Hotărârea nr. 676/2011

privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea şi Asociaţia Pro Familia pentru organizarea în Oradea a Festivalului Internaţional al filmului ecologist şi de protecţia mediului: ,, Pentru Sănătatea pământului’’

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea și Asociația Pro Familia pentru organizarea în Oradea a Festivalului Internațional al filmului ecologist și de protecția mediului: ,, Pentru Sănătatea pământului''

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 244.566 din 25.10.2011 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea și Asociația Pro Familia pentru organizarea în Oradea a Festivalului Internațional al filmului ecologist și de protecția mediului: ,,Pentru Sănătatea pământului''

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2011,

Ținând seama de prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.(b), lit.(d), lit. (e), alin.(4) lit.a), alin.(6) lit. (a) pct.4, alin.(7) lit. a), art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă încheierea unui Parteneriat între Municipiul Oradea și Asociația Pro Familia pentru organizarea în Oradea a Festivalului Internațional al filmului ecologist și de protecția mediului: ,, Pentru Sănătatea pământului'', conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 20.000 lei pentru acțiunea menționată la art.1. Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de manifestare, se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform prevederilor legale în vigoare

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Direcția Economică

 • -   Asociația Pro Familia prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 676


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

ROMÂNIA

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa la H.C.L.676/2011

PROTOCOL DE PARTENERIAT

ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL ORADEA ȘI ASOCIAȚIA PRO FAMILIA

PENTRU ORGANIZAREA ÎN ORADEA A FESTIVALULUI INTERNATIONAL AL

FILMULUI ECOLOGIST SI DE PROTECTIA MEDIULUI: ,, PENTRU SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI''

Cadrul General

În perioada 27-30 octombrie, Oradea găzduiește Festivalul International al filmului ecologist si de protectia mediului. Evenimetul, sub deviza "Pentru sanatatea pamantului”, va prilejui prezentarea gratuită a unora dintre cele mai reușite filme de gen precum și discuții despre creația productiilor cinematografice. Timp de 4 zile vor rula la Oradea 37 de filme realizate in 17 tari din 4 continente.

Festivalul este coordonat de Lavinia Șandru, președinte „Inițiativa 2003'', și Cornel Diaconu, președintele “Pro Familia”. Turneul va asigura mobilizarea organizațiilor românești din străinătate, care au acceptat să fie partenere.

Festivalul va avea două secțiuni: o secție competitivă și o secție panoramică. Evenimentul se va desfășura în patru locații. Astfel, deschiderea festivalului va avea loc la Teatrul de Stat Regina Maria, filmele din secțiunea panoramică vor rula la Casa de Cultură Oradea, filmele din secțiunea concurs vor putea fi vizionate la Cinematograful Libertatea, iar închiderea festivalului se va organiza tot la Cinematograful Libertatea.

Fiind primul festival cu o asemenea temă și o asemenea anvergură din țară, atât organizatorii festivalului cât și municipalitatea doresc ca acest festival să aibă succes, și să facă Oradea cunoscută în lume și prin asemenea evenimente privind protecția mediului înconjurător și dezvoltarea durabilă.

Prin acest eveniment municipalitatea orădeană urmărește :

 • -   creșterea notorietății acestui oraș prin caracterul internațional al festivalului,

 • -  promovarea comportamentului ecologist,

- informarea cetățenilor care trebuie să cunoască ce dezastre a produs omul în anumite locuri și cum trebuie să acționeze pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple

Având în vedere faptul că, asemenea manifestări implică un consum de fonduri și resurse umane, pentru realizarea acestui festival propunem încheierea unui parteneriat între municipalitate și Asociația Pro Familia și alocarea din bugetul local a sumei de 20.000 lei.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 215 / 2001- Legea administrației publice locale (actualizată) care stipulează, la art. 36 alin. (6) lit. (a) , pct.4 și alin. (7) lit. a), că:

,,(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

 • a)asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

4.cultura;

(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; ''

s-a procedat la incheierea prezentului

PROTOCOL DE PARTENERIAT

Art. 1 Partile protocolului de parteneriat:

1.Municipiul Oradea, cu sediul în localitatea Oradea, str. Piata Unirii nr. 1 tel/fax 0259/437000, reprezentat de: primar Ilie Bolojan în calitatea de ordonator principal de credite și Eduard Florea în calitate de director executiv în cadrul Direcției Economice

 • 2. Asociația Pro Familia, cu sediul în București, str. Lipscani nr.29-31/33, cod fiscal 8286618, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr.3565/A/1990, tel. / fax. 021 312 90 82/021 312 90 82 reprezentată prin Cornel Diaconu, în calitate de președinte.

Art.2 Obiectul protocolului

Obiectul protocolului îl constituie organizarea în perioada 27-30 octombrie, anul curent a Festivalului International al Filmului Ecologist și de Protectia Mediului: ,, Pentru Sănătate, în cadrul căruia va avea loc prezentarea gratuită a unora dintre cele mai reușite filme de gen precum și discuții despre creația productiilor cinematografice. Timp de 4 zile vor rula la Oradea 37 de filme realizate in 17 tari din 4 continente.

Organizarea acestei acțiuni se va realiza prin susținerea financiară de către Municipiul Oradea a cheltuielilor ce se vor realiza cu ocazia acestei manifestări. Suma pe care municipalitatea o va aloca din bugetul local este de 20.000 lei și va acoperii următoarele cheltuieli:

-cheltuieli pentru cazare, masă,

-cheltuieli pentru materiale promoționale: afișe, bannere , etc.

-cheltuieli de transport

-alte cheltuieli

Art.3 Principii și modalitatea de colaborare

Principiile care stau la baza prezentului parteneriat sunt:

 • a)        transparența,

 • b)         inițiativa,

 • c)        implicarea,

 • d)        colaborarea,

 • e)        echitatea,

 • f)        competența

 • g)        responsabilitatea.

Părțile semnatare ale prezentului protocol, se angajează să colaboreze îndeaproape pentru stabilirea unui cadru adecvat propice organizării în bune condiții a evenimentului organizat.

Art.4 Durata parteneriatului

Prezentul protocol intră în vigoare începând cu data de 26.10.2011, parteneriatul desfășurându-se pe toată durata festivalului și până la data finalizării tuturor decontărilor ocazionate cu organizarea acestuia, până la limita sumei aprobate în art.2.

Art.5 Obligațiile Municipiului Oradea

 • 1.  Alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local destinat finanțării cheltuielilor care se vor realiza cu ocazia organizării Festivalul International al Filmului Ecologist și de Protectia Mediului: ,, Pentru Sănătatea Pământului''

 • 2.  Finanțarea va fi destinată exclusiv pentru achitarea cheltuielilor menționate la art.2. și nu va depăși suma alocată.

 • 3.  Decontarea facturilor emise de furnizori pentru activitățile derulate cu ocazia organizării festivalului (cheltuieli descrise la art.2)

Art.6 Modalități de plată

Asociația Pro Familia va asigura depunerea la registratura Primăriei Municipiului Oradea a facturilor emise de furnizori care vor cuprinde la rubrica ,,Cumpărător'' datele de identificare a Municipiului Oradea (beneficiar: Municipiul Oradea, CUI 4230487, cont IBAN Trezoreria Oradea RO26TREZ07624670220XXXXX, etc.) și mențiunea alături de specificațiile livrării „Cheltuieli aferente Festivalului Internațional al Filmului Ecologist și de Protecția Mediului: Pentru Sănătatea Pământului”.

Pentru decontarea acestor cheltuieli, asociația va depune un raport care va cuprinde descrierea pe scurt a activităților desfășurate de către Asociația Pro Familia.

Art. 7 Obligațiile Asociației Pro Familia

Partenerul - Asociația Pro Familia va asigura și răspunde pentru:

- respectarea prevederilor prezentului protocol,

 • -  desfășurarea evenimentului în perioada stabilită,

 • -  prezentarea gratuită a filmelor,

 • -  promovarea evenimentului în presă.

 • -  întocmirea unui raport descriptiv al activități desfășurate

Art.8 Forța majoră

 • 8.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 8.2 - Forța majoră exonerează parțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul, pe toată perioada în care aceasta acționează. Niciuna dintre părțile semnatare ale prezentului protocol nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majora, așa cum este definită de lege.

 • 8.3 - Îndeplinirea protocolului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 8.4 - Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 8.5 - Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.

8.6- Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului protocol, fără ca vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

Art. 9 Incetarea protocolului de partenetiat

Prezentul protocol încetează, după caz, în vreuna din următoarele situații:

a) expirarea duratei acestuia;

 • b) acordul părților;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune

 • d) denunțarea unilaterală a protocolului;

 • e) alte situații expres prevăzute de lege;

Art.10 Rezilierea protocolului

Protocolul se reziliază de plin drept, prin denunțare unilaterală, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a celeilalte parti, prin simpla notificare a acesteia și fără intervenția instanței de judecată in cazul:

 • -  nerespectării obligațiilor asumate în cadrul prezentului protocol

 • -  neaprobării, în anii următori, de către Consiliul Local a unor fonduri cu destinația susținerii financiare în baza prezentului protocol

 • -   lipsei avizelor/autorizațiilor necesare funcționării;

 • -   desființării instituției de învățământ sau schimbării titularului dreptului de proprietate;

 • -   cesionării de către una din părți a drepturilor și obligațiilor prevăzute de prezentul protocol fără acordul celeilalte părți;

 • -  încălcării de către una din părți a obligațiilor sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, ca o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului protocol.

Rezilierea prezentului protocol nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile semnatare a prezentului protocol.

Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului protocol o va notifica celeilalte parți, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

Prevederile prezentului capitol nu înlatură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea protocolului.

Art. 11 Notificarile între părti

În accepțiunea părților semnatare ale prezentului protocol, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevazut în art.1 din prezentul protocol.

În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe aceasta confirmare.

Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

Art. 12 Soluționarea litigiilor

12.1 - Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea protocolului în caz contrar competența aparține instanțelor judecătorești din România.

Art. 13. Clauza de cesiune a Protocolului

Una dintre părți poate transmite unei terțe persoane, total sau parțial, drepturile și obligațiile ce i se cuvin prin acest protocol, numai dacă a obținut acordul scris al celeilalte părți, care trebuie comunicat în 5 zile. Dacă nu se primește niciun răspuns, înseamnă că nu se consimte la cesiunea protocolului de parteneriat și aceasta nu poate avea loc.

Art. 14 Clauza de continuitate a Protocolului

Prezentul protocol de parteneriat poate fi continuat de către succesorii legali ai semnatarilor dacă aceștia au acordul expres al celeilalte parți.

Art.15 Dispoziții finale

Prezentul protocol de parteneriat va fi încheiat și se va semna , în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte

Solicitarea de retragere din parteneriat se face în scris și se transmite Asociației Pro Familia.

Prezentul protocol reprezintă voința părților și înlătură orice alta întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

În cazul în care părțile iși încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu inseamnă ca ea a renunțat la acest drept al său.

Limba care guvernează protocolul de parteneriat este limba română.

Prezentul protocol va fi interpretat conform legilor din România.

Dispozițiile prezentului protocol de parteneriat se pot modifica prin acte adiționale și se pot completa cu deciziile comune ale părților semnatare.

Parțile au dreptul, pe durata îndeplinirii protocolului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii protocolului.

Primar                                             Președinte Asociația Pro Familia

Ilie Bolojan Cornel Diaconu

Director executiv Eduard Florea

Vizat Serv.Juridic

Eugenia Borbei