Hotărârea nr. 675/2011

privind majorarea cuantumului alocaţiei de hrană privind consumurile colective

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind majorarea cuantumului alocației de hrană privind consumurile colective în grădinițele cu program prelungit și săptămânal

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 241.825 din 21.10.2011 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea majorarea cuantumului alocației de hrană privind consumurile colective în grădinițele cu program prelungit și săptămânal,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.883/29.11.2007 privind majorarea cuantumului alocației de hrană privind consumurile colective în grădinițele cu program prelungit și săptămânal,

Ținând seama de Hotărârea de Guvern nr.421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială,

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 173 din 26 martie 1998 privind măsuri de protecție socială aplicabile pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale, alocațiilor de stat pentru copii, precum și altor venituri ale populației în anul 1998,

Ținând cont de Hotărârea nr.429/16.04 2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice,

În baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin. (2) lit.d) , alin. (6) lit. a) pct.1 și pct.3 și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă majorarea alocației de hrană la 7 lei/zi/copil pentru copiii din grădinițele cu program prelungit .

Art.2. Grădinițele cu program prelungit pot modifica cuantumul alocației de hrană la propunerea comitetului de părinți, propunere care va putea fi aplicată doar după întocmirea unei ,,Decizii privind majorarea cuantumului alocației de hrană privind consumurile colective'' prin care directorul unității de învățământ va aproba noua valoare a alocației.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.883/29.11.2007

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •   Unitățile de învățământ preuniversitar de stat -grădinițele cu program prelungit prin grija Direcției Economice

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Florica Cherecheș


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 octombrie 2011

Nr. 675

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”