentru Umanitate Beiuş

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de către Asociația Habitat Pentru Umanitate Beiuș

Analizând Raportul de specialitate nr. 244462 din 25.10.2011, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădirile construite în Oradea, str.Voltaire nr. 2;

Asociația Habitat pentru Umanitate Beiuș are sediul în municipiul Beiuș, str.N.Iorga nr.27, este reprezentată de dl. Jurcan Mircea, director executiv.

Ținând seama de adresa nr. 198275/12.08.2011 prin care Asociația Habitat pentru Umanitate Beius solicită scutirea de la plata impozitului pentru clădirile construite în Oradea, str.Voltaire nr.2 în baza art.250 alin.(1), pct.19 din Legea nr.571/2003 Codul fiscal actualizat,

Luând în considerare prevederile art.250 alin.(1), pct.19 din Legea nr.571/2003 Codul fiscal actualizat.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri în sumă de 794,67 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea de către Asociația Habitat pentru Umanitate Beiuș pentru perioada 01.11.2011- 31.12.2011.

Art.2 Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care Consiliul local aprobă prin hotărâre acordarea facilității fiscale.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică, Serviciul Impunere Persoane juridice.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Direcția Economică

  • -   Asociația Habitat pentru Umanitate Beiuș prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 677


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila